Europos mokėjimo įsakymas

Švedija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Taip, Švedijoje galima prašyti, kad Švedijos vykdymo tarnyba (šved. Kronofogdemyndigheten) išduotų mokėjimo įsakymą. Prašymai siunčiami adresu:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Daugiau informacijos galima rasti Švedijos vykdymo tarnybos svetainėje švedų, anglų, suomių, šiaurės samių, lenkų, arabų ir persų kalbomis.

1.1 Procedūros taikymo sritis

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Prašymas išduoti mokėjimo įsakymą gali būti susijęs su atsakovo prievole sumokėti piniginę skolą. Skolos mokėjimo terminas turi būti suėjęs, o byloje turi būti sudaromos galimybės susitaikyti.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Ne, ieškiniai gali būti nagrinėjami nepaisant jų sumos.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Ne, prašymo išduoti mokėjimo įsakymą nebūtina pateikti. Kita vertus, apylinkės teismui (šved. tingsrätt) galima pateikti prašymą įteikti šaukimą.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Galimybė naudotis mokėjimo įsakymo išdavimo procedūra reiškia, kad atsakovas gyvena Švedijoje, tačiau tokį mokėjimo įsakymą taip pat gali būti prašoma išduoti dėl Švedijoje negyvenančio atsakovo. Pagal vadinamąjį Reglamentą „Briuselis I“ (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo) su prašymu išduoti mokėjimo įsakymą susijęs sprendimas gali būti vykdomas kitose valstybėse narėse.

1.2 Kompetentingas teismas

Prašymai turi būti pateikiami Švedijos vykdymo tarnybai (šved. Kronofogdemyndigheten).

1.3 Formos reikalavimai

Prašymas išduoti mokėjimo įsakymą turi būti rašytinis ir jį būtina pasirašyti. Prašyme ieškovas turi nurodyti savo reikalavimą ir jo pagrindus. Būtina nurodyti ieškinio sumą, mokėjimo datą ir priskaičiuotas palūkanas, taip pat visas kitas išlaidas, kurias siekiama prisiteisti. Prašyme taip pat reikia aiškiai nurodyti šalis.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Ne. Tačiau yra prašymo forma, kuri prieinama švedų ir anglų kalbomis, įskaitant pildymo nurodymus; formą galima rasti Švedijos vykdymo tarnybos (šved. Kronofogdemyndigheten) svetainėje ( http://www.kronofogden.se).

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Ne, teikiant prašymą išduoti mokėjimo įsakymą advokato atstovavimas nėra būtinas. Asmuo gali pats iškelti bylą, todėl nėra jokio reikalavimo turėti atstovą arba patarėją teisės klausimais.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Priežastys turi būti pakankamai išsamios, kad atsakovas suprastų, ko iš jo reikalaujama, ir nuspręstų, ar ginčyti tokį reikalavimą. Nurodant priežastis būtina pateikti objektyvią informaciją apie tai, ko yra reikalaujama, kad ateityje būtų galima numatyti privalomą teisinę galią turinčius bylos rezultatus.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Reikalavimo pateikti rašytinius įrodymus nėra.

1.4 Prašymo atmetimas

Pagal bendrą taisyklę reikalavimo pagrįstumas nenagrinėjamas iki bus išduotas įsakymas. Tačiau jeigu galima daryti prielaidą, kad ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas arba nepateisinamas, prašymas nagrinėjamas taip, tarsi atsakovas jį būtų užginčijęs.

Prašymas gali būti atmestas dėl jo trūkumų.

1.5 Apskundimas

Švedijos sistema grindžiama tuo, kad prašymas nenagrinėjamas. Jeigu reikalavimas ginčijamas, prašymas nėra atmetamas, tačiau perduodamas teismui toliau nagrinėti. Žr. 1.6 klausimą. Todėl sprendimo atmesti prašymą, kurį būtų galima apskųsti apeliacine tvarka, nėra.

Bylose, kuriose prašymas atmetamas, kaip aprašyta atsakyme į 1.4 klausimą, tokį sprendimą atmesti prašymą galima apskųsti apeliacine tvarka.

1.6 Prieštaravimas

Įsakymo ginčijimo terminas nurodomas pačiame įsakyme. Paprastai nustatomas dešimties dienų terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo įsakymo priėmimo dienos. Įsakymas turi būti ginčijamas raštu.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Jeigu atsakovas ginčija prašymą, ieškovas apie tai bus nedelsiant informuojamas. Jeigu ieškovas nori palaikyti savo reikalavimą, jis gali prašyti perduoti bylą apylinkės teismui (šved. tingsrätt).

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Jeigu atsakovas skubiai neužginčija prašymo, Švedijos vykdymo tarnyba (šved. Kronofogdemyndigheten) nedelsdama priima sprendimą dėl prašymo.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Švedijos vykdymo tarnybos (šved. Kronofogdemyndigheten) sprendimas yra vykdytinas, o jį Švedijoje automatiškai vykdo Švedijos vykdymo tarnyba iš karto, kai tik jis išduodamas, išskyrus atvejus, kai ieškovas, teikdamas prašymą išduoti mokėjimo įsakymą, aiškiai prašo įsakymo nevykdyti.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Atsakovas per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos gali prašyti atnaujinti bylos nagrinėjimą. Tokiu atveju byla perduodama nagrinėti apylinkės teismui.

Paskutinis naujinimas: 19/01/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.