Europos mokėjimo įsakymas

Europos mokėjimo įsakymas yra supaprastinta procedūra, taikoma tarpvalstybiniams piniginiams reikalavimams, kurių atsakovas neginčija, ir grindžiama standartinėmis formomis.

Europos mokėjimo įsakymo procedūrai taikyti parengtas standartines formas visomis kalbomis rasite čia. Šiuo adresu taip pat rasite daugiau informacijos apie teismus, kurie gali išduoti Europos mokėjimo įsakymą, ir nurodymus, kur reikėtų siųsti prašymus.

Procedūra pradedama nuo A formos, kurią pildant pateikiama visa informacija apie šalis, nurodomas reikalavimo pobūdis ir reikalaujama suma. Teismas išnagrinės prašymą ir, jeigu nustatys, kad forma užpildyta tinkamai, per 30 dienų turėtų išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

Po to teismas privalo įteikti Europos mokėjimo įsakymą atsakovui. Atsakovas gali arba sumokėti reikalaujamą sumą, arba ją ginčyti. Jis gali per 30 dienų pateikti prieštaravimą dėl Europos mokėjimo įsakymo. Tokiu atveju ieškovas gali pasirinkti vieną iš šių galimybių: arba paprašyti perduoti bylą įprastam civilinių bylų teismui, kad jis bylą nagrinėtų pagal nacionalinę teisę, arba paprašyti ją nagrinėti pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, arba paprašyti ją nutraukti.

Jeigu atsakovas nepateikia prieštaravimo, Europos mokėjimo įsakymas automatiškai tampa vykdytinu. Europos mokėjimo įsakymo kopija ir prireikus vertimas turi būti nusiųsti valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, teisėsaugos institucijoms. Europos mokėjimo įsakymas vykdomas pagal valstybės narės, kurioje jis turi būti vykdomas, nacionalines taisykles ir procedūras. Daugiau informacijos apie vykdymą rasite čia.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vadove neaptariami du pakeitimai, įsigalioję 2017 m. liepos 14 d. Pirmuoju pakeitimu įtraukiama galimybė tęsti procedūrą tuo atveju, kai pateikiamas prieštaravimo pareiškimas pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taisykles. Antruoju pakeitimu į Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį įtraukiami ieškiniai, kurių vertė neviršija 5 000 EUR.

Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama naujos redakcijos reglamento 17 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 861/2007 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/2421, 2 straipsnyje.

Susijusi nuoroda

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas PDF (4342 Kb) lt

Europos mokėjimo įsakymas – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Atkreipkite dėmesį į tai, kad yra ir nacionalinių mokėjimo įsakymo procedūrų. Informaciją apie tokias nacionalines procedūras galite gauti pasirinkę atitinkamos šalies vėliavą.

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.