Eiropas maksājuma rīkojums

Beļģija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Beļģijā ir saīsinātā maksājuma rīkojuma procedūra (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen). Šīs vienkāršotās procedūras, kas paredzēta Civilprocesa kodeksa (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1338.–1344. pantā, mērķis ir konkrētos gadījumos piedzīt maksājumus par mazām summām.

Tiesību akti par saīsināto maksājuma rīkojuma procedūru ir pieejami Valsts Federālā tieslietu biroja tīmekļa vietnē

 • noklikšķiniet uz Législation belge — Législation consolidée et index législatif/Belgische wetgeving — Geconsolideerde wetgeving en wetgevingsindex (Beļģijas tiesību akti — Konsolidēti tiesību akti un tiesību aktu rādītājs) lapas apakšā kreisajā pusē;
 • noklikšķiniet uz Législation belge/Belgische wetgeving (Beļģijas tiesību akti);
 • sadaļā Nature juridique/Juridische aard (Tiesisks raksturs) atlasiet CODE JUDICIAIRE/GERECHTELIJK WETBOEK (Civilprocesa kodekss);
 • laukā Mot(s)/Woord(en) (vārds(-i) ierakstiet “664”;
 • noklikšķiniet uz Recherche/Opzoeking (Meklēt) un tad uz Liste/Lijst (Saraksts);
 • noklikšķiniet uz Détail/Detail (Sīkāka informācija);
 • meklējiet Chapitre XV/Hoofdstuk XV (XV nodaļa).

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Atbilstīgi ir tikai naudas prasījumi.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Civilprocesa kodeksa 1338. pantā ir noteikts, ka atbilstīgi ir tikai prasījumi par tāda neapstrīdama parāda samaksu, kas nepārsniedz 1860 EUR.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Saīsinātā maksājuma rīkojuma procedūra ir izmantojama pēc brīvas izvēles.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Nē. Civilprocesa kodeksa 1344. pantā ir noteikts, ka noteikumi par saīsināto maksājuma rīkojuma procedūru ir piemērojami tikai tad, ja parādnieka adrese (domicile/woonplaats) vai dzīvesvieta (résidence/verblijfplaats) ir Beļģijā.

1.2 Kompetentā tiesa

Šo procedūru var izmantot miertiesā (juge de paix/vrederechter), ja vien prasījums ir tiesas jurisdikcijā (informāciju par miertiesas jurisdikciju skatīt faktu lapā “Jurisdikcija — Beļģija”). Strīdos, kas minēti Civilprocesa kodeksa 1338. pantā, šo procedūru var izmantot arī jebkādiem prasījumiem, kas ir komerctiesas (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) vai policijas tiesas (tribunal de police/politierechtbank) jurisdikcijā.

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Nav standarta veidlapas, kas būtu jāizmanto. Tomēr tiesību aktos ir paredzēti vairāki nosacījumi attiecībā uz informāciju, kurai jābūt ietvertai maksājuma pieprasījumā un pieteikumā, ar ko prasījumu iesniedz tiesā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā kreditoram ir jānosūta parādniekam maksājuma pieprasījums (sommation de payer/aanmaning tot betaling). Šī prasība ir noteikta Civilprocesa kodeksa 1339. pantā. Maksājuma pieprasījumu parādniekam var izsniegt tiesu izpildītājs (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) vai nosūtīt ierakstītā vēstulē ar apliecinājumu par saņemšanu. Civilprocesa kodeksa 1339. pantā ir arī norādīta informācija, kas jāiekļauj maksājuma pieprasījumā, lai tas būtu juridiski spēkā esošs, proti:

 • Civilprocesa kodeksa nodaļas, kas attiecas uz saīsināto maksājuma rīkojuma procedūru, pantu izraksts;
 • oficiāls brīdinājums veikt samaksu 15 dienu laikā no maksājuma pieprasījuma nosūtīšanas vai izsniegšanas;
 • prasītā summa;
 • tiesa, kurā prasījums tiks iesniegts, ja parādnieks nemaksās.

Prasījumu iesniedz tiesai 15 dienu laikā no pieprasījumā noteiktā 15 dienu termiņa beigām, izmantojot pieteikumu (requête/verzoekschrift), ko iesniedz divos eksemplāros. Civilprocesa kodeksa 1340. pantā ir norādīts, kāda informācija jāietver pieteikumā:

 • diena, mēnesis un gads;
 • pieteikuma iesniedzēja uzvārds, vārds, nodarbošanās un adrese vai dzīvesvieta un, ja piemērojams, viņa likumīgā pārstāvja uzvārds, vārds, adrese vai dzīvesvieta, kā arī statuss;
 • prasītais pasākums un precīza informācija par prasīto summu, tostarp prasījumu veidojošo dažādo pozīciju sadalījums un prasījuma pamati;
 • ziņas par tiesu, kurai jāizskata pieteikums;
 • puses jurista paraksts.

Pieteikuma iesniedzējs var arī izvēlēties celt iebildumu pret jebkādu termiņa pagarinājumu noteikšanu.

Pieteikumam jāpievieno šādi dokumenti:

 • prasījuma pamatā esošā dokumenta fotokopija;
 • vai nu tiesu izpildītāja apliecinājums par maksājuma pieprasījuma izsniegšanu, vai arī ierakstītās vēstules kopija ar apstiprinājumu par saņemšanu vai vēstules oriģināleksemplārs, kam pievienoti pierādījumi, ka saņēmējs atteicies vēstuli pieņemt vai nav to izņēmis no pasta iestādes, un izziņa, kas apliecina, ka parādnieks ir reģistrēts iedzīvotāju reģistrā pēc norādītās adreses.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Viena no pozīcijām, kas jāiekļauj pieteikumā, ir jurista paraksts. Civilprocesa kodeksa 1342. pantā ir arī noteikts, ka rīkojuma kopija jānosūta pa pastu vienkāršā vēstulē pieteikuma iesniedzēja juristam. Šīs ir vienīgās tiesību normas, kas prasa jurista piesaistīšanu.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pieteikumam jābūt pietiekami detalizētam. Civilprocesa kodeksa 1340. panta pirmās daļas 3. punktā noteikts, ka pieteikumā jābūt norādītam prasītajam pasākumam un ietvertai precīzai informācijai par prasīto summu, tostarp prasījumu veidojošo dažādo pozīciju sadalījumam un prasījuma pamatiem.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Jā. Saskaņā ar 1338. pantu prasījumam jābūt pamatotam ar rakstisku dokumentu, ko izdevis parādnieks. Tomēr šādā dokumentā nav jābūt ietvertam apstiprinājumam par parādu.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Tiesa 15 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas to apmierina vai noraida, izdodot rīkojumu, ko pieņem tiesas palāta (en chambre du conseil/in raadkamer). Tiesa var noteikt termiņu pagarinājumus un apmierināt pieteikumu tikai daļēji (Civilprocesa kodeksa 1342. pants). Tiesai ir informācija par dažādajiem parāda komponentiem, un tā var noraidīt dažus no komponentiem. Tā var ņemt vērā jebkurus maksājumus, kas veikti pa to laiku. Tiesa var noraidīt prasījumu uzreiz, ja nav izpildīti vajadzīgie nosacījumi (skatīt Civilprocesa kodeksa 1338.–1344. pantu).

Ja tiesa apmierina pieteikumu pilnībā vai daļēji, tās rīkojumam ir tāda sprieduma spēks, kas pieņemts aizmuguriski bez atbildētāja klātbūtnes.

Tad kreditoram tiesas rīkojums ir jāizsniedz parādniekam.

Civilprocesa kodeksa 1343. panta 2. punktā ir paredzēts, ka, lai apliecinājums par rīkojuma izsniegšanu būtu derīgs, tajā jāiekļauj:

 • pieteikuma kopija;
 • norāde par termiņu, kurā parādnieks var iebilst pret rīkojumu;
 • norāde par tiesu, kurā jāceļ iebildums, un šajā saistībā izpildāmajām formalitātēm.

Lai apliecinājums par izsniegšanu būtu derīgs, tajā arī jābūt ietvertam parādniekam adresētam brīdinājumam par to, ka gadījumā, kad viņš neapstrīdēs rīkojumu noteiktajā termiņā, var tikt izmantoti visi tiesiskie līdzekļi, lai no viņa piedzītu prasītās summas.

Ja parādnieks neceļ iebildumu vai neiesniedz pārsūdzību noteiktajos termiņos, rīkojums kļūst galīgs.

1.5 Apelācijas sūdzības

Kreditora pārsūdzības iesniegšana

Kreditoriem pieejamās pārsūdzības iespējas ir izklāstītas Civilprocesa kodeksa 1343. panta 4. punktā. Kreditori nevar pārsūdzēt rīkojumu, ar kuru viņu pieteikums ir noraidīts vai ir apmierināts tikai daļēji. Tomēr viņi var atkārtoti iesniegt savu prasījumu, izmantojot parasto procedūru (nevis saīsināto procedūru). Ja prasījums ir daļēji apmierināts, kreditors nevar atkārtoti to iesniegt, izmantojot parasto procedūru, pēc tam, kad viņš izsniedzis rīkojumu parādniekam.

Parādnieka iebildumu celšana vai pārsūdzība

Parādnieki var apstrīdēt rīkojumu vienā no diviem veidiem — vai nu iesniedzot pārsūdzību augstākas instances tiesā (appel/hoger beroep), vai ceļot iebildumu (opposition/verzet) tajā pašā tiesā, kas izdevusi rīkojumu (jo tiesas rīkojumu uzskata par aizmugurisku spriedumu, ja ar to kreditora pieteikums ir apmierināts pilnībā vai daļēji — skatīt Civilprocesa kodeksa 1343. panta 4. punktu). Abos gadījumos termiņš ir viens mēnesis no sprieduma izsniegšanas dienas (skatīt Civilprocesa kodeksa 1048. un 1051. pantu). Šo termiņu pagarina, ja vienai no pusēm adrese, dzīvesvieta vai dokumentu izsniegšanas adrese (domicile élu/gekozen woonplaats) nav Beļģijā.

Piemēro parastos noteikumus par iebildumu celšanu un pārsūdzības iesniegšanu, tomēr ar vienu izņēmumu, kas noteikts Civilprocesa kodeksa 1343. panta 3. punkta otrajā daļā, proti, atkāpjoties no 1047. panta (kas nosaka, ka izsniegšanu veic tiesu izpildītājs), iebildumu var celt, iesniedzot pieteikumu tiesas kancelejā (greffe/griffie) tik lielā eksemplāru skaitā, cik ir pušu un juristu, kuru tad kreditoram un viņa juristam izsniedz tiesas kancelejas pārzinis (greffier/griffier), nosūtot īpašu ierakstītu vēstuli (pli judiciaire/gerechtsbrief).

Lai iebildums būtu juridiski spēkā esošs, tajā jānorāda šāda informācija:

 • diena, mēnesis un gads;
 • puses, kura ceļ iebildumus, uzvārds, vārds, nodarbošanās un adrese vai dzīvesvieta;
 • kreditora uzvārds, vārds un adrese vai dzīvesvieta un viņa jurista vārds;
 • ziņas par apstrīdēto rīkojumu;
 • iebilduma pamats.

Tiesas kancelejas pārzinis uzaicina puses ierasties uz tiesas sēdi, kuras datumu un laiku nosaka tiesa.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Beļģijas tiesību aktos nav paredzēts, ka iebildumu procedūrā ir vajadzīgs paziņojums par iebildumu attiecībā uz prasījumu.

Parādnieks var nosūtīt informāciju miertiesai, bet tas neliedz rīkojumu uzskatīt par aizmugurisku spriedumu.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Kā norādīts iepriekš, paziņojumu par iebildumu nevar iesniegt. Saīsinātā procedūra noritēs savu gaitu neatkarīgi no tā, vai parādnieks vēlas aizstāvēties.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Skatīt atbildi uz 1.7. jautājumu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Lapa atjaunināta: 24/10/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.