Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Eiropas maksājuma rīkojums

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Horvātijas Republikā piemēro Eiropas maksājuma rīkojumu, un šādu rīkojumu izdošanas procedūru reglamentē Civilprocesa likuma (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 un 70/19) noteikumi un Noteikumi par to, kā iesniegt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai un paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN Nr. 124/13).

1.1 Procedūras darbības joma

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru piemēro finanšu prasījuma piedziņai par konkrētu summu, kas jāmaksā brīdī, kad iesniedz pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojumam. Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru, un šo regulu piemēro pārrobežu civillietām un komerclietām neatkarīgi no tiesas veida, ievērojot regulā noteiktās atkāpes.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Prasījumi, kas attiecas uz naudas summu atmaksu (finanšu prasījumi). Prasījuma priekšmets var būt tikai prasījumi, kas veido līgumiskas vai ārpuslīgumiskas saistības un ir noteikti nomināli.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Prasījuma summai nepiemēro maksimālo ierobežojumu.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Šīs procedūras izmantošana nav obligāta, jo prasītājs var brīvi izlemt, kādā veidā celt prasību, ja vien tas nav pretrunā imperatīvajām normām un noteikumiem par sabiedrības morāli. Maksājuma rīkojumu izdod tiesa arī tad, ja prasītājs pieteikumā nav ierosinājis izdot maksājuma rīkojumu, ja ir izpildīti visi maksājuma rīkojuma izdošanas nosacījumi. Tāpēc tiesai ir obligāti jāizdod maksājuma rīkojums, ja ir izpildīti tā izdošanas nosacījumi.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Jā.

1.2 Kompetentā tiesa

Lēmumu par pieteikumiem izdot un pārskatīt Eiropas maksājuma rīkojumu un izdot deklarāciju par Eiropas maksājuma rīkojuma izpildāmību atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1896/2006 pieņem rajona tiesa (općinski sud) vai komerclietu tiesa (trgovački sud) lietās, kas attiecas uz jautājumiem, kuri ir komerclietu tiesu jurisdikcijā, atkarībā no atbildētāja dzīvesvietas vai pastāvīgās dzīvesvietas vai juridiskās adreses.

1.3 Oficiālās prasības

Pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojumu un paziņojums par iebildumu pret rīkojumu ir jāiesniedz tikai mašīnlasāmā formātā, ja tiesa uzskata, ka šādi akti piemēroti mašīnapstrādei. Pieteikuma veidlapu var iesniegt papīra formātā vai izmantojot jebkādus citus tiesai pieņemamus saziņas līdzekļus.

To, kā jāiesniedz pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojumu un paziņojums par iebildumu pret minēto rīkojumu, reglamentē Noteikumi par to, kā iesniegt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai un paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu, kas stājās spēkā 2013. gada 17. oktobrī.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas? Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu un paziņojums par iebildumu pret rīkojumu ir jāiesniedz kompetentajai tiesai, izmantojot Regulā (EK) Nr. 1896/2006 noteiktās veidlapas. Tātad Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas procedūrā ir obligāti jāizmanto standartizēta veidlapa, un veidlapas var lejupielādēt Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnē.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Jebkura persona — fiziska vai juridiska — var brīvi izvēlēties, vai tiesvedībā sevi pārstāvēs pati, vai iesaistīs starpnieku, parasti — advokātu. Tātad advokāta pārstāvība nav obligāta Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas procedūrā.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pusei jāaizpilda A veidlapa (Pieteikums Eiropas maksājuma rīkojumam) mašīnlasāmā formātā, kas ļauj pusei sniegt papildu paziņojumus un papildu informāciju, lai vajadzības gadījumā sīkāk paskaidrotu prasījumu.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

A veidlapas 10. punktā puse var pievienot tai pieejamos pierādījumus un aprakstīt, uz ko konkrētie pierādījumi attiecas. Pierādījumus un pierādījumu iegūšanu reglamentē Civilprocesa likuma 219.–271. pants, un tiesa izlemj, kui no iesniegtajiem pierādījumiem ir izmantojami, lai konstatētu lietas faktus. Turklāt tiesa, rīkojoties saskaņā ar savu pārliecību, izlemj, kuri fakti ir uzskatāmi par pierādītiem, pamatojoties uz atbildīgu un rūpīgu katra pierādījuma atsevišķu novērtējumu un visu pierādījumu kopēju novērtējumu, kā arī uz visas tiesvedības iznākumu kopumā.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Attiecībā uz pieteikumu noraidīšanu piemēro Civilprocesa likuma 109. pantā paredzēto vispārīgo noteikumu. Minētajā pantā ir noteikts, ka tad, ja pieteikums ir nepilnīgs vai tajā nav ietverta visa informācija, kas vajadzīga, lai uz tās pamata varētu rīkoties, tiesa liek iesniedzējai pusei to izlabot, t. i., to grozīt saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem, un atdod to atpakaļ labojumu vai grozījumu veikšanai. Šādu pieteikumu uzskatīs par atsauktu, ja tas netiks atkārtoti iesniegts tiesai noteiktajā termiņā un izlabots atbilstoši tiesas norādījumiem. Ja to iesniedz atkārtoti bez labojumiem vai grozījumiem, tas tiks noraidīts.

1.5 Apelācijas sūdzības

Paziņojums par iebildumu ir tiesiskās aizsardzības līdzeklis, kas pieejams atbildētājam, kad tiek iesniegts pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojumu. Turklāt pusēm ir iespēja pārskatīt Eiropas maksājuma rīkojumu izņēmuma gadījumos saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantu, ievērojot tajā paredzētos nosacījumus.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Atbildētājs var iesniegt paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu izcelsmes tiesā, izmantojot standarta F veidlapu, ko viņam(-ai) piegādā kopā ar Eiropas maksājuma rīkojumu. Paziņojums par iebildumu jānosūta 30 dienu laikā no rīkojuma izsniegšanas atbildētājam, un atbildētājam paziņojumā par iebildumu ir jānorāda, ka viņš(-a) apstrīd prasījumu, bez pienākuma izskaidrot iemeslus.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja atbildētājs iesniedz paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu Regulas (EK) Nr. 1896/2006 16. panta nozīmē, turpmāko procedūru veiks saskaņā ar Eiropas procedūras maza apmēra prasībām noteikumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 861/2007, ja tā ir piemērojama, un citos gadījumos — saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem par paziņojumiem par iebildumiem pret maksājuma rīkojumiem (445.a pants, 451.–456. pants), vienlaikus ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1896/2006 17. pantu.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja 30 dienu laikā pēc maksājuma rīkojuma izsniegšanas atbildētājam, ņemot vērā attiecīgu termiņu paziņojuma par iebildumu saņemšanai, tiesā nav iesniegts paziņojums par iebildumu, tiesai ir jāpaziņo, ka Eiropas maksājuma rīkojums ir izpildāms, izmantojot G standarta veidlapu.

Izpildāms Eiropas maksājuma rīkojums (Regulas (EK) Nr. 1896/2006 18. un 19. pants), ko izdevusi tiesa Eiropas Savienības teritorijā, ir izpildes dokuments, uz kura pamata Horvātijas Republikā var pieprasīt izpildi, tāpat kā uz Horvātijas tiesas lēmuma par izpildi pamata.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Parasti prasītājam ir jāvēršas tiesā ar pieprasījumu izdot deklarāciju par izpildāmību, un tiesa paziņo, ka Eiropas maksājuma rīkojums ir izpildāms, izmantojot G standarta veidlapu.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Atbildētājs var pieprasīt Horvātijā izdota Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 507.n pantu un ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantu. Tiesa, kas lemj par pieprasījumu, var apturēt izpildi, piemērojot attiecīgos izpildes procedūras noteikumus attiecībā uz izpildes apturēšanu pēc parādnieka lūguma. Izpildraksta pārsūdzēšana, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar Eiropas maksājuma rīkojumā noteiktu prasījumu, ir atļauta tikai tad, ja šādi iemesli radušies pēc rīkojuma izsniegšanas un ja tos vairs nav bijis iespējams norādīt paziņojumā par iebildumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1896/2006 16. pantam.

Lapa atjaunināta: 12/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.