Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Eiropas maksājuma rīkojums

Horvātija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Horvātijas Republikā piemēro Eiropas maksājuma rīkojumu, un šādu rīkojumu izdošanas procedūru reglamentē Civilprocesa likuma (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 un 89/14; turpmāk — “ZPP”) noteikumi un Noteikumi par to, kā iesniegt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai un paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN Nr. 124/13).

1.1 Procedūras darbības joma

Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas procedūru piemēro tādu finanšu prasību piedziņai, kuru summa ir noteikta un kurām brīdī, kad iesniegts pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojumu, bija iestājies samaksas termiņš. Eiropas maksājuma rīkojums ir izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Regulu (EK) Nr. 1896/2006 (turpmāk — “Regula (EK) Nr. 1896/2006”), kas ir piemērojama pārrobežu civillietām un komerclietām neatkarīgi no tiesas veida, ievērojot regulā noteiktās atkāpes.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Prasības, kas attiecas uz naudas summu atmaksu (finanšu prasības). Prasības priekšmets var būt tikai prasības, kas veido līgumiskas vai ārpuslīgumiskas saistības un ir noteikti nomināli.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Prasības summai nepiemēro maksimālo ierobežojumu.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Šīs procedūras izmantošana nav obligāta, jo prasītājs var brīvi izlemt, kādā veidā ierosināt savu prasību, kamēr vien tas nav pretrunā imperatīvajām normām un noteikumiem par sabiedrības morāli. Tiesa izdod maksājuma rīkojumu, pat ja prasītājs nav pieprasījis tā izdošanu, ja ir izpildītas visas prasības tā izdošanai. Tāpēc tiesai ir obligāti jāizdod maksājuma rīkojums, ja ir izpildītas prasības tā izdošanai.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Jā.

1.2 Kompetentā tiesa

Lēmumu par pieteikumiem izdot un pārskatīt Eiropas maksājuma rīkojumu un izdot deklarāciju par Eiropas maksājuma rīkojuma izpildāmību atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1896/2006 pieņem vienīgi Zagrebas Komerctiesa (Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Oficiālās prasības

Pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojumu un paziņojums par iebildumu pret rīkojumu ir jāiesniedz vienīgi mašīnlasāmā formātā, ja tiesa uzskata, ka šādi akti piemēroti mašīnapstrādei.

To, kā jāiesniedz pieteikumi par Eiropas maksājuma rīkojumu un paziņojumi par iebildumu pret minēto rīkojumu, reglamentē Noteikumi par to, kā iesniegt pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai un paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (Narodne Novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis), Nr. 124/13 turpmāk — “Noteikumi”), kas stājās spēkā 2013. gada 17. oktobrī.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanu un paziņojums par iebildumu pret rīkojumu ir jāiesniedz kompetentajai tiesai, izmantojot Regulā Nr. 1896/2006 noteiktās veidlapas, papīra formātā personīgi vai nosūtot pa pastu. Tāpēc Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas procedūrā ir obligāti jāizmanto standartizēta veidlapa, un veidlapas var lejupielādēt no Zagrebas Komerctiesas tīmekļa vietnes (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Jebkura persona — fiziska vai juridiska — var brīvi izvēlēties, vai tā pārstāvēs tiesvedībā sevi pati vai nolīgs starpnieku, kurš parasti ir advokāts, ja vien ZPP noteikumos nav paredzēts citādi. Tāpēc advokāta pārstāvība nav obligāta Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanas procedūrā.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pusei ir jāaizpilda A veidlapa (Eiropas maksājuma rīkojuma pieteikums) mašīnlasāmā formātā. Minētās veidlapas 6. punktā var izvēlēties, kurus juridiskos iemeslus norādīt, lai būtu skaidrs, uz ko prasība attiecas.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

A veidlapas 10. punktā puse var pievienot tai pieejamos pierādījumus un aprakstīt, uz ko konkrētie pierādījumi attiecas. Pierādījumus un to iegūšanu reglamentē ZPP 219.–271. panta noteikumi, un tiesa izlemj, kurus no iesniegtajiem pierādījumiem pieņemt, lai konstatētu un novērtētu attiecīgos faktus. Tiesa arī pēc saviem ieskatiem izlemj, kurus faktus tā atzīst par pierādītiem, pirms tam apzinīgi un rūpīgi novērtējot visus pierādījumus gan katru atsevišķi, gan visus kopā, un ņemot vērā visas tiesvedības rezultātus.

Vairāk informācijas par pierādījumiem un to iegūšanu ir sniegts informācijas paketē “Pierādījumu iegūšana — Horvātijas Republika” (Izvođenje dokaza — Republika Hrvatska).

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Attiecībā uz pieteikumu noraidīšanu piemēro ZPP 109. panta vispārējo noteikumu. Minētajā pantā ir noteikts, ka tad, ja pieteikums ir nepilnīgs vai tajā nav ietverta visa informācija, kas vajadzīga, lai uz tās pamata varētu rīkoties, tiesa liek iesniedzējai pusei to izlabot, t. i., to grozīt saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem, un atdod to atpakaļ labojumu vai grozījumu veikšanai. Šāds pieteikums jāuzskata par atsauktu, ja tas netiek atkārtoti iesniegts tiesai un izlabots noteiktajā termiņā atbilstoši tiesas norādījumiem, un, ja tas tiek atkārtoti iesniegts bez jebkādiem labojumiem vai grozījumiem, to noraida.

1.5 Apelācijas sūdzības

Paziņojums par iebildumu ir vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, kas pieejams atbildētājam, kad ir iesniegts pieteikums par Eiropas maksājuma rīkojumu. Par pieprasījumu pārskatīt Eiropas maksājuma rīkojumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. panta 1. un 2. punktu izlemj, izdodot rīkojumu, kas nav pārsūdzams. Izpildraksta pārsūdzēšana, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar Eiropas maksājuma rīkojumā noteikto prasību, ir atļauta tikai tad, ja šādi iemesli radušies pēc rīkojuma izsniegšanas un ja tos vairs nav bijis iespējams izklāstīt paziņojumā par iebildumu atbilstoši Regulas Nr. 1896/2006 16. pantam.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Atbildētājs var iesniegt paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu izcelsmes tiesā, izmantojot standarta F veidlapu, ko viņam(-ai) izsniedz kopā ar Eiropas maksājuma rīkojumu. Paziņojums par iebildumu jānosūta 30 dienu laikā no rīkojuma izsniegšanas atbildētājam, un atbildētājam paziņojumā par iebildumu ir jānorāda, ka viņš(-a) apstrīd prasību, bez vajadzības norādīt iemeslus.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja atbildētājs iesniedz paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu Regulas Nr. 1896/2006 16. panta nozīmē, procedūru turpina saskaņā ar ZPP noteikumiem par procedūru gadījumā, kad tiek iesniegts paziņojums par iebildumu pret maksājuma rīkojumu (ZPP 445.a un 451.–456. pants), vienlaikus ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1896/2006 17. panta noteikumus.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja 30 dienu laikā no maksājuma rīkojuma izsniegšanas atbildētājam, ņemot vērā attiecīgo termiņu paziņojuma par iebildumu saņemšanai, tiesā netiek iesniegts paziņojums par iebildumu, tiesai ir jāpaziņo, ka Eiropas maksājuma rīkojums ir izpildāms, izmantojot standarta G veidlapu.

Izpildāms Eiropas maksājuma rīkojums (Regulas Nr. 1896/2006 18. un 19. pants), ko izdevusi tiesa Horvātijas Republikā, ir izpildu dokuments, uz kura pamata Horvātijas Republikā var pieprasīt izpildi tāpat kā uz izpildāma Horvātijas tiesas lēmuma pamata.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Parasti prasītājam ir skaidri jāpieprasa tiesai izdot deklarāciju par izpildāmību, un tiesa paziņo, ka Eiropas maksājuma rīkojums ir izpildāms, izmantojot standarta G veidlapu.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Atbildētājs var pieprasīt Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu, pamatojoties uz ZPP 507.n pantu, vienlaikus ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1896/2006 20. pantā noteiktos iemeslus, un tiesa, kas lemj par pieprasījumu, var atlikt izpildi, piemērojot attiecīgos Izpildes likuma noteikumus par izpildes atcelšanu pēc parādnieka lūguma.

Lapa atjaunināta: 06/02/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.