Eiropas maksājuma rīkojums

Kipra
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Kiprā nav īpaša valsts “maksājumu rīkojuma”, izņemot to, kas paredzēts Regulā Nr. 1896/2006, kuras piemērošanas nolūkā ir pieņemts procesuālais regulējums.

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Nepiemēro.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nepiemēro.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Nepiemēro.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Nepiemēro.

1.2 Kompetentā tiesa

Nepiemēro.

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Nepiemēro.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nepiemēro.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Nepiemēro.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Nepiemēro.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Nepiemēro.

1.5 Apelācijas sūdzības

Nepiemēro.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Nepiemēro.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Nepiemēro.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Nepiemēro.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 07/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.