Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas maksājuma rīkojums

Anglija un Velsa
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Nav īpašas maksājuma rīkojuma procedūras lietām, kas attiecas tikai uz Angliju un Velsu, jo ir procedūra, ar kuras palīdzību prasītājs var saņemt aizmugurisku spriedumu. Eiropas maksājuma rīkojums ir pieejams pārrobežu strīdu gadījumos ES.

1.1 Procedūras darbības joma

Aizmuguriskā sprieduma procedūra ir daļa no parastā civilprocesa Anglijā un Velsā. Kad prasītājs ceļ prasību (sk. sadaļu “Turpmāka rīcība — Anglija un Velsa”), atbildētājam ir jāsniedz atbilde 14 dienu laikā pēc paziņojuma par prasību veidlapas saņemšanas. Ja atbildētājs neatbild uz prasību, prasītājs var lūgt tiesai pieņemt aizmugurisku spriedumu (proti, pieņemt rīkojumu, atbilstoši kuram atbildētajam jāmaksā prasītā summa, jo netika saņemta nekāda atbilde). Prasītājam šāds pieteikums jāiesniedz pēc iespējas ātrāk pēc 14 dienu perioda beigām. Kamēr tiesa nav saņēmusi pieteikumu par spriedumu, atbildētājs joprojām var sniegt paskaidrojumus par prasību. Ja tiesa saņem atbildētāja atbildi pirms prasītāja lūguma, šī atbilde ir prioritāra pat novēlotas iesniegšanas gadījumā.

Ja prasītājs nelūdz spriedumu sešu mēnešu laikā pēc aizstāvības paskaidrojumu iesniegšanas termiņa, tiesvedība tiek apturēta, un prasītājs var tikai lūgt tiesnesim rīkojumu par tiesvedības apturēšanas atcelšanu.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Aizmugurisku spriedumu var pieņemt gandrīz visu veidu prasībās Anglijas un Velsas civiltiesās. Tie nav paredzēti tikai finansiālām un līgumiskām prasībām. Ja vien tas nav īpaši izslēgts ar tiesu noteikumiem (kas tiek saukti par Civilprocesa noteikumiem), prasītājs var lūgt pieņemt aizmugurisku spriedumu visās civiltiesiskās prasībās Anglijā un Velsā, izņemot prasību par preču piegādi, kuras gadījumā līgumu regulē 1974. gada Patēriņa kredītu likums.

Lai saņemtu aizmugurisku spriedumu, prasītājam ir jāsniedz pierādījumi par to, ka tas ir ievērojis procesuālās prasības un ka atbildētājs nav ievērojis šīs procesuālās prasības.

Izņēmuma kārtā saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 8. daļu ir iespējama alternatīva prasības izskatīšanas procedūra, kad prasītājs lūdz tiesu pieņemt lēmumu par jautājumu, kura gadījumā, visticamāk, nebūs strīda par faktu pēc būtības, vai kad šāda procedūra ir atļauta noteiktos procesos. Šādos gadījumos aizmugurisks spriedums nav iespējams.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Prasībām nav augšējās robežas.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Kā norādīts iepriekš, aizmuguriskā sprieduma procedūra ir daļa no parastā civilprocesa. Tā nav atsevišķa procedūra kā daudzās citās dalībvalstīs. Procedūras izmantošana nav obligāta tādā ziņā, ka aizmugurisks spriedums netiek automātiski taisīts gadījumos, kad atbildētājs neatbild uz prasību noteiktajā laika periodā. Šis termiņš ir skaidri norādīts prasības veidlapā, kas tiek izsniegta atbildētājam. Lai saņemtu aizmugurisku spriedumu, prasītājam ir jāiesniedz attiecīgs lūgums vai pieteikums. Prasītājs var arī izvēlēties neuzturēt prasību spēkā.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Strīdus starp uzņēmumiem vai personām dažādas dalībvalstīs regulē dažādi tiesību akti, tomēr visnozīmīgākais ir ES Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, ko sauc par Briseles regulu.

Eiropas maksājuma rīkojums (EMR) ļauj kreditoriem vieglāk atgūt neapstrīdētos (proti, atzītos) parādus naudā pārrobežu lietās Eiropas Savienībā, un šī procedūra ir papildu izvēles procedūra esošajām procedūrām.

1.2 Kompetentā tiesa

Aizmugurisku spriedumu var pieņemt gan apgabaltiesa, gan Augstā tiesa. Prasītājam pieteikums ir jāiesniedz tiesā, kur viņš cēlis prasību. Šī tiesa pārbaudīs, vai atbildētājs nav sniedzis saņemšanas apliecinājumu vai savus aizstāvības paskaidrojumus un vai nav pagājis šo dokumentu iesniegšanas termiņš.

Šīs procedūras laikā tiek ievēroti Anglijas un Velsas tiesu vispārējie jurisdikcijas noteikumi (sk. lapas sadaļā “Jurisdikcija”). Kopumā, ja prasības summa ir mazāka par £ 100 000 (fiziska kaitējuma gadījumā mazāka par £ 50 000), tā jāceļ apgabaltiesā, ja vien prasītājam netiek norādīts citādi. Prasības, kuru summa nepārsniedz £ 10 000, var tikt skatītas apgabaltiesā, izmantojot maza apjoma prasību procedūru, kas piedāvā vienkāršu un neformālu iespēju strīdu risināšanai (bieži pat bez vajadzības iesaistīt juristu). Visas prasības, kuru summa pārsniedz £ 100 000, var tikt celtas Augstajā tiesā vai apgabaltiesā. Lietas raksturs un sarežģītības pakāpe nosaka kompetento tiesu.

Vairāk informācija par aizmugurisku spriedumu procesuālajiem noteikumiem šajās tiesās ir pieejams Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

1.3 Oficiālās prasības

Papildus iepriekš norādītajām prasībām (proti, ka prasītājam ir jāievēro pareizas procedūras prasības celšanai un ka atbildētājs nav sniedzis atbildi paredzētajā laika periodā) oficiālās prasības aizmuguriska sprieduma saņemšanai ir atkarīgas no prasības veida.

Parasti, ja prasības summa ir noteiktās robežās, prasītājam ir tikai jāiesniedz pieteikums aizmuguriska sprieduma pieņemšanai. Šādus lūgumus parasti izskata tiesas administratīvais personāls, nevis tiesnesis. Šādos gadījumos tiesas darbinieki pārbauda, vai no atbildētāja nav saņemts izsniegšanas apliecinājums un vai tas nav sniedzis aizstāvības paskaidrojumus, vai ir beidzies attiecīgais laika periods un vai prasītājs tiesā ir iesniedzis vajadzīgos pierādījumus.

Ja prasības summa nav noteikta, prasītājam tiesā ir jāiesniedz iesniegums. Šādos gadījumos lietu izskata tiesnesis. Viņš izlemj, vai ir nepieciešama tiesas sēde un kāda informācija prasītājam jāsniedz, lai palīdzētu tiesnesim izlemt par naudas summu, uz kuru prasītājam ir tiesības, piemēram, kādi pierādījumi ir jāsniedz.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Abu prasību veidu gadījumā ir jāizmanto standarta veidlapa.

Ja prasības summa ir noteikta un prasība ir pieņemta tiesā, tiesa nosūta prasītājam veidlapu N205A “Paziņojums par prasības celšanu (konkrēta summa)”. Šajā veidlapā ir sadaļa, kura prasītājam jāaizpilda un jāatgriež tiesai, lai pieprasītu aizmugurisku spriedumu tad, ja atbildētājs neatbild uz prasību noteiktajā laika periodā. Veidlapā ir informatīvas piezīmes, lai palīdzētu to aizpildīt.

Pirms veidlapas aizpildīšanas prasītājam ir rūpīgi jāpārdomā, kā viņš vēlas, lai atbildētājs samaksātu savu parādu. Prasītājs var vēlēties, lai nauda tiktu samaksāta uzreiz, lai gan iespēja saņemt parādu ir lielāka, ja atbildētājam tiek ļauts maksāt pa daļām noteiktā laika periodā. Tas ir atkarīgs no atbildētāja apstākļiem.

Ja prasītājs ir iesniedzis prasību, izmantojot Money Claim Online tīmekļa vietni, aizmuguriska sprieduma pieteikumu tiesai var iesniegt tiešsaistē.

Ja prasības summa nav noteikta, prasītājs no tiesas, kad prasība ir celta, saņem veidlapu N205B “Paziņojums par prasības celšanu (nenoteikta summa)”. Šajā veidlapā arī ir sadaļa, kurā prasītājs var lūgt tiesu izdot rīkojumu par to, ka atbildētājam ir saistības (tas ir atbildīgs) attiecībā uz prasību. Tiesa izlemj, kāda summa atbildētājam jāmaksā. To sauc par sprieduma taisīšanu par summu, ko nosaka tiesa.

Noteiktu lietu veidu gadījumā ir jāiesniedz pieteikums tiesnesim, lai tas izlemtu, vai var pieņemt aizmugurēju spriedumu. Tas ietver gadījumus, kad prasība tiek celta pret atbildētāju citā jurisdikcijā, kad atbildētājs ir valsts, valdība vai persona/iestāde, kam ir imunitāte pret civiltiesisku prasību. Pieteikums ir arī vajadzīgs tad, ja prasība ir vērsta pret bērnu vai pacientu vai ja prasība ir delikta prasība, ko viens laulātais ceļ pret otru. Šādos gadījumos būtu jāizmanto Veidlapa N244 (Paziņojums par pieteikumu).

Daudzas tiesas veidlapas, tai skaitā veidlapa N244, ir pieejamas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Visas veidlapas ir iespējams saņemt jebkurā Anglijas un Velsas civillietu tiesā.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Līdzīgi kā jebkurā citā lietā, fiziskai personai nav obligāti jālūdz jurista konsultācija vai jāizmanto jurists kā juridiskais pārstāvis. Tomēr vispārējais noteikums ir tāds, ka, ja summa ir lielāka par £ 5000, un jo īpaši tad, ja lietas apstākļi ir sarežģīti, ieteicams lūgt advokāta konsultāciju. Vairāk informācijas par gadījumiem, kad ieteicams juridiskai pārstāvībai izmantot juristu, ir norādīts lapā “Prasības celšana tiesā”.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Tā kā lūgums vai pieteikums aizmuguriska sprieduma pieņemšanai ir daļa no parastā civilprocesa Anglijā un Velsā, prasītājam prasība ir jāceļ parastā veidā (sk. lapu “Prasības celšana tiesā”). Kopumā prasības veidlapā jānorāda informācija par pusēm, īsa informācija par prasību un, ja iespējams, norāde par prasīto summu un vai paredzamā atgūstamā summa ir kādās no turpmāk minētajām robežām:

  • ne vairāk par £ 10 000;
  • vairāk par £ 10 000, bet mazāk par £ 25 000;
  • vairāk par £ 25 000.

Prasībās par personisku zaudējumu vai fizisku kaitējumu prasītājām jānorāda, vai viņš paredz atgūt:

  • ne vairāk par £ 1000;
  • vairāk par £ 1000.

Ja prasītājs nevar norādīt prasības vērtību, viņam jāraksta “Es nevaru norādīt, cik lielu summu plānoju atgūt”. Veidlapā ir informatīvas piezīmes gan prasītājam, gan atbildētājam.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Papildus prasības veidlapai prasītājam arī jānorāda lietas apstākļi, kas ietver:

  • īsu faktu izklāstu;
  • paziņojumu (attiecīgā gadījumā) par to, ka prasītājs vēlas saņemt noteikta veida kompensāciju;
  • informāciju par prasītajiem procentiem;
  • jebkādus citus aspektus, kas attiecīgā veida prasības gadījumā ir jāizklāsta atbilstoši tiesas noteikumiem.

Gadījumos, kad tiesas personāls var pieņemt aizmugurisku spriedumu, tam jābūt pārliecinātam, ka lietas apstākļu dokuments ir izsniegts atbildētājam, ka atbildētājs nav reaģējis uz prasību noteiktajā laika periodā un ka atbildētājs nav apmierinājis prasību.

Ja šīs prasības ir izpildītas, tiesas personāls izsniedz prasītājam spriedumu, kurā atbildētājam norādīts, kāda summa jāmaksā, kad jāmaksā un uz kādu adresi jāsūta naudas līdzekļi. Sprieduma eksemplārs tiek nosūtīts prasītājam un atbildētājam.

Ja lēmums ir jāpieņem tiesnesim, kā norādīts iepriekš, un ja prasības summa nav noteikta, tiesnesis var lemt par tiesas sēdes un papildu pierādījumu nepieciešamību. To sauc par norāžu sniegšanu. Kad tiesnesis ir pieņēmis lēmumu, prasītājam un atbildētājam tiek nosūtīts rīkojums. Tiesnesis var norādīt, ka prasība jāskata maza apjoma prasību procedūrā vai ka prasības izskatīšanai ir vajadzīga tiesas sēde bez mutisku liecību uzklausīšanas.

Šādā sēdē tiesnesis sniedz sīkākus norādījumus, piemēram, par nepieciešamajiem dokumentiem un pierādījumiem, lai palīdzētu tiesnesim pieņemt galīgo lēmumu par summu, vai lemj par summu, kas atbildētājam jāmaksā, ja lieta ir vienkārša un nav vajadzīga gara tiesas sēde.

Minētās darbības ir atkarīgas no iespējamās kompensācijas summas, iespējas, ka atbildētājs apstrīdēs kompensācijas summu, un tiesneša viedokļa par to, vai tiesas sēdē pieejamajos dokumentos ir pietiekami pierādījumu, lai pieņemtu galīgo lēmumu.

Lai pieņemtu galīgo lēmumu, tiesnesis parasti neizmanto tiesas sēdi bez mutisku pierādījumu uzklausīšanas, ar nosacījumu, ka tiesai iesniegtie rakstveida pierādījumi ir nosūtīti atbildētājam vismaz trīs dienas pirms datuma, kad jānotiek šai tiesas sēdei.

Pēc minētās tiesas sēdes tiesas darbinieki sagatavo rīkojumu ar tiesas sēdē sniegtajiem tiesneša norādījumiem. Rīkojuma eksemplārs tiek nosūtīts prasītājam un atbildētājam.

Papildus iepriekš norādītajam, gadījumos, kad atbildētājs nedzīvo Anglijā vai Velsā, tiesai ir jāpārliecinās, ka atbilstoši attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem un citiem dokumentiem tā ir tiesīga izskatīt prasību un pieņemt lēmumu, ka nevienai citai tiesai nav ekskluzīvas jurisdikcijas un ka prasība ir atbilstīgi izskatīta.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Tiesa noraidīs lūgumu vai pieteikumu par aizmuguriska sprieduma pieņemšanu, ja prasītājs nav ievērojis tiesas noteikumus. Piemēram, ja lietas apstākļu veidlapa vai tās izsniegšana neatbilst Civilprocesa noteikumiem, tiesa nepieņems aizmugurisku spriedumu. Tiesa arī noraidīs pieteikumu par aizmugurisku spriedumu, ja prasītājs nesniedz vajadzīgos pierādījumus, lai pārliecinātu tiesu (sk. iepriekš). Ja šīs procesuālās prasības tiek ievērotas, tādi apstākļi kā prasības summa (vai tā sasniedz noteiktu līmeni) un prasības veids (vai prasība ir tāda, kuru pēc pieteikuma saņemšanas izskata tikai tiesnesis) nosaka, vai tiesa izvērtē prasības pamatojumu, pirms pieņemt aizmugurisku spriedumu (kā norādīts iepriekš) (sk. 1.3. punktu).

1.5 Apelācijas sūdzības

Aizmugurisks spriedums tiks atteikts tikai tad, ja prasītājs nebūs pārliecinājis tiesu, ka viņš ir izpildījis pareizās procedūras. Prasītājs šo lēmumu nevar pārsūdzēt. Ja tiesa atsakās pieņemt aizmugurisku spriedumu, prasītājs parasti var sākt procesu no jauna, iesniedzot jaunu prasības veidlapu pret atbildētāju atbilstoši Civilprocesa noteikumos aprakstītajām procedūrām un noteikumiem.

Nepamatoti pieņemtu rīkojumu par aizmugurisku spriedumu var mainīt vai atcelt, ja atbildētājs iesniedz attiecīgu pieteikumu. Var iesniegt pieteikumu par aizmuguriska sprieduma mainīšanu (piemēram, samazinot summu, ja daļa parāda ir samaksāta pirms sprieduma) vai atcelšanu (proti, anulēšanu).

Ja prasītājam ir pamats uzskatīt, ka lietas apstākļu izklāsts nav nonācis pie atbildētāja pirms aizmuguriska sprieduma pieņemšanas, viņam ir pienākums iesniegt tiesai pieteikumu ar lūgumu atcelt aizmugurisko spriedumu, kurš pieņemts viņam par labu.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Aizmuguriska sprieduma process kļūst pieejams tikai tad, ja atbildētājs neaizstāvas pret prasību vai neatzīst prasību noteiktā laika periodā (sk. iepriekš). Ja atbildētājs aizstāvas pret prasību, lietas izskatīšana turpinās kā jebkuras parastas neatzītas prasības gadījumā.

Ja atbildētājs vēlas, lai rīkojums par aizmugurisku spriedumu tiktu atcelts vai mainīts pēc tā pieņemšanas, atbildētājam ir nekavējoties jārīkojas un jāiesniedz tiesā pieteikums par sprieduma mainīšanu vai atcelšanu. Tiesa var mainīt vai atcelt aizmugurisku spriedumu, ja tā uzskata, ka tam ir pamatots iemesls vai ka atbildētājam ir reālas iespējas sekmīgi aizstāvēties pret prasību.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja noteiktajā laika periodā atbildētājs iesniedz aizstāvības paskaidrojumus pret prasību, lieta tiek skatīta kā parasta apstrīdēta prasība (kā norādīts lapā “Prasības celšana tiesā”).

Tā kā aizmuguriska sprieduma sistēma ir daļa no parastā civilprocesa, šāda maiņa nav piemērojama Anglijā un Velsā. Tomēr, ja aizmugurisks spriedums tiek atcelts pēc sekmīgas apstrīdēšanas, lietu var nākties skatīt vēlreiz vai atbildētājam varētu dot iespēju iesniegt aizstāvības paskaidrojumus pret prasību. Par šīm darbībām lemj tiesnesis, ņemot vērā lietas apstākļus.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Aizmuguriska sprieduma process kļūst pieejams tikai tad, ja atbildētājs neaizstāvas pret prasību vai neatzīst prasību noteiktā laika periodā. Tikai tad prasītājs var iesniegt pieteikumu vai lūgumu pieņemt aizmugurisku spriedumu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Aizmugurisks spriedums ir lēmums, kura izpildi prasītājs no atbildētāja var panākt piespiedu kārtā. Lai to saņemtu, ir jāizpilda iepriekš 1.3.4. punktā norādītās procedūras.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Kā norādīts iepriekš, atbildētājs var lūgt tiesai mainīt vai atcelt aizmugurisku spriedumu (proti, mainīt sprieduma noteikumus vai to pilnībā atcelt). Tā nav apelācijas sūdzība, jo to izskata tā pati tiesa, kas būtu spriedusi par sākotnējo lietu, ja atbildētājs būtu aizstāvējies pret prasību. Tiesa var mainīt vai atcelt aizmugurisku spriedumu, ja tā uzskata, ka ir bijuši procesuāli pārkāpumi vai ka atbildētājam ir reālas iespējas sekmīgi aizstāvēties pret prasību, vai ka ir pamatots iemesls.

Katra puse var iesniegt apelācijas sūdzību par lēmumu atcelt vai atteikties atcelt aizmugurisku spriedumu, saņemot atļauju no tiesas, kas pieņēmusi attiecīgo lēmumu, vai no apelācijas tiesas.

Saistītās saites

Tieslietu ministrija

Tiesu adreses

Lapa atjaunināta: 17/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.