Eiropas maksājuma rīkojums

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Jā. Civilprocesa kodeksa (tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS) 49. pants reglamentē paātrināto maksājuma rīkojumu procedūru.

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Šī procedūra ir piemērojama no privāttiesību attiecībām izrietošiem prasījumiem un ir attiecināma uz noteiktu naudas summu maksājumiem.

Paātrinātā maksājuma rīkojumu procedūra nav piemērojama ārpuslīgumiskiem prasījumiem, izņemot:

 • konkrētus prasījumus, kas izriet no Transportlīdzekļu civiltiesiskās apdrošināšanas likuma (liikluskindlustuse seadus);
 • prasījumus, ar ko parādnieks ir izdevis apliecinājumu par pienākumu vai ar ko ir noslēgts cits līgums, ar kuru tiek uzlikts pienākums veikt darbību.

Paātrināto maksājuma rīkojumu procedūru nepiemēro, ja:

 • lūgumraksta iesniegšanas brīdī prasībai vēl nav iestājies termiņš, izņemot prasības par kavējuma naudu, ko iesniedz kā blakusprasību, vai ja prasības iesniegšana ir atkarīga no savstarpēju saistību izpildes, bet šādas saistības vēl nav izpildītas;
 • prasības priekšmets ir kompensācija par nemateriāliem zaudējumiem;
 • prasība tiek iesniegta pret bankrotējušu personu;
 • prasība ir iesniegta pret vairākiem parādniekiem un neizriet no viena un tā paša pamata vai saistībām.

Paātrinātā maksājuma rīkojumu procedūra nav piemērojama blakusprasībām, ja tās pārsniedz pamatprasības apmēru.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Jā. Jā. Paātrinātā maksājuma rīkojumu procedūra nav piemērojama prasībām, kuru apmērs pārsniedz EUR 8000. Šī summa aptver gan pamatprasību, gan blakusprasības.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Paātrinātās maksājuma rīkojumu procedūras piemērošana ir brīvprātīga. Kreditors var izlemt, vai tas šajā gadījumā vēlas pieteikties paātrinātajai procedūrai vai ierosināt parasto procedūru.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Jā. Valsts tiesību aktos nav noteikti ierobežojumi attiecībā uz paātrinātās maksājuma rīkojumu procedūras piemērojamību atbildētājiem, kuri ir citas valsts rezidenti. Eiropas Savienībā atbildētāja jurisdikciju nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/2012.

1.2 Kompetentā tiesa

Lūgumrakstus par paātrināto maksājuma rīkojumu procedūru izskata Pērnavas Rajona tiesas Hāpsalas Tiesu nama (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond) Maksājuma rīkojumu departaments.

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas? Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Paātrinātā maksājuma rīkojumu procedūra notiek elektroniski, un to tiesā var iesniegt, vienīgi izmantojot Avalik E-toimik portālu vai informācijas sistēmu datu apmaiņas slāni X-tee.

Izmantojot E-toimik, lūgumrakstus var iesniegt tīmekļa vietnē: https://www.e-toimik.ee/

Saskaņā ar TsMS 485. panta 2. punktu iebildumus var iesniegt, izmantojot maksājuma ierosinājuma veidlapai pievienoto veidlapu vai citu veidlapu. Veidlapa atrodama Riigi Teataja (Oficiālajā Laikrakstā).

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē, pārstāvja iecelšana nav obligāta.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Lūgumrakstā par paātrināto maksājuma rīkojumu procedūru jāietver īss apraksts par apstākļiem, uz kuriem balstīta prasība, un īss apraksts par pierādījumiem, kurus lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt, lai pamatotu prasību tiesas procesā. Prasībai ir jābūt balstītai uz faktiem, un tā ir jāpamato ar dokumentāriem pierādījumiem. Prasība ir nepārprotami nepamatota, ja, ņemot vērā apstākļus, kas lūgumrakstā norādīti kā maksājuma rīkojuma pamatojums, prasību nav iespējams juridiski apmierināt.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Nav jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, lai apstiprinātu, ka prasība ir iesniegta. Taču lūgumrakstā ir jāiekļauj īss apraksts par pierādījumiem, kurus lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt, lai pamatotu savu prasību tiesas procesā.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Tiesa atsakās izpildīt lūgumrakstu par paātrinātās maksājuma rīkojumu procedūras piemērošanu, ja:

 1. paātrinātās maksājuma rīkojumu procedūras piemērošana nav atļauta saskaņā ar Civilprocesa kodeksu;
 2. lūgumraksts neatbilst Civilprocesa kodeksā noteiktajām prasībām;
 3. maksājuma priekšlikums nav ticis iesniegts parādniekam saprātīgā laikposmā, un nav iespējams to nodot ar publisku paziņojumu, un lūgumraksta iesniedzējs ir skaidri pieprasījis, lai tiesvedība tiktu izbeigta, ja tiek iesniegts iebildums;
 4. lūgumraksta iesniedzējs tam noteiktajā termiņā neinformē tiesu par rezultātiem, kādi panākti pēc dokumentu izsniegšanas tiesvedības dalībniekam;
 5. kļūst acīmredzams, ka pastāv jebkāds pamats, lai tiesvedību apturētu.

1.5 Apelācijas sūdzības

Nolēmums, ar ko atsakās apmierināt lūgumrakstu par maksājuma rīkojumu procedūras piemērošanu, nav pārsūdzams. Atteikums apmierināt lūgumrakstu neierobežo lūgumraksta iesniedzēja tiesības celt prasību tiesā vai paātrinātajā maksājuma rīkojumu procedūrā.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Parādniekam ir tiesības iesniegt iebildumu par prasījumu vai tā daļu tajā tiesā, kas izdevusi maksājuma priekšlikumu, 15 dienu laikā vai arī 30 dienu laikā, ja maksājuma priekšlikums izsniegts ārvalstīs.

Iebildumus var iesniegt, izmantojot maksājuma ierosinājuma veidlapai pievienoto veidlapu vai citu veidlapu. Iebilduma pamatojums nav jānorāda.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja parādnieks iesniedz iebildumu pret maksājuma priekšlikumu līdz noteiktajam termiņam, tiesa, kas maksājuma priekšlikumu ir sagatavojusi, turpina lietu izskatīt vai nodod to tiesai, kas norādīta lūgumrakstā par paātrināto maksājuma rīkojumu procedūru, vai tiesai, kas norādīta attiecīgo pušu kopīgajā pieteikumā. Dzīvokļa īpašuma vai kopīpašuma lietās tiesvedība par pieteikumu tiek turpināta, izņemot gadījumu, ja pieteicējs ir pieprasījis veikt darbības vai izbeigt tiesvedību. Tiesvedības gadījumā prasību uzskata par iesniegtu brīdī, kad ir iesniegts lūgumraksts par paātrinātās maksājuma rīkojumu procedūras piemērošanu.

Ja lūgumraksta iesniedzējs ir nepārprotami pieprasījis tiesvedības izbeigšanu gadījumā, ja tiek iesniegts iebildums, tiesvedība tiek izbeigta.

Ja parādnieks iebildumā par maksājuma priekšlikumu lūgumraksta iesniedzēja prasību atzīst daļēji, tiesa, kas lietu izskata, izdod maksājuma rīkojumu, pieņemot nolēmumu par parādnieka atzītās summas atgūšanu, un turpina izskatīt lietas vai lūgumraksta pārējo daļu.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Ja parādnieks nesamaksā maksājuma priekšlikumā norādīto summu un savlaicīgi neiesniedz iebildumu par maksājuma priekšlikumu, tiesa izdod maksājuma rīkojumu par attiecīgo summu.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Maksājuma rīkojumā jābūt ietvertam skaidrojumam par parādnieka tiesībām nolēmumu pārsūdzēt 15 dienu laikā vai — ja maksājuma priekšlikums ir izsniedzams ārvalstīs — 30 dienu laikā. Ir jānodrošina, lai parādniekam tiktu sniegts skaidrojums par to, ka nolēmumu var pārsūdzēt, pamatojoties vienīgi uz šādiem apstākļiem:

 1. maksājuma priekšlikums parādniekam nodots kā citādi, nevis personiski pret parakstu vai elektroniski, un ne parādnieka vainas dēļ tas nav nodots laicīgi, kā rezultātā parādnieks laicīgi nav varējis iesniegt iebildumu;
 2. parādnieks nav varējis iesniegt iebildumu par maksājuma priekšlikumu tāda pamatota iemesla dēļ, kas ir ārpus parādnieka kontroles;
 3. nav izpildīti paātrinātās maksājuma rīkojuma procedūras priekšnosacījumi, vai paātrinātās maksājuma rīkojuma procedūras nosacījumi tikuši kā citādi būtiski pārkāpti, vai arī prasība, uz kuru attiecas paātrinātā procedūra, ir nepārprotami nepamatota.

Parādnieka juridiskais pārstāvis vai parādnieka vienīgais tiesību un saistību pārņēmējs var iesniegt apelācijas sūdzību pret maksājuma rīkojumu divos mēnešos no dienas, kad tas par maksājuma rīkojumu ir uzzinājis, ja kļūst nepārprotami skaidrs, ka brīdī, kad tika pieņemts tiesas spriedums, pastāvēja apturēšanas iemesls, taču tiesa par to nezināja vai nevarēja zināt. Personai, kura iesniedz apelācijas sūdzību pret nolēmumu, tas jādara, pamatojoties uz kādu no iepriekš minētajiem apstākļiem.

Lapa atjaunināta: 02/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.