Eiropas maksājuma rīkojums

Ungārija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Ungārijā pastāv maksājuma rīkojuma procedūra, ko regulē 2009. gada Likums L par maksājuma rīkojuma procedūrām. Maksājuma rīkojuma procedūras ir vienkāršotas ārpustiesas procedūras civilprocesā ar mērķi izpildīt naudas prasījumus, un tās ietilpst notāru kompetencē. Maksājuma rīkojuma procedūra ir saistīta ar datu automatizētu apstrādi, ko notāri veic, izmantojot Ungārijas Nacionālās notāru palātas (MOKK) vienoto tiešsaistes IT sistēmu, kas ir pieejama visā valstī notāriem un procedūrā iesaistītajām pusēm un citām personām. Notariālajai procedūrai kā ārpustiesas civiltiesiskai procedūrai ir tādas pašas sekas kā tiesas procesam.

1.1 Procedūras darbības joma

Izņemot dažus gadījumus, ar maksājuma rīkojuma procedūru var izpildīt nokavētus naudas prasījumus.

Ja strīda summa, kas aprēķināta saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kuri paredzēti 2016. gada Civilprocesa kodeksa likumā CXXX, nepārsniedz 3 000 000 HUF, nokavētu prasījumu, kas attiecas tikai uz naudas samaksu, var izpildīt vienīgi ar maksājuma rīkojuma procedūru vai mēģinājumu panākt pirmstiesas izlīgumu. Šo noteikumu piemēro tikai šādos gadījumos:

 1. ja ir zināma abu pušu pastāvīgās dzīvesvietas vai, ja tādas nav, uzturēšanās vietas adrese, vai juridiskā adrese, vai filiāles adrese (turpmāk “dokumentu piegādes adrese”) Ungārijā un
 2. ja naudas prasījums nav saistīts ar tiesiskajām attiecībām, kas izveidotas saskaņā ar 2012. gada Darba kodeksa likumu I, nodarbinātību publiskajā sektorā, dienesta attiecībām, dalību valsts nodarbinātības shēmās, darba līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Sporta likumu, māceklības līgumiem, kas noslēgti arodmācību jomā, studentu stažēšanās līgumiem saskaņā ar Likumu par valsts augstāko izglītību vai kooperatīvu dalībnieku darba attiecībām, kas izveidotas ar sociālajiem kooperatīviem vai nodarbinātības kooperatīviem, vai civildienesta attiecībām un administratīviem līgumiem 2017. gada Administratīvā procesa kodeksa likuma  I nozīmē. Naudas prasījumus, kas ir saistīti ar šīm tiesiskajām attiecībām, ar maksājuma rīkojuma procedūru var izpildīt vienīgi tad, ja lieta neattiecas uz tiesisko attiecību stāšanos spēkā, grozīšanu vai pārtraukšanu vai juridiskajām sekām, kas iestājušās tāpēc, ka darba ņēmējs apzināti nav pildījis no tiesiskajām attiecībām izrietošos pienākumus, vai tāpēc, ka darba ņēmējs ir izdarījis amatpārkāpumu.

Ja strīda summa, kas aprēķināta saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kuri paredzēti Civilprocesa kodeksā, pārsniedz 30 000 000 HUF, naudas prasījumu nevar izpildīt ar maksājuma rīkojuma procedūru.

Jāievēro, ka prasījumu izpilde attiecībā uz naudas maksājumiem neietver hipotekāro prasījumu pret hipotēkas ņēmējiem apmierināšanu.

Maksājuma rīkojumu nevar izdot, ja nav zināma puses dokumentu piegādes adrese Ungārijā.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Sk. 1.1. iedaļā sniegto atbildi.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Jā, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Kā norādīts 1.1. iedaļā, procedūra ir obligāta, ja summa nepārsniedz 3 000 000 HUF, bet visos pārējos gadījumos tā ir fakultatīva.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Maksājuma rīkojumu nevar izdot, ja nav zināma parādnieka dokumentu piegādes adrese Ungārijā.

1.2 Kompetentā tiesa

Maksājuma rīkojuma procedūrās notāriem ir kompetence visā valstī. Maksājuma rīkojuma procedūrās nav pieļaujami nosacījumi attiecībā uz jurisdikciju.

Mutiski vai papīra formātā iesniegtus prasījumus izskata notārs, kuram prasījums iesniegts, bet elektroniski iesniegtus prasījumus notāriem automātiski iedala datorprogramma.

1.3 Oficiālās prasības

Pieteikumi par maksājuma rīkojuma izdošanu jāiesniedz vai nu rakstiski uz atbilstošās veidlapas, vai mutiski.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Gan elektroniski, gan papīra formātā iesniegtiem pieteikumiem jāizmanto standarta veidlapa. Veidlapu var lejupielādēt no MOKK tīmekļa vietnes vai saņemt pie notāra.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:

 • prasījuma pamatā esošās tiesiskās attiecības, prasītās tiesības un galvenā prasījuma un saistīto maksājumu summa;
 • prasījuma pamatā esošo tiesisko attiecību sākuma datums un prasījuma samaksas termiņš;
 • informācija, kas ļauj identificēt prasījumu.

Pieteikumā var iekļaut īsu to faktu izklāstu, kas pamato prasītās tiesības, un norādi par apstiprinošiem pierādījumiem.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Maksājuma rīkojuma procedūrās netiek iegūti pierādījumi. Tomēr pieteikumā var iekļaut īsu to faktu izklāstu, kas pamato prasītās tiesības, un norādi par apstiprinošiem pierādījumiem. Šis noteikums neliedz notāram pārbaudīt, vai pieteikums par daļēju atbrīvojumu no izmaksām, pakāpeniski sadalītu maksājumu vai maksājuma atlikšanu ir pietiekami pamatots.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Notārs pieteikumu noraida, ja tiek konstatēts, ka:

 1. Ungārijas notāru jurisdikcija vai Ungārijas tiesu jurisdikcija (gadījumos, kad notiek pārcelšana uz parastu civilprocesu) ir izslēgta saskaņā ar tiesisko regulējumu, saistošu Eiropas Savienības tiesību aktu vai starptautisku konvenciju vai ārvalsts tiesai ir izņēmuma jurisdikcija;
 2. prasītāja prasījuma izpilde ir tiesu vai citu iestāžu izņēmuma jurisdikcijā;
 3. tiesību aktos ir noteikts, ka nevar izdot maksājuma rīkojumu;
 4. starp pusēm jau notiek maksājuma rīkojuma procedūra par tām pašām tiesībām un ar tādu pašu faktisko pamatu vai jau ir iestājušās prasības ierosināšanas juridiskās sekas, vai lietā jau ir izdots spēkā esošs maksājuma rīkojums vai pieņemts cits galīgs nolēmums;
 5. kādai no pusēm nav tiesībspējas un rīcībspējas rīkoties konkrētajā lietā;
 6. maksājuma rīkojuma pieteikuma iesniegšanas laikā prasītājam nav dokumentu piegādes adreses Ungārijā vai prasītāja dokumentu piegādes adrese Ungārijā pēc pieteikuma iesniegšanas vairs nepastāv, vai dokumentu izsniegšana prasītājam viņa(-s) norādītajā dokumentu piegādes adresē Ungārijā nav bijusi iespējama;
 7. prasītājs vēlas, lai maksājuma rīkojums tiktu izsniegts ar publisku paziņojumu;
 8. maksājuma rīkojuma izsniegšana atbildētāja adresē Ungārijā vairākkārt ir bijusi nesekmīga, izņemot gadījumus, kad tiek pieņemts, ka izsniegšana ir notikusi;
 9. prasītāja pieteikums ir priekšlaicīgs vai tiesa to nevar izpildīt tāda iemesla dēļ, kas nav noilgums;
 10. prasītājs nav ievērojis atsevišķos tiesību aktos noteikto termiņu prasījuma izpildei civilprocesā;
 11. juridiskā pārstāvja iesniegtais pieteikums neatbilst tiesību aktos vai deleģētos tiesību aktos noteiktajām prasībām par pieteikuma saturu vai tam nav pievienota juridiskā pārstāvja pilnvara, vai nav segtas procedūras izmaksas;
 12. juridiska persona vai cita persona, kam saskaņā ar tiesību aktiem ir pienākums izmantot e-pārvaldību, nav iesniegusi pieteikumu elektroniski, izņemot pieteikumus par daļēju atbrīvojumu no izdevumiem, ko iesniegusi fiziska persona, kurai ir juridiskais pārstāvis;
 13. pēc tiesas uzaicinājuma prasītājam novērst nepilnības pieteikums (vai vajadzīgā daļa) nav iesniegts noteiktajā termiņā vai iesniegtais pieteikums joprojām ir nepilnīgs, kas liedz to izskatīt, vai prasītājs nav iepriekš samaksājis administratora honorāru;
 14. prasītājs prasījumā saskaņā ar materiālajām tiesībām prasa atlīdzināt procedurālās izmaksas.

Izņemot gadījumus, kad tiek pieņemts, ka izsniegšana ir notikusi, ja maksājuma rīkojumu atbildētājam nav bijis iespējams izsniegt, par to jāinformē prasītājs un vienlaikus jālūdz 30 dienu laikā paziņot atbildētāja jauno dokumentu piegādes adresi Ungārijā. Ja prasītājs sniedz prasīto informāciju, dokumentus jāmēģina izsniegt vēlreiz un, ja atkārtotais mēģinājums ir neveiksmīgs, pieteikums jānoraida h) punktā minētā iemesla dēļ.

Ja prasītājs nesniedz prasīto informāciju vai prasītāja sniegtā informācija ir nepilnīga, pieteikums jānoraida m) punktā minētā iemesla dēļ.

Rīkojums par maksājuma rīkojuma pieteikuma noraidīšanu jāizsniedz prasītājam un jānosūta atbildētājam. Prasītājs var pārsūdzēt rīkojumu bez vajadzības sūtīt apelācijas sūdzību atbildētājam apsvērumu izteikšanai.

1.5 Apelācijas sūdzības

Prasītājs var pārsūdzēt rīkojumu, ar ko noraida maksājuma rīkojuma pieteikumu. Parasti, ievērojot noteikumus par apelācijas sūdzībām par rīkojumiem, apelācijas sūdzības tiek izskatītas bezstrīdus procedūrā apgabaltiesā (törvényszék), kurai ir jurisdikcija teritorijā, kur atrodas notāra juridiskā adrese. Apelācijas sūdzību var iesniegt 15 dienās no lēmuma paziņošanas dienas. Ja pieteikums par maksājuma rīkojumu tiek noraidīts, prasītājs var turpināt panākt prasījuma izpildi, iesniedzot vēl vienu maksājuma rīkojuma pieteikumu, iesniedzot prasību tiesā vai izvēloties citus likumīgus līdzekļus. Tādā gadījumā pieteikuma iesniegšanas tiesiskās sekas saglabājas, ja jaunais maksājuma rīkojuma pieteikums vai prasības pieteikums tiek iesniegts vai nosūtīts ierakstītā vēstulē 30 dienu laikā no dienas, kad rīkojums par pieteikuma noraidīšanu kļuvis galīgs, vai prasītājs turpina panākt prasījuma izpildi ar citiem likumīgiem līdzekļiem tajā pašā termiņā. Ja šis termiņš nav ievērots, pagarinājuma pieteikumu nepieņem. Jaunā maksājuma rīkojuma pieteikumā jānorāda tā rīkojuma atsauces numurs, ar kuru noraidīts iepriekšējais pieteikums. Prasības pieteikumam jāpievieno pats rīkojums.

Citos gadījumos lēmumu maksājuma rīkojuma procedūrā var pārsūdzēt, ja pārsūdzēšana ir atļauta saskaņā ar Likumu par maksājuma rīkojuma procedūrām vai Civilprocesa kodeksu.

Nav tiesību pārsūdzēt maksājuma rīkojumu, bet atbildētājs var iesniegt paziņojumu par iebildumu, kā aprakstīts 1.6. iedaļā.

Tā kā galīgam maksājuma rīkojumam ir tādas pašas sekas kā spriedumam, pieteikumu par tā pārskatīšanu var iesniegt saskaņā ar Civilprocesa kodeksa noteikumiem. Pārskatīšana ir tās tiesas jurisdikcijā, kurai būtu bijusi jurisdikcija kā pirmās instances tiesai, ja paziņojuma par iebildumu rezultātā procedūra būtu pārcelta uz parastu civilprocesu. Ja tiek iesniegts pārskatīšanas pieteikums, tiesa saņem lietas dokumentus papīra formātā no notāra vai izgūst elektroniski no MOKK sistēmas.

Galīgu maksājuma rīkojumu nevar pārsūdzēt.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Atbildētājs notāram var iesniegt paziņojumu par iebildumu pret maksājuma rīkojumu 15 dienu laikā no tā izsniegšanas dienas. Atbildētāja iesniegtie pieteikumi par maksājuma atlikšanu vai pakāpeniski sadalītu maksājumu nav uzskatāmi par maksājuma rīkojuma apstrīdēšanu. Šādus pieteikumus var iesniegt vienīgi paziņojuma par iebildumu iesniegšanai noteiktajā termiņā. Ja atbildētājs paziņojumā par iebildumu norāda, ka izpildāmais prasījums pirms maksājuma rīkojuma izsniegšanas jau ir samaksāts, notārs paziņojuma par iebildumu izsniegšanas laikā dod prasītājam 15 dienu termiņu paziņošanai, vai prasījums joprojām pastāv. Ja ir maksājumu apliecinošs dokuments vai maksājumu darījumam ir unikāls identifikators, atbildētājam paziņojumā par iebildumu jānorāda apliecinošā dokumenta numurs un datums vai darījuma identifikācijas dati (darījuma identifikators, maksātājs utt.) un darījuma datums. Ja prasītājs pieņem atbildētāja paziņojumu vai neatbild, notārs izbeidz procedūru. Ja prasītājs apstrīd atbildētāja paziņojumu, maksājuma rīkojuma procedūru pārceļ uz parastu civilprocesu. Ja, pamatojoties uz atbildētāja paziņojumu, prasītājs samazina prasījumu, kas tiek izskatīts maksājuma rīkojuma procedūrā, tiesa civilprocesā izskata samazināto prasījumu. Jāievēro, ka maksājuma rīkojumu neuzskata par apstrīdētu, ja atbildētājs paziņo, ka viņš(-a) pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas ir veicis izpildāmā prasījuma samaksu. Tādā gadījumā maksājuma rīkojums kļūst galīgs nākamajā dienā pēc paziņojuma par iebildumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas. Ja atbildētājs nav izņēmis maksājuma rīkojumu (tas ir nosūtīts atpakaļ ar atzīmi “nepieprasīts”) un tāpēc tas jāuzskata par izsniegtu, atbildētājs var iesniegt paziņojumu par iebildumu 15 dienu laikā no dokumenta, ar kuru īstenots lēmums, izsniegšanas dienas. Šis noteikums ir spēkā ar nosacījumu, ka atbildētājam, iesniedzot paziņojumu par iebildumu, ir jāsamaksā tiesu izpildītājam izpildes izmaksas, kuras prasītājs ir iepriekš samaksājis, un jāiesniedz dokumentāri pierādījumi par šo faktu notāram.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Noteiktajā termiņā iesniegta paziņojuma par iebildumu rezultātā to maksājuma rīkojuma procedūras daļu, uz kuru attiecas paziņojums par iebildumu, pārceļ uz parastu civilprocesu.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja maksājuma rīkojums noteiktajā termiņā netiek apstrīdēts ar paziņojuma par iebildumu, tam ir tādas pašas sekas kā galīgam tiesas spriedumam.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Ja maksājuma rīkojums noteiktajā termiņā netiek apstrīdēts ar paziņojuma par iebildumu, tam ir tādas pašas sekas kā galīgam tiesas spriedumam. Notārs sagatavo maksājuma rīkojuma eksemplāru ar apstiprinājumu, ar ko maksājuma rīkojumam tiek piešķirts juridisks spēks, un tā tiek izsniegta prasītājam.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Lēmums ir galīgs, taču gadījumā, ja atbildētājs nav izņēmis maksājuma rīkojumu un tāpēc to saskaņā ar tiesību aktiem uzskata par izsniegtu, atbildētājs var iesniegt paziņojumu par iebildumu 15 dienu laikā no dokumenta, ar kuru īstenots lēmums, izsniegšanas dienas.

Pastāv iespēja iesniegt pieteikumu galīga maksājuma rīkojuma pārskatīšanai saskaņā ar Civilprocesa kodeksa noteikumiem, kā aprakstīts iepriekš 1.5. iedaļā.

Lapa atjaunināta: 05/02/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.