Eiropas maksājuma rīkojums

Īrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Ar numatyta mokėjimo įsakymo procedūra?

Īrijā nav īpašas “maksājuma rīkojuma” procedūras, bet prasītājs, kuram ir parādā konkrētu naudas summu vai kura prasības summa ir viegli nosakāma, var saņemt aizmugurisku spriedumu.

1.1 Procedūros taikymo sritis

Ja atbildētājs neierodas tiesas sēdē vai neaizstāvas pret prasītāja prasību, prasītājs var saņemt aizmugurisku spriedumu. Ja sākotnējā prasība attiecas uz atkāpšanās naudu vai noteiktu naudas summu, galīgo spriedumu var reģistrēt Augstās tiesas galvenajā kancelejā vai apgabaltiesas kancelejā atkarībā no prasības summas (izņemot nelielu lietu skaitu, piemēram, naudas aizdevumu lietas, kurās prasītājam jāiesniedz pieteikums par aizmugurisku spriedumu vai jāsaņem tiesas atļauja sprieduma reģistrēšanai par labu sev). Citiem vārdiem sakot, daudzās tiešās parādu piedziņas lietās prasītājs var saņemt aizmugurisku spriedumu bez došanās uz tiesu un var saņemt spriedumu no attiecīgās tiesas kancelejas atbilstoši administratīvai procedūrai.

Ja prasība neattiecas uz konkrētu naudas summu, prasītājam jāiesniedz tiesā pieteikums par spriedumu, un spriedumu nevar saņemt citādi, kā vien dodoties uz tiesu.

1.1.1 Kokių rūšių reikalavimams ši procedūra taikoma (pvz., tik piniginiams reikalavimams, tik iš sutarčių kylantiems reikalavimams ir t. t.)?

Aizmugurisku spriedumu var saņemt gandrīz jebkura veida lietā. Šī procedūra attiecas ne tikai uz līgumpamatotām prasībām vai finanšu prasībām, lai gan attiecībā uz šādām lietām sistēma ir vēl vienkāršāka. Izņēmumi ir galvenokārt naudas aizdevumu lietas.

1.1.2 Ar yra nustatyta didžiausia reikalavimo suma?

Nē.

1.1.3 Ar privaloma taikyti šią procedūrą?

Procedūras izmantošana nav obligāta, jo prasītājam ir jāveic konkrētas darbības, pirms viņam(-ai) tiek piešķirts aizmugurisks spriedums, piemēram, jāiesniedz vajadzīgie dokumenti attiecīgajā tiesas kancelejā vai jāsagatavo un jāpiegādā atbildētājam paziņojums par priekšlikumu un ar zvērestu apliecināta rakstiska liecība. Ja atbildētājs nav atbildējis vai ir atteicies atbildēt uz prasītāja prasību un ja prasītājs neturpina aizmuguriska sprieduma procedūru, vienīgā iespēja prasītājam ir neturpināt prasības uzturēšanu.

1.1.4 Ar galima taikyti procedūrą, jeigu atsakovas gyvena kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje?

Atbilstoši nolīgumiem starp valstīm par spriedumu atzīšanu un izpildi starp Īriju un citām dalībvalstīm (Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās, kas pašlaik ir aizstāta ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/2012) vai līdzīgiem nolīgumiem ar trešām valstīm šo procedūru var izmantot, ja atbildētājs dzīvo citā jurisdikcijā. Ja atbildētājs dzīvo ārpus jurisdikcijas, prasītājam jānodrošina attiecīgo dokumentu pienācīga izsniegšana atbildētājam saskaņā ar attiecīgo tiesas reglamentu, kas piemērojams dokumentu izsniegšanai ārpus jurisdikcijas. Ja atbildētājs, kurš dzīvo citā jurisdikcijā, neierodas vai neiesniedz aizstāvību pret prasību, prasītājs var iesniegt tiesai pieteikumu par aizmugurisku spriedumu parastajā kārtībā.

1.2 Kompetentingas teismas

Tas, kura ir kompetentā tiesa, ir atkarīgs no prasības būtības vai summas. Prasītājam ir jāiesniedz pieteikums tiesā, kurā viņš(-a) ierosinājis(-usi) tiesvedību, un šāda tiesa var pārliecināties, vai atbildētājs ir ieradies vai iesniedzis aizstāvību un vai nav beidzies noteiktais termiņš, lai to izdarītu. Ja prasības summa ir mazāka nekā EUR 75 000 (prasībās par personisku aizskārumu — EUR 60 000), prasītājs var ierosināt prasību apgabaltiesā. Ja prasības summa pārsniedz minēto summu, prasība jāierosina Augstajā tiesā. Ja prasības summa ir mazāka nekā EUR 15 000, prasība jāierosina rajona tiesā. Ja prasības summa ir mazāka nekā EUR 2000, prasību var ierosināt atbilstoši maza apmēra prasību procedūrai.

1.3 Formos reikalavimai

Prasītājam jānodrošina, ka viņš(-a) ievēro atbilstošās procedūras, kas paredzētas tiesas reglamentā. Viņam(-ai) jāinformē atbildētājs par tiesvedību. Ja atbildētājs neierodas tiesas sēdē vai neiesniedz aizstāvību, prasītājs var prasīt aizmugurisku spriedumu. Ja prasība attiecas uz atkāpšanās naudu, prasītājam ir tikai jābūt iesniegušam lūgumu vai pieprasījumu par samaksu, un, kad tas ir izdarīts, prasītājs parasti ir tiesīgs(-a) saņemt spriedumu no attiecīgās tiesas kancelejas bez vajadzības izdot tiesas nolēmumu vai iesniegt pieteikumu tiesnesim. Tad attiecīgais tiesas kancelejas personāls pārliecinās, vai atbildētājs ir iepazinies ar prasību, vai nav beigušies termiņi, lai to izdarītu, un vai prasītājs ir iesniedzis kancelejā vajadzīgos pierādījumus, piemēram, ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību par izsniegšanu un ar zvērestu apliecinātu rakstisku liecību par parādu, kurā norādīta konkrētajā brīdī faktiski maksājamā summa.

Ja prasība attiecas uz nenoteiktu summu vai ja prasības summa nav ātri nosakāma, prasītājam jāiesniedz tiesā pieteikums par aizmugurisku spriedumu.

1.3.1 Ar privaloma naudoti standartinę formą? (Jeigu taip, kur tą formą galima gauti?)

Jā. Augstajā tiesā attiecīgais noteikums ir grozīto 1986. gada Augstāko tiesu noteikumu 13. rīkojums aizmuguriska sprieduma pieņemšanai neierašanās gadījumā un 27. rīkojums aizmuguriska sprieduma pieņemšanai gadījumā, ja atbildētājs neaizstāvas. Apgabaltiesā pieteikumam par aizmugurisku spriedumu jābūt pamatotam ar konkrētu dokumentāciju, tostarp prasības dokumenta oriģinālu un paziņojumu par prasības izsniegšanu. Turklāt pieteikumam par spriedumu jāatbilst 2001. gada Apgabaltiesu noteikumiem pievienotā veidlapu pielikuma 9. un 10. veidlapai. Veidlapas ir atrodamas noteikumiem pievienotā pielikumā.

Līdzīgi rajona tiesas gadījumā veidlapas ir pieejamas Rajona tiesu noteikumu pielikumā.

1.3.2 Ar būtina turėti advokatą?

Nē. Tomēr, ja prasības summa ir lielāka nekā EUR 75 000 (prasībās par personisku aizskārumu — EUR 60 000), prasību izskata apgabaltiesa, un, ja prasība ir saistīta ar sarežģītiem jautājumiem, ir ieteicama — bet nav obligāta — konsultēšanās ar advokātu un advokāta pārstāvība.

1.3.3 Kaip išsamiai reikia aprašyti reikalavimo pagrindą?

Sākotnējā prasībā jānorāda pušu vārdi un uzvārdi vai nosaukumi, adreses un, ja piemērojams, nodarbošanās. Tajā arī jānorāda prasības summa, apraksts par to, kā prasība radusies / prasības celšanas iemesls, un ziņas par visiem veiktajiem maksājuma pieprasījumiem.

1.3.4 Ar reikia pateikti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą? Jeigu taip, kokie dokumentai priimtini kaip įrodymai?

Sākotnējā prasībā prasītājam jānorāda visa attiecīgā informācija par prasību, piemēram, parāda summa / prasītā summa, informācija par to, kā prasība radusies, maksājuma pieprasījumi un — attiecīgā gadījumā un atkarībā no prasības būtības — apraksts par jebkuriem citiem būtiskajiem faktiem, piemēram, informācija par nodarīto kaitējumu vai radītajiem zaudējumiem, saņemto kompensāciju un jebkurām citām nelabvēlīgām sekām, kas izriet no prasības celšanas iemesla.

1.4 Prašymo atmetimas

Tiesa noraida pieprasījumu vai pieteikumu par aizmugurisku spriedumu, ja prasītājs nav izpildījis tiesas reglamenta prasības. Piemēram, ja nav pienācīgi ievēroti noteikumi par dokumentu izsniegšanu, prasība par aizmugurisku spriedumu tiks noraidīta.

1.5 Apskundimas

Ja tiesa noraida aizmuguriska sprieduma pieņemšanu, tad parasti tāpēc, ka prasītājs nav izpildījis tiesas reglamentu, un tāpēc prasītājam var būt nepieciešams atsākt procesu, iesniedzot jaunu prasības pieteikumu pret atbildētāju saskaņā ar piemērojamo tiesas reglamentu.

Atbildētājs var iesniegt pieteikumu par aizmuguriska sprieduma atcelšanu. Lai sekmīgi pārsūdzētu aizmugurisku spriedumu, atbildētājam jāpārliecina tiesa par iemesliem, kāpēc viņš(-a) nav ieradies(-usies) tiesā vai iesniedzis(-gusi) aizstāvību, un tiesai jābūt pārliecinātai, ka norādītie iemesli izskaidro vai pamato šādu bezdarbību. Ja atbildētājs sekmīgi pārsūdz spriedumu, to atceļ, un atbildētājam ir iespēja aizstāvēties tiesvedībā.

1.6 Prieštaravimas

Ja tiesa uzskata, ka spriedums būtu jāatceļ, atbildētājs var aizstāvēties tiesvedībā un iesniegt aizstāvību, un lieta tiek turpināta parastajā kārtībā.

1.7 Prieštaravimo pasekmės

Ja atbildētājs iesniedz aizstāvību noteikumos paredzētajā vai — attiecīgā gadījumā — tiesas noteiktajā termiņā, lietas izskatīšanu turpina parastajā kārtībā. Tiesnesis nosaka, kā turpināt lietas izskatīšanu, ja ir vajadzīgi jebkādi norādījumi šajā sakarā.

1.8 Prieštaravimo nepareiškimo pasekmės

Ja netiek iesniegta aizstāvība, prasītājs var pieprasīt aizmugurisku spriedumu.

1.8.1 Kokius veiksmus reikia atlikti norint gauti vykdytiną sprendimą?

Aizmugurisks spriedums ir izpildāms spriedums. Skatīt atbildes 1.3. punkta d) apakšpunktā.

1.8.2 Ar šis sprendimas yra galutinis, ar atsakovas gali jį apskųsti?

Atbildētājs var iesniegt tiesā pieteikumu par sprieduma mainīšanu vai atcelšanu. Šādu pieteikumu izskata tā pati tiesa. Tiesa var atcelt spriedumu, ja tā uzskata, ka tas būtu taisnīgi vai ka, pasludinot spriedumu, tiktu pieļauts profesionālās ētikas pārkāpums, vai ja tā pārliecinās, ka atbildētājam ir reālas izredzes aizstāvēties pret prasību. Jebkura no pusēm var pārsūdzēt rīkojumu, ar kuru atceļ spriedumu vai atsaka sprieduma atcelšanu.

Lapa atjaunināta: 16/04/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.