Eiropas maksājuma rīkojums

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Viens no Itālijas Civilprocesa kodeksā paredzētajiem saīsinātās tiesvedības veidiem ir maksājuma rīkojuma process (procedimento di ingiunzione) (633. pants un turpmākie panti). Tas ir ex parte process, jo Tiesa pieņem spriedumu par kreditora pieteikumu, neuzklausot parādnieku un nedodot tam iespēju iesniegt atbildi vai komentārus.

Parādnieks tiek uzklausīts tikai vēlāk, ja viņš vai viņa maksājuma rīkojumu apstrīd.

Maksājuma rīkojumu var pieprasīt vienīgi attiecībā uz noteiktām prasījumiem (prasījumu samaksāt naudas summu vai piegādāt noteikta daudzuma atvietojamas preces utt.), kā arī atbilstoši zināmiem nosacījumiem, kas izvirzīti Civilkodeksā (piem., kreditoriem ir jāiesniedz rakstisks prasījuma pierādījums).

Ja tiesa, kas izskata prasību, konstatē, ka prasība ir pamatota, tā izdod rīkojumu parādniekam noteiktā termiņā, parasti 40 dienās, summu samaksāt, taču tiesa informē parādnieku arī par to, ka tam ir tiesības tajā pašā laikposmā rīkojumu apstrīdēt, kā arī par to, ka gadījumā, ja netiek iesniegta pretenzija, maksājuma rīkojums kļūst galīgs un izpildāms.

1.1 Procedūras darbības joma

Process piemērojams attiecībā uz prasībām, ko ceļ kreditori, pret kuriem pastāv naudas parāds vai noteikta daudzuma atvietojamu lietu parāds, vai arī jebkura cita persona, kurai ir tiesības saņemt noteiktu kustamo mantu.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Ja process attiecas uz naudas prasījumu, ir precīzi jānosaka summa. Tādējādi tiek izslēgta iespēja pieprasīt maksājuma rīkojumu attiecībā uz ārpuslīgumiskiem prasījumiem, piemēram, prasījumiem par zaudējumiem, kas radušies prettiesiskas rīcības rezultātā.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nē, maksimālā ierobežojuma nav. Maksājuma rīkojumu var pieprasīt par jebkādas vērtības prasībām.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Maksājuma rīkojuma procesa izmantošana nav obligāta. Kreditoram vienmēr ir iespēja celt parastu prasību.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Jā.

1.2 Kompetentā tiesa

Pieteikums maksājuma rīkojuma izdošanai ir iesniedzams miertiesā (giudice di pace) vai vispārējās piekritības tiesā (tribunale), kurai būtu piekritība, ja strīds tiktu izskatīts parastajā kārtībā. Miertiesas kompetencē ir vienīgi maza apmēra prasību izskatīšana saskaņā ar Civilprocesa kodeksa 7. pantā izvirzītajiem kritērijiem. Ja pieteikums ir iesniegts vispārējās piekritības tiesā, tiesa lietu izskata viena tiesneša sastāvā.

Prasījumus attiecībā uz atlīdzību par sniegto juridisko palīdzību vai nu saistībā ar tiesvedību, vai ārpustiesas procesiem, vai arī prasības par advokātiem, tiesu izpildītājiem vai citai personai, kas tiesvedības gaitā ir sniegusi pakalpojumus, atlīdzināmajām izmaksām tiek izskatītas tiesā, kurā tika izskatīta lieta, uz kuru attiecas kreditora prasījums.

Advokāti var pieprasīt izdot maksājuma rīkojumu pret saviem klientiem tās teritorijas tiesā, kur tie ir reģistrēti advokātu asociācijā (consiglio dell’ordine). Tāpat notāri prasības var iesniegt tās teritorijas tiesā, kur tie ir reģistrēti notāru asociācijā (consiglio notarile) (skatīt arī faktu lapu “Jurisdikcija”).

1.3 Oficiālās prasības

Maksājuma prasībā jāietver informācija, kas noteikta Civilprocesa kodeksa 638. pantā un tā kopā ar tās pielikumiem ir jāiesniedz tiesas sekretariātā. Saskaņā ar 16.bis pantu 2012. gada 18. oktobra Dekrētlikumā Nr. 179 (grozīts ar 2012. gada 17. decembra Likumu Nr. 221): “No 2014. gada 30. jūnija, tiesvedībās, kas minētas Civilprocesa kodeksa IV grāmatas I daļas I nodaļā, pasākumu un pušu iesniegumu un dokumentu iesniegšana notiks ar tikai elektroniskiem līdzekļiem (izņemot iebildumus)”. Tādēļ attiecībā uz visiem pieteikumiem par ex parte procesu pēc 2014. gada 30. jūnija visi pieteikumi papīra formā tiks uzskatīti par nepieņemamiem. Saskaņā ar Regulu EK 1896/2006 Dekrētlikuma Nr. 179/2012 16.bis pantu nepiemēro Eiropas maksājuma rīkojumiem; tādēļ pieteikums par šādu rīkojumu ir jāiesniedz papīra formā, nevis elektroniskiem līdzekļiem.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Nē, īpaša veidlapa nav paredzēta.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Parasti jurista pārstāvība ir nepieciešama. Taču atsevišķos gadījumos pieteicēji var pārstāvēt sevi tiesā paši. Piemēram, ja prasība tiek izskatīta miertiesā un tās apmērs ir EUR 1100 vai mazāks; kā arī tad, ja pieteicējs ir kvalificēts, lai pats piedalītos lietas izskatīšanā tiesā kā advokāts.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pieteikumā jāietver prasība un tās pamatojums. Prasības pamatojumam nav jābūt detalizētam, un tajā var ietvert kopsavilkumu par būtiskajiem faktiem un dokumentiem.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Jā. Prasības rakstiskie pierādījumi ietver rakstiskus apstiprinājumus par piegādi un vienpusējus solījumus. Ja prasība attiecas uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu un šādu piegādi veicis viens uzņēmums otram vai personai, kas nav iesaistīta profesionālā darbībā vai uzņēmējdarbībā, prasības rakstiskie pierādījumi var ietvert arī autentiskus izrakstus no kreditora uzņēmuma uzskaites reģistriem ar nosacījumu, ka tie vesti atbilstoši likuma normām. Arī uzņēmumu rēķinus var uzskatīt par piemērotu rakstisku prasības pierādījumu, ja tie tiek papildināti ar apzīmogotu kopiju no pieteicēja rēķinu uzskaites reģistra.

Attiecībā uz pierādījumiem par advokātu, notāru un citu profesiju pārstāvju izmaksu un atlīdzības prasībām, kā arī valsts un valdības iestāžu prasībām, ir spēkā īpaši noteikumi.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Ja tiesa konstatē, ka prasība nav pietiekami pamatota, tā ar tiesas sekretariāta starpniecību informē pieteicēju, aicinot iesniegt papildu pierādījumus. Ja pieteicējs uz šādu aicinājumu neatbild vai atsauc pieteikumu, vai arī ja pieteikumu pieņemt nevar, tiesa to ar argumentētu lēmumu noraida.

Šādos gadījumos prasību var iesniegt atkārtoti īpašā procesā vai parastā procesā.

1.5 Apelācijas sūdzības

Noraidīšanu apstrīdēt nevar ne parastajā apelācijas kārtībā, ne kasācijas kārtībā.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Ja tiesa pieteikumu pieņem, tā izdot maksājuma rīkojumu, kas ir jāpaziņo atbildētājam 60 dienās no lēmuma pieņemšanas dienas, ja paziņošana notiek Itālijā, vai 90 dienās, ja paziņošana notiek ārpus Itālijas.

Pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas parādniekam ir iespēja 40 dienās prasību apstrīdēt.

Ja pastāv pamatots iemesls, termiņu prasības apstrīdēšanai var samazināt līdz 10 dienām vai pagarināt līdz 60 dienām. Ja atbildētājs dzīvo citā ES valstī, termiņš ir 50 dienas un to var samazināt līdz 20 dienām. Ja atbildētājs dzīvo ārpus ES, termiņš ir 60 dienas un to var samazināt līdz 30 dienām vai pagarināt līdz 120 dienām.

Atbildētājiem ir iespēja prasību apstrīdēt arī pēc noteiktā termiņa beigām, ja tie var pierādīt, ka nav tikuši savlaicīgi informēti rīkojuma neatbilstošas paziņošanas, neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Apstrīdēšana nav iespējama pēc tam, kad kopš pirmajiem izpildes pasākumiem ir pagājušas 10 dienas.

Pretenziju pret rīkojumu (opposizione) iesniedz tiesā, kas rīkojumu ir izdevusi, iesniedzot tiesas pavēsti (citazione), kas nosūtāma pieteicējam uz pieteikumā norādīto adresi. Pavēstē, ar ko tiek izvirzītas pretenzijas pret rīkojumu, jāietver informācija, kas parasti jānorāda pavēstēs. Un konkrēti — pretenzijas iesniedzējam ir jānorāda prasības apstrīdēšanas pamatojums.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Šāda veida apstrīdēšanas rezultātā tiek ierosināts parastais tiesas process, kurā tiesa pārliecinās par maksājuma prasības pamatotību.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja pretenzija netiek iesniegta noteiktajā laikā vai arī atbildētājs tiesā neierodas, tiesa, kas izdevusi rīkojumu, pasludina rīkojumu par izpildāmu atbilstoši pieteicēja pieteikumam.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Pastāv četri iespējamie scenāriji.

Pirmais scenārijs aptver situācijas, kad termiņš prasības apstrīdēšanai vēl nav beidzies. Pieteicējs var pieprasīt, lai tiesa rīkojumu pasludina par nekavējoši izpildāmu pagaidu kārtībā. Šādu pieprasījumu var apmierināt vienīgi tad, ja ir izpildīti zināmi pagaidu izpildes priekšnoteikumi, kas paredzēti Civilprocesa kodeksā, piemēram, ja prasība ir pamatota ar pārvedu vekseli vai čeku, vai arī ja izpildes kavēšana kreditoram radītu būtisku kaitējumu. Šajā agrīnajā posmā tiesa kā pagaidu izpildes nosacījumu var noteikt, lai kreditors iesniedz nodrošinājumu parādnieka labā.

Otrais scenārijs ir spēkā gadījumā, ja parādnieks, kam ir paziņots par maksājuma rīkojumu, savlaicīgi neiesniedz pretenziju. Šādā gadījumā kreditors var iesniegt pieteikumu par maksājuma rīkojuma izpildi.

Saskaņā ar trešo scenāriju parādnieks ir iesniedzis pretenziju un lietas izskatīšana turpinās. Šādā gadījumā kreditors var iesniegt pieteikumu par maksājuma rīkojuma pagaidu izpildi. Pieteikumu var apmierināt vienīgi tad, ja ir izpildītas Kodeksā izvirzītās prasības (piem., ja pieteikums nav pamatots ar rakstiskiem pierādījumiem). Tiesa var izdot arī rīkojumu par maksājuma rīkojuma tikai daļēju pagaidu izpildi, t. i., tādā apmērā, ko parādnieks neapstrīd. Tiesa var apstiprināt rīkojuma pagaidu izpildi arī tad, ja kreditors iesniedz nodrošinājumu, kas segtu iespējamo atlīdzības apmēru, kam pieskaitītas izmaksas un kompensācija par zaudējumiem.

Ceturtais scenārijs attiecas uz situācijām, kad pretenzija tiek noraidīta, — noraidīšanas rezultātā maksājuma rīkojums kļūst izpildāms, ja tas jau nav kļuvis izpildāms.

Maksājuma rīkojumi, kas pasludināti par izpildāmiem saskaņā ar kādu no iepriekšminētajiem scenārijiem, ļauj kreditoram arī reģistrēt sprieduma hipotēku uz parādnieka mantu.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Rīkojumu, kas kļuvis izpildāms, jo parādnieks nav iesniedzis pretenziju, likumā noteiktajos izņēmuma gadījumos var atcelt (piem., ja tiek konstatēts, ka tiesas nolēmums ir pieņemts, pamatojoties uz pierādījumiem, kas vēlāk atzīti par nepatiesiem). Ja maksājuma rīkojums ietekmē trešās puses tiesības, arī trešā puse var iesniegt pretenziju.

Spriedumu, ar ko tiek slēgta pretenzijas prasība, var pārsūdzēt parastajā kārtībā.

Saistītās saites

Itālijas Konstitūcija (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Le leggi e i codici italiani

https://www.normattiva.it/?language=en

Codice di procedura civile italiano

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

Administratīvā procesa kodekss (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Il sistema giudiziario italiano

https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario=

Codice del processo tributario

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7D

Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia

Lapa atjaunināta: 21/12/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.