Eiropas maksājuma rīkojums

Lietuva
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Pieteikumus par Eiropas maksājuma rīkojumu izskata saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa (Lietuvos Respubklikos civilinio proceso kodeksas) XXIII nodaļā izklāstītajiem noteikumiem, ievērojot tajā paredzētos izņēmumus.

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa XXIII nodaļā noteikto procedūru piemēro lietām, kas saistītas ar kreditora pieteikumu saistībā ar finanšu prasībām (kuras izriet no līguma, likumā noteikta atlīdzināma kaitējuma, darba attiecībām, uzturlīdzekļu piešķiršanas utt.).

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nē.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Lietas, ko izskata saskaņā ar Civilprocesa kodeksa XXIII nodaļu, var arī izskatīt strīdus tiesvedībā vai dokumentārā tiesvedībā pēc kreditora izvēles.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa XXIII nodaļu pieteikumus neizskata, ja parādnieks dzīvo vai tā juridiskā adrese ir ārvalstī.

Ja ir ierosināta lieta, pamatojoties uz kreditora prasību, un pēc tiesas rīkojuma izdošanas tiek noskaidrots, ka parādnieka dzīvesvieta vai darba vieta nav zināma, tiesa atsauc tiesas rīkojumu, un kreditora pieteikums netiek apmierināts. Šādu tiesas nolēmumu nevar apstrīdēt, iesniedzot atsevišķu apelācijas sūdzību. Šādos apstākļos tiesa var atsaukt tiesas rīkojumu un neapmierināt kreditora pieteikumu tikai tad, ja tiesa iepriekš ir noteikusi termiņu, lai kreditors noskaidrotu parādnieka dzīvesvietu vai darba vietu vai veiktu darbību, kas ļauj tiesai piegādāt procesuālos dokumentus, izmantojot citus līdzekļus.

1.2 Kompetentā tiesa

Lietas, kuru pamatā ir pieteikumi par tiesas rīkojumu, izskata rajona tiesas atbilstoši dzīvesvietai.

1.3 Oficiālās prasības

Papildus vispārējām prasībām, kas noteiktas attiecībā uz procesuālo dokumentu saturu un formātu, pieteikumā par tiesas rīkojumu jānorāda:

1)      kreditora vārds, uzvārds, personas kods un adrese vai, ja kreditors ir juridiska persona, kreditora pilns nosaukums, juridiskā adrese, identifikācijas kods un norēķinu konta numurs, attiecīgās kredītiestādes rekvizīti un, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, pārstāvja vārds un adrese;

2)      parādnieka vārds, uzvārds, personas identifikācijas numurs (ja ir zināms), adrese un darba vieta (ja ir zināma) un, ja parādnieks ir juridiska persona, parādnieka pilns nosaukums, juridiskā adrese, identifikācijas kods un norēķinu konta numurs (ja ir zināms) un attiecīgās kredītiestādes rekvizīti (ja ir zināmi);

3)      prasības summa;

4)      ja prasība attiecas uz procentu vai kavējuma naudas samaksu — procentu vai kavējuma naudas likme, summa un aprēķina periods;

5)      prasība, tās faktiskais pamats un apstiprinoši pierādījumi;

6)      pamatots pieprasījums piemērot parādniekam pagaidu noregulējuma pasākumus, ja šādai rīcībai ir pamatojums un ja ir pieejama informācija par parādnieka aktīviem;

7)      apstiprinājums tam, ka nepastāv Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 431. panta 2. punktā noteiktie pamati (kad tiek izdots tiesas rīkojums, pienākums (vai pienākuma daļa), kas ir saistošs kreditoram, kuram tiek pieprasīts maksājums, nav izpildīts, un parādnieks pieprasa tā izpildi; daļu pienākuma nevar izpildīt, un kreditors pieprasa, lai tā tiek izpildīta; parādnieks dzīvo vai tā juridiskā adrese ir ārvalstī; parādnieka dzīvesvieta un darba vieta nav zināma);

8)      pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts.

Pieteikumā par uzturlīdzekļu piešķiršanu jābūt arī norādītam parādnieka dzimšanas datumam un vietai, uzturlīdzekļa saņēmēja dzimšanas datumam un dzīvesvietai (ja pieteikumu iesniedz persona, kura nav uzturlīdzekļu saņēmējs), prasītajai mēneša uzturlīdzekļu summai un periodam, par kuru tiek prasīta uzturlīdzekļa samaksa.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Ieteicams izmantot tieslietu ministra apstiprināto standarta veidlapu.

Tiesas rīkojuma pieteikuma veidlapas veidne ir pieejama Lietuvas tiesu elektronisko pakalpojumu portālā https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Netiek reglamentēts.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Pieteikumam par tiesas rīkojumu nav jāpievieno pierādījumi.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Tiesa noraida pieteikumu par tiesas rīkojumu šādos gadījumos:

-     Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 137. panta 2. punktā norādītajos apstākļos (par strīdu nevar būt ierosināts civilprocess tiesā; prasība nav konkrētās tiesas jurisdikcijā; persona, kura iesniegusi pieteikumu tiesā, nav ievērojusi iepriekšēju ārpustiesas iztiesāšanas procedūru, kas tiesību aktos noteikta attiecīgajai lietu kategorijai; ir pieņemts spēkā esošs tiesas vai šķīrējtiesas spriedums par strīdu starp tām pašām pusēm saistībā ar to pašu prasības priekšmetu un uz tāda paša pamata vai ir pieņemts spēkā esošs tiesas nolēmums, ar ko atzīta prasītāja atteikšanās no prasības izvirzīšanas vai apstiprināts pušu izlīgums; tiesā tiek izskatīta lieta par strīdu starp tām pašām pusēm saistībā ar to pašu prasības priekšmetu un uz tāda paša pamata; puses ir noslēgušas vienošanos par strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesā; pieteikums iesniegts tādas personas vārdā, kurai nav tiesībspējas vai rīcībspējas; pieteikumu iesniegusi ieinteresētas personas vārdā persona, kura nav pilnvarota izskatīt lietu);

-     pieteikums neatbilst pieņemamības prasībām, kas noteiktas Lietuvas Republikas Civilprocesa kodeksa 431. panta 1. un 2. punktā, vai acīmredzami nav pamatots.

1.5 Apelācijas sūdzības

Nolēmumu, ar ko pieteikums noraidīts, var apstrīdēt, iesniedzot atsevišķu apelācijas sūdzību.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Parādnieks var iesniegt paziņojumu par iebildumu pret kreditora pieteikumu vai tā daļu tiesā, kas izdevusi tiesas rīkojumu. Ja parādnieks ir izpildījis daļu kreditora prasības vai atzinis daļu prasības, bet tomēr nav to izpildījis, viņš(-a) var apstrīdēt atlikušās kreditora prasības daļas spēkā esību.

Parādnieka paziņojums par iebildumu pret kreditora pieteikumu ir jāiesniedz rakstiski 20 dienu laikā no tiesas rīkojuma izsniegšanas parādniekam. Paziņojumiem par iebildumu jāatbilst vispārējām prasībām, kas noteiktas attiecībā uz procesuālo dokumentu saturu un formātu, izņemot prasību norādīt iebilduma iemeslus. Ja pārliecinošu iemeslu dēļ parādnieks paziņojumu par iebildumu iesniedz pēc noteiktā termiņa beigām, tiesa var atjaunot termiņu pēc parādnieka pieprasījuma. Nolēmumu, ar ko noraida šādu parādnieka pieprasījumu, var apstrīdēt, iesniedzot atsevišķu apelācijas sūdzību.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Kad tiesa saņem parādnieka paziņojumu par iebildumu, tai ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā jāinformē kreditors, ka viņš(-a) var ierosināt prasību saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, kas reglamentē strīdus tiesvedību (tostarp noteikumiem par jurisdikciju), un samaksāt tiesas nodevas papildu daļu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no tiesas paziņojuma saņemšanas. Pagaidu noregulējuma pasākumus, ko piemēro tiesa, nevar atcelt, pirms ir beidzies termiņš prasības pieteikuma iesniegšanai.

Ja parādnieks izpilda daļu kreditora prasību, kā likusi tiesa, vai atzīst prasības daļu, bet to neizpilda, un iebilst tikai pret atlikušo kreditora prasības daļu, tiesa izdod jaunu rīkojumu, ar ko apmierina prasību, ciktāl parādnieks pret to nav iebildis saskaņā ar attiecīgās nodaļas noteikumiem. Ja parādnieks iebilst pret tiesas rīkojumu tikai attiecībā uz tiesvedības izmaksu segšanu, tiesa jautājumu par izmaksu atlīdzināšanu izlemj, pieņemot nolēmumu. Kreditors var celt prasību par neapmierināto viņa prasību daļu saskaņā ar attiecīgajā pantā noteikto procedūru.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja kreditors neiesniedz tiesai pienācīgi sagatavotu prasības pieteikumu 14 dienu laikā, kreditora pieteikumu uzskata par neiesniegtu un nodod atpakaļ kreditoram, pieņemot tiesas nolēmumu, un tiesas rīkojumu un visus piemērotos pagaidu noregulējuma pasākumus atsauc. Šādu nolēmumu var apstrīdēt, iesniedzot atsevišķu apelācijas sūdzību, lai gan tas neliedz kreditoram ierosināt prasību atbilstoši vispārējai procedūrai.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Tiesas rīkojums stājas spēkā, ja parādnieks neiesniedz iebildumu pret kreditora pieteikumu 20 dienu laikā. Tiesas rīkojumu nevar īstenot steidzamības kārtā.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Tiesas rīkojumu nevar apstrīdēt apelācijas vai kasācijas tiesvedībā.

Lapa atjaunināta: 21/10/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.