Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas franču versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Eiropas maksājuma rīkojums

Luksemburga
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Papildus Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrai, kas noteikta 2006. gada 12. decembra Regulā (EK) Nr. 1896/2006, saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem arī parādus, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR, var piedzīt steidzamā kārtā, iesniedzot rajonā tiesā pieteikumu par pagaidu rīkojumu. Attiecībā uz parādiem, kuru summa nepārsniedz 15 000 EUR, var uzsākt maza apmēra prasījumu tiesvedību miertiesā (juge de paix) — skatīt “Maza apmēra prasījumi — Luksemburga”.

1.1 Procedūras darbības joma

Attiecīgā persona var vai nu ierosināt saīsināto procedūru pagaidu noregulējuma pasākuma (action en référé) noteikšanai, vai arī iesniegt pieteikumu pagaidu maksājuma rīkojuma (ordonnance sur requête, provision sur requête) saņemšanai.

Pēc saīsinātās tiesvedības pagaidu noregulējuma pasākuma noteikšanai jānotiek pilnai tiesvedībai par prasījumu pēc būtības, kā rezultātā prasības ierosināšana kopumā mēdz izmaksāt dārgi.

Pagaidu maksājuma rīkojums ir visātrākā un ekonomiskākā parāda piedziņas metode.

Procedūra atšķiras atkarībā no piedzenamā prasījuma apmēra.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Pagaidu maksājuma rīkojumu var izdot par naudas prasījumiem, ja pamatsumma (neskaitot procentus un izmaksas) pārsniedz 15 000 EUR.

Pagaidu maksājuma rīkojumu var izdot tikai pret parādnieku, kura adrese (domicile) ir Luksemburgā.

Pagaidu maksājuma rīkojuma procedūru var izmantot tikai attiecībā uz naudas prasījumiem, kas pamatoti ar rakstiskiem dokumentiem. To nevar izmantot, lai, piemēram, saņemtu ātro rīkojumu par zaudējumu segšanu.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nē.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Neobligāta.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra.

1.2 Kompetentā tiesa

Kreditoram, kurš vēlas saņemt pagaidu rīkojumu par summu, kas pārsniedz 15 000 EUR, jāvēršas pie tās rajona tiesas (tribunal d’arrondissement) priekšsēdētāja, kuras jurisdikcijā ir parādnieka adrese (domicile), izņemot, ja kreditors var paļauties uz spēkā esošu tiesību kolīziju normu. Luksemburgas Lielhercogistē ir divas rajona tiesas — Luksemburgā un Dīkirhē.

Piemēro parastos noteikumus par jurisdikciju.

1.3 Oficiālās prasības

Pieteikums par pagaidu maksājuma rīkojumu jānosūta rajona tiesas kancelejai (greffe). Lai pieteikums būtu derīgs, tajā jānorāda prasītāja un atbildētāja uzvārds, vārds, nodarbošanās un adrese vai pastāvīgā dzīvesvieta, pieteikuma priekšmets, prasības pamatojums, kā arī jāpievieno pieteikumu pamatojoši dokumenti.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Nav standarta veidlapas.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Lai iesniegtu pieteikumu maksājuma rīkojuma saņemšanai, nav nepieciešams, lai kreditoru pārstāvētu advokāts.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Kreditoram ir jānorāda pieteikuma priekšmets (t. i., prasītā summa) un jāizklāsta prasības pamatojums (t. i., jānorāda iemesli, kāpēc ir izveidojies naudas parāds). Pamatojums var būt īss, taču tam ir jābūt pamatoti argumentētām. Sniedzamo skaidrojumu apmērs praksē ir atkarīgs no lietas sarežģītības — ja dokumenti ir skaidri, nepieciešams vienīgi īss skaidrojums.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Kreditoriem obligāti jāuzrāda pieteikumu pamatojošie dokumenti. Par to, vai pieteikums ir pieņemams, tiesnesis lemj, būtībā pamatojoties uz minētajiem dokumentiem.

Uzrādīt var tikai “dokumentus”; šajā tiesvedības posmā kreditors nevar piedāvāt, ka viņš savu prasījumu pamatos ar citiem līdzekļiem, piemēram, uzaicinot lieciniekus.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Ja tiesnesis uzskata, ka skaidrojumi nesniedz pietiekamu pierādījumu par prasījuma pamatotību, viņš pieteikumu noraida.

Tāpat kā citu tiesas lēmumu gadījumā arī pieteikuma noraidīšanas rīkojumā ir jānorāda noraidīšanas iemesli.

1.5 Apelācijas sūdzības

Noraidīšanas rīkojumu pārsūdzēt nevar. Tomēr kreditors var uzsākt pilnu tiesvedību par prasījumu pēc būtības vai saīsināto tiesvedību pagaidu noregulējuma pasākuma noteikšanai.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Parādnieks, kuram ir izsniegts pagaidu maksājuma rīkojums, var 15 dienu laikā celt iebildumu pret rīkojumu.

Iebildums jānoformē rakstiska pieteikuma veidā, ko iebilduma cēlējs vai viņa pārstāvis iesniedz tiesas kancelejā. Iebilduma pieteikumā jāietver vismaz īss tā pamatojums, kā arī jāpievieno dokumenti, kas varētu palīdzēt pamatot iebildumu.

Reģistrators iebilduma pieteikumu iereģistrē tiesas kancelejas reģistrā, izsniedz par to saņemšanas apstiprinājumu un izsniedz iebildumu prasītājam.

Lai gan iebilduma celšanas termiņš ir 15 dienas, faktiski iebildumu var celt tikmēr, kamēr kreditors nav iesniedzis pieteikumu par izpildes rīkojumu (titre exécutoire). Tā kā kreditori parasti nepieprasa izpildes rīkojuma izdošanu tūlīt pēc 15 dienu termiņa beigām, parādniekiem bieži vien ir vairāk laika, nekā paredzēts likumā, tomēr tiem vairs nav tādas noteiktības kā pirmajās 15 dienās.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Parādnieka iebildums aptur tiesvedību, kas nozīmē, ka izpildes rīkojumu nevar izdot tūlīt. Tomēr dažas izsniegšanas sekas turpinās, piemēram, turpina uzkrāties procentu maksājumi no dienas, kad rīkojums izsniegts parādniekam.

Tiesnesis izskata iebildumu. Ja tiesnesis uzskata, ka iebildums ir pamatots, viņš izklāsta savus secinājumus pamatotā rīkojumā un nospriež, ka iepriekš izdotais rīkojums nav spēkā. Ja iebildums ir daļēji pamatots, tiesnesis izdod maksājuma rīkojumu par to prasījuma daļu, kas ir pamatota. Ja iebildums tiek noraidīts, tiesnesis izdod rīkojumu pret parādnieku.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka šajā procedūrā tiesnesis var pieņemt nolēmumu, neuzklausot puses. Tiesnesis var uzaicināt puses piedalīties tiesas sēdē, tomēr pušu paskaidrojumu uzklausīšana atklātā tiesas sēdē nav obligāta.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja parādnieks neiesniedz iebildumu 15 dienu laikā no rīkojuma izsniegšanas, kreditors var lūgt tiesu izdot izpildes rīkojumu (titre exécutoire).

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Kreditors vai tā pārstāvis tiesas kancelejā iesniedz rakstisku pieteikumu, kas tiek ierakstīts tiesas kancelejas reģistrā.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Ja pagaidu rīkojums parādniekam izsniegts personīgi, izpildes rīkojumam ir tāds spēks kā rīkojumam, kas izdots tiesvedībā, kurā abas puses ir uzklausītas, un šādu rīkojumu var pārsūdzēt 15 dienu laikā pēc tā izsniegšanas. Ja pagaidu rīkojums parādniekam nav izsniegts personīgi, izpildes rīkojumam ir aizmuguriski pieņemta rīkojuma spēks, un pretenziju pret rīkojumu var iesniegt astoņu dienu laikā no tā izsniegšanas dienas.

Saistītās saites

http://www.legilux.lu/; https://justice.public.lu/fr.html

Lapa atjaunināta: 22/10/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.