Eiropas maksājuma rīkojums

Malta
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Maltas normatīvie akti paredz īpašu tiesvedību attiecībā uz prasībām, pret kurām nav iesniegtas pretenzijas saskaņā ar Maltas Tiesību aktu krājuma 12. nodaļas 166.A pantu (Tiesu sistēmas organizācija un civilprocesa kodekss).

1.1 Procedūras darbības joma

Šo procedūru var piemērot attiecībā uz prasībām, kurās parāda summa nepārsniedz 25 000 EUR.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Pieņemamas ir prasības saistībā ar tāda parāda samaksu, kas ir noteikts, likvīds un spēkā esošs, un kas nav saistīts ar noteiktas rīcības veikšanu, un kuru summa nepārsniedz 25 000 EUR. Ja parāds nav likvīds, kreditors var turpināt procesu atbilstoši šai nodaļai, ja tas prasības summu samazina līdz summai, kas nepārsniedz 25 000 EUR, un skaidri atsakās no jebkuras sava prasījuma daļas, kas varētu pārsniegt šo summu pēc nomaksas.

Kreditors var turpināt darbību atbilstoši šim pantam tikai tad, ja debitors atrodas Maltā un saskaņā ar likumu nav nepilngadīgs vai rīcībnespējīgs un ja parāds nav izveidojies saistībā ar mantojumu, kuram nav mantinieka.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Jā, maksimālās summas ierobežojums ir 25 000 EUR.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Šīs procedūras izmantošana nav obligāta.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Nē, šo procedūru var izmantot tikai tad, ja debitors atrodas Maltā.

1.2 Kompetentā tiesa

Atbilstīgā šīs tiesvedības tiesa ir Miertiesa Maltā vai Gozo (zemākstāvošā jurisdikcija) atkarībā no lietas.

1.3 Oficiālās prasības

Kreditors uzsāk lietu, iesniedzot juridisku vēstuli, kuras saturs kreditoram jāapliecina ar zvērestu un kura jāiesniedz debitoram, un kurā skaidri jānosaka prasības pamatojums, iemesli, kāpēc prasība jāapmierina, kā arī apliecinājums par prasību pamatojošiem faktiem, kuru neesamības gadījumā prasība būs spēkā neesoša. Juridiskajā vēstulē, lai tā būtu spēkā esoša, jāiekļauj paziņojums debitoram, ka gadījumā, ja tas neatbild trīsdesmit dienās no dienas, kad viņam nogādāta iepriekšminētā juridiskā vēstule, iesniedzot ziņojumu par iepriekšminēto juridisko vēstuli un atspēkojot prasību, šāda juridiska vēstule iegūs izpildraksta statusu.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Standartizēta veidlapa nepastāv. Taču juridiskās vēstules sākumā obligāti jābūt ietvertiem šādiem vārdiem:

Šī juridiskā vēstule tiek nosūtīta atbilstoši 12. nodaļas 166.A pantam, un gadījumā, ja Jūs trīsdesmit (30) dienās uz to neatbildēsiet, tā iegūs izpildraksta statusu. Tāpēc Jūsu interesēs ir bez kavēšanās konsultēties ar advokātu vai advokāta palīgu.”

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Jā, juridiskā vēstule ir jāparaksta advokātam. Taču nav nepieciešams, lai advokāts vai advokāta palīgs (legal procurator) pārstāvētu debitoru, kurš vēlas atbildēt uz iepriekšminēto juridisko vēstuli, lai atspēkotu prasību.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Prasības pamatojumam jābūt detalizēti izskaidrotam. Būtībā juridiskajā vēstulē jānorāda iemesls, uz kuru prasība ir balstīta, iemesli, kāpēc prasība būtu jāapmierina, un prasības faktiskā pamatojuma izklāsts, kuru neesamības gadījumā prasība nav spēkā esoša.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Nē, likums neparedz rakstisku pierādījumu iesniegšanu attiecībā uz attiecīgo prasību. Taču likums nosaka, ka saistībā ar prasību vajadzētu būt iesniegtam ar zvērestu apliecinātam faktiskā pamatojuma apliecinājumam.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Šis procesuālais rīkojums veikt maksājumu netiek iesniegts kā pieteikums, bet gan kā juridiska vēstule. Tādēļ tiesa nevar noraidīt prasību, ja no debitora puses nav iebildumu. Ja debitoram pret prasību ir pretenzijas, kreditors nevar piedzīt viņam parādā esošo naudas summu šādā maksājuma kārtībā, tādēļ būtu jāuzsāk tiesvedība. Ir jāpiemin, ka tad, ja debitors pienācīgi izsaka pretenzijas pret prasību, maksājuma rīkojumu nevar atkārtoti izmantot pret debitoru attiecībā uz to pašu prasību, kas iekļauta debitoram piegādātajā juridiskajā vēstulē.

1.5 Apelācijas sūdzības

Pārsūdzība šajā procedūrā nav iespējama. Ja debitors izsaka pretenzijas pret prasību, kreditoram jāuzsāk tiesvedība. Taču, ja debitors neiesniedz savu pretenziju trīsdesmit dienās no dienas, kad ir saņēmis maksājuma rīkojumu (juridisko vēstuli), rīkojums iegūst izpildraksta statusu. Šajā posmā debitors var iesniegt pretenzijas attiecībā uz izpildrakstu divdesmit dienās no izpildraksta vai cita juridiskā akta pirmās saņemšanas dienas. Šis izpildraksts tiek anulēts un pasludināts par spēkā neesošu, ja tiesa uzskata, ka:

i) debitors nav zinājis par iepriekšminēto juridisko vēstuli, jo nav bijis pienācīgi informēts; vai

ii) juridiskajā vēstulē nav bijusi norādīta nepieciešamā informācija, kas noteikta tiesību aktos (kā minēts iepriekš tekstā).

1.6 Paziņojums par iebildumu

Kad debitors saņem juridisko vēstuli, tas kreditora prasību var noraidīt.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja debitors pienācīgi iesniedz pretenzijas pret prasību, kreditors šo procedūru nevar izmantot. Jāpiemin, ka tad, ja debitors pienācīgi izsaka pretenzijas pret prasību, pret debitoru nevar atkārtoti pielietot speciālo procedūru, kas aprakstīta šajā nodaļā, attiecībā uz to pašu prasību, kas norādīta debitoram piegādātajā juridiskajā vēstulē.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Pretenziju apliecinājuma neesamības gadījumā kreditors var turpināt procedūru, lai iegūtu izpildrakstu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Juridiskā vēstule, kas iesniegta atbilstoši šai procedūrai (un nav apstrīdēta), ir jāreģistrē. Pieteicējam, kurš vēlas panākt tādas juridiskās vēstules reģistrāciju, kas kļūtu par izpildrakstu, Tiesu reģistrā ir jāiesniedz juridiskās vēstules likumīga kopija, tostarp piegādes apliecinājums un visu līdz tam brīdim saņemto atbilžu kopijas, ja tādas pastāv.

Saņemot dokumentu, kas minēts 2. apakšpantā, reģistra darbiniekiem jāizskata iesniegtie dokumenti un jāpārbauda, vai debitors ir iesniedzis atbildi noteiktajā laikā, un gadījumā, ja reģistra darbinieks konstatē, ka pastāv nosacījumi, lai juridiska vēstule tiktu reģistrēta kā izpildraksts, viņš turpina reģistrēt iesniegtos dokumentus reģistrā, kas zināms kā Juridisko vēstuļu — izpildrakstu reģistrs, kuru reģistra darbinieks uztur saistībā ar 166.A pantu.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Pārsūdzības iespēja nepastāv, taču izpildrakstu, kas iegūts atbilstoši šīs nodaļas nosacījumiem, var anulēt vai pasludināt par spēkā neesošu, ja ir iesniegts pieteikums Maltas vai Gozo Miertiesā un ja debitors to ir iesniedzis divdesmit dienās no pirmā izpildrīkojuma vai cita juridiskā akta izdošanas ar šādu nosaukumu, un ja tiesa nosaka, ka:

a) debitors nav zinājis par iepriekš minētās juridiskās vēstules esamību, jo nav bijis pienācīgi informēts; vai

b) juridiskajā vēstulē nav bijusi norādīta visa nepieciešamā informācija.

Lapa atjaunināta: 24/08/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.