Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas maksājuma rīkojums

Ziemeļīrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Ziemeļīrijā nav īpašas “maksājuma rīkojuma” procedūras. Tomēr pastāv procedūra, saskaņā ar kuru prasītājs (sūdzētājs) var pieprasīt “aizmugurisku spriedumu”, ja apsūdzētais (atbildētājs) nenorāda savu nodomu aizstāvēties tiesvedībā (“aizmuguriska sprieduma procedūra”).

Iesniedzot pārrobežu prasību ES teritorijā, var būt iespējams izmantot arī Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru vai Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

1.1 Procedūras darbības joma

“Aizmuguriska sprieduma procedūra” ir daļa no parastas civillietu tiesas procedūras Ziemeļīrijā.

Augstajā tiesā, ja prasītājs (“sūdzētājs”) iesniedz prasību, apsūdzētajam (atbildētājam) tas ir jāapliecina 14 dienu laikā pēc tam, kad tas ir saņēmis prasību, izņemot, ja atbildētājs dzīvo ārpus Ziemeļīrijas; šādā gadījumā termiņš ir atkarīgs no tā, kur dzīvo atbildētājs, bet tas tiek norādīts tiesas pavēstē.

Civillietu prasību un maza apmēra prasību termiņš apgabaltiesā ir 21 diena. Ja apsūdzētais (atbildētājs) neatzīst, ka ir saņēmis ar prasību saistītos dokumentus, un vēlas iesniegt iebildumu rakstu pret iesniegto prasību, prasītājs (“sūdzētājs”) var pieprasīt pieņemt spriedumu aizmuguriski, iesniedzot attiecīgos dokumentus izraudzītajā tiesas kancelejā.

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Ziemeļīrijā aizmugurisku spriedumu var saņemt šādos tiesvedības veidos, lai gan noteiktos apstākļos būs nepieciešama tiesas atļauja:

 • tiesvedībā par parādu;
 • tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu;
 • tiesvedībā par preču aizturēšanu;
 • tiesvedībā par zemes atgūšanu.

Citos gadījumos tiesā ir jāiesniedz pieteikums par sprieduma pieņemšanu.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Augstajā tiesā nav noteikts prasības summas maksimālais apmērs.

Apgabaltiesai ir vispārīga civilā jurisdikcija izskatīt un pieņemt lēmumu jebkurā lietā, kurā prasītā summa vai prasītās īpašās kustamās mantas summa nepārsniedz 30 000 GBP.

Procedūra maza apmēra prasībām tiek izskatīta apgabaltiesā, un tā attiecas uz naudas prasījumiem, kas nepārsniedz 3 000 GBP.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Procedūra, lai iegūtu aizmugurisku spriedumu ir daļa no parastas tiesvedības civillietās. Tā nav atsevišķa procedūra. Procedūras izmantošana nav obligāta tādā nozīmē, ka aizmugurisks spriedums netiek pieņemts automātiski, ja apsūdzētais (atbildētājs) nav atbildējis uz prasību attiecīgajā termiņā.

Lai pieņemtu aizmugurisku spriedumu, prasītājam (“sūdzētājam”) ir jāiesniedz vai nu lūgums, vai arī pieteikums. Alternatīvi prasītājs (“sūdzētājs”) var izvēlēties necelt prasību tiesā.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Ievērojot nolīgumus starp valstīm par spriedumu atzīšanu un izpildi starp Apvienoto Karalisti un citām dalībvalstīm vai līdzīgus nolīgumus, kas noslēgti ar citām valstīm, procedūra ir pieejama, ja apsūdzētais (atbildētājs) dzīvo citā dalībvalstī vai citā valstī.

Prasītājam (“sūdzētājam”) jānodrošina, ka viņš ir pienācīgi iesniedzis prasības veidlapu apsūdzētajam (atbildētājam) saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz dokumentu izsniegšanu ārpus Ziemeļīrijas.

Ja apsūdzētais (atbildētājs) neatbild uz prasījumu, prasītājam (“sūdzētājam”) jāiesniedz pieteikums tiesai, lai saņemtu atļauju iegūt aizmugurisku spriedumu parastā veidā.

1.2 Kompetentā tiesa

Ziemeļīrijā aizmugurisku spriedumu var saņemt tajā tiesā, kurā tika uzsākta tiesvedība.

1.3 Oficiālās prasības

Papildus iepriekš minētajām prasībām, t. i., ka prasītājs (“sūdzētājs”) ir ievērojis pareizās procedūras, izsniedzot prasījumu, un ka atbildētājs nav atbildējis noteiktajā laikā — formālās prasības, lai iegūtu spriedumu aizmuguriski, ir šādas:

Augstajā tiesā prasītājs (“sūdzētājs”), kuram ir tiesības uz spriedumu neierašanās vai iebildumu nesniegšanas gadījumā, var saņemt spriedumu, iesniedzot attiecīgajā Augstās tiesas iestādē šādus dokumentus:

Neierašanās

 • Oriģinālais dokuments (“tiesas pavēste”), ar kuru uzsākta tiesvedība;
 • Izsniegšanas apliecinājums, kas apstiprina, ka ir izsniegti sākotnējie tiesvedības dokumenti
 • Parāda apliecinājums, ja prasījums ir par likvidētu summu;
 • Attiecībā uz zemes gabala īpašumtiesībām sertifikāts, kas apliecina, ka īpašums ir komerciāls

Iebildumu nesniegšana

 • Oriģinālais dokuments (“tiesas pavēste”), ar kuru uzsākta tiesvedība;
 • Atbildētāja izsniegta ierašanās memoranda kopija
 • Parāda apliecinājums, ja prasījums ir par likvidētu summu vai sūdzētāja prasības paziņojuma kopija
 • Sertifikāts, kas apliecina, ka iebildumu raksts nav izsniegts
 • Attiecībā uz zemes gabala īpašumtiesībām sertifikāts, kas apliecina, ka īpašums ir komerciāls

Apgabaltiesā prasītājs (“sūdzētājs”), kuram ir tiesības uz spriedumu, ja nav norādes par atbildētāja nodomu aizstāvēt, var stāties tiesas priekšā, iesniedzot tiesas iestādē dokumentus, kas ir līdzīgi iepriekš minētajiem dokumentiem.

Maza apmēra prasībās ir īpaša veidlapa ar nosaukumu “pieteikums par aizmugurisku dekrētu”, kas prasītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz attiecīgajā tiesas iestādē.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Veidlapas, kas jāizmanto, lai ierosinātu tiesvedību, un citos procesa posmos nepieciešamās veidlapas ir atrodamas šādos tiesas noteikumos:

 • 1980. gada Augstākās tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) [S.R. 1980, Nr. 346]
 • 1981 gada Apgabaltiesas noteikumi (Ziemeļīrija) [S.R. 1981, Nr. 225]

Tie ir pieejami Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē, tomēr parasti ir ieteicams lūgt advokāta konsultāciju. Tiesas darbinieki nav kvalificēti sniegt prasītājam vai atbildētājam juridiskas konsultācijas.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Tā kā pieteikums aizmuguriski pasludinātam spriedumam ir daļa no Ziemeļīrijas civiltiesas procedūras, prasītājam (“sūdzētājam”) ir jāuzsāk tiesvedība parastā veidā, un informācija par prasību ir iekļauta oriģināldokumentos. Pieteikumā aizmuguriski pasludinātajam spriedumam jānorāda, kāpēc tas tiek prasīts.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Rakstveida pierādījumi par attiecīgo prasību tiks iekļauti kā daļa no dokumentiem, ko iesniedz tiesai, kad tiek iesniegts pieteikums par aizmuguriska sprieduma pieņemšanu.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Ja prasītājs (sūdzētājs) iesniedz prasību pret apsūdzēto (atbildētāju) par prasījumu, kurā summa jānosaka tiesai, un apsūdzētais (atbildētājs) nenorāda savu nodomu to aizstāvēt, prasītājs (sūdzētājs) var lūgt spriedumu, kas nosaka, ka summa ir jāizvērtē tiesai. Šādos gadījumos prasījuma summu izvērtē tiesnesis.  Tiesnesis var lemt par pienākošos summu vai pieņemt lēmumu, ka saskaņā ar prasību nav jāmaksā nekas.

Ir arī citas lietas, kurās nepieciešams iesniegt pieteikumu tiesnesim, lai izlemtu, vai var pieņemt spriedumu aizmuguriski. Tie ietver gadījumus, kad prasījums ir nodots apsūdzētajam (atbildētājam) citā jurisdikcijā, kur apsūdzētais (atbildētājs) ir valsts, valsts amatpersona vai persona vai iestāde, uz kuru neattiecas civilprasības.

Pieteikums ir nepieciešams arī tad, ja prasība ir pret bērnu vai pacientu, vai tā ir prasība, ko viens laulātais pret otru uzskata par nolaidību (“civiltiesību pārkāpumu”).

1.5 Apelācijas sūdzības

Apsūdzētais (atbildētājs) var iesniegt pieteikumu par sprieduma grozīšanu (piemēram, tas ir mainīts uz mazāku summu, ja daļa no parāda ir samaksāta pirms sprieduma pieņemšanas) vai atcelšanu (t. i., atsakšanu).

Ja prasītājam (sūdzētājam) ir pamats uzskatīt, ka prasības detaļas nesasniedza apsūdzēto (atbildētāju) pirms sprieduma, viņam ir pienākums vērsties tiesā, lai lūgtu tiesu atcelt aizmuguriski izpildīto spriedumu.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Ja apsūdzētais (atbildētājs) vēlas, lai tiesas nolēmums par aizmuguriskā sprieduma atcelšanu vai grozīšanu pēc tā izsniegšanas, viņam nekavējoties jārīkojas, lai iesniegtu prasību tiesā par sprieduma atcelšanu vai grozīšanu.

Tiesa var mainīt vai atcelt spriedumu aizmuguriski, ja tā uzskata, ka tam ir pamatots iemesls vai apsūdzētajam (atbildētājam) ir reālas izredzes sekmīgi aizstāvēt lietu.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja apsūdzētais (atbildētājs) prasījumam iesniedz aizstāvību noteiktajā termiņā, lieta kļūst par parastu apstrīdētu prasību.

Ja spriedums, kas pieņemts pēc veiksmīgas apstrīdēšanas, tiek atcelts, lieta var būt jāsāk no jauna vai apsūdzētajam (atbildētājam) var tikt dota iespēja celt prasību par aizstāvību. Turpmāko virzību noteiks tiesnesis atkarībā no lietas apstākļiem.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Aizmuguriska sprieduma tiesvedība kļūst pieejama tikai sakarā ar to, ka apsūdzētais (atbildētājs) nav aizstāvējis vai atzinis prasījumu noteiktajā laikā. Tikai tad prasītājs (sūdzētājs) var iesniegt prasību vai pieteikumu aizmuguriski pasludināt spriedumu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Aizmuguriskais spriedums ir lēmums, ko prasītājs (sūdzētājs) var piemērot apsūdzētajam (atbildētājam). Procedūras, kas jāievēro, lai iegūtu aizmugurisku spriedumu, ir aprakstītas iepriekš 1.3. punktā.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Kā aprakstīts iepriekš, apsūdzētais (atbildētājs) var lūgt tiesu grozīt vai atcelt aizmugurisku spriedumu (t. i., mainīt sprieduma nosacījumus vai atcelt to kopumā).

Tiesa var grozīt vai atcelt aizmugurisku spriedumu, ja tā uzskata, ka ir notikusi procesuāla neatbilstība vai ka apsūdzētajam (atbildētājam) ir reālas izredzes veiksmīgi aizstāvēt prasību vai ka tam ir pamatots iemesls.

Saistītās saites

Papildu informācija par procedūrām ir pieejama Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

Palīdzība personām ar invaliditāti

Daži tiesu biroji ir izraudzījušies klientu apkalpošanas inspektorus, kuri varētu palīdzēt. Ja viņi nevar palīdzēt, pārvnieks ar invaliditāti var sazināties ar Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta Sakaru komandu +44 300 200 7812.

Lapa atjaunināta: 13/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.