Eiropas maksājuma rīkojums

Polija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Tiesa izdod maksājuma rīkojumu, ja prasītājs izvirza naudas prasību vai citu līdzvērtīgu prasījumu.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Maksājuma rīkojumu var izdot neatkarīgi no prasības summas.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Šī procedūra nav obligāta. Tiesa izdod maksājuma rīkojumu pēc prasītāja rakstiska pieprasījuma, kas izteikts prasības pieteikumā.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Maksājuma rīkojuma procedūru nevar ierosināt, ja maksājuma rīkojumu nevar izsniegt atbildētājam Polijā.

1.2 Kompetentā tiesa

Maksājuma rīkojuma procedūra ir rajona tiesu (rejonowy) un apgabaltiesu (okręgowy) jurisdikcijā.

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Nav standartizētas veidlapas.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Maksājuma rīkojuma procedūrā advokāta pārstāvība (przymus adwokacki) nav obligāta.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Prasības pieteikumā precīzi jānorāda prasība un jāizklāsta faktiskie apstākļi, ar kuriem pamato prasību.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Apstākļi, ar kuriem pamato prasību, ir jāpierāda, pievienojot prasības pieteikumam šādus dokumentus:

a)        oficiāls dokuments;

b)        parādnieka pieņemts rēķins;

c)        parādniekam adresēts maksājuma pieprasījums un parādnieka rakstisks apliecinājums par parāda atzīšanu;

d)        parādnieka atzīts maksājuma pieprasījums, ko banka atsūtījusi atpakaļ un kas nav apmaksāts, jo bankas kontā nepietiek līdzekļu.

Tiesa arī izdod maksājuma rīkojumu pret parādnieku, pamatojoties uz pienācīgi sagatavotu vekseli, čeku, garantiju vai IOU (“esmu parādā”) parādzīmi, par kuras autentiskumu un saturu nav šaubu.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Tiesa noraida prasības pieteikumu šādos gadījumos:

1)      ja tiesas process nav pieļaujams;

2)      ja ir jau ierosināta lieta par to pašu prasību starp tām pašām pusēm vai ja šāda lieta jau ir galīgi iztiesāta;

3)      ja vienai no pusēm nav tiesību būt par pusi tiesvedībā vai ja prasītājam nav tiesību veikt procesuālas darbības un viņu nepārstāv likumīgs pārstāvis, vai ja prasītāja organizatoriskās struktūras vadības sastāvs ir nepilnīgs, ciktāl tas liedz prasītājam rīkoties.

1.5 Apelācijas sūdzības

Skatīt 1.6. punktu.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Iesniedz rakstisku paziņojumu par iebildumu tiesai, kas izdevusi maksājuma rīkojumu. Paziņojumā atbildētājam jānorāda, vai viņš(-a) iebilst pret rīkojumu pilnībā vai daļēji, un jāizklāsta prasījuma tiesiskais pamats, kas jāiesniedz pirms strīda par lietas būtību, pretējā gadījumā zaudējot tiesības to izvirzīt, kā arī faktiskie apstākļi un pierādījumi. Tiesa neņem vērā apgalvojumus un pierādījumus, kas iesniegti novēloti, izņemot, ja puse var pierādīt, ka tā ne savas vainas dēļ nav varējusi tos izklāstīt paziņojumā par iebildumu vai ka, pieņemot novēloti iesniegtus apgalvojumus un pierādījumus, lietas izskatīšana netiks aizkavēta, vai ka pastāv citi izņēmuma apstākļi.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja paziņojums par iebildumu iesniegts pareizi, tiesnesis nosaka tiesas sēdes datumu un liek paziņojumu izsniegt prasītājam.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Maksājuma rīkojums pēc tā izdošanas ir apķīlāšanas rīkojums (tytuł zabezpieczenia), un to var izpildīt bez vajadzības paziņot tā izpildāmību.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Kad beidzies termiņš paziņojuma par iebildumu iesniegšanai, maksājuma rīkojums kļūst izpildāms bez turpmākām formalitātēm.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Maksājuma rīkojums, kas izdots maksājuma rīkojuma procedūrā, nav pārsūdzams.

Lapa atjaunināta: 20/05/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.