Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļuportugāļu.
Swipe to change

Eiropas maksājuma rīkojums

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Valsts maksājuma rīkojuma procedūra ir piemērojama šādām prasībām:

 • Finanšu saistībām, kas izriet no līgumiem, kuru summa nepārsniedz 15 000 EUR saskaņā ar 1998. gada 1. septembra Dekrētlikuma Nr. 269 1. pantu;
 • Maksājuma kavējumu komercdarījumos, neskatoties uz to vērtību, kā to paredz 2013. gada 10. maija Dekrētlikuma Nr. 62 10. panta 1. punkts.

Saskaņā ar maksājuma rīkojuma procedūru, ko paredz valsts tiesību akti, iepriekš minētajos gadījumos un gadījumos, kad prasība nav apstrīdēta, kreditors var saņemt izpildrakstu (título executivo), bez nepieciešamības iesniegt prasību par fakta konstatēšanu.

Maksājuma rīkojuma procedūra ir noteikta Dekrētlikumā Nr. 269/98 un to regulē šā likuma pielikuma II nodaļa. Likuma 10. pants attiecas uz maksājuma rīkojuma pieteikuma paraugu, kas apstiprināts ar 2020. gada 28. janvāra ministrijas īstenošanas rīkojumu Nr. 21.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Attiecībā uz prasībām, kas izriet no līgumiem, kuru summa nepārsniedz 15 000 EUR.

Attiecībā uz prasībām, kas izriet no komercdarījumiem, nepastāv augšējās robežas.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Procedūras izmantošana nav obligāta.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Tiesību normas par maksājuma rīkojuma procedūru neizslēdz gadījumus, kad parādnieks dzīvo ārpus Portugāles.

1.2 Kompetentā tiesa

Portugālē kompetentā iestāde ir Valsts maksājumu rīkojumu birojs (Balcão Nacional de Injunções), atsevišķs reģistrs, kas atrodas Porto. Kontaktinformācija ir atrodama šeit.

Kreditors var izvēlēties iesniegt uz maksājuma rīkojuma pieteikumu Valsts maksājumu rīkojumu birojā, tiesas kancelejā pēc saistību izpildes vietas vai tiesas kancelejā pēc parādnieka dzīvesvietas, kas to attiecīgi pārsūtīs Valsts maksājumu rīkojumu birojam (Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 8. panta 1. punkts).

Lietotāji var apspriesties par maksājuma rīkojuma procedūru un piekļūt izpildu dokumentam elektroniski Citius portālā.

1.3 Oficiālās prasības

Saskaņā ar Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 10. pantu, maksājuma rīkojuma procedūras izpratnē prasītājam ir:

 • jānorāda tiesas kanceleja, kam pieteikums ir adresēts;
 • jānorāda puses;
 • jānorāda vieta, kur jāiesniedz paziņojums, norādot arī, vai tā ir rakstiskā līgumā atrunātā “dzīvesvieta”;
 • konspektīvi jāizklāsta prasības pamatā esošie fakti;
 • jāformulē prasība, norādot pamatsummu, maksājamos procentus un citas maksājamās summas;
 • jāapliecina, ka ir samaksātas tiesas nodevas;
 • nepieciešamības gadījumā, jānorāda, ka prasība attiecas uz “komerciālu darījumu”;
 • jānorāda sava dzīvesvieta;
 • jānorāda sava e-pasta adrese, ja viņš/viņa vēlas paziņojumus vai informāciju saņemt elektroniski;
 • jānorāda, vai viņš/viņa vēlas, lai lieta tiktu izskatīta kā prasība par fakta konstatēšanu, ja paziņošana tiktu kavēta;
 • jānorāda tiesa, kas ir kompetenta novērtēt dokumentus, ja lieta jāizskata kā prasība par fakta konstatēšanu;
 • jānorāda, vai viņš/viņa vēlas, lai paziņojumu nodotu tiesu izpildītājs vai likumīgais pārstāvis; ja vēlas, tad jānorāda attiecīgās personas vārds, uzvārds un darbavietas adrese;
 • ja lieta ir saistīta ar patērētāju līgumu, jānorāda, vai līgumā ir norādīti vispārējie noteikumi saskaņā ar sodu, kas tiek uzskatīts par ļaunprātīgu prāvnieku;
 • jāparaksta pieteikums.

Noteikumi par rīkojuma pieteikuma iesniegšanu un izsniegšanu ir minēti ministrijas īstenošanas rīkojuma (Portaria) Nr. 220-A/2008 5. pantu saistībā ar Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 8. pantu. Iepriekšminētais paredz to, ka:

 • pieteikumu iespējams iesniegt no jebkuras vietas valstī.
 • juristiem un advokātiem rīkojuma pieteikums ir jāiesniedz elektroniski.
 • kreditori, kurus nepārstāv jurists vai advokāts, var iesniegt rīkojuma pieteikumu papīra formātā. Pēdējā no gadījumiem kreditors nevar iesniegt pieteikumu papīra formātā Valsts maksājumu rīkojumu birojam – viņam vai viņai tas ir jāiesniedz saistību izpildes vietas tiesas kancelejā vai parādnieka domicila atrašanās vietas tiesas kancelejā. Ja pastāv specializētas tiesas vai tiesas ar konkrētu kompetenci, tad pieteikums ir jāiesniedz attiecīgās tiesas kancelejā saskaņā ar piekritības pēc būtības attiecīgajiem noteikumiem. Tad šīs kancelejas pienākums ir ievadīt pieteikumā norādīto informāciju IT sistēmā maksājumu rīkojumu apstrādei. Diena, kad tas tika iesniegts kancelejā, tiek reģistrēts kā pieteikuma datums.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas? Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Obligāto pieteikuma veidlapu par maksājuma rīkojumu, kā tas paredzēts 2020. gada 28. janvāra ministrijas īstenošanas rīkojumā Nr. 21, iespējams lejupielādēt no Citius portāla šeit.

Tiesas kancelejas, kas ir kompetentas pieņemt pieteikumu papīra formātā par maksājuma rīkojumu, var dot pilsoņiem piekļuvi veidlapai pēc pieprasījuma.

Elektroniskā veidlapa juristiem un advokātiem ir pieejama ar Citius portāla e-pasta adreses palīdzību.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Šajā procedūrā nav nepieciešama jurista pārstāvība, bet prasītāji, ja vēlas, var iecelt likumisko pārstāvi (Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 10. panta 5. punkts).

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Dekrētlikuma Nr. 269/98 10. panta 2. punktā noteikts, ka prasītājiem konspektīvi jāizklāsta prasības pamatā esošie fakti.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Nav obligāti jāiesniedz rakstiski pierādījumi, kas pamato prasību.

Pierādījumi ir jāiesniedz tikai tad, ja tiek celti iebildumi, tādā gadījumā maksājuma rīkojums tiek izskatīts kā speciāla vai parasta prasība par fakta konstatēšanu atbilstīgi attiecīgi Dekrētlikuma Nr. 269/98 3. pantā un Dekrētlikuma Nr. 62/2013 10. panta 2. līdz 4. punktā paredzētajām lietām.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Pieteikums par maksājuma rīkojumu var tikt noraidīts, pamatojoties uz Dekrētlikuma Nr. 269/98 11. pantā minētajiem apsvērumiem, ja:

 • tas nav adresēts kompetentās tiesas kancelejai, vai prasītājs nav norādījis “tiesu, kas ir kompetenta novērtēt dokumentus”, ja tie ir iesniegti izplatīšanai;
 • pieteikumā nav norādīta pušu identitāte, prasītāja dzīvesvieta vai vieta, kur jāinformē parādnieks;
 • pieteikums nav parakstīts — tikai tad, ja tas nav iesniegts elektroniski;
 • pieteikums nav sagatavots portugāļu valodā;
 • pieteikums neatbilst paraugam, kas apstiprināts ar tieslietu ministra īstenošanas rīkojumu;
 • nav norādīts, ka ir samaksātas tiesas nodevas;
 • konkrētā summa pārsniedz 15 000,00 EUR, un nav norādīts, ka ir saistība ar komercdarījumu;
 • prasība neatbilst noteiktajam summas ierobežojumam vai procedūras mērķim.

1.5 Apelācijas sūdzības

Apelāciju pret lēmumu noraidīt pieteikumu var iesniegt tiesnesim vai, ja tiesā ir vairāk nekā viens tiesnesis, tam tiesnesim, kura darba pienākumos ietilpst ar maksājuma rīkojumiem saistītie jautājumi. (Dekrētlikuma Nr. 269/98 11. panta 2. punkts).

1.6 Paziņojums par iebildumu

Maksājuma rīkojuma apstrīdēšanas termiņš ir 15 dienas (Dekrētlikuma Nr. 269/98 12. panta 1. punkts).

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja atbildētājs apstrīd rīkojumu, tas nav izpildāms.

Lieta tad tiek nodota atpakaļ izskatīšanai parastā kārtībā speciālas vai parastas prasības par fakta konstatēšanu veidā – atbilstoši attiecīgi Dekrētlikuma Nr. 269/98 3. pantā un Dekrētlikuma Nr. 62/2013 10. panta 2. līdz 4. punktā paredzētajām lietām.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja pēc tam, kad atbildētājs ir pienācīgi informēts saskaņā ar Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 12. un 13. pantu, viņš neiesniedz iebildumu izklāstu, kancelejas darbinieks pieteikumam par maksājuma rīkojumu pievieno šādu uzrakstu: “Šis dokuments ir izpildāms.” (Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 14. panta 1. punkts).

Rīkojums tad veido izpildu dokumentu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Tiklīdz tiek pievienots izpildu klauzula, kancelejas darbinieks izsniedz rīkojumu prasītajam, vēlams ar elektronisko līdzekļu palīdzību (Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 14. panta 5. punkts).

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Sūdzību par izpildes atteikumu var iesniegt tiesā. Izpildes klauzulas iekļaušanu var noraidīt, ja pieteikums neatbilst noteiktajam summas ierobežojumam vai procedūras mērķim (Dekrētlikuma Nr. 269/98 pielikuma 14. panta 3. un 4. punkts).

Saistītās saites:

Citius portāls

Dekrētlikums 269/98

Ministrijas īstenošanas rīkojums 220-A/2008

Ministrijas īstenošanas rīkojums 21/2020

 

Paziņojums:

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civilai kontaktpersonai, tiesām vai citām iestādēm nav saistoša šajā faktu lapā esošā informācija, kurā var ieviest izmaiņas judikatūras interpretāciju rezultātā. Neraugoties uz to, ka faktu lapas tiek regulāri atjauninātas, tomēr ir nepieciešams iepazīties ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Lapa atjaunināta: 19/01/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.