Eiropas maksājuma rīkojums

Portugāle
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Maksājuma rīkojuma procedūru piemēro:

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Attiecībā uz prasībām, kas izriet no līgumiem, augšējā robeža ir 15 000 EUR.

Attiecībā uz prasībām, kas izriet no komercdarījumiem, augšējās robežas nav.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Fakultatīva.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Jā. Tiesību normas par maksājuma rīkojuma procedūru piemēro gadījumos, kad atbildētājs dzīvo ārpus Portugāles.

1.2 Kompetentā tiesa

Portugālē pieteikumu par maksājuma rīkojumu var iesniegt:

1.3 Oficiālās prasības

1) elektroniskā formātā, aizpildot un nosūtot veidlapu, kas pieejama CITIUS datorsistēmā, vai nosūtot elektronisko datni CITIUS vietnē;

2) papīra formātā, nogādājot pieteikumu kancelejā.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas? Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Jā, ministrijas 2020. gada 28. janvāra Īstenošanas rīkojumā Nr. 21/2020 ir paredzēta obligāta veidlapa. Veidlapu var lejupielādēt, noklikšķinot uz šīs saites.

Tiesas kancelejas, kas ir kompetentas pieņemt pieteikumu papīra formātā par maksājuma rīkojumu, var dot iedzīvotājiem piekļuvi veidlapai pēc pieprasījuma.

Elektroniskā veidlapa ir pieejama juristiem un advokātiem CITIUS vietnē.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Advokāta pārstāvība nav obligāta.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pieteikumā par maksājuma rīkojumu jānorāda fakti, ar kuriem ir pamatota prasība, atbilstoši 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 10. panta 2. punkta d) apakšpunktam.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Nav jāiesniedz rakstiski pierādījumi par attiecīgo prasību.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Pieteikumu par maksājuma rīkojumu var noraidīt 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 11. panta 1. punktā minēto iemeslu dēļ.

1.5 Apelācijas sūdzības

Apelācijas sūdzību pret lēmumu noraidīt pieteikumu par maksājuma rīkojumu var iesniegt tiesnesim vai, ja tiesā ir vairāk nekā viens tiesnesis, tam tiesnesim, kura darba pienākumos ietilpst ar maksājuma rīkojumiem saistītie jautājumi, saskaņā ar 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 11. panta 2. punktu.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Saskaņā ar 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 12. panta 1. punktu maksājuma rīkojuma apstrīdēšanas termiņš ir 15 dienas.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja atbildētājs apstrīd rīkojumu, lieta tiek nodota atpakaļ izskatīšanai parastā kārtībā speciālas vai parastas prasības par fakta konstatēšanu veidā — atbilstoši attiecīgi 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 3. pantam un 2013. gada 10. maija Dekrētlikuma Nr. 62/2013 10. panta 2. un 4. punktam.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja pēc tam, kad atbildētājs ir pienācīgi informēts, viņš neiesniedz iebildumu izklāstu, kancelejas darbinieks pieteikumam par maksājuma rīkojumu pievieno šādu uzrakstu: “Šis dokuments ir izpildāms” (“Este documento tem força executiva”), kā noteikts 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 14. panta 1. punktā.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Tiklīdz ir pievienota atzīme par izpildāmību, kancelejas darbinieks izsniedz rīkojumu prasītājam, vēlams elektroniski (1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 14. panta 5. punkts).

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Saskaņā ar 1998. gada 1. septembra Dekrētlikumam Nr. 269/98 pievienotā Reglamenta 14. panta 4. punktu izpildes atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

Piemērojamie tiesību akti


Paziņojums

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla pilsoniskās sabiedrības kontaktpunktam, tiesām, kā arī citām struktūrām un iestādēm nav saistoša šajā faktu lapā sniegtā informācija, uz kuru var attiekties judikatūras interpretācijas izmaiņas. Lai gan faktu lapas tiek regulāri atjauninātas, tomēr ir jāizlasa spēkā esošie tiesību akti.

Lapa atjaunināta: 09/02/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.