Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Eiropas maksājuma rīkojums

Skotija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Visu prasību gadījumā tiek īstenots process, kura laikā tiek dota iespēja aizstāvēties vai atbildēt uz lietu. Ja pret prasībām netiek iebilsts vai tās neapstrīd, tās nav jāizskata tiesā un šādas prasības var tikt izlemtas aizmuguriski, kas pēc būtības ir vienkāršota procedūra neapstrīdētu prasību gadījumā.

1.1 Procedūras darbības joma

Šāda procedūra t. s. šerifa tiesā (vietējā civillietu un krimināllietu tiesa) ir pieejama vienkāršajā procesā (simple procedure), vidēja apjoma prasības procesā (summary cause) un parastajā procesā (ordinary procedure), kā arī parastajā pavēstes procesā (ordinary summons procedure) Augstākajā civillietu tiesā (Court of Session).

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Vienkāršo procesu izmanto, ja finansiālas prasības summa nepārsniedz £ 5000.

Vidēja apjoma prasības process ir paredzēts noteikta veida finansiālām prasībām, kuru summa nepārsniedz £ 5000, piemēram, fiziska kaitējuma gadījumā.  Vidēja apjoma prasības process ir aizstāts ar vienkāršo procesu, bet tikai saistībā ar prasībām par samaksu, kustamā īpašuma piegādi vai valdījuma atgūšanu vai prasībām, kuru gadījumā pieņem rīkojumu par to, ka kādai personai ir jāveic konkrētas darbības.

Parastais process tiek izmantots prasībām, kuru summa pārsniedz £ 5000.

Augstākā civillietu tiesa lemj par prasībām, kuru summa pārsniedz £ 100 000.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Vienkāršais process — maksimālā summa £ 5000.

Vidēja apjoma prasības process — maksimālā summa £ 5000.

Parastais process šerifa tiesā un Augstākajā civillietu tiesā — bez ierobežojuma.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Gan vienkāršā, gan vidēja apjoma prasības, gan parastā procesa gadījumā šerifa tiesā ir atsevišķas procedūras, kas obligāti jāievēro.  Arī Augstākajā civillietu tiesā ir atsevišķas procedūras parastās pavēstes procesam, un tikai prasības, kuru summa pārsniedz £ 100 000, var tikt celtas šajā tiesā.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Jā.

Vienkāršais process — ja atbildētāja domicils ir citā līgumslēdzējā valstī, šerifs nepieņem lēmumu, kamēr nav pierādīts, ka atbildētājs pietiekamu laiku iepriekš ir spējis saņemt prasības veidlapu, lai atbildētu, vai ka šajā ziņā ir veiktas visas vajadzīgās darbības.

Vidēja apjoma prasības process — ja atbildētāja domicils ir citā līgumslēdzējā valstī, šerifs nepieņem dekrētu, kamēr nav pierādīts, ka atbildētājs pietiekamu laiku iepriekš ir spējis saņemt pavēsti, lai sagatavotu aizstāvību, vai ka šajā ziņā ir veiktas visas vajadzīgās darbības.

Parastais process — Briseles I regula paredz jurisdikcijas noteikumus, kas jāievēro Apvienotās Karalistes tiesu procesos, kad atbildētāja domicils ir citā Eiropas Savienības valstī.

1.2 Kompetentā tiesa

Vidēja apjoma prasības un vienkāršā procesa pieteikumus iesniedz šerifa tiesā. Ja nevar noteikt citu jurisdikcijas pamatu, pieteikumus iesniedz tiesā, kuras apgabalā pastāvīgi dzīvo atbildētājs.

Parastā procesa prasības parasti var celt šerifa tiesā vai Augstākajā civillietu tiesā. Augstākajai civillietu tiesai ir jurisdikcija visā Skotijas teritorijā. Bet attiecībā uz šerifa tiesu vēlreiz jānorāda, ka, ja nevar noteikt citu jurisdikcijas pamatu, pieteikumus iesniedz tiesā, kuras apgabalā pastāvīgi dzīvo atbildētājs.

Visas procedūras reglamentē atsevišķi tiesas noteikumi, kas atrodami Skotijas tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

1.3 Oficiālās prasības

Vienkāršais process — uzsāk, iesniedzot prasības veidlapu (veidlapa 3A) un paziņojumu, lai savlaicīgi informētu atbildētāju par prasību, norādot sīku informāciju par prasības pamatu un īpašumu, utt., ja prasība celta preču piegādes dēļ.

Vidēja apjoma prasības process — uzsāk ar pavēsti (veidlapa 1) un paziņojumu, lai savlaicīgi informētu atbildētāju par prasību, norādot sīku informāciju par prasības pamatu un īpašumu, utt., ja prasība celta preču piegādes dēļ.

Parastais process šerifa tiesā — uzsāk ar sākotnējo rīkojumu, kas sagatavots, izmantojot veidlapu G1. Sākotnējā rīkojumā prasītājs iekļauj sīku faktu izklāstu, kas ietver:

a.    jurisdikcijas pamatu un

b.    faktus, kas ir jurisdikcijas pamatā.

Parastajam procesam Augstākajā civillietu tiesā - ar pavēsti, kuras apraksts un forma ir noteikta Augstākās civillietu tiesas noteikumos.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Jā, vienkāršā procesa gadījumā ir jāaizpilda veidlapa 3A, un vidēja apjoma prasības procesa gadījumā ir jāaizpilda veidlapa 1. Parastā procesa gadījumā prasība jāceļ ar sākotnējo rīkojumu šerifa tiesā un pavēsti Augstākajā civillietu tiesā. Tie ir atrodami Skotijas tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē pie noteikumiem, kas attiecas uz katru procedūras veidu.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē, jūs varat iesniegt pieteikumu savā vārdā, bet parastās prasības gadījumā ir ieteicams izmantot advokātu, jo process ir salīdzinoši sarežģīts.

Tiesvedībā iesaistītā puse (persona, kuru nepārstāv advokāts) var lūgt tiesai atļauju izmantot citas personas palīdzību civilprocesā — šo personu sauc par pilnvaroto pārstāvi.  Papildu informācija par pilnvaroto pārstāvi ir atrodama Skotijas tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Tiesvedības dokumentos jānorāda sīka informācija par prasību, tostarp attiecīgie datumi. Jo lielāka un sarežģītāka prasība, jo lielāka vajadzība sniegt aprakstu.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Nē.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Pamatojoties uz pieteikuma saturu, tiesa konstatē, ka parāds pastāv. Rīkojumu var noraidīt, jo veidlapas var būt nepilnīgi aizpildītas, šerifs var uzskatīt, ka nepastāv jurisdikcijas pamats vai prasība var būt celta nepareizajā tiesā.

1.5 Apelācijas sūdzības

Vai pieteicējs var pārsūdzēt atteikumu pieņemt dekrētu aizmuguriski? Jā.

Parastais process — apelācijas sūdzību var iesniegt Augstākajai civillietu tiesai vai Šerifa apelācijas tiesai (Sheriff Appeal Court).

Vidēja apjoma prasības process — apelācijas sūdzība Šerifa apelācijas tiesai.

Vienkāršais process — apelācijas sūdzība Šerifa apelācijas tiesai.

Augstākajā civillietu tiesā apelācijas procedūru sauc par atprasīšanu (reclaiming).

1.6 Paziņojums par iebildumu

Vidēja apjoma prasības process — atbildētājam ir 21 diena, lai aizpildītu atbildes veidlapu, kas ietver paziņojumu, ar kuru prasītājs tiek atbilstīgi informēts.

Vienkāršais process — atbildētājam līdz atbildes sniegšanas termiņam ir jānosūta tiesai aizpildīta atbildes veidlapa 4A, norādot, ka tas apstrīd visu prasību vai tās daļu (piemēram, summu, kas atbildētājam jāmaksā prasītājam).  Atbilde tiesai jāiesniedz līdz laika grafikā, kas izsniegts kopā ar prasības veidlapu, norādītajam atbildes iesniegšanas termiņam.

Parastais process šerifa tiesā — atbildētājam ir 21 diena, lai aizpildītu paziņojumu par nolūku neatzīt prasību (veidlapa 07) un nosūtītu eksemplāru prasītājam. Pēdējais datums, līdz kuram šerifa tiesai jānosūta paziņojums par nolūku neatzīt prasību, ir norādīts veidlapā 07.

Augstākajā civillietu tiesā atbildētājam, kas vēlas neatzīt prasības pieteikumu, ir jānorāda, ka tas piedalīsies tiesvedībā, atzīmējot attiecīgu pavēstes piezīmi trīs dienu laikā no lietas “izziņošanas”. Šī lieta netiek izziņota, kamēr nav beidziet paziņošanas periods. Parastais paziņošanas periods ir 21 diena.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Vienkāršais process — šerifs divu nedēļu laikā pēc atbildes saņemšanas pieņem rakstveida rīkojumu, kurā var būt paredzēts jebkas no tālāk norādītā:

a) pušu pienākums izmantot strīdu alternatīvu izšķiršanu;

b) lietas pārvaldības saruna;

c) tiesas sēde;

d) ja šerifs uzskata, ka lēmumu var pieņemt bez tiesas sēdes, tiek norādīts, ka šerifs plāno to darīt;

e) šerifa pilnvaru izmantošana, lai noraidītu prasību vai iztiesātu lietu atbilstoši 1.8. noteikuma 11), 12) un 13) punktam.

Vidēja apjoma prasības process — puses ierodas uz pirmo tiesas sēdi, kuras laikā šerifs mēģina panākt mierizlīgumu.

Parastais process šerifa tiesā un Augstākajā civillietu tiesā — jāiesniedz aizstāvības paskaidrojumi, pēc tam lieta tiek izskatīta atbilstoši neatzītu prasību noteikumiem, un izskatīšanas beigās pušu strīdā tiek pierādīti fakti, ja vien puses par to nav vienojušās iepriekš.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Vidēja apjoma prasības un parastajā procesā šerifa tiesā un Augstākajā civillietu tiesā prasītājs var iesniegt protokolu vai dekrēta priekšlikumu.

Vienkāršā procesa gadījumā prasītājs var aizpildīt lēmuma pieteikumu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Prasītājs iesniedz protokolu vai dekrēta priekšlikumu (vai lēmuma pieteikumu), un šerifs vai tiesnesis var pieņemt dekrētu vai citu piemērojamu rīkojumu saistībā ar minēto protokolu (vai pieteikumu).

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Lai gan šerifs vai tiesnesis pieņem dekrētu (vai lēmumu), atbildētājam ir jāiesniedz pieteikums tiesā šā dekrēta (vai lēmuma) atsaukšanai.

Saistītās saites

Skotijas tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē ir ietverti noteikumi par parasto procesu, vidēja apjoma prasības procesu un vienkāršo procesu.

Lapa atjaunināta: 17/08/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.