Eiropas maksājuma rīkojums

Slovākija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Maksājuma rīkojumu izdod tā dēvētajā “saīsinātajā tiesas procedūrā”. Šo procedūru reglamentē Likuma Nr. 160/2015 (Civilprocesa kodekss) (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok) (turpmāk — “CPK”) 265. un turpmākie panti.

Maksājuma rīkojumu var izdot tikai tad, ja prasītājs vēlas īstenot tiesības uz naudas summas atmaksu, pamatojoties uz viņa(-s) apgalvotiem faktiem, par kuriem tiesai nav šaubu, jo īpaši ja šādi fakti ir apliecināti ar dokumentētiem pierādījumiem. Lēmumu par prasību var pieņemt kā maksājuma rīkojumu, ko izdod, neprasot atbildētāja paziņojumu un nenosakot tiesas sēdi. Lēmumā atbildētājam uzdod samaksāt naudas summu vai tās daļu un segt procedūras izmaksas 15 dienu laikā no lēmuma izsniegšanas vai iesniegt paziņojumu par iebildumu minētajā termiņā. Maksājuma rīkojuma procedūrā paziņojumu par procedūras izmaksām uzskata par nolēmumu.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nē, nav.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Procedūras izmantošana nav obligāta; procedūras mērķis ir izskatīt lietu efektīvi un izmaksu ziņā lietderīgi. Maksājuma rīkojuma izdošana nav atkarīga no prasītāja skaidra pieprasījuma; tiesa var izdot maksājuma rīkojumu pat tad, ja prasītājs ir prasījis, lai tiesa izspriež lietu, pieņemot spriedumu.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Ja maksājuma rīkojumu izsniedz ārvalstīs, tad izmanto Eiropas maksājuma rīkojumu. Pieteikumu Eiropas maksājuma rīkojuma izdošanai iesniedz, izmantojot A veidlapu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru.

1.2 Kompetentā tiesa

Kompetentā tiesa pirmās instances tiesvedībā ir rajona tiesa. Tiesvedība notiek tiesā, kam ir jurisdikcija pēc būtības un vietējā jurisdikcija.

1.3 Oficiālās prasības

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Veidlapas izmantošana šādā tiesvedībā nav obligāta, bet, ja prasītājs kopā ar pieteikumu tiesvedības ierosināšanai iesniedz maksājuma rīkojuma veidlapu, kas publicēta Slovākijas Republikas Tieslietu ministrijas (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) tīmekļa vietnē https://www.justice.gov.sk, un ja ir izpildīti likumā paredzētie nosacījumi maksājuma rīkojuma izdošanai un ir samaksāta tiesas nodeva, tiesa izdod maksājuma rīkojumu 10 darbdienu laikā no dienas, kurā tiek izpildīti minētie nosacījumi.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Advokāta pārstāvība šajā tiesvedībā nav vajadzīga.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Tā ir saīsinātā tiesvedība, kurā lietu iztiesā, pamatojoties tikai uz prasītāja apgalvotajiem faktiem. Tāpēc faktiem, ar kuriem tiek pamatota prasītāja prasība, jābūt pietiekami dokumentētiem, un prasītajai izpildei jābūt atļautai ar objektīvajām tiesībām.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Prasībai jābūt dokumentētai, piemēram, ar līgumu. Visos gadījumos prasībām jāpievieno pierādījumi, ar kuriem prasība tiek pamatota.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Ja tiesa neizdod maksājuma rīkojumu, ievēro CPK 168. panta 1. daļā noteikto procedūru, t. i., procedūru, ko izmantotu jebkāda cita strīda gadījumā.

Ja tiek ierosināta prasība par naudas summas samaksu, pamatojoties uz patērētāju līgumu, un atbildētājs ir patērētājs, tiesa neizdod maksājuma rīkojumu, ja līgumā vai citos līgumiskos dokumentos ir ietverti nesaprātīgi nosacījumi (CPK 299. panta 2. daļa).

1.5 Apelācijas sūdzības

Tiesvedībā, kurā apstrīd maksājuma rīkojuma izdošanu, izmantojamais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir paziņojums par iebildumu. Pārsūdzēt var tikai lēmumu par procedūras izmaksām. Tiesa par to izlemj saīsinātajā tiesvedībā, t. i., bez tiesas sēdes.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Paziņojums par iebildumu, ko izmanto kā tiesiskās aizsardzības līdzekli, jāiesniedz 15 dienu laikā no tā izsniegšanas tiesā, kas to izdevusi. Tas jāpamato ar iemesliem. Iesniedzot paziņojumu par iebildumu, ko izmanto kā tiesiskās aizsardzības līdzekli, samaksā tiesas nodeva.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Tiklīdz kaut viens atbildētājs iesniedz attiecīgi pamatotu paziņojumu par iebildumu noteiktajā termiņā, maksājuma rīkojums tiek atcelts, un tiesa nosaka tiesas sēdi.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Beidzoties termiņam paziņojuma par iebildumu iesniegšanai, ja paziņojums nav iesniegts, maksājuma rīkojums stājas pilnā spēkā.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Maksājuma rīkojumam jāpiešķir juridisks spēks, proti, tas jāapzīmogo ar tā izdevējas tiesas zīmogu, kas apliecina tā spēkā esību un izpildāmību. Vēlāk jāiesniedz pieteikums par izpildi.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Ja likumā noteiktajā termiņā netiek iesniegts paziņojums par iebildumu kā tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret maksājuma rīkojumu, rīkojumam ir tāds pats spēks kā izpildāmam spriedumam. Var iesniegt ārkārtas apelācijas sūdzību, lai apstrīdētu izpildāmu lēmumu OSP nozīmē, bet tikai ar nosacījumu, ka ir izpildītas visas tiesību aktos noteiktās prasības. Iespēja iesniegt ārkārtas apelācijas sūdzību ir atkarīga no katras lietas apstākļiem un faktiem.

Lapa atjaunināta: 06/05/2024

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.