Eiropas maksājuma rīkojums

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Jā, pastāv maksājuma rīkojuma procedūra. Tās galvenais mērķis ir aizsargāt kreditoru. Šajā procedūrā tiek izdots izpildu dokuments par parādiem, kuri atbilst vairākām tiesību aktos noteiktām prasībām.

Juridiskie konsultanti ir pilnvaroti pārvaldīt maksājuma rīkojuma procedūras un lemt par tām saskaņā ar procesuālajos tiesību aktos noteiktajām procedūrām.

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Tā attiecas uz finanšu parādiem, kas ir noteikti, kam iestājies atmaksas termiņš un kas maksājami konkrētas summas apmērā. Kopš 2011. gada 31. oktobra nepiemēro iesaistītās summas maksimālo ierobežojumu. Parāds ir jāpierāda kādā no šiem veidiem:

a) izmantojot dokumentus neatkarīgi no to formāta, veida vai fiziskā nesēja, ar parādnieka parakstu vai zīmogu, preču zīmi vai jebkādu citu zīmi, fiziskus vai elektroniskus;

b) izmantojot rēķinus, pavadzīmes, apliecinājumus, telegrammas, faksa ziņojumus vai jebkādus citus dokumentus, kurus, pat ja tos vienpusēji izveidojis kreditors, parasti izmanto, lai dokumentētu kredītus un parādus tāda veida attiecībās, kādas pastāv starp kreditoru un parādnieku;

c) ja kopā ar parāda reģistrācijas dokumentu tiek uzrādīti tirdzniecības dokumenti, kas apliecina, ka ir pastāvējušas iepriekšējas ilgstošas attiecības;

d) lietās, kas saistītas ar kopīpašumu (propiedad horizontal), ja iesniegtais parāda apliecinājums ir izziņas par nesamaksātām summām, kas īpašniekiem, kuriem pieder īpašums pilsētu daudzdzīvokļu mājās, jāmaksā saistībā ar kopīgiem izdevumiem.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nē, kopš 2011. gada 31. oktobra maksimālo ierobežojumu nepiemēro.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Nav obligāta.

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Nē, izņemot tādu kopīgu izdevumu parādus, kas jāsedz īpašniekiem, kuriem pieder īpašums pilsētu daudzdzīvokļu mājās vai kooperatīvos īpašumos, jo šādā gadījumā pēc prasītāja izvēles jurisdikcija ir arī īpašuma atrašanās vietas tiesai.

1.2 Kompetentā tiesa

Parādnieka domicila vai dzīvesvietas vai pilsētas īpašuma, ko reglamentē noteikumi par pilsētas kopīpašumiem, atrašanās vietas pirmās instances tiesa.

1.3 Oficiālās prasības

Prasītājam jāiesniedz rakstisks prasības pieteikums, kurā norādīts kreditors un parādnieks, īsi izklāstot parāda izcelsmi un summu.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas?  Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Nav obligāti, bet tiesas kancelejā vai vispārējos procesuālajos dienestos ir pieejamas standarta veidlapas. Veidlapu var lejupielādēt, noklikšķinot uz šīs saites: veidlapa.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Iesniedzot sākotnējo pieteikumu par maksājuma rīkojuma procedūru, tiesas pārstāvja vai likumīgā pārstāvja pārstāvība nav vajadzīga. Tomēr, ja prasītājs vēlas, lai viņu aizstāv advokāts, par to jāinformē otra puse, lai tā varētu veikt pasākumus, ko tā uzskata par savai aizstāvībai nepieciešamiem.

Parādnieka iebilduma vai izpildes tiesvedības gadījumā advokāta un tiesas pārstāvja pārstāvība ir obligāta, ja prasības summa pārsniedz 2000 EUR.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Jāsniedz īss skaidrojums par to, kā radies parāds.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Skatīt iepriekš 1.1.1. sadaļu.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Ja nav izpildītas iepriekš minētās prasības par teritoriālo jurisdikciju un nav iesniegti prima facie pierādījumi vai ja nav novērsts procesuāls trūkums, tiesa noraida pieteikumu. Lēmumu noraidīt pieteikumu var pārsūdzēt provinces tiesā (Audiencia Provincial).

Attiecībā uz līgumiem starp tirgotājiem un patērētajiem tiesnesim pēc savas iniciatīvas ir jāizvērtē, vai pastāv jebkādi negodīgi noteikumi. Ja pēc pušu uzklausīšanas tiesnesis uzskata, ka pastāv negodīgi noteikumi, viņš nosaka šā secinājuma sekas, piemēram, ka prasība ir nepieņemama vai ka procedūra ir jāturpina, nepiemērojot negodīgos noteikumus. Arī šo lēmumu var pārsūdzēt provinces tiesā (Audiencia Provincial).

1.5 Apelācijas sūdzības

Lēmumu noraidīt pieteikumu var pārsūdzēt provinces tiesā. Apelācijas sūdzība jāiesniedz sākotnējai tiesai 20 dienu laikā.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Parādniekam ir 20 dienas laika, sākot no maksājuma pieprasījuma dienas līdz plkst. 15.00 nākamajā dienā pēc minētā termiņa beigām, lai samaksātu parādu vai iesniegtu iebildumu. Iebildums jāiesniedz rakstveidā. Nav iespējams iebildumu izteikt mutiski tiesā. Ja prasības summa pārsniedz 2000 EUR, iebildums jāparaksta advokātam un tiesas pārstāvim. Nav īpašu apelācijas sūdzības pamatu, un parādnieks var atsaukties gan uz materiāliem, gan tīri formāliem vai procesuāliem iemesliem.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja prasības summa nepārsniedz 6000 EUR, juridiskais konsultants izdod rīkojumu, ar kuru izbeidz maksājuma rīkojuma procedūru un kurā norāda, ka lieta jāturpina izskatīt paātrinātā procedūrā. Prasītājam izsniedz paziņojumu par iebildumu, un viņam(-ai) ir 10 dienas laika, lai to rakstiski apstrīdētu. Puses to attiecīgajos iebildumos un apstrīdēšanas dokumentos var prasīt, lai tiek rīkota tiesas sēde.

Ja prasības summa pārsniedz 6000 EUR un prasītājs neierosina attiecīgu prasību viena mēneša laikā no dienas, kad viņam(-i) izsniegts paziņojums par iebildumu, tiesvedību izbeidz, un prasītājam liek segt izmaksas.

Ja prasītājs ierosina prasību, paziņojumu par to izsniedz atbildētājam, kurš 20 dienu laikā var to apstrīdēt, un lietu turpina izskatīt parastajā procedūrā.

Ja prasības summa pārsniedz 6000 EUR, tiesa nosaka kreditoram viena mēneša termiņu prasības celšanai atbilstoši parastajai procedūrai.

Ja, ņemot vērā iebildumā izvirzītos argumentus, kreditors nevēlas turpināt parasto tiesvedību, viņam(-ai) ir skaidri jāatsauc prasība.

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja parādnieks neatbild uz maksājuma pieprasījumu vai neierodas tiesā, juridiskais konsultants izdod rīkojumu, ar ko izbeidz maksājuma rīkojuma procedūru, un informē kreditoru par rīkojumu, lai kreditors varētu celt izpildes prasību, ko viņš(-a) var darīt, iesniedzot vienkāršu pieteikumu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Kreditoram jāiesniedz pieteikums par izpildi. Ja prasības summa pārsniedz 2000 EUR, pieteikums jāparaksta advokātam un tiesas pārstāvim.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Pārsūdzēšana nav iespējama. Vienīgā iespēja ir iesniegt iebildumu pret izpildes prasību, pamatojoties uz īpašiem iemesliem.

Lapa atjaunināta: 28/09/2023

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.