Eiropas maksājuma rīkojums

Zviedrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Maksājuma rīkojuma procedūra

Jā, Zviedrijā var pieteikties maksājuma rīkojumam (betalningsföreläggande) Tiesu izpildītāju iestādē (Kronofogdemyndigheten). Pieteikums jānosūta uz

Kronofogdens inläsningscentral [Tiesu izpildītāju iestādes datu ievades centrs], Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stokholma.

Plašāka informācija pieejama Tiesu izpildītāju iestādes tīmekļa vietnē zviedru, angļu, somu, ziemeļsāmu, poļu, arābu un persiešu valodā.

1.1 Procedūras darbības joma

1.1.1 Uz kādām prasībām procedūra attiecas (piemēram, tikai uz naudas prasībām, tikai uz līgumpamatotām prasībām utt.)?

Pieteikumam izdot maksājuma rīkojumu jābūt saistītam ar atbildētāja pienākumu nomaksāt finansiālu parādu. Parāda apmaksai jābūt nokavētai, un jābūt iespējai lietā izmantot mediāciju.

1.1.2 Vai prasību summai ir maksimālais apmērs?

Nē, prasības ir jāizskata neatkarīgi no prasības apmēra.

1.1.3 Procedūras izmantošana ir obligāta vai izvēles?

Pieteikums izdot maksājuma rīkojumu nav jāiesniedz obligāti. Tā vietā var iesniegt uzaicinājuma pieteikumu rajona tiesā (tingsrätt).

1.1.4 Vai procedūru var piemērot, ja atbildētājs dzīvo citā dalībvalstī vai trešā valstī?

Lai izmantotu maksājuma rīkojuma procedūras piemērošanas iespēju, atbildētājam ir jābūt Zviedrijas iedzīvotājam, taču ir iespējams pieprasīt izdot maksājuma rīkojumu arī pret ārpus Zviedrijas teritorijas dzīvojošu atbildētāju. Lēmumu par pieteikumu izdot maksājuma rīkojumu var izpildīt citās ES dalībvalstīs saskaņā ar “Briseles I” regulu (Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās).

1.2 Kompetentā tiesa

Pieteikumi jāiesniedz Tiesu izpildītāju iestādei.

1.3 Oficiālās prasības

Pieteikums izdot maksājuma rīkojumu jāsagatavo rakstiski, un tam jābūt parakstītam. Pieteikumā prasītājam jānorāda prasība un tās pamatojums. Jānorāda prasības apmērs, termiņš un piemērotā procentu likme, kā arī izmaksas, par kurām prasītājs vēlas saņemt kompensāciju. Pieteikumā jānorāda arī iesaistītās puses.

1.3.1 Vai jāizmanto standarta veidlapas? Ja jā – kur var saņemt šādu veidlapu?

Nē, bet Tiesu izpildītāju iestādes tīmekļa vietnē (http://www.kronofogden.se/) ikvienam interesentam ir pieejama pieteikuma veidlapa Zviedru un angļu valodā, kā arī norādījumi, kā to aizpildīt.

1.3.2 Vai mani jāpārstāv advokātam?

Nē, iesniedzot pieteikumu izdot maksājuma rīkojuma, advokāta pārstāvība nav nepieciešama. Pieteikumu var iesniegt patstāvīgi bez pārstāvja vai advokāta palīdzības.

1.3.3 Cik sīki izklāstītam jābūt prasības pamatojumam?

Pamatojumam jābūt pietiekami detalizētam, lai atbildētājs zinātu prasības būtību un varētu izlemt, vai to apstrīdēt vai ne. Prasības apjomam jābūt objektīvi izklāstītam, lai, tiklīdz lēmums ir kļuvis izpildāms, būtu iespējams precīzi pateikt, uz ko tas attiecas.

1.3.4 Vai jāiesniedz rakstiski prasības pierādījumi? Ja jā – kādus dokumentus atzīst par pierādījumu?

Nav paredzēta prasība iesniegt rakstiskus pierādījumus.

1.4 Pieteikuma noraidīšana

Parasti prasības pareizība netiek pārbaudīta, līdz tiek izdots rīkojums. Tomēr, ja var uzskatīt, ka prasītāja prasība ir nepamatota vai neattaisnota, pieteikums ir jāizskata tā, kā to skatītu gadījumā, ja atbildētājs to būtu apstrīdējis.

Nepareizi aizpildītu pieteikumu var noraidīt.

1.5 Apelācijas sūdzības

Zviedrijas sistēma ir balstīta uz principu, ka lieta nav jāpārbauda. Ja prasība tiek apstrīdēta, pieteikums netiek noraidīts, bet tiek iesniegts tiesai turpmākai izskatīšanai. Sk. 1.6. punktu. Tādējādi nepastāv lēmums par noraidīšanu, kuru būtu iespējams pārsūdzēt.

Ja pieteikums ir noraidīts, kā aprakstīts 1.4. punktā, lēmumu par tā noraidīšanu var pārsūdzēt.

1.6 Paziņojums par iebildumu

Rīkojuma apstrīdēšanas termiņš ir norādīts rīkojumā. Parasti ir noteikts desmit dienu termiņš no rīkojuma izdošanas dienas. Visi iebildumi ir jāiesniedz rakstiski.

1.7 Paziņojuma par iebildumu sekas

Ja atbildētājs pieteikumu apstrīd, prasītājs tiek nekavējoties informēts. Ja prasītājs vēlas prasību uzturēt, viņš vai viņa var lūgt lietu nodot rajona tiesā (tingsrätt).

1.8 Paziņojuma par iebildumu neesamības sekas

Ja atbildētājs neapstrīd pieteikumu noteiktajā termiņā, Tiesu izpildītāju iestāde pēc iespējas drīzāk izdos lēmumu par pieteikumu.

1.8.1 Kas jādara, lai panāktu izpildāmu tiesas lēmumu?

Tiesu izpildītāju iestādes lēmums ir izpildāms, un Zviedrijā to pēc savas iniciatīvas izpildīs Tiesu izpildītāju iestāde, tiklīdz lēmums būs izdots, ja vien prasītājs, iesniedzot pieteikumu izdot maksājuma rīkojumu, nav nepārprotami norādījis, lai lēmums netiktu izpildīts.

1.8.2 Vai šis lēmums ir galīgs, vai arī atbildētājam ir dota iespēja lēmumu pārsūdzēt?

Atbildētājs viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas var pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu. Tādā gadījumā lieta tiek nodota rajona tiesai turpmākai izskatīšanai.

Lapa atjaunināta: 19/01/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.