Eiropas maksājuma rīkojums

Eiropas maksājuma rīkojums ir vienkāršota, uz standarta veidlapām balstīta procedūra pārrobežu naudas prasībām, ko atbildētājs neapstrīd.

Ir izveidotas Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrai nepieciešamās standartizētās veidlapas, kas visās valodās ir pieejamas šeit. Caur šo saiti var iegūt arī papildinformāciju par to, kuras tiesas var izdot Eiropas maksājuma rīkojumu, un par to, kurp nosūtāmas pieteikuma veidlapas.

Lai varētu uzsākt šo procedūru, vispirms ir jāaizpilda “A veidlapa”; tajā norāda informāciju par pusēm, kā arī prasījuma būtību un apmēru. Tiesa pārbauda pieteikumu, un, ja veidlapa aizpildīta pareizi, tā 30 dienu laikā izdod Eiropas maksājuma rīkojumu.

Pēc tam tiesa Eiropas maksājuma rīkojumu izsniedz atbildētājam. Atbildētājs var samaksāt naudu prasījuma apmērā vai prasījumu apstrīdēt. Atbildētāja rīcībā ir 30 dienas, kuru laikā var iesniegt paziņojumu par iebildumu pret Eiropas maksājuma rīkojumu. Ja tas tiek darīts, lietu var nodot izskatīšanai parastā civiltiesā, kas to izskatīs saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, vai izskatīt saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, vai to izbeigt (un izvēle notiek pēc prasītāja ieskata).

Ja atbildētājs paziņojumu par iebildumu neiesniedz, Eiropas maksājuma rīkojums kļūst automātiski izpildāms. Eiropas maksājuma rīkojuma kopiju un – vajadzības gadījumā – tā tulkojumu nosūta tās dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādēm, kurā vēlas panākt tā izpildi. Izpilde notiek saskaņā ar tās dalībvalsts materiālo un procesuālo tiesību normām, kurā notiek Eiropas maksājuma rīkojuma izpilde. Papildinformācija par izpildi ir pieejama attiecīgajā sadaļā.

Lūdzam ņemt vērā, ka rokasgrāmatā nav atspoguļoti divi grozījumi, kas stājās spēkā 2017. gada 14. jūlijā. Ar pirmo grozījumu tiek pievienota iespēja turpināt tiesvedību, ja ir iesniegts paziņojums par iebildumu saskaņā ar noteikumiem Regulā (EK) Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Ar otro grozījumu paplašina Eiropas procedūras maza apmēra prasībām piemērošanu attiecībā uz prasībām apmērā līdz 5000 euro.

Papildu informāciju šajā sakarā skatīt regulas 17. panta jaunajā tekstā, kā arī 2. pantā Regulā (EK) Nr. 861/2007, kas grozīta ar Regulu (ES) 2015/2421.

Papildu saite

Praktiskā rokasgrāmata par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulas piemērošanu PDF (5793 Kb) lv

Eiropas maksājuma rīkojums – dalībvalstu paziņojumi un meklētājrīks, kas palīdz noteikt kompetento tiesu(-as)/iestādi(-es)

Pastāv arī nacionālās maksājuma rīkojuma procedūras. Lai iegūtu precīzāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz attiecīgās valsts karoga.

Lapa atjaunināta: 03/04/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.