L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Awstrija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ ordni għal proċeduri għall-ħlas

1.1 L-ambitu tal-proċedura

Il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Awstrijak jinkludi proċedura għal ordni ta’ ħlas li tkun ġiet ippruvata u ttestjata għal talbiet għal ħlas (Mahnverfahren). Il-biċċa l-kbira tat-talbiet għall-pagamenti fl-Awstrija huma pproċessati onlajn permezz ta’ proċedura ta’ ordni ta’ ħlas simplifikata u rapida.

1.1.1 Liema talbiet huma eliġibbli (pereżempju talbiet fi flus biss, talbiet kuntrattwali biss eċċ.)?

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-proċedura ta’ ordni għal ħlas huwa limitat għal drittijiet għal ħlas. Il-proċedura ta’ ordni għal ħlas hija limitata għal talbiet ta’ ħlas differenti minn dawk li għandhom jiġu deċiżi f’forma speċjali ta’ proċedura “mhux kontenzjuża” (Ausserstreitverfahren). Il-proċedura ta’ ordni għal ħlas hija inkompatibbli mal-prinċipju ta’ wara l-proċedura mhux kontenzjuża, li jirrikjedi li l-qorti tiċċara l-fatti kollha rilevanti għad-deċiżjoni tagħha ex officio, jiġifieri mingħajr applikazzjoni minn parti. Minħabba li rekwiżiti proċedurali speċjali japplikaw ukoll għal każijiet li jinvolvu l-liġi tas-sigurtà soċjali u talbiet ibbażati fuq ċekkijiet jew kambjali, dawn ma jistgħux jiġu infurzati skont il-proċedura ta’ ordni għal ħlas.

1.1.2 Hemm limitu massimu fir-rigward tal-valur tat-talba?

Il-limitu għall-proċedura ta’ ordni għal ħlas kien ta’ EUR 75 000 mill-1 ta’ Lulju 2009. It-talbiet għal ammonti li jmorru lil hinn minn dan il-limitu jridu jiġu ppreżentati taħt il-proċedura ċivili “ordinarja” fil-forma ta’ sottomissjonijiet preparatorji.

1.1.3 L-użu ta’ dik il-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju?

Il-proċedura ta’ ordni għal ħlas hija obbligatorja fl-Awstrija għal talbiet sal-limitu msemmi hawn fuq.

1.1.4 Din il-proċedura hija disponibbli jekk l-intimat jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz?

Il-proċedura għal ordni ta’ ħlas Awstrijaka ma tistax tintuża jekk il-konvenut għandu d-domiċilju jew ir-residenza abitwali tiegħu jew għandu l-uffiċċju reġistrat tiegħu barra mill-pajjiż. Tali tilwim irid jiġi riżolt skont il-proċedura ċivili “ordinarja”. Skont it-talba, il-qorti bil-ġurisdizzjoni jew titlob lill-konvenut jippreżenta difiża fi żmien erba’ ġimgħat jew jistabbilixxi data għal seduta ta’ smigħ.

Alternattivament, talbiet għal pagamenti kontra konvenuti residenti fi Stat Membru ieħor jistgħu jiġu eżegwiti skont il-proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea.

1.2 Il-qorti kompetenti

Id-drittijiet għal pagament ta’ mhux aktar minn EUR 15 000 (mill-1 ta’ Jannar 2013) għandhom jitressqu quddiem “qorti distrettwali”. It-talbiet relatati ma’ EUR 15 000 għandhom, fil-prinċipju, jitressqu quddiem il- “qrati tal-prim’ istanza” sakemm, bħala eċċezzjoni, huma jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni speċjali (responsabbiltà proprja) tal-qrati distrettwali.

Il-ġurisdizzjoni skont il-proċedura għal ordni ta’ ħlas Awstrijaka hija rregolata mir-regoli ġenerali, jiġifieri m’hemmx regoli speċjali dwar il-ġurisdizzjoni. Ara l-iskeda informattiva dwar is- “Ġurisdizzjoni tal-qrati” għal informazzjoni dwar ir-regoli ta’ ġurisdizzjoni Awstrijaċi. L-informazzjoni dwar liema qorti għandha ġuriżdizzjoni għal kawżi ċivili speċifiċi tinsab fis-sit web tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja Awstrijaka taħt (“Gerichtssuche”).

Il-Qorti Distrettwali għal Kwistjonijiet Kummerċjali ta’ Vjenna (Bezirksgericht für Handelssachen) għandha ġurisdizzjoni esklużiva fl-Awstrija għal proċedimenti skont il-proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea.

1.3 Ir-rekwiżiti formali

1.3.1 L-użu ta’ formola standard huwa obbligatorju? (jekk iva, minn fejn tista’ tinkiseb din il-formola?)

It-talbiet għall-ħlas għandhom jitressqu permezz ta’ formola standard. Jintużaw formoli differenti għal proċedimenti ta’ ħlas fl-Awstrija skont jekk it-talba għall-ħlas tkunx qed tiġi infurzata skont il-proċedura ta’ ordni ta’ ħlas “ordinarja”, permezz ta’ proċedura ta’ ordni għal ħlas permezz ta’ qorti tax-xogħol jew skont il-proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea. Il-formoli huma disponibbli biex jitniżżlu mis-sit tal-Ministeru Federali tal-Ġustizzja taħt il- “Bürgerservice” jew jistgħu jimtlew online.

1.3.2 Jeħtieġ li nkun rappreżentat minn avukat?

Il-pretendenti li japplikaw għal ordnijiet ta’ ħlas għal ammonti in kwistjoni ta’ aktar minn EUR 5.000 għandu jkollhom rappreżentazzjoni legali. Dan ma japplikax f’każijiet li bil-liġi jinstemgħu minn Qorti Distrettwali, irrispettivament mill-ammont tat-tilwima (jiġifieri minn qorti b’ġurisdizzjoni tas-suġġett). F’dan il-każ, hemm “obbligu ta’ rappreżentanza relattiva”: Il-parti tista’ taġixxi anki jekk tixtieq tkun rappreżentata, iżda biss minn avukat.

Ma hemm l-ebda rekwiżit għal rappreżentanza legali skont il-proċedura tal-ordni ta’ ħlas Ewropea.

1.3.3 Kemm trid tkun dettaljata r-raġuni għat-talba?

Rekwiżiti li jirregolaw il-kontenut ta’ applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas essenzjalment ma jvarjawx mir-rekwiżiti li jirregolaw talbiet imressqa skont il-proċedura “ordinarja”. Madankollu, ir-rikorrenti m’għandhomx bżonn jissostanzjaw ir-raġunijiet legali li fuqhom it-talba hija bbażata f’applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas. Madankollu, iċ-ċirkostanzi msemmija għas-sostenn tat-talba jridu jiġu deskritti f’dettall suffiċjenti biex tiġi identifikata t-talba u biex tinkiseb talba speċifika (jiġifieri l-applikazzjoni għandha tkun “konvinċenti”).

1.3.4 Huwa meħtieġ li tiġi ppreżentata prova bil-miktub fir-rigward tat-talba kkonċernata? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala provi?

Il-proċedura ta’ ordni għal ħlas fl-Awstrija hija proċedura ta’ nuqqas ta’ obbligu ta’ produzzjoni ta’ provi. Għalhekk ma hemmx bżonn li jiġu ppreżentati dokumenti b’appoġġ għat-talba sabiex issir applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas. Madankollu, ir-rikorrenti li jiksbu jew li jippruvaw jiksbu ordni ta’ ħlas b’mod frodulenti, billi jinkludu informazzjoni falza jew mhux kompluta fl-applikazzjoni tagħhom, jiġu mmultati skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Awstrijak.

1.4 Iċ-ċaħda ta’ rikors

Il-Qorti twettaq biss evalwazzjoni sommarja tal-applikazzjoni. Hija ma tivverifikax li l-kontenut huwa preċiż; sempliċiment tivvaluta l-merti legali tat-talba (jiġifieri jekk it-talba hijiex “konvinċenti”). Jekk l-applikazzjoni għal ordni ta’ ħlas tissodisfa r-rekwiżiti f’termini tal-forma u l-kontenut (jiġifieri jkun fiha domanda speċifika, tiddikjara l-fatti li minnhom tista’ tiġi derivata d-domanda, issemmi l-evidenza u d-dettalji tal-ġurisdizzjoni u tippermetti li t-talba tiġi identifikata), il-qorti toħroġ ordni ta’ pagament. Ma hemm l-ebda dispożizzjoni fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Awstrijak għal talbiet għal ordnijiet ta’ ħlas li għandhom jiġu miċħuda għal raġunijiet formali. Jekk il-qorti tqis li r-rekwiżiti għal ordni ta’ ħlas ma jkunux ġew sodisfatti, hija tibda immedjatament proċeduri “ordinarji”; din ma tiċħadx l-applikazzjoni. Madankollu, fil-każ ta’ ċerti nuqqasijiet formali, il-qorti tista’ l-ewwel tagħti bidu għal proċedura ta’ korrezzjoni billi tordna lir-rikorrent jirrimedja n-nuqqasijiet.

1.5 Appell

Peress li l-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Awstrijak ma jipprevedix li l-applikazzjonijiet għal ordnijiet ta’ ħlas jiġu miċħuda u awtomatikament jittrasferixxuhom għall-proċedura “ordinarja”, ma hemmx lok għal dritt ta’ appell.

1.6 Dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

L-iskadenza għal oppożizzjoni għall-ħruġ ta’ ordni ta’ ħlas hija ta’ erba’ ġimgħat. Hija għandha tiddekorri min-notifika ta’ kopja bil-miktub tal-ordni ta’ ħlas lill-konvenut. Il-Qorti ma tistax testendi jew tqassar din l-iskadenza.

Oġġezzjonijiet għal ordnijiet ta’ ħlas mogħtija minn Qorti tal-Prim’ Istanza (f’każijiet fejn l-ammont in kwistjoni huwa bejn EUR 15 000 u EUR 75 000) għandhom jieħdu l-forma ta’ difiża. Dan ifisser li l-oġġezzjoni għandha tinkludi domanda speċifika u deskrizzjoni tal-fatti u taċ-ċirkustanzi insostenn tal-oppożizzjoni, flimkien ma’ provi insostenn tal-allegazzjonijiet tal-konvenuta. Ir-rappreżentanza legali hija obbligatorja biex jitressqu oġġezzjonijiet quddiem il-qorti.

Ir-rappreżentanza legali mhijiex obbligatorja għal finijiet ta’ tressiq ta’ oġġezzjoni fi proċedimenti quddiem il-Qorti Distrettwali (jiġifieri għal ammonti b’tilwima sa EUR 15 000 jew, jekk il-qorti għandha ġuriżdizzjoni ratione materiae, sa EUR 75 000). Għal oġġezzjonijiet bil-miktub, ikun biżżejjed f’tali proċedimenti għall-konvenut li jibgħat ittra ffirmata lill-qorti li tkun tat l-ordni ta’ pagament, u jiddikjara li huwa għandu l-intenzjoni li jippreżenta oġġezzjoni għall-ordni ta’ ħlas. Ma hemm l-ebda rekwiżit, bħal fi proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Prim’ Istanza, li l-konvenut jissostanzja l-oġġezzjoni tiegħu. Il-konvenut jista’ wkoll jirreġistra oġġezzjoni oralment fil-qorti li tkun tat l-ordni ta’ ħlas jew fil-Qorti Distrettwali fid-distrett fejn ikun residenti.

1.7 L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Jekk il-konvenut iressaq oġġezzjoni fil-ħin, l-ordni ta’ ħlas tiskadi u l-qorti awtomatikament tittrasferixxi l-appell għall-proċedura “ordinarja” u tisma’ l-allegazzjonijiet fit-talba u l-oġġezzjonijiet għalihom.

1.8 L-effett tan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Il-proċedura ta’ ordni għal ħlas fl-Awstrija hija proċedura b’pass wieħed. Jekk il-konvenut ma jikkontestax l-ordni tal-ħlas jew jonqos milli jagħmel hekk fil-ħin, dan awtomatikament isir infurzabbli mingħajr il-ħtieġa ta’ applikazzjoni oħra mill-pretendent. Għalhekk dawn ma huma l-ebda dispożizzjoni legali għal deċiżjoni ta’ qorti oħra.

1.8.1 X’jeħtieġ li jsir sabiex tinkiseb deċiżjoni eżekuttiva?

Il-Qorti tikkonferma ex officio li l-ordni ta’ ħlas hija infurzabbli. Ir-rikorrent jista’ juża kopja ċertifikata tal-ordni ta’ ħlas biex jibda proċedimenti ta’ infurzar kontra l-konvenut.

1.8.2 Din id-deċiżjoni tkun finali jew ikun għad fadal il-possibilità li l-intimat jappella minnha?

Ordnijiet ta’ ħlas maħruġa taħt il-proċedura għal ordni ta’ ħlas Awstrijaka jistgħu jiġu kkontestati biss billi ssir oġġezzjoni. il-konvenut ma għandux drittijiet oħra ta’ appell. Id-Deċiżjoni dwar l-ispejjeż li hemm fl-ordni tal-ħlas tista’ tiġi kkontestata mir-rikorrent u mill-konvenut fi żmien 14 jum min-notifika fil-kuntest ta’ appell fuq l-ispejjeż (Kostenrekurs). Il-konvenut jista’ jitlob għal irregolaritajiet serji fis-servizz tal-ordni ta’ ħlas fi kwalunkwe ħin, billi japplika biex il-konferma tal-infurzabbiltà tiġi kkanċellata. Konvenuti li ġew preklużi minn avvenimenti inevitabbli u imprevedibbli milli jippreżentaw oġġezzjoni fil-ħin jistgħu japplikaw, fi żmien 14-iljum mit-tneħħija tal-ostakolu li jkun ikkawżahom jitilfu l-iskadenza għal oġġezzjoni, sabiex il-pożizzjoni preċedenti terġa’ tiġi stabbilita.

L-aħħar aġġornament: 05/06/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.