L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Belġju
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ ordni għal proċeduri għall-ħlas

Il-Belġju għandu ordni sommarja għal proċedura ta’ ħlas (procédure sommaire d’injonction de payer/summiere rechtspleging om betaling te bevelen). L-għan ta’ din il-proċedura semplifikata, li hemm provvediment dwarha fit-Taqsimiet 1338 sa 1344 tal-Kodiċi Ġudizzjarju (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek), huwa li jinkiseb ħlas ta’ ammonti żgħar f’ċerti każijiet.

Il-leġiżlazzjoni dwar l-ordni sommarja għal proċedura ta’ ħlas hija disponibbli mis-sit web tas-Servizz Pubbliku Federali għall-Ġustizzja:

 • Ikklikkja fuq Législation belge – Législation consolidée et index législatif/Belgische wetgeving - Geconsolideerde wetgeving en wetgevingsindex (Leġiżlazzjoni Belġjana – Leġiżlazzjoni kkonsolidata u indiċi leġiżlattiv) fil-parti ta’ isfel fuq ix-xellug tal-paġna.
 • Ikklikkja fuq Législation belge/Belgische wetgeving (Leġiżlazzjoni Belġjana).
 • Taħt Nature juridique/Juridische aard (Natura legali), agħżel CODE JUDICIAIRE/GERECHTELIJK WETBOEK (Kodiċi Ġudizzjarju).
 • Fl-ispazju Mot(s)/Woord(en) (Kelma/Kliem), ikteb “664”.
 • Ikklikkja fuq Recherche/Opzoeking (Fittex) u mbagħad Liste/Lijst (Lista).
 • Ikklikkja fuq Détail/Detail (Dettalji).
 • Fittex Chapitre XV/Hoofdstuk XV (Kapitolu XV).

1.1 L-ambitu tal-proċedura

1.1.1 Liema talbiet huma eliġibbli (pereżempju talbiet fi flus biss, talbiet kuntrattwali biss eċċ.)?

Pretensjonijiet pekunarji biss huma eliġibbli.

1.1.2 Hemm limitu massimu fir-rigward tal-valur tat-talba?

L-Artikolu 1338 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jiddikjara li huma eliġibbli biss pretensjonijiet għall-ħlas ta’ dejn likwidat ta’ mhux iktar minn EUR 1 860.

1.1.3 L-użu ta’ dik il-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju?

L-użu tal-ordni sommarja għall-proċedura ta’ ħlas huwa kompletament fakultattiv.

1.1.4 Din il-proċedura hija disponibbli jekk l-intimat jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz?

Le. L-Artikolu 1344 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jiddikjara li r-regoli tal-ordni sommarja għall-proċedura ta’ ħlas japplikaw biss jekk id-debitur ikollu l-indirizz (domicile/woonplaats) jew ir-residenza (résidence/verblijfplaats) tiegħu fil-Belġju.

1.2 Il-qorti kompetenti

Din il-proċedura tista’ tintuża qabel il-ġustizzja tal-paċi (juge de paix/vrederechter), sakemm il-pretensjoni taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti (għal informazzjoni dwar il-ġurisdizzjoni tal-ġustizzja tal-paċi, ara l-iskeda informattiva dwar “Ġurisdizzjoni – il-Belġju”). Fit-tilwim imsemmi fl-Artikolu 1338 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, din il-proċedura tista’ tintuża wkoll għal kwalunkwe pretensjoni li taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti kummerċjali (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) jew il-qorti tal-pulizija (tribunal de police/politierechtbank).

1.3 Ir-rekwiżiti formali

1.3.1 L-użu ta’ formola standard huwa obbligatorju? (jekk iva, minn fejn tista’ tinkiseb din il-formola?)

M’hemmx bżonn tintuża formola standardizzata. Madankollu, il-liġi tistipula numru ta’ kundizzjonijiet rigward l-informazzjoni li għandha tidher fit-talba għal ħlas u fir-rikors li bih ssir it-talba fil-qorti.

Qabel jippreżenta r-rikors lill-qorti, il-kreditur għandu jibgħat talba għall-ħlas lid-debitur (sommation de payer/aanmaning tot betaling). Dan ir-rekwiżit huwa stabbilit fl-Artikolu 1339 tal-Kodiċi Ġudizzjarju. It-talba għall-ħlas tista’ tiġi notifikata lid-debitur minn marixxall (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder) jew tintbagħat permezz ta’ ittra rreġistrata b’konferma ta’ riċevuta. L-Artikolu 1339 jindika wkoll l-informazzjoni li jrid ikun fiha t-talba għall-ħlas biex tkun valida legalment, jiġifieri:

 • kopja tal-artikoli mill-kapitolu tal-Kodiċi Ġudizzjarju dwar l-ordni sommarja għall-proċedura ta’ ħlas;
 • avviż formali biex isir il-ħlas fi żmien 15-il jum minn meta tintbagħat jew tiġi nnotifikata t-talba għall-ħlas;
 • l-ammont mitlub;
 • il-qorti li magħha tiġi ppreżentata l-pretensjoni jekk id-debitur jonqos milli jħallas.

Fi żmien 15-il jum mill-iskadenza tal-limitu ta’ żmien ta’ 15-il jum stabbilit fit-talba, il-pretensjoni tiġi ppreżentata lill-qorti permezz ta’ rikors (requête/verzoekschrift) ippreżentata f’żewġ kopji. L-Artikolu 1340 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jindika x’għandu jkun fih ir-rikors:

 • il-jum, ix-xahar u s-sena;
 • il-kunjom, l-isem, il-professjoni u l-indirizz jew ir-residenza tal-applikant, u, jekk applikabbli, il-kunjom, l-isem, l-indirizz jew ir-residenza u l-kapaċità tar-rappreżentanti legali tiegħu;
 • il-miżura li sar ir-rikors għaliha u informazzjoni preċiża dwar l-ammont li qed jintalab, inkluża analiżi tad-diversi oġġetti li jiffurmaw il-pretensjoni u r-raġunijiet li fuqhom hija bbażata l-pretensjoni;
 • dettalji tal-qorti li għandha tisma’ l-pretensjoni;
 • firma tal-avukat tal-parti.

L-applikant jista’ wkoll jagħżel li jiddikjara l-oġġezzjonijiet tiegħu għall-għoti ta’ kwalunkwe perjodu ta’ grazzja.

Ir-rikors għandu jkun akkumpanjat minn:

 • fotokopja tad-dokument li l-pretensjoni tkun ibbażata fuqu;
 • rekord tan-notifika tal-marixxall għat-talba għall-ħlas, jew inkella kopja tal-ittra rreġistrata akkumpanjata bir-rikonoxximent tal-irċevuta, jew il-verżjoni oriġinali ta’ dik l-ittra akkumpanjata minn evidenza li r-riċevitur irrifjuta li jaċċettaha jew naqas milli jiġborha mill-posta u ċertifikat li jikkonferma li d-debitur huwa rreġistrat fir-reġistru tal-popolazzjoni fl-indirizz indikat.

1.3.2 Jeħtieġ li nkun rappreżentat minn avukat?

Waħda mill-affarijiet meħtieġa fir-rikors hija l-firma ta’ avukat. L-Artikolu 1342 tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprovdi wkoll li għandha tintbagħat kopja tal-ordni bil-posta lill-avukat tal-applikant. Dawn huma l-uniċi dispożizzjonijiet legali li jeħtieġu l-involviment ta’ avukat.

1.3.3 Kemm trid tkun dettaljata r-raġuni għat-talba?

Ir-rikors għandu jkollha livell raġonevoli ta’ dettall. L-Artikolu 1340, l-ewwel paragrafu, subparagrafu 3, tal-Kodiċi Ġudizzjarju jeħtieġ li r-rikors jiddikjara l-miżura li għaliha sar ir-rikors u jipprovdi informazzjoni preċiża dwar l-ammont li qed jintalab, inkluż tqassim tad-diversi oġġetti li jiffurmaw il-pretensjoni u r-raġunijiet li hija bbażata l-pretensjoni fuqhom.

1.3.4 Huwa meħtieġ li tiġi ppreżentata prova bil-miktub fir-rigward tat-talba kkonċernata? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala provi?

Iva. Skont l-Artikolu 1338, il-pretensjoni għandha tkun issostanzjata b’dokument bil-miktub maħruġ mid-debitur. Madankollu, dan id-dokument ma għandux għalfejn jinkludi rikonoxximent tad-dejn.

1.4 Iċ-ċaħda ta’ rikors

Fi żmien 15-il jum mill-preżentazzjoni tar-rikors, il-qorti taċċettah jew tirrifjutah permezz ta’ ordni magħmula fl-awli (en chambre du conseil/in raadkamer). Il-qorti tista’ tagħti perjodi ta’ grazzja u tista’ tagħżel li taċċetta r-rikors parzjalment biss (l-Artikolu 1342 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Il-qorti għandha informazzjoni quddiemha dwar il-komponenti varji tad-dejn u tista’ tirrifjuta uħud minn dawn. Hija tista’ tikkunsidra kwalunkwe ħlasijiet li jkunu saru fil-frattemp. Il-qorti tista’ tirrifjuta l-pretensjoni għal kollox jekk il-kundizzjonijiet meħtieġa ma jkunux ġew sodisfatti (ara l-Artikoli 1338 sa 1344 tal-Kodiċi Ġudizzjarju).

Meta l-qorti taċċetta r-rikors kollu jew parti minnu, l-ordni tagħha jkollha l-effett ta’ sentenza mogħtija fil-każ ta’ kontumaċja mill-konvenut.

Il-kreditur għandu mbagħad jinnotifika lid-debitur dwar l-ordni tal-qorti.

L-Artikolu 1343(2) tal-Kodiċi Ġudizzjarju jipprovdi li, sabiex ikun validu, ir-rekord tan-notifika tal-ordni għandu jkun fih dan li ġej:

 • kopja tar-rikors;
 • indikazzjoni tal-limitu ta’ żmien li fih id-debitur jista’ joġġezzjona għall-ordni;
 • indikazzjoni tal-qorti li għandha tintbagħat dik l-oġġezzjoni lilha u l-formalitajiet li għandhom jiġu sodisfatti f’dak ir-rigward.

Sabiex ikun validu, ir-rekord tan-notifika għandu wkoll iwissi lid-debitur li, jekk ma jikkontestax l-ordni fil-limitu taż-żmien iddikjarat, il-mezzi legali kollha jistgħu jintużaw biex iġiegħluh iħallas is-somom mitluba.

Jekk id-debitur ma jippreżentax oġġezzjoni jew appell fil-limiti taż-żmien permessi, l-ordni ssir finali.

1.5 Appell

Appell mill-kreditur

L-opzjonijiet ta’ appell tal-kredituri huma stabbiliti fl-Artikolu 1343(4) tal-Kodiċi Ġudizzjarju. Il-kredituri ma jistgħux jappellaw kontra ordni li tiċħad ir-rikors tagħhom jew li taċċettah parzjalment biss. Iżda jistgħu jerġgħu jissottomettu l-pretensjoni tagħhom permezz tal-proċedura ordinarja (u mhux permezz tal-proċedura sommarja). Jekk il-pretensjoni tiġi aċċettata parzjalment, il-kreditur ma jistax jerġa’ jissottomettiha permezz tal-proċedura ordinarja wara li jkun innotifika lid-debitur dwar l-ordni.

Oġġezzjoni jew appell mid-debitur

Hemm żewġ modi kif id-debituri jistgħu jikkontestaw l-ordni: permezz ta’ appell quddiem qorti superjuri (appel/hoger beroep) jew permezz ta’ oġġezzjoni (opposition/verzet) mressqa quddiem l-istess qorti li ħarġet l-ordni (minħabba li l-ordni tal-qorti titqies bħala sentenza f’każ ta’ kontumaċja jekk taċċetta r-rikors tal-kreditur kollu kemm hu jew parzjalment – ara l-Artikolu 1343(4) tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Fiż-żewġ każijiet, il-limitu ta’ żmien huwa xahar mid-data li fiha tiġi notifikata s-sentenza (ara l-Artikoli 1048 u 1051 tal-Kodiċi Ġudizzjarju). Dan il-limitu ta’ żmien jiġi estiż jekk wieħed mill-partijiet ma jkollux l-indirizz jew ir-residenza tiegħu jew indirizz għan-notifika (domicile élu/gekozen woonplaats) fil-Belġju.

Japplikaw ir-regoli ordinarji dwar l-oġġezzjoni u l-appell, b’eċċezzjoni waħda, li hija stabbilita fl-Artikolu 1343(3), it-tieni subparagrafu, tal-Kodiċi Ġudizzjarju: bħala eċċezzjoni mill-Artikolu 1047 (li teħtieġ notifika minn marixxall), oġġezzjoni tista’ ssir billi jiġi ppreżentat rikors fir-reġistru tal-qorti (greffe/griffie), fl-istess numru ta’ kopji daqs in-numru ta’ partijiet u avukati, li mbagħad tiġi nnotifikata lill-kreditur u lill-avukat tiegħu mill-iskrivan tal-qorti (greffier/griffier) permezz ta’ ittra rreġistrata speċjali (pli judiciaire/gerechtsbrief).

Sabiex tkun valida legalment, l-oġġezzjoni għandha tinkludi:

 • il-jum, ix-xahar u s-sena;
 • il-kunjom, l-isem, il-professjoni u l-indirizz jew ir-residenza tal-parti li toġġezzjona;
 • il-kunjom, l-isem u l-indirizz jew ir-residenza tal-kreditur u l-isem tal-avukat ta’ dan tal-aħħar;
 • dettalji tal-ordni kkontestata;
 • it-talbiet tal-parti li toġġezzjona.

Il-partijiet jiġu msejħa mill-iskrivan tal-qorti biex jidhru f’seduta skedata mill-qorti.

1.6 Dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Fil-proċedura sommarja, il-liġi Belġjana ma tipprovdix espressament għal dikjarazzjoni ta ’oġġezzjoni għall-pretensjoni.

Id-debitur jista’ jibgħat informazzjoni lill-ġustizzja tal-paċi, iżda dan ma jimpedixxix li l-ordni tiġi ttrattata bħala sentenza mogħtija f’kontumaċja.

1.7 L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Kif intqal hawn fuq, ma tistax tiġi sottomessa dikjarazzjoni ta’ oġġezzjoni. Il-proċedura sommarja ssir kemm jekk id-debitur jiddefendi lilu nnifsu jew le.

1.8 L-effett tan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 1.7.

1.8.1 X’jeħtieġ li jsir sabiex tinkiseb deċiżjoni eżekuttiva?

1.8.2 Din id-deċiżjoni tkun finali jew ikun għad fadal il-possibilità li l-intimat jappella minnha?

L-aħħar aġġornament: 24/10/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.