L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Franza
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ ordni għal proċeduri għall-ħlas

L-Artikoli 1405 sa 1425 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jipprovdu għal proċedura ssimplifikata tal-ordni ta’ ħlas, magħrufa bħala l-“procédure d’injonction de payer”.

1.1 L-ambitu tal-proċedura

1.1.1 Liema talbiet huma eliġibbli (pereżempju talbiet fi flus biss, talbiet kuntrattwali biss eċċ.)?

Il-proċedura hi disponibbli għall-irkupru tat-talbiet kollha ta’ oriġini kuntrattwali, jew li jirriżultaw minn obbligu impost mir-regoli li jirregolaw professjoni jew okkupazzjoni, u li jkunu ta’ ammont fiss.

1.1.2 Hemm limitu massimu fir-rigward tal-valur tat-talba?

Il-proċedura hi disponibbli għall-irkupru tat-talbiet kollha ta’ oriġini kuntrattwali, jew li jirriżultaw minn obbligu impost mir-regoli li jirregolaw professjoni jew okkupazzjoni, u li jkunu ta’ ammont fiss.

1.1.3 L-użu ta’ dik il-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju?

Il-proċedura hi fakultattiva.

1.1.4 Din il-proċedura hija disponibbli jekk l-intimat jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz?

Proċeduri ta’ din ix-xorta jridu jinfetħu quddiem il-qorti b’ġurisdizzjoni għall-post tar-residenza tad-debitur jew ta’ wieħed mid-debituri kkonċernati, u b’hekk il-proċedura ma tistax tintuża meta l-uniku debitur ikun jgħix barra l-pajjiż.

1.2 Il-qorti kompetenti

L-applikazzjoni trid tiġi ppreżentata quddiem il-qorti distrettwali (tribunal d’instance), il-qorti lokali (juridiction de proximité), il-President tal-Qorti Kummerċjali (tribunal de commerce) jew, mill-1 ta’ Jannar 2013, il-President tal-Qorti Reġjonali (tribunal de grande instance), skont liema qorti jkollha ġurisdizzjoni f’każ ta’ tip partikolari.

Il-qorti tal-post tar-residenza tad-debitur jew ta’ wieħed mid-debituri li kontrihom jinfetħu l-proċeduri jkollha ġurisdizzjoni esklużiva. Din hi regola tal-ordni pubbliku (ordre public), u l-qorti trid tqajjem kwalunkwe kwistjoni ta’ nuqqas ta’ ġurisdizzjoni permezz ta’ mozzjoni tagħha stess.

1.3 Ir-rekwiżiti formali

1.3.1 L-użu ta’ formola standard huwa obbligatorju? (jekk iva, minn fejn tista’ tinkiseb din il-formola?)

Ir-rekwiżiti formali jelenkaw ċerta informazzjoni li trid tkun inkluża fl-applikazzjoni:

  • il-kunjomijiet, l-ismijiet, il-professjonijiet u l-indirizzi tad-dar (domiciles) tal-kredituri u tad-debituri, jew, għal persuni ġuridiċi, il-forma, l-isem u l-uffiċċju reġistrat tagħhom;
  • indikazzjoni preċiża tal-ammont mitlub, bid-disaggregazzjoni tad-diversi komponenti tat-talba, u l-bażi tagħha.

Hemm formola li għad li mhix obbligatorja hi ferm rakkomandata. Din hi formola CERFA tinkiseb minn fuq is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja u mill-uffiċċju tal-iskrivan (greffe) tal-qrati kollha kkonċernati.

1.3.2 Jeħtieġ li nkun rappreżentat minn avukat?

L-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata mill-kreditur innifsu jew minn kwalunkwe rappreżentant.

1.3.3 Kemm trid tkun dettaljata r-raġuni għat-talba?

Ir-raġuni tat-talba ma għandhiex bżonn tiġi ppreżentata fid-dettall, iżda fil-qosor biss (ara t-tweġiba 1.3.1 aktar ’il fuq).

1.3.4 Huwa meħtieġ li tiġi ppreżentata prova bil-miktub fir-rigward tat-talba kkonċernata? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala provi?

L-applikazzjoni trid tkun akkumpanjata minn dokumenti ta’ sostenn li juru l-validità tat-talba (fatturi, ftehim ta’ lokazzjoni, kuntratt tal-bejgħ, ftehim ta’ kreditu, dikjarazzjonijiet, eċċ.). Huma applikabbli r-regoli tal-liġi ordinarja li tirregola l-proċedura ċivili.

1.4 Iċ-ċaħda ta’ rikors

Qabel ma tinħareġ ordni ta’ ħlas, il-qorti teżamina l-validità tal-applikazzjoni u tista’ tiċħadha, fis-sħuħija tagħha jew f’parti minnha, jekk din tqis li t-talba mhix iġġustifikata.

1.5 Appell

Jekk l-applikazzjoni tiġi miċħuda, il-kreditur ma jkollu ebda dritt ta’ appell, iżda jkun ħieles li jsegwi l-proċeduri tal-liġi ordinarja, jiġifieri li jieħu passi legali għall-ħlas ta’ dejn bil-proċedura ordinarja.

1.6 Dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Id-debitur għandu perjodu ta’ xahar li fih jista’ joġġezzjona (former opposition), jew b'mod personali fl-uffiċċju tal-iskrivan tal-qorti li tkun ħarġet l-ordni jew permezz ta’ ittra rreġistrata indirizzata lill-istess uffiċċju tal-iskrivan. Ma hemm ebda rekwiżit ieħor biex issir it-tali oġġezzjoni.

1.7 L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Il-preżentazzjoni ta’ oġġezzjoni tniedi l-proċedimenti. L-iskrivan tal-qorti jħarrek lill-partijiet kollha għal smigħ (anki dawk li ma jkunux ippreżentaw oġġezzjoni). Fil-limiti tal-ġurisdizzjoni mogħtija lilha, il-qorti mhux tikkunsidra biss l-applikazzjoni inizjali iżda anki kwalunkwe applikazzjoni anċillari u talba fid-difiża dwar il-merti.

1.8 L-effett tan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

1.8.1 X’jeħtieġ li jsir sabiex tinkiseb deċiżjoni eżekuttiva?

Wara li jkun għadda perjodu ta’ xahar min-notifika, il-kreditur japplika mal-uffiċċju tal-iskrivan tal-qorti li tkun ħarġet l-ordni, filwaqt li jitolbu jehmeż ordni ta’ eżekuzzjoni. Ma hemm ebda rekwiżit formali għal din l-applikazzjoni (il-kreditur jista’ sempliċiment jagħmel dikjarazzjoni jew jibgħat ittra permezz tal-posta ordinarja). L-ordni ta’ infurzar tagħti lill-ordni ta’ ħlas l-effetti kollha ta’ sentenza f’kawża difiża.

1.8.2 Din id-deċiżjoni tkun finali jew ikun għad fadal il-possibilità li l-intimat jappella minnha?

Id-deċiżjoni mhix soġġetta għal appell ordinarju (appel) jew għal appell dwar punt tal-liġi quddiem il-Qorti ta’ Kassazzjoni (pourvoi en cassation). L-unika kontestazzjoni possibbli hi li jiġi ppreżentat appell dwar punt tal-liġi quddiem il-Qorti ta’ Kassazzjoni kontra l-mod li bih l-ordni ta’ eżekuzzjoni ġie mehmuż mill-iskrivan tal-qorti.

Links relatati

Sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja

Sit web ta’ Legifrance

L-aħħar aġġornament: 26/07/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.