L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Slovenja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ ordni għal proċeduri għall-ħlas

Is-Slovenja tirrikonoxxi ż-żewġ proċeduri ta’ ordni ta’ ħlas li ġejjin:

– proċedura ta' ordni ta' ħlas rregolata mill-Artikoli 431 sa 441 tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o pravdnem postopku, ZPP)

– proċedura ta’ eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku (fattura, kambjala jew “protest b’ċekk”, akkumpanjat, fejn xieraq, minn fatturi ta’ ritorn sabiex tiġi stabbilita pretensjoni, dokument pubbliku, estratt minn rekords kontabilistiċi ċċertifikati mill-persuna responsabbli, dokument privat awtentikat, dikjarazzjoni bil-miktub ta’ introjtu mill-impjieg) quddiem il-Qorti Lokali f’Ljubljana (Okrajno sodišče v Ljubljani), fejn il-qorti, fuq proposta tal-kreditur, toħroġ titolu eżekuttiv permezz ta’ proċedura awtomatizzata u abbażi ta’ dokument awtentiku fi żmien 3–4 ijiem, li permezz tiegħu:

  1. id-debitur ikun obbligat iħallas l-ammont meħtieġ mill-kreditur (ordni ta’ ħlas jew il-parti kundannattriċi tat-titolu eżekuttiv);
  2. tkun awtorizza l-eżekuzzjoni kontra l-proprjetà tad-debitur indikata fit-talba tal-kreditur, sakemm id-debitur ma jippreżentax oġġezzjoni għad-deċiżjoni (l-awtorizzazzjoni tal-eżekuzzjoni) fi żmien 8 ijiem;
  3. id-debitur ikun obbligat iħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti (ara l-paragrafi 23, 40c u 41 tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni u l-Iżgurar tat-Talbiet (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ)).

1.1 L-ambitu tal-proċedura

Il-proċedura ta’ ordni ta' ħlas hija proċedura rapida speċjali għall-eżekuzzjoni ta' talba pekunjarja dovuta, meta t-talba tkun sostnuta minn dokument li l-liġi tqis bħala ta' valur probatorju ikbar (dokument awtentiku). Ordni ta' ħlas jinħareġ kemm f'kawżi domestiċi u kemm f'kawżi transfruntiera.

1.1.1 Liema talbiet huma eliġibbli (pereżempju talbiet fi flus biss, talbiet kuntrattwali biss eċċ.)?

Talba li tkun il-bażi għal ordni ta' ħlas jista' jkun fiha biss ir-responsabbiltà pekunjarja (talba pekunjarja). Talbiet li huma responsabbiltà kuntrattwali jew mhux kontrattwali u li kienu determinati nominalment biss jistgħu jkunu s-suġġett ta' talba. Waħda mill-eċċezzjonijiet hija l-avviż ta' tmiem il-kirja ta' stabbilimenti kummerċjali u l-iżvujtar konsegwenti tal-ħażniet, fejn japplikaw regoli skont proċedura speċjali għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas. Din l-eċċezzjoni hija stipulata fl-Artikolu 29 tal-Att dwar l-Istabbilimenti u l-Bini Kummerċjali (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), li jgħid li, abbażi ta' avviż ta' tmiem il-kirja mogħti minn sid il-kera u talba għal żgumbrament ta' bini kummerċjali jew stabbiliment kummerċjali, il-qorti toħroġ ordni ta' żgumbrament tal-bini kummerċjali jew stabbiliment kummerċjali, jekk tiġi mill-avviż ta' tmiem il-kirja jew talba u mill-ftehim tal-kera jew l-evidenza msemmija fl-Artikolu preċedenti li sid il-kera għandu l-jedd li jtemm il-kirja jew jitlob li l-bini kummerċjali jew stabbiliment kummerċjali jiġi żgumbrat.

It-talbiet kuntrattwali bbażati fuq dokument awtentiku biss jistgħu jkunu s-suġġett ta’ proċeduri ta’ ordni ta’ ħlas.

1.1.2 Hemm limitu massimu fir-rigward tal-valur tat-talba?

Ma hemmx limitu massimu fuq il-valur tat-talba.

1.1.3 L-użu ta’ dik il-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju?

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Proċedura Ċivili, qorti tista' tieħu deċiżjoni wkoll dwar il-ħruġ ta' ordni ta' ħlas ex officio meta rikorrent f'kawża ma jkunx inkludieha fir-rikors imma l-kundizzjonijiet għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas ikunu ssodisfati, jiġifieri r-rikorrent jiftaħ kawża ordinarja u ma jitlobx li tinħareġ ordni ta' ħlas. Il-ħruġ ta' ordni ta' ħlas huwa għalhekk obbligatorju għall-qorti (ordni ta' ħlas tinħareġ minn assessur) u ma jiddependix minn talba mir-rikorrent, jekk il-kundizzjonijiet preskritti legalment biex tinħareġ ikunu ssodisfati.

Il-kreditur jista’ jagħżel jiftaħx kawża għal ħlas obbligatorju u jipproponi li tinħareġ ordni ta’ ħlas skont l-Artikolu 431 taz-ZPP jew jippreżentax rikors elettroniku għall-eżekuzzjoni skont l-Artikolu 41 taz-ZIZ, li l-qorti ċentrali toħroġ ordni ta’ ħlas abbażi tiegħu permezz ta’ proċedura awtomatizzata.

1.1.4 Din il-proċedura hija disponibbli jekk l-intimat jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz?

Iva.

1.2 Il-qorti kompetenti

Fis-Slovenja, il-ġuriżdizzjoni biex tiġi deċiża proposta għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas tiġi ddeterminata bl-istess mod bħal f'kawżi oħrajn; dan ifisser li l-ġuriżdizzjoni ratione materiae għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas hija tal-qrati distrettwali (okrožna sodišča) kif ukoll tal-qrati lokali (okrajna sodišča). Ġuriżdizzjoni ratione materiae tiġi ddeterminata fir-rigward tal-valur tat-tilwima (jew fir-rigward tan-natura tal-kawża, pereż. f'kawżi kummerċjali). Il-qrati lokali għandhom ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu kawżi ta' tilwim fuq proprjetà meta l-valur tal-oġġett ikkonċernat ma jaqbiżx l-EUR 20 000. Il-qrati distrettwali għandhom ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu kawżi ta' tilwim fuq proprjetà meta l-valur tal-oġġett ikkonċernat jaqbeż l-EUR 20 000. Huma biss il-qrati distrettwali li għandhom ġuriżdizzjoni biex jisimgħu u jiddeċiedu kawżi relatati mad-dritt kummerċjali fl-ewwel istanza. Tilwim kummerċjali huwa meta parti f'kawża ċivili tkun persuna ġuridika (kumpanija, istituzzjoni, intrapriża għal investiment kollettiv). Tilwim kummerċjali jinkludi wkoll kawżi fejn waħda mill-partijiet tkun l-istat jew komunità lokali oħra awtogovernattiva, bħal muniċipalità.

Il-ġuriżdizzjoni territorjali tiddetermina liema qrati b'ġuriżdizzjoni ratione materiae għandhom ġuriżdizzjoni biex jiddeċiedu kawża speċifika. Ir-regola ġenerali rigward il-ġuriżdizzjoni territorjali tistipula li kawża miftuħa kontra persuna naturali jew ġuridika trid tinfetaħ fil-qorti li tkopri ż-żona fejn l-intimat għandu r-residenza permanenti tiegħi jew fejn il-persuna ġuridika għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha. Jekk il-kawża tkun kontra persuna fiżika jew ġuridika b'ċittadinanza barranija, il-qorti b'ġuriżdizzjoni territorjali ġenerali tkun il-qorti li tkopri ż-żona fejn il-persuna fiżika jkollha r-residenza tagħha fis-Slovenja jew fejn il-persuna ġuridika jkollha l-uffiċċju tal-fergħa tagħha. Il-liġi Slovena għandha wkoll regola dwar il-ġuriżdizzjoni territorjali, li hija ddeterminata b'relazzjoni għas-suġġett tat-tilwima u l-partijiet fiha.

Għal proċedura ta’ eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku li fiha jinħarġu wkoll ordnijiet ta’ ħlas, il-Qorti Lokali ta’ Ljubljana għandha ġuriżdizzjoni esklużiva.

Għal aktar dwar dan, ara t-tweġibiet taħt "Il-ftuħ ta' kawża fil-qorti".

1.3 Ir-rekwiżiti formali

Skont l-Artikolu 431 taz-ZPP, iż-żewġ kundizzjonijiet li japplikaw għall-ħruġ ta’ ordni ta’ ħlas huma dawn li ġejjin: it-talba trid tkun tirreferi għal talba pekunjarja li issa hija dovuta u jrid ikun hemm dokument awtentiku minn fejn tkun ġejja t-talba. Kawża jew talba għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas irid ikun fiha l-elementi kollha li jrid ikollha kull kawża: referenza għall-qorti, l-ismijiet u r-residenza permanenti jew temporanja tal-partijiet, l-ismijiet tal-aġenti jew rappreżentanti legali, talba speċifika li tistabbilixxi s-suġġett ewlieni tal-kawża u t-talbiet sekondarji, il-fatti li jsostnu t-talba tar-rikorrent, evidenza li ssostni dawk il-fatti, il-valur tat-tilwima u firma. Barra minn hekk, id-dokument awtentiku (oriġinali jew kopja attestata) irid jinhemeż mar-rikors.

Il-kundizzjoni għall-ħruġ ta’ ordni ta’ ħlas, li tinsab f’titolu eżekuttiv li jkun ibbażat fuq dokument awtentiku (l-Artikolu 41 taz-ZIZ), hija li rikors għal eżekuzzjoni bbażat fuq dokument awtentiku jrid jiġi ppreżentat elettronikament, trid titħallas tariffa tal-qorti u t-talba għall-eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku trid tinkludi dan li ġej:

  • l-ismijiet tal-kreditur u tad-debitur, inkluża d-data ta’ identifikazzjoni tagħhom (eż. in-numru tat-taxxa, in-numru ta’ identifikazzjoni personali jew id-data tat-twelid);
  • id-dokument awtentiku;
  • ir-responsabbiltà tad-debitur;
  • il-mezzi u s-suġġett tal-eżekuzzjoni;
  • informazzjoni oħra meħtieġa, skont is-suġġett tal-eżekuzzjoni, biex issir l-eżekuzzjoni; u
  • talba li l-qorti tordna lid-debitur iħallas l-ammont mitlub, inklużi l-ispejjeż imġarrba, fi żmien tmint ijiem, u f’każijiet relatati ma’ kambjali u ċekkijiet, fi żmien tlett ijiem minn meta tiġi nnotifikata l-ordni.

1.3.1 L-użu ta’ formola standard huwa obbligatorju? (jekk iva, minn fejn tista’ tinkiseb din il-formola?)

Skont l-Artikolu 431 taz-ZPP, ma hemm l-ebda rekwiżit fis-Slovenja biex tintbagħat talba għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas b'formola standardizzata; fil-fatt, ma hemm l-ebda formola ta' din ix-xorta. It-talba jrid ikun fiha l-elementi definit legalment imsemmija hawn fuq fil-punt 1.3 (elementi obbligatorji għal kawża).

Fil-proċess ta’ ħruġ ta’ riżoluzzjoni dwar l-eżekuzzjoni bbażata fuq dokument kredibbli (l-Artikolu 41 taz-ZIZ) li jkun fih ordni ta’ ħlas, ir-rikors irid jiġi ppreżentat fuq formola standard (l-Artikolu 29(2) taz-ZIZ, ir-Regoli dwar il-formoli, it-tipi ta’ eżekuzzjoni u l-iżvolġiment tal-proċedura awtomatizzata ta’ eżekuzzjoni) elettronikament (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html) jew bil-miktub.

1.3.2 Jeħtieġ li nkun rappreżentat minn avukat?

Ma hemm l-ebda rekwiżit li l-partijiet jiġu rrappreżentati minn avukat fi proċedimenti biex tinħareġ ordni ta’ ħlas (u lanqas ma hemm dan ir-rekwiżit fi proċedimenti skont l-Artikolu 431 taz-ZPP, u skont l-Artikolu 41 taz-ZIZ).

1.3.3 Kemm trid tkun dettaljata r-raġuni għat-talba?

Skont l-Artikolu 431 taz-ZPP, ir-rikors għal ħlas obbligatorju jrid jiddikjara l-bażi u l-ammont tad-dejn u jkun fih il-provi li jippermettu li jiġi stabbilit li l-pretensjonijiet fit-talba huma minnhom; irid jindika wkoll l-ammont u l-munita, kif ukoll id-data meta t-talbiet pekunjarji saru dovuti. Jekk ikun qed jintalab l-imgħax, dak l-imgħax irid jiġi definit b'mod preċiż ukoll (rata tal-imgħax u l-perjodu ta' meta saret it-talba). Id-data ta' maturità tat-talba trid tkun ċara mid-dokument awtentiku.

F’eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku, it-talba ma għandhiex għalfejn tiġi sostanzjata aktar; l-indikazzjoni ta’ dokument awtentiku tkun biżżejjed (l-Artikolu 41 taz-ZIZ).

1.3.4 Huwa meħtieġ li tiġi ppreżentata prova bil-miktub fir-rigward tat-talba kkonċernata? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala provi?

Iva, l-oriġinal jew kopja attestata tad-dokument awtentiku trid tinhemeż mar-rikors jew mat-talba għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas. Ma hemm l-ebda rekwiżit biex jinhemeż l-oriġinal jew kopja attestata tad-dokument awtentiku għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas f'tilwima kummerċjali. Huwa biżżejjed li kopja ta' dan id-dokument tiġi attestata minn korp awtorizzat ta' persuna ġuridika.

Dokument awtentiku jkun dokument li ma jkollux il-kwalità ta' titolu eżekuttiv, imma juri grad għoli ta' probabilità li l-pretensjoni hija minnha. Dokument ikun awtentiku jekk ikun determinat li hu hekk mill-Att dwar il-Proċedura Ċivili jew minn att ieħor. Skont l-Att dwar il-Proċedura Ċivili, dokumenti awtentiċi huma: dokumenti pubbliċi, dokumenti privati fejn il-firma tad-debitur kienet awtentikata minn korp awtorizzat għall-awtentikazzjoni, kambjali u ċekkijiet, bil-fatturi ta' oġġezzjoni u ta' oġġetti ritornati jekk dawn ikunu meħtieġa biex tinħoloq il-pretensjoni, estratti minn kotba tal-kontijiet awtentikati, fatturi, u dokumenti li għandhom il-karattru ta' dokument pubbliku b’regoli speċjali. Dokument barrani li jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-użu fis-Slovenja jista' jikkostitwixxi wkoll dokument awtentiku.

Eċċezzjoni: mingħajr il-preżentazzjoni ta' dokument awtentiku, il-qorti toħroġ ordni ta' ħlas kontra intimat meta t-talba tkun relatata ma' talba pekunjarja dovuta u li ma taqbiżx l-EUR 2 000 u r-rikors jindika l-bażi u l-livell tad-dejn, u l-prova li tippermetti li tiġi stabbilita l-verità dwar it-talbiet li saru. Madankollu, din l-eċċezzjoni ma tapplikax għal tilwimiet kummerċjali (l-Artikolu 494 taz-ZPP).

Fi proċedura ta’ eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku fejn ikun inħareġ ordni ta' ħlas, mhuwiex effettivament possibbli li jiġi ppreżentat dokument awtentiku (peress li s-sistema ta’ informazzjoni ma tippermettihx); madankollu dikjarazzjoni dwar id-dokument awtentiku tkun biżżejjed (l-Artikolu 41 taz-ZIZ).

1.4 Iċ-ċaħda ta’ rikors

Il-qorti tiċħad talba għal ordni ta' ħlas jekk il-prekundizzjonijiet biex tinħareġ ma jkunux issodisfati, jiġifieri talba pekunjarja dovuta u l-eżistenza ta' dokument awtentiku minn fejn tkun ġejja t-talba.

Meta l-qorti ma tiċħadx it-talba għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas, tkompli l-proċedura fuq il-bażi ta’ rikors.

Il-Qorti Lokali f’Ljubljana tiċħad it-talba għal eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku jekk il-pretensjoni ma tkunx dovuta jew jekk l-intimat ikun falla.

1.5 Appell

Mhu permess l-ebda appell kontra deċiżjoni li tiċħad talba għall-ħruġ ta' ordni ta' ħlas, u lanqas ma jista' r-rikorrent jikkontesta din id-deċiżjoni permezz ta' appell kontra s-sentenza.

Ir-rimedju legali disponibbli għall-intimat kontra ordni ta' ħlas maħruġa huwa oġġezzjoni. Id-data ta' skadenza għal oġġezzjoni hija tmint ijiem min-notifika tal-ordni ta' ħlas lill-intimat (tlett ijiem fil-każ ta' tilwim li jinvolvi kambjali u ċekkijiet). L-oġġezzjoni trid tkun sostanzjata, inkella titqies li ma jkollhiex bażi. Jista' jitressaq appell kontra deċiżjoni fejn il-qorti tiddeċiedi dwar l-oġġezzjoni.

Meta intimat jikkontesta ordni ta' ħlas fir-rigward tad-deċiżjoni dwar l-ispejjeż biss, din id-deċiżjoni tista' tiġi kkontestata biss permezz ta' appell kontra s-sentenza.

Ir-rikorrent jista’ jappella kontra d-deċiżjoni tal-Qorti Lokali ta’ Ljubljana li tiċħad it-talba għal eżekuzzjoni abbażi ta’ dokument awtentiku fi żmien 8 ijiem, u l-appell ikun deċiż mill-Qorti Superjuri f’Ljubljana.

1.6 Dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

L-intimat jista' jressaq oġġezzjoni kontra t-talba tar-rikorrent. Oġġezzjoni trid tiġi ġġustifikata. L-oġġezzjoni trid tiddikjara l-fatti li jsostnu l-oġġezzjoni u tippreżenta l-evidenza, inkella tiġi ddikjarata bla bażi (l-Artikolu 435(2) taz-ZPP). L-intimat irid għalhekk jiddikjara fl-oġġezzjoni l-fatti ġuridikament sinifikanti, jiġifieri l-fatti li jiffurmaw il-bażi biex it-talba tiġi miċħuda (jekk jiġi ppruvat li jkunu minnhom). Id-dikjarazzjonijiet ta' dawn il-fatti jridu jkunu konkreti u speċifiċi.

Oġġezzjoni tista’ tiġi ppreżentata fi żmien 8 ijiem kontra deċiżjoni tal-Qorti Lokali f’Ljubljana li tilqa’ talba għall-eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku u li toħroġ titolu eżekuttiv ibbażat fuq dokument awtentiku. Oġġezzjoni trid tiġi ġġustifikata. Oġġezzjoni tiġi kkunsidrata ġġustifikata meta d-debitur ikun indika l-fatti li t-talba tar-rikorrent setgħet tiġi miċħuda abbażi tagħhom (eż. li d-dejn ikun tħallas) u jkun ipproduċa provi li jsostnu l-fatti allegati fl-oġġezzjoni (l-Artikolu 61 taz-ZIZ). Il-Qorti Lokali ta’ Ljubljana tiddeċiedi dwar oġġezzjoni.

1.7 L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Meta qorti ma tiċħadx l-oġġezzjoni tal-intimat minħabba li tkun intbagħtet tard wisq jew li ma tkunx sħiħa u tkun illegali, jew ma tiċħadhiex, hija għandha tkompli l-proċedura skont il-kawża.

Jekk l-intimat iressaq oġġezzjoni ġustifikata, il-qorti toħroġ deċiżjoni li tannulla l-ordni ta’ ħlas u, wara li d-deċiżjoni tkun saret finali, tipproċedi bil-kwistjoni prinċipali.

Il-partijiet jistgħu jiddikjaraw fatti ġodda u jippreżentaw provi ġodda fl-ewwel seduta ewlenija, filwaqt li l-intimat jista' wkoll jippreżenta oġġezzjonijiet ġodda rigward il-parti kkontestata tal-ordni ta' ħlas.

Jekk il-Qorti Lokali ta’ Ljubljana tilqa’ oġġezzjoni kontra titolu eżekuttiv ibbażat fuq dokument awtentiku, il-qorti tannulla l-parti tat-titolu eżekuttiv li tippermetti l-eżekuzzjoni u tinnomina l-eżekutur, kif ukoll l-atti ta’ eżekuzzjoni mwettqa (jiġifieri l-qorti ma tannullax l-ordni ta’ ħlas, iżda pjuttost tiddeċiedi jekk l-ordni ta’ ħlas għandhiex tibqa’ fis-seħħ jew jekk għandhiex tiġi annullata f’sentenza sussegwenti). Il-qorti mbagħad tipproċedi bil-proċedimenti bħal fil-każ ta’ oġġezzjoni għal ordni ta’ ħlas; jekk ma jkollhiex ġuriżdizzjoni, hija tiddikjara li mhijiex kompetenti u l-każ jiġi rinvijat lill-qorti kompetenti. Meta tagħmel hekk, il-qorti tqis il-ftehim dwar il-ġuriżdizzjoni territorjali jekk il-kreditur ikun sostnieha u speċifikaha fit-talba għall-eżekuzzjoni, jew jekk id-debitur ikun sostnieha fl-oġġezzjoni kontra t-titolu eżekuttiv u ppreżentaha l-qorti. Talba għal eżekuzzjoni bbażata fuq dokument awtentiku li jkun serva bħala bażi għall-ħruġ ta’ titolu eżekuttiv annullat titqies bħala kawża fi proċedimenti ċivili (l-Artikolu 62 taz-ZIZ).

1.8 L-effett tan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Sakemm il-kontroparti ma tressaqx oġġezzjoni jew appell, id-deċiżjoni jew l-ordni ta' ħlas issir finali u eżekutorja.

Jekk id-debitur ma joġġezzjonax għal titolu eżekuttiv ibbażat fuq dokument awtentiku fi żmien 8 ijiem, it-titolu eżekuttiv ibbażat fuq dokument awtentiku jsir finali u eżekutorju (dan japplika wkoll għall-ordni ta’ pagament), u l-eżekuzzjoni tat-talba tal-kreditur tirriżulta f’eżekuzzjoni kontra l-oġġetti ta’ eżekuzzjoni tad-debitur iddikjarati fit-talba tar-rikorrent għall-eżekuzzjoni.

1.8.1 X’jeħtieġ li jsir sabiex tinkiseb deċiżjoni eżekuttiva?

Ir-rikorrent irid jitlob espliċitament lill-qorti biex toħroġ ċertifikat ta' eżegwibilità. Deċiżjoni tal-qorti ssir eżekutorju ladarba ssir finali u jekk id-data ta' skadenza għall-konformità volontarja mal-obbligi tkun għaddiet (l-Artikolu 19(1) tal-Att dwar l-Eżekuzzjoni u l-Iżgurar tat-Talbiet).

Il-Qorti Lokali ta’ Ljubljana toħroġ ċertifikat tal-finalità u l-eżegwibilità ta’ titolu eżekuttiv fuq il-bażi ta’ dokument awtentiku ex officio u tibagħtu lill-kreditur u (flimkien mat-titolu eżekuttiv) lil dawk kollha responsabbli għall-eżekuzzjoni tat-titolu (l-eżekutur, il-bank, l-impjegatur, eċċ.).

1.8.2 Din id-deċiżjoni tkun finali jew ikun għad fadal il-possibilità li l-intimat jappella minnha?

Ordni ta' ħlas li ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni kontriha, jew meta oġġezzjoni għaliha tkun ġiet miċħuda, għandha ssir finali u ma tkunx tista' tiġi kkontestata aktar permezz ta' appell.

Ordni ta' ħlas finali jista' jiġi kkontestat permezz ta' rimedji legali straordinarji.

Ordni ta’ ħlas finali bbażata fuq dokument awtentiku li jkun fih ordni ta’ ħlas tista’ tiġi kkontestata permezz ta’ rimedji legali straordinarji (talbiet għal ftuħ mill-ġdid ta’ każ u appelli fuq punt tad-dritt, l-Artikolu 10 taz-ZIZ).

Ħoloq relatati

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=1998-01-2303

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO320

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

L-aħħar aġġornament: 13/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.