L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Svezja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 L-eżistenza ta’ ordni għal proċeduri għall-ħlas

Iva, fl-Iżvezja tista’ titlob ordni għal ħlas (betalningsföreläggande) lill-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni (Kronofogdemyndigheten). Ir-rikors tiegħek trid tibgħatu lil

Kronofogdens inläsningscentral [Ċentru ta’ Entrati tal-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni], Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq Is-sit elettroniku tal-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni, bl-Isvediż, bl-Ingliż, bil-Finlandiż, bin-North Sami, bil-Pollakk, bl-Għarbi u bil-Farsi.

1.1 L-ambitu tal-proċedura

1.1.1 Liema talbiet huma eliġibbli (pereżempju talbiet fi flus biss, talbiet kuntrattwali biss eċċ.)?

Rikors għal ordni għal ħlas irid ikun marbut mal-obbligu tal-konvenut li jħallas dejn finanzjarju. Id-dejn irid ikun dovut u l-medjazzjoni trid tkun permessa fil-każ.

1.1.2 Hemm limitu massimu fir-rigward tal-valur tat-talba?

Le, it-talbiet jistgħu jinstemgħu irrispettivament mill-ammont involut.

1.1.3 L-użu ta’ dik il-proċedura huwa fakultattiv jew obbligatorju?

Le, rikors għal ordni għal ħlas mhux obbligatorju. Minflok tista’ tintalab ċitazzjoni quddiem il-qorti distrettwali (tingsrätt).

1.1.4 Din il-proċedura hija disponibbli jekk l-intimat jgħix fi Stat Membru ieħor jew f’pajjiż terz?

L-għażla tal-proċedura għal ordni għal ħlas tassumi li l-konvenut ikun residenti l-Isvezja, iżda jista' jsir ukoll rikors għal ordni għal ħlas kontra konvenut li huwa residenti barra l-Isvezja. Deċiżjoni dwar rikors għal ordni ta’ ħlas tista’ tiġi eżegwita fi Stati Membri oħra tal-UE skont ir- Ir-Regolament Brussell I (Regolament tal-Kunsill (KE) No 44/2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali).

1.2 Il-qorti kompetenti

Ir-rikorsi jridu jiġu ppreżentati lill-Awtorità ta' Eżekuzzjoni.

1.3 Ir-rekwiżiti formali

Rikors għal ordni għal ħlas irid isir bil-miktub u jkun iffirmat. Fir-rikors, il-konvenut irid jindika t-talba tiegħu u r-raġunijiet għaliha. Iridu jiġu ddikjarati wkoll l-ammont tat-talba, id-data ta' skadenza u l-interessi mitluba, kif ukoll l-ispejjeż li għalihom qed jintalba kumpens. Ir-rikors irid jispeċifika wkoll min huma l-partijiet.

1.3.1 L-użu ta’ formola standard huwa obbligatorju? (jekk iva, minn fejn tista’ tinkiseb din il-formola?)

Le. Iżda għal kull min jixtieq, hemm formola tar-rikors disponibbli bl-Iżvediż and bl-Ingliż, flimkien ma struzzjonijiet kif timliha, fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni (http://www.kronofogden.se/).

1.3.2 Jeħtieġ li nkun rappreżentat minn avukat?

Le, mhemmx għalfejn tiġi rappreżentat minn avukat meta tippreżenta r-rikors għal ordni għal ħlas. Għandek dritt tidher u tmexxi l-kawża għalik innifsek, mingħajr avukat jew rappreżentant.

1.3.3 Kemm trid tkun dettaljata r-raġuni għat-talba?

Ir-raġunijiet iridu jkun dettaljati biżżejjed sabiex il-konvenut ikun jaf dwar xiex inhi t-talba u biex jiddeċiedi jikkontestahiex jew le. Irid ikun ċar ħafna x’inhu l-għan tat-talba, sabiex kif id-deċiżjoni ssir eżegwibbli wieħed ikun jaf eżattament xi tkopri.

1.3.4 Huwa meħtieġ li tiġi ppreżentata prova bil-miktub fir-rigward tat-talba kkonċernata? Jekk iva, liema dokumenti huma ammissibbli bħala provi?

M’hemmx rekwiżiti li jridu jingħataw provi bil-miktub.

1.4 Iċ-ċaħda ta’ rikors

Ir-regola ġenerali hija li l-korrettezza tat-talba ma tiġix eżaminata sakemm ma jinħariġx ordni. Jekk, madankollu, jista' jiġi preżunt li t-talba tar-rikorrent mhix fondata jew mhux ġustifikata, ir-rikors irid jiġi trattat daqslikieku l-konvenut ikkontestah..

Rikors jista' jiġi riġettat jekk ikun difettuż.

1.5 Appell

Is-sistema Żvediża hija bbażata fuq il-prinċipju li l-każ m’hemmx għalfejn jiġi eżaminat. Jekk it-talba tiġi kontestata, ir-rikors ma jiġix riġettat, iżda jiġi sottomess lil qorti għal aktar kunsiderazzjoni. Ara l-mistoqsija nru 1.6 hawn taħt. Għalhekk m’hemmx deċiżjoni ta' ċaħda li jista' jkun hemm bżonn ta' appell kontriha.

Meta r-rikors jiġi riġettat kif deskritt fit-taqsima 1.4, dik id-deċiżjoni hija miftuħa għal appell.

1.6 Dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Il-preskrizzjoni għal appell minn ordni huwa indikat fl-ordni. Normalment iż-żmien huwa ta' għaxart ijiem mid-data li fiha nħarġet l-ordni. Kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ oġġezzjonijiet trid issir bil-miktub.

1.7 L-effett tad-dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Jekk il-konvenut jikkontesta r-rikors, ir-rikorrent jiġi infurmat dwar dan minnufih. Jekk ir-rikorrent jixtieq ikompli bit-talba tiegħu, jista' jitlob li l-każ tiegħu jitressaq quddiem il-qorti distrettwali (tingsrätt).

1.8 L-effett tan-nuqqas ta’ dikjarazzjoni ta’ kontradizzjoni

Jekk il-konvenut ma jikkontestax ir-rikors fiż-żmien mogħti għal dan il-għan, l-Awtorità għall-Eżekuzzjoni tagħti deċiżjoni dwar ir-rikors mill-aktar fis possibbli.

1.8.1 X’jeħtieġ li jsir sabiex tinkiseb deċiżjoni eżekuttiva?

Deċiżjoni mill-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni hija eżegwibbli, u hekk kif tinħareġ tiġi eżegwita fl-Iżvezja mill-Awtorità ta’ Eżekuzzjoni ex officio, sakemm ir-rikorrent meta jippreżenta rikors għal ordni għal ħlas ma jitlobx li d-deċiżjoni ma tiġix eżegwita.

1.8.2 Din id-deċiżjoni tkun finali jew ikun għad fadal il-possibilità li l-intimat jappella minnha?

Il-konvenut jista' japplika biex jerġa' jinfetaħ il-każ fi żmien xahar mid-data tad-deċiżjoni. F'dan il-każ, il-każ jiġi trasferit lil qorti distrettwali għal aktar kunsiderazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 19/01/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.