Europees betalingsbevel

Tsjechië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Naast de procedure betreffende een Europees betalingsbevel, die is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure, zijn er in Tsjechië nog drie andere soortgelijke procedures – de betalingsbevelprocedure, de elektronische betalingsbevelprocedure en de wissel- of chequegerelateerde betalingsbevelprocedure (de artikelen 172 tot en met 175 van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering (občanský soudní řád)).

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

Een betalingsbevel kan zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de eiser worden uitgevaardigd op grond van een vordering tot voldoening van een financiële vordering indien het recht voortvloeit uit door de eiser aangevoerde en gestaafde feiten. Het is altijd aan de rechter om te bepalen of hij in een bepaalde zaak al dan niet een betalingsbevel uitvaardigt; als een rechter geen betalingsbevel uitvaardigt, gelast hij een zitting. Een betalingsbevel kan niet worden uitgevaardigd als het moet worden afgeleverd aan een verweerder in het buitenland of als de verblijfplaats van de verweerder niet bekend is (artikel 172, lid 2, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Een elektronisch betalingsbevel kan alleen worden uitgevaardigd op verzoek van de eiser, (ingediend met behulp van het betrokken elektronische formulier en ondertekend met een gecertificeerde elektronische handtekening), mits de vordering niet meer dan 1 000 000 CZK bedraagt; bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in het bedrag van een vordering. Een elektronisch betalingsbevel kan niet worden uitgevaardigd als het moet worden afgeleverd aan een verweerder in het buitenland of als de verblijfplaats van de verweerder niet bekend is (artikel 174 bis, lid 3, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel kan rechten verlenen die voortvloeien uit een wissel of cheque. Mits aan de formele vereisten is voldaan, is een rechtbank verplicht om in kort geding uitspraak te doen door een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel uit te vaardigen. Een dergelijk betalingsbevel kan alleen op initiatief van de eiser worden uitgevaardigd en kan ook worden uitgevaardigd als het in het buitenland moet worden afgeleverd. Een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel kan alleen aan de verweerder persoonlijk worden betekend; andere vormen van betekening zijn uitgesloten.

Het doel van de inleiding van een Europese betalingsbevelprocedure is de inning van onbetwiste financiële vorderingen van een bepaald bedrag. Onbetwiste financiële vorderingen moeten opeisbaar zijn op het moment dat een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel wordt ingediend. Formulier A moet worden ingevuld om een vordering in te stellen waarin alle informatie over de partijen en over de aard en het bedrag van de vordering wordt verstrekt. De rechtbank onderzoekt het verzoek en moet, als het formulier correct is ingevuld, binnen 30 dagen een Europees betalingsbevel uitvaardigen.

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Beslissingen in de vorm van een betalingsbevel, elektronisch betalingsbevel of Europees betalingsbevel kunnen alleen worden genomen met betrekking tot financiële vorderingen.

Een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel kan alleen worden uitgevaardigd met betrekking tot de nakoming van financiële verplichtingen die voortvloeien uit een wisselbrief of cheque.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

In het geval van een elektronisch betalingsbevel geldt een bovengrens van 1 000 000 CZK (plus bijkomende kosten); er is geen bovengrens voor een Europees betalingsbevel of voor een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

De procedure voor een betalingsbevel is niet verplicht; een eiser kan zijn financiële vordering ook via de gewone burgerlijke procedure opeisen. Indien een eiser echter een "gewone" rechtsvordering instelt en de vordering waarop deze betrekking heeft, voldoet aan de vereisten voor het uitvaardigen van een betalingsbevel, kan de rechter een betalingsbevel uitvaardigen, ook al heeft de eiser daar niet uitdrukkelijk om verzocht. Een elektronisch betalingsbevel, een Europees betalingsbevel en een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel kunnen alleen op verzoek van de eiser worden uitgevaardigd.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Een betalingsbevel of een elektronisch betalingsbevel kan niet worden uitgevaardigd als het aan een verweerder in het buitenland moet worden afgeleverd. In dat geval zet de rechter de procedure voort overeenkomstig de gewone regels van burgerlijke rechtsvordering.

Als een Europees betalingsbevel dat door een Tsjechische rechtbank of een rechtbank van een andere lidstaat is uitgevaardigd in Tsjechië moet worden afgeleverd, moet het persoonlijk aan de verweerder worden betekend; andere vormen van betekening zijn niet toegestaan (artikel 174 ter, lid 1, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

1.2 Bevoegde rechtbank

Een beslissing over een betalingsbevel of elektronisch betalingsbevel wordt genomen door de territoriaal bevoegde districtsrechtbank (okresní soud). Een beslissing over een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel wordt altijd genomen door een regionale rechtbank (krajský soud) (artikel 9 van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Wat betreft de bevoegdheid om een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel in te dienen, kan worden verwezen naar artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.

1.3 Vormvoorwaarden

Er is geen standaardformulier beschikbaar voor een verzoek tot uitvaardiging van een betalingsbevel of een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel.

Een rechtbank kan een betalingsbevel uitvaardigen zonder uitdrukkelijk verzoek van de eiser; dit geldt niet voor elektronische betalingsbevelen en wissel- of chequegerelateerde betalingsbevelen.

Een vordering of een verzoek tot uitvaardiging van een betalingsbevel of een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel moet derhalve voldoen aan de algemene vereisten inzake aanhangigmaking bij de rechter – indien de wet geen andere bijzonderheden voorschrijft voor een bepaald type verzoek, moet uit het verzoek ten minste het volgende blijken: de rechtbank waaraan het verzoek is gericht, de indiener, de zaak waarop het verzoek betrekking heeft en wat er wordt gevraagd; en bovendien moet het verzoek worden ondertekend en gedateerd. De verplichting tot ondertekening en datering geldt niet voor elektronische verzoeken, die moeten voldoen aan bijzondere vereisten inzake format. Een verzoek moet schriftelijk worden gedaan, hetzij op papier, hetzij in elektronische vorm via een openbaar datanetwerk of per fax (artikel 42, leden 1 en 4, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Een verzoek in elektronische vorm of per fax moet binnen drie dagen worden aangevuld met het origineel of met een schriftelijk verzoek met dezelfde tekst. Dit geldt niet voor elektronische verzoeken met een gecertificeerde elektronische handtekening op basis van een gecertificeerd certificaat dat is afgegeven door een geaccrediteerde certificatiedienstverlener (artikel 42, lid 3, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Een verzoek tot uitvaardiging van een elektronisch betalingsbevel kan alleen elektronisch worden ingediend via een voorgeschreven formulier (het formulier is beschikbaar op https://www.justice.cz/). Naast de algemene gegevens (artikel 42, lid 4, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering) moet in het verzoek ook het volgende worden vermeld: de voornamen, achternamen en adressen van de partijen, alsook de identificatienummers of persoonlijke identificatienummers (naargelang van het geval) van de partijen (de bedrijfsnaam of de naam en maatschappelijke zetel van een rechtspersoon, het identificatienummer, de aanwijzing van een staat en van de desbetreffende organisatie-eenheid van de staat die de staat in rechte vertegenwoordigt) en, indien van toepassing, ook de namen van hun vertegenwoordigers, een overzicht van de belangrijkste feiten en van het bewijs dat de eiser overlegt en een duidelijke beschrijving van wat de eiser verlangt (artikel 79, lid 1, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering). In een verzoek moet ook het volgende worden vermeld: de geboortedatum van een natuurlijke persoon, het identificatienummer van een rechtspersoon of van een natuurlijke persoon die een bedrijfsactiviteit uitoefent (artikel 174 bis, lid 2, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Een verzoek moet worden ondertekend met een gecertificeerde elektronische handtekening van de eiser op basis van een gecertificeerd certificaat dat door een geaccrediteerde certificatiedienstverlener is afgegeven.

Een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel moet worden ingediend met behulp van het in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 opgenomen formulier A. Alle gegevens over de partijen en de aard en het bedrag van de vordering moeten in het formulier worden vermeld.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Alleen in het geval van een elektronisch betalingsbevel. Het formulier is beschikbaar op https://www.justice.cz/. Een verzoek moet worden ondertekend met een gecertificeerde elektronische handtekening van de eiser op basis van een gecertificeerd certificaat dat door een geaccrediteerde certificatiedienstverlener is afgegeven (artikel 174 bis van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Wat betreft de formele vereisten voor de indiening van een verzoek tot uitvaardiging van een Europees betalingsbevel, kan worden verwezen naar punt 1.3 hierboven.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Nee.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

Een betalingsbevel of een elektronisch betalingsbevel kan slechts worden uitgevaardigd als het geclaimde recht voortvloeit uit door de eiser aangevoerde en gestaafde feiten (zie punt 1.3.4). Om te kunnen concluderen dat het geclaimde recht voortvloeit uit de door de eiser aangevoerde feiten, moeten de aangevoerde belangrijkste feiten voldoende onderbouwd zijn met bijgevoegd bewijs, dat de rechtbank in staat stelt de door de eiser aangevoerde feiten van de zaak aan een juridisch onderzoek te onderwerpen. De omstandigheden van de zaak moeten in hun geheel worden vermeld, zodat kan worden beoordeeld op welk wettelijk recht aanspraak wordt gemaakt (de toepasselijke rechtsvoorschriften); bovendien moet de eiser alle feiten vermelden die volgens die rechtsvoorschriften verband houden met het ontstaan, de wijziging of de beëindiging van rechten en verplichtingen en moet hij voldoende bewijs overleggen om dit te staven.

Bij een procedure met betrekking tot het uitvaardigen van een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel moet de eiser het origineel van de wissel of cheque indienen, waarvan de authenticiteit redelijkerwijs niet kan worden betwist, alsmede andere voor de uitoefening van het recht vereiste stukken.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Ja. Zoals de aard van de procedure aangeeft, moeten bewijsstukken worden overgelegd die het door de eiser geclaimde recht staven. In het geval van een verzoek tot uitvaardiging van een elektronisch betalingsbevel moeten bewijsstukken in elektronische vorm worden bijgevoegd. Het origineel van een wissel of cheque moet bij het verzoek tot uitvaardiging van een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel worden gevoegd. Het recht van de eiser om bewijsmateriaal over te leggen is, wat de omvang ervan betreft, aan geen enkele beperking onderworpen.

1.4 Afwijzing van het verzoek

Als er geen betalingsbevel kan worden uitgevaardigd, wijst de rechtbank het betrokken verzoek niet af, maar zet zij de procedure voort overeenkomstig de gewone bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering (de rechtbank gelast met name een zitting). Een betalingsbevel kan niet worden uitgevaardigd als de eiser geen financiële vordering claimt, als de verblijfplaats van de verweerder onbekend is of als het betalingsbevel aan een verweerder in het buitenland moet worden afgeleverd.

Een rechtbank wijst een verzoek tot uitvaardiging van een elektronisch betalingsbevel af als het verzoek niet alle wettelijk voorgeschreven gegevens bevat of als het verzoek onbegrijpelijk of dubbelzinnig is en deze gebreken het onmogelijk maken om de procedure voort te zetten. In dat geval verzoekt de rechtbank de eiser niet om het ingediende verzoek te corrigeren of aan te vullen.

Indien een verzoek tot uitvaardiging van een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel niet kan worden ingewilligd, gelast de rechtbank een zitting.

1.5 Hoger beroep

Een rechtbank geeft geen beslissing inzake afwijzing van een betalingsbevel, een elektronisch betalingsbevel of een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel; de vraag of er beroep moet worden aangetekend tegen een afgewezen betalingsbevel is derhalve irrelevant.

1.6 Aanvechten van de vordering

Er kan een bezwaarschrift worden ingediend om een betalingsbevel of elektronisch betalingsbevel aan te vechten. De verweerder kan binnen 15 dagen na de betekening van een betalingsbevel of elektronisch betalingsbevel een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift tot betwisting van een elektronisch betalingsbevel kan ook worden ingediend via een elektronisch formulier dat met een gecertificeerde elektronische handtekening is ondertekend. Een bezwaarschrift hoeft niet met redenen te worden omkleed, maar moet wel voldoen aan de algemene vereisten voor aanhangigmaking bij een rechtbank, wat met name betekent dat het bezwaarschrift ondertekend en gedateerd moet zijn en dat uit het bezwaarschrift moet blijken aan welke rechtbank het gericht is, wie de indiener is, op welke zaak het betrekking heeft en wat er wordt gevraagd.

Het is mogelijk een bezwaarschrift tot betwisting van een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel in te dienen, mits dat gebeurt binnen 15 dagen na betekening van dat bevel. In zijn bezwaarschrift moet de verweerder alles vermelden waar hij bezwaar tegen maakt in verband met het wissel- of chequegerelateerde betalingsbevel.

In de Europese betalingsbevelprocedure kan de verweerder het gevorderde bedrag betalen of de vordering binnen 30 dagen betwisten door een bezwaarschrift in te dienen bij de rechtbank die het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd; de verweerder dient zijn bezwaarschrift in te dienen met gebruikmaking van het in Verordening (EG) nr. 1896/2006 vastgestelde formulier F. De zaak wordt vervolgens doorgestuurd naar de gewone burgerlijke rechtbanken en behandeld overeenkomstig de nationale wetgeving.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Als er ook maar een verweerder een bezwaarschrift indient binnen de gestelde termijn, wordt het betalingsbevel of het elektronische betalingsbevel volledig ingetrokken en gelast de rechtbank een zitting; de procedure wordt dan voortgezet volgens de gewone bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering.

Als een verweerder binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indient tegen een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel, gelast de rechtbank ook zittingen om daarover te beraadslagen. Afhankelijk van de uitkomst van de procedure met betrekking tot het bezwaarschrift, geeft de rechtbank een vonnis, waarin zij het betalingsbevel handhaaft (de bezwaren zijn ongegrond) of het betalingsbevel geheel of gedeeltelijk intrekt (de bezwaren zijn geheel of gedeeltelijk gegrond). Tegen dat vonnis kan er beroep worden aangetekend. In tegenstelling tot een bezwaarschrift tegen een betalingsbevel of een elektronisch betalingsbevel, wordt een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel niet ingetrokken wanneer er een bezwaarschrift wordt ingediend.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Een betalingsbevel, een elektronisch betalingsbevel of een Europees betalingsbevel waartegen geen bezwaar is aangetekend, heeft de rechtskracht van een uitvoerbaar vonnis. Als de verweerder nalaat om een bezwaarschrift tegen een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel in te dienen of als hij een dergelijk bezwaarschrift intrekt, heeft dat bevel ook de rechtskracht van een uitvoerbaar vonnis.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Op verzoek voegt een rechter een clausule van rechtskracht en uitvoerbaarheid toe aan een betalingsbevel, een elektronisch betalingsbevel of een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel. Een betalingsbevel met een dergelijke clausule vormt een executoriale titel.

In procedures betreffende een Europees betalingsbevel wordt dat bevel van rechtswege uitvoerbaar als de verweerder niet binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift indient. De tenuitvoerlegging vindt plaats overeenkomstig de nationale regels en procedures van de lidstaat waar het Europees betalingsbevel ten uitvoer moet worden gelegd.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Er zijn geen reguliere rechtsmiddelen beschikbaar om een betalingsbevel, een elektronisch betalingsbevel of een wissel- of chequegerelateerd betalingsbevel waartegen geen bezwaar- of verzetschrift is ingediend en dat de rechtskracht van een uitvoerbaar vonnis heeft te betwisten. In de bij wet bepaalde gevallen kan de verweerder slechts gebruikmaken van buitengewone rechtsmiddelen, een verzoek op grond van verwarring en, in het geval van een uitvoerbaar betalingsbevel, ook een verzoek tot heropening van de procedure (artikel 228, lid 2, en artikel 229, lid 2, van wet nr. 99/1963, wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Indien er binnen 30 dagen geen bezwaar is ingediend tegen een Europees betalingsbevel, kan de verweerder een verzoek tot heroverweging van een Europees betalingsbevel indienen, onder de voorwaarden van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1896/2006. In een procedure betreffende een verzoek tot heroverweging van een Europees betalingsbevel ligt de bevoegdheid bij de rechtbank die dat bevel heeft uitgevaardigd. Een verzoek tot heroverweging van een Europees betalingsbevel is het enige rechtsmiddel dat de verweerder heeft tegen een uitvoerbaar Europees betalingsbevel in het land waarin het betalingsbevel is uitgevaardigd. Een beslissing (uitspraak) over het verzoek tot heroverweging van een Europees betalingsbevel wordt afgeleverd aan de eiser en aan de verweerder (artikel 174 ter, leden 2 en 3, van wet nr. 99/1963 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Links

https://www.justice.cz/

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.