Europees betalingsbevel

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Ja. Hoofdstuk 49 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (tsiviilkohtumenetluse seadustik, hierna “TsMS” genoemd) bevat de regeling voor de versnelde betalingsbevelprocedure.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Deze procedure geldt voor vorderingen die voortkomen uit privaatrechtelijke verhoudingen en voor de betaling van bepaalde bedragen.

De versnelde betalingsbevelprocedure is niet van toepassing op niet-contractuele vorderingen, met uitzondering van:

 • specifieke vorderingen die voortkomen uit de wet inzake WA-verzekering voor motorvoertuigen (liikluskindlustuse seadus);
 • vorderingen waarbij de schuldenaar zijn of haar verplichting heeft erkend of op een andere manier heeft ingestemd om aan zijn of haar verplichting te voldoen.

De versnelde betalingsbevelprocedure is niet van toepassing wanneer:

 • de vordering nog niet opeisbaar is op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, behalve in het geval van verzoeken om betaling van rente wegens late betaling als zekerheidsrecht, of de indiening van de vordering afhangt van de uitvoering van een wederzijdse verbintenis en een dergelijke verbintenis nog niet is nagekomen;
 • het voorwerp van de vordering vergoeding van niet-materiële schade is;
 • de vordering wordt ingesteld tegen een failliet;
 • de vordering tegen verschillende schuldenaren wordt ingesteld en niet op dezelfde grondslag of op dezelfde verplichting is gebaseerd.

De versnelde betalingsbevelprocedure geldt niet voor secundaire vorderingen voor zover zij hoger zijn dan de primaire vordering.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Ja. Ja. De versnelde betalingsbevelprocedure geldt niet voor vorderingen van meer dan 8 000 EUR. Dit bedrag geldt zowel voor primaire als secundaire vorderingen.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Het gebruik van de versnelde betalingsbevelprocedure is optioneel. De schuldeiser kan beslissen of de versnelde procedure wordt gebruikt of dat er een gewone procedure wordt ingeleid.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Ja. Er is in de nationale wetgeving geen beperking opgenomen inzake de toepasselijkheid van de versnelde betalingsbevelprocedure voor verweerders die in een ander land wonen of gevestigd zijn. Binnen de EU wordt de jurisdictie in het geval van de verweerder vastgesteld op grond van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad.

1.2 Bevoegde rechtbank

Aanvragen voor de versnelde betalingsbevelprocedure worden behandeld door de betalingsbevelafdeling in het gerechtsgebouw in Haapsalu van de arrondissementsrechtbank van Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu osakond).

1.3 Vormvoorwaarden

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

De versnelde betalingsbevelprocedure is alleen elektronisch beschikbaar en derhalve kunnen aanvragen alleen bij een rechtbank worden ingediend via het portaal Avalik E-toimik of via X-tee, het uitwisselingssysteem voor gegevens van informatiesystemen.

Aanvragen kunnen worden ingediend via E-toimik op de webpagina: https://www.e-toimik.ee/

Op grond van artikel 485, lid 2, TsMS kan een bezwaar worden ingediend op het bij het betalingsvoorstel gevoegde formulier of in een andere vorm. U vindt het formulier in het Riigi Teataja (Staatsblad).

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Nee, het is niet nodig een vertegenwoordiger aan te wijzen.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

Een aanvraag voor de versnelde betalingsbevelprocedure moet een korte beschrijving bevatten van de omstandigheden die aan de vordering ten grondslag liggen, en van het bewijsmateriaal dat de aanvrager kan verstrekken ter ondersteuning van de vordering in een gerechtelijke procedure. De vordering moet gebaseerd zijn op feiten en worden gestaafd met bewijsstukken. Een vordering is duidelijk ongegrond indien, gelet op de in de aanvraag aangegeven omstandigheden die aan het betalingsbevel ten grondslag liggen, niet wettelijk aan de vordering kan worden voldaan.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Het is niet nodig schriftelijk bewijs over te leggen ter bevestiging van de vordering die is ingediend. Wel moet de aanvraag een korte beschrijving van het bewijsmateriaal bevatten dat de aanvrager over kan leggen ter ondersteuning van de vordering in een gerechtelijke procedure.

1.4 Afwijzing van het verzoek

De rechter zal een aanvraag voor de versnelde procedure voor een betalingsbevel afwijzen indien:

 1. de versnelde procedure volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet is toegestaan voor het betalingsbevel;
 2. de aanvraag niet voldoet aan de in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vastgelegde vereisten;
 3. het niet mogelijk is gebleken om binnen een redelijke termijn het betalingsvoorstel aan de schuldenaar te betekenen en het niet kan worden betekend door openbaarmaking en de aanvrager uitdrukkelijk heeft gevraagd de procedure te beëindigen als er een bezwaar wordt ingediend;
 4. de aanvrager verzuimt om binnen de daartoe gestelde termijn de rechtbank in kennis te stellen van de resultaten van de betekening aan de procespartij;
 5. het duidelijk wordt dat er redenen zijn om de procedure op te schorten.

1.5 Hoger beroep

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen een uitspraak die een aanvraag voor een betalingsbevel afwijst. Afwijzing van de aanvraag beperkt niet het recht van de aanvrager om een vordering via een gerechtelijke procedure of een versnelde betalingsbevelprocedure in te stellen.

1.6 Aanvechten van de vordering

De schuldenaar kan een bezwaar indienen tegen een vordering of een deel daarvan bij de rechtbank die het betalingsvoorstel afgaf, binnen 15 dagen na de betekening van het betalingsvoorstel of binnen 30 dagen indien het betalingsvoorstel in het buitenland wordt betekend.

Bezwaar kan worden ingediend via het bij het betalingsvoorstel gevoegde formulier of in een andere vorm. Het is niet nodig de redenen voor het bezwaar uiteen te zetten.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Als de schuldenaar een bezwaar tegen het betalingsvoorstel tijdig indient, zal de rechtbank die het betalingsvoorstel opstelde de behandeling van de zaak via een gerechtelijke procedure voortzetten of deze verwijzen naar de rechtbank die genoemd wordt in de aanvraag voor de versnelde betalingsbevelprocedure, of naar de rechtbank die in een gezamenlijke aanvraag van de partijen wordt genoemd. In zaken betreffende eigendom van appartementen of gemeenschappelijke eigendom wordt de versnelde procedure voortgezet tenzij de aanvrager heeft verzocht een gerechtelijke procedure in te stellen of de procedure te beëindigen. Een gerechtelijke procedure wordt geacht te zijn ingesteld wanneer een aanvraag voor de versnelde betalingsbevelprocedure is ingediend.

Indien de aanvrager uitdrukkelijk heeft gevraagd om beëindiging van de procedure als er een bezwaar wordt ingediend, wordt de procedure beëindigd.

Indien de schuldenaar de vordering van de verzoeker in een tegen het betalingsvoorstel ingediend bezwaarschrift gedeeltelijk erkent, zal de rechtbank die de zaak behandelt een betalingsbevel uitvaardigen als middel om het door de schuldenaar erkende bedrag in te vorderen en de behandeling van het overige deel van de zaak voortzetten.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Indien de schuldenaar nalaat het in het betalingsvoorstel aangegeven bedrag te betalen en niet tijdig een bezwaar tegen het betalingsvoorstel indient, zal de rechter een betalingsbevel uitvaardigen voor het te vorderen bedrag.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Het betalingsbevel bevat ook een toelichting waarin de schuldenaar in kennis wordt gesteld van het recht om binnen 15 dagen beroep in te stellen tegen de beslissing, of binnen 30 dagen indien het betalingsvoorstel in het buitenland wordt betekend. De schuldenaar moet ervan in kennis worden gesteld dat slechts op grond van een van de volgende omstandigheden beroep kan worden ingesteld:

 1. het betalingsvoorstel was aan de schuldenaar op een andere manier dan door persoonlijke aflevering tegen een handtekening of elektronisch betekend en het was, buiten de schuld van de schuldenaar om, niet tijdig betekend en de schuldenaar was daarom niet in staat tijdig een bezwaar in te dienen;
 2. de schuldenaar was niet in staat een bezwaar tegen het betalingsvoorstel in te dienen om redenen die buiten de macht van de schuldenaar liggen;
 3. er werd niet voldaan aan de vereisten voor de versnelde betalingsbevelprocedure of de voorwaarden voor de versnelde betalingsbevelprocedure werden op een andere manier wezenlijk geschonden, of de vordering waarop de versnelde procedure betrekking heeft, is duidelijk ongegrond.

Een wettelijke vertegenwoordiger van een schuldenaar of de universele rechtsopvolger van een schuldenaar kan binnen twee maanden na er kennis van te hebben gekregen tegen een betalingsbevel in beroep gaan als is gebleken dat er redenen voor opschorting waren op het moment dat de rechterlijke beslissing werd genomen, maar de rechter daarvan niet op de hoogte was of kon zijn geweest. De persoon die het beroep tegen de beslissing instelt, dient dit te doen op basis van een van de bovengenoemde omstandigheden.

Laatste update: 02/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.