Europees betalingsbevel

Hongarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Hongarije kent een betalingsbevelprocedure, die is geregeld bij Wet L van 2009 betreffende betalingsbevelprocedures. Betalingsbevelprocedures zijn vereenvoudigde, buitengerechtelijke civiele procedures voor de uitvoering van geldvorderingen en vallen onder de bevoegdheid van notarissen. De betalingsbevelprocedure omvat geautomatiseerde gegevensverwerking, waarvoor de notaris gebruikmaakt van het online-IT-systeem van de Hongaarse kamer van notarissen (MOKK), dat landelijk zowel voor notarissen als voor andere bij de procedure betrokken personen beschikbaar is. Als buitengerechtelijke civiele procedure heeft de procedure via de notaris dezelfde rechtsgevolgen als een procedure via de rechter.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

Met uitzondering van bepaalde gevallen kan een achterstallige geldvordering worden ingesteld via een betalingsbevelprocedure.

Als de som waarop het geschil betrekking heeft, berekend volgens de relevante regels uit Wet CXXX van 2016 inzake het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, niet hoger is dan 3 miljoen HUF, kan een achterstallige vordering die beperkt blijft tot uitsluitend geldelijke betaling, enkel worden ingesteld via een betalingsbevelprocedure of een schikking vóór de rechtszaak. Deze bepaling geldt alleen als:

a) elke partij een bekende woonplaats of, bij gebreke daarvan, verblijfplaats of een hoofdkantoor of filiaal (“woonplaats”) in Hongarije heeft; en

b) de betalingsvordering niet is voortgekomen uit op grond van Wet I van 2012 op het Arbeidswetboek vastgestelde rechtsbetrekkingen, een betrekking in de overheidssector, een dienstrelatie, deelname aan een arbeidsvoorzieningsregeling, een op grond van de Sportwet gesloten arbeidsovereenkomst, een binnen het beroepsonderwijs gesloten leerlingovereenkomst, een op grond van de Wet op het nationaal hoger onderwijs gesloten stageovereenkomst, een door de leden van een sociale of arbeidscoöperatie gecreëerde arbeidsrelatie met deze coöperatie, een betrekking in de publieke dienstverlening of een administratieve overeenkomst in de betekenis van Wet I van 2017 op het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering. Geldvorderingen die voortkomen uit deze betrekkingen kunnen alleen via een betalingsbevelprocedure worden ingesteld als de vordering geen verband houdt met het aangaan, wijzigen of beëindigen van de rechtsbetrekking of voortkomen uit een verwijtbare schending door de werknemer van de uit de rechtsbetrekking voortvloeiende verplichtingen, of uit wangedrag van de werknemer.

Als de som waarop het geschil betrekking heeft, berekend volgens de relevante regels uit Wet CXXX van 2016 op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, hoger is dan 3 miljoen HUF, kan er geen geldvordering worden ingesteld via een betalingsbevelprocedure.

Onder het instellen van een vordering voor de betaling van geld is niet begrepen het instellen van hypotheekvorderingen tegen hypotheeknemers.

Er kan geen betalingsbevel worden uitgevaardigd als een partij geen bekende woonplaats in Hongarije heeft.

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Zie het antwoord op vraag 1.1.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Ja, 30 miljoen HUF.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Voor geldvorderingen waarmee een bedrag van minder dan 3 miljoen HUF is gemoeid, is die procedure verplicht, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1.1. Voor alle andere vorderingen is ze optioneel.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Er kan geen betalingsbevel worden uitgevaardigd als de schuldenaar geen bekende woonplaats in Hongarije heeft.

1.2 Bevoegde rechtbank

Notarissen zijn landelijk bevoegd voor het uitvaardigen van betalingsbevelen. Betalingsbevelen mogen geen bepalingen inzake rechtsbevoegdheid bevatten.

Mondeling of schriftelijk ingediende vorderingen worden behandeld door de notaris bij wie de vordering is ingediend. Elektronische vorderingen worden automatisch toegewezen aan een notaris.

1.3 Vormvoorwaarden

Verzoeken om het uitvaardigen van een betalingsbevel kunnen mondeling dan wel schriftelijk worden ingediend. In het laatste geval moet dat gebeuren op een daarvoor bestemd formulier.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Zowel voor elektronische als schriftelijke verzoeken moet het daarvoor bestemde standaardformulier worden gebruikt. Het formulier kan worden gedownload van de website van de MOKK en is ook verkrijgbaar bij notarissen.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Nee.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

De aanvraag moet het volgende omvatten:

 • de rechtsbetrekking waarop de vordering is gebaseerd, het gevorderde recht, en het bedrag van de hoofdvordering en de bijbehorende kosten;
 • de begindatum van de onderliggende rechtsbetrekking en de vervaldatum van de vordering;
 • de gegevens aan de hand waarvan de vordering kan worden geïdentificeerd.

In de aanvraag kunnen kort de onderliggende feiten van het gevorderde recht en een indicatie van het ondersteunende bewijs worden gegeven.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

In betalingsbevelprocedures wordt geen bewijsmateriaal verkregen. In de aanvraag kunnen echter kort de onderliggende feiten van het gevorderde recht en een indicatie van het ondersteunende bewijs worden gegeven. Deze bepaling belet een notaris niet te onderzoeken of een aanvraag van gedeeltelijke vrijstelling van kosten, betaling in termijnen of uitstel van betaling gegrond is.

1.4 Afwijzing van het verzoek

De notaris zal het verzoek afwijzen wanneer kan worden vastgesteld dat:

 1. bij wet, een bindende rechtshandeling van de Europese Unie of een internationaal verdrag is uitgesloten dat Hongaarse notarissen of, bij overdracht naar een gewone civiele procedure, Hongaarse rechtbanken bevoegd zijn, of wanneer een buitenlandse rechtbank exclusief bevoegd is;
 2. een rechtbank of een andere autoriteit exclusief bevoegd is voor de tenuitvoerlegging van de vordering;
 3. volgens de wet geen betalingsbevel kan worden uitgevaardigd;
 4. er een betalingsbevelprocedure tussen dezelfde partijen is ingesteld op basis van dezelfde feiten en met betrekking tot dezelfde vordering, er al sprake is van de juridische consequenties van het instellen van een vordering, of met betrekking tot de betrokken vordering reeds een betalingsbevel is uitgevaardigd of definitieve uitspraak is gedaan;
 5. een verzoeker niet handelingsbevoegd is;
 6. de verzoeker bij het indienen van het verzoek om een betalingsbevelprocedure geen woonplaats in Hongarije heeft, of de Hongaarse woonplaats van de verzoeker na indiening van het verzoek is opgehouden te bestaan, of de stukken niet kunnen worden betekend in de door hem/haar opgegeven Hongaarse woonplaats;
 7. de verzoeker verzoekt om betekening door bekendmaking van het betalingsbevel;
 8. betekening van het betalingsbevel in de woonplaats van de schuldenaar in Hongarije bij herhaling is mislukt, met uitzondering van gevallen waarin wordt aangenomen dat de betekening heeft plaatsgevonden;
 9. het verzoek voorbarig is of de vordering om een andere reden dan verjaring niet rechtens ten uitvoer kan worden gelegd;
 10. de verzoeker de middels afzonderlijke wetgeving vastgestelde verjaringstermijn voor de tenuitvoerlegging van de vordering in een civiele procedure heeft overschreden;
 11. een door een juridische vertegenwoordiger ingediend verzoek niet aan de inhoudsvereisten uit de toepasselijke of gedelegeerde wetgeving voldoet of niet de volmacht van de juridische vertegenwoordiger bevat, of dat de procedurekosten niet zijn betaald;
 12. een rechtspersoon of andere persoon met een wettelijke verplichting tot elektronische administratie niet heeft voldaan aan de verplichting om het verzoek elektronisch in te dienen, uitgezonderd verzoeken om gedeeltelijke vrijstelling van kosten die zijn ingediend door natuurlijke personen met een juridische vertegenwoordiger;
 13. na een oproep van de rechter om bepaalde gebreken te verhelpen, het verbeterde (gedeelte van het) verzoek niet binnen de gestelde termijn is overgelegd of het verzoek nog steeds gebreken vertoont waardoor het niet kan worden onderzocht, of dat de verzoeker de administratievergoeding niet vooraf heeft betaald; of
 14. de verzoeker procedurele kosten vordert in een vordering op grond van materieel recht.

Behalve in gevallen waarin wordt aangenomen dat de betekening heeft plaatsgevonden, moet de verzoeker, als het betalingsbevel niet aan de schuldenaar kon worden betekend, hiervan op de hoogte worden gesteld en tegelijk worden verzocht de nieuwe woonplaats van de schuldenaar in Hongarije binnen dertig dagen door te geven. Wanneer de verzoeker deze gegevens doorgeeft, moet de betekening opnieuw worden uitgevoerd. Als deze opnieuw mislukt, moet het verzoek worden afgewezen om de onder h) genoemde reden.

Als de verzoeker de verzochte gegevens niet doorgeeft, of als de door de verzoeker aangeleverde gegevens onvolledig zijn, moet het verzoek worden afgewezen om de onder m) genoemde reden.

Het bevel tot afwijzing van het verzoek om een betalingsbevel moet aan de verzoeker worden betekend en naar de schuldenaar worden gestuurd. De verzoeker kan tegen het bevel in beroep gaan zonder dit beroep voor opmerkingen naar de schuldenaar te hoeven sturen.

1.5 Hoger beroep

De verzoeker kan in beroep gaan tegen het bevel tot afwijzing van een verzoek om een betalingsbevel. Beroepen worden in de regel in een oneigenlijke-rechtspraakprocedure behandeld door de provinciale rechtbank (törvényszék) van het rechtsgebied waarbinnen de standplaats van de notaris zich bevindt, volgens de beroepsregeling voor bevelen. Een beroep moet binnen 15 dagen na bekendmaking van de afwijzing worden ingesteld. Wanneer een verzoek om een betalingsbevel wordt afgewezen, heeft de schuldeiser de keuze om een nieuw verzoek om een betalingsbevel in te dienen, een rechtszaak te beginnen of zijn geldvordering via andere rechtmatige middelen ten uitvoer te leggen. In dat geval houden de rechtsgevolgen van een verzoek aan als het nieuwe verzoek om een betalingsbevel of het inleidende verzoekschrift binnen dertig dagen na de datum waarop het afwijzingsbevel in kracht van gewijsde gaat, wordt ingediend of per aangetekende post wordt verstuurd, of als de vordering binnen diezelfde termijn via andere rechtmatige middelen ten uitvoer wordt gelegd. Als deze termijn wordt overschreden, wordt een verzoek om verlenging niet aanvaard. In een nieuw verzoek om een betalingsbevel moet het referentienummer van het bevel ter afwijzing van het voorgaande verzoek worden vermeld. Bij een inleidend verzoekschrift moet het bevel zelf worden gevoegd.

In andere gevallen kan beroep worden ingesteld tegen een besluit in een betalingsbevelprocedure als de Wet op betalingsbevelprocedures of het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing is.

Er is geen recht om beroep in te stellen tegen een betalingsbevel, maar de schuldenaar kan wel een verzetschrift indienen, zoals beschreven in punt 1.6.

Omdat een definitief betalingsbevel hetzelfde effect heeft als een rechterlijke uitspraak, kan een verzoek om herziening ervan worden ingediend volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De herziening valt onder de bevoegdheid van de rechtbank die bevoegd zou zijn geweest als rechtbank van eerste aanleg als de procedure als gevolg van een verzetschrift was overgedragen naar een gewone civiele procedure. Als er een verzoek om herziening wordt ingediend, ontvangt de rechtbank de stukken van de zaak op papier van de notaris, of verkrijgt zij deze elektronisch via het systeem van de MOKK.

Een definitief betalingsbevel kan niet meer worden herzien.

1.6 Aanvechten van de vordering

De schuldenaar kan binnen 15 dagen na betekening van het betalingsbevel een verzetschrift bij de notaris indienen. Een door de schuldenaar ingediend verzoek dat uitsluitend strekt tot uitstel van betaling of betaling in termijnen, wordt niet beschouwd als verzet tegen een betalingsbevel. Dergelijke verzoeken kunnen alleen worden ingediend binnen de voor verzetschriften gestelde termijn. Als de schuldenaar in het verzetschrift aangeeft dat de ingestelde vordering al was betaald voordat het betalingsbevel werd uitgevaardigd, nodigt de notaris de verzoeker op het moment van betekening van de kennisgeving van het verzetschrift uit om binnen 15 dagen aan te geven of de vordering nog bestaat. Als er een document is dat de betaling onderbouwt, of als de betaling een uniek identificatiekenmerk heeft, moet de schuldenaar het nummer en de datum van het ondersteunende document of de gegevens (identificatienummer, betaler enz.) en datum van de transactie vermelden in het verzetschrift. Aanvaardt de verzoeker het verzetschrift van de schuldenaar of reageert de verzoeker er niet op, dan beëindigt de notaris de procedure. Als de verzoeker het verzetschrift van de schuldenaar betwist, wordt de betalingsbevelprocedure overgedragen naar een gewone civiele procedure. Verlaagt de verzoeker de via de betalingsbevelprocedure ingestelde vordering op basis van het verzetschrift van de schuldenaar, dan wordt de verlaagde vordering behandeld door de rechtbank in de civiele procedure. NB. Een verklaring van de schuldenaar waarin hij stelt dat de ingestelde vordering na ontvangst van het betalingsbevel is voldaan, wordt niet beschouwd als verzet tegen het betalingsbevel. In dat geval gaat het betalingsbevel in kracht van gewijsde op de eerste dag na het verstrijken van de voor het indienen van het verzetschrift gestelde termijn. Wanneer de schuldenaar het betalingsbevel niet heeft ontvangen (het wordt als “niet-opgeëist” geretourneerd) en het betalingsbevel om die reden moet worden geacht te zijn betekend, kan de schuldenaar binnen 15 dagen na betekening van de executoriale titel verzet aantekenen. Voorwaarde is wel dat de schuldenaar op het moment dat hij verzet aantekent, de kosten in verband met de tenuitvoerlegging, die de verzoeker vooraf heeft betaald, aan de gerechtsdeurwaarder betaalt en daarvan aan de behandelende notaris schriftelijk bewijs overlegt.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Een binnen de gestelde termijn ingediend verzetschrift leidt tot een overdracht van het deel van de betalingsbevelprocedure waarop het verzetschrift betrekking heeft naar een gewone civiele procedure.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Wanneer niet tijdig verzet wordt aangetekend tegen een betalingsbevel, heeft het betalingsbevel dezelfde gevolgen als een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Wanneer niet tijdig verzet wordt aangetekend tegen een betalingsbevel, heeft het betalingsbevel dezelfde gevolgen als een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan. De notaris verstrekt een afschrift van het betalingsbevel met een bepaling die het rechtskracht geeft, en laat het aan de eiser betekenen.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

De beslissing is definitief. Wanneer de schuldenaar het betalingsbevel echter niet heeft ontvangen en het betalingsbevel om die reden wordt geacht te zijn betekend overeenkomstig de wet, kan de schuldenaar binnen 15 dagen na betekening van de executoriale titel verzet aantekenen.

Het is mogelijk herziening van een definitief betalingsbevel aan te vragen volgens de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, zoals hierboven in punt 1.5 beschreven.

Laatste update: 15/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.