Europees betalingsbevel

Italië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Krachtens het Italiaanse wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Codice di procedura civile) kan een kort geding ook een procedure voor betalingsbevelen (procedimento di ingiunzione) (artikelen 633 e.v.) omvatten. Dit is een ex parte procedure, aangezien het gerecht uitspraak doet over het verzoekschrift van de schuldeiser zonder de schuldenaar te horen of deze in de gelegenheid te stellen te reageren.

De schuldenaar wordt naderhand gehoord, indien hij of zij opkomt tegen het betalingsbevel.

Een verzoek om een betalingsbevel kan alleen voor bepaalde vorderingen worden gedaan (vordering tot betaling van een geldbedrag of tot levering van een specifieke hoeveelheid vervangbare zaken, enz.), en met inachtneming van specifieke voorwaarden als beschreven in het burgerlijk wetboek (Codice civile) (bijv. de schuldeiser moet een schriftelijk bewijs van de vordering overleggen).

Indien de rechtbank waarbij de vordering aanhangig is deze gegrond verklaart, wordt de schuldenaar gelast om het geldbedrag binnen een bepaalde termijn (gewoonlijk 40 dagen) te betalen. Daarnaast wordt de schuldenaar medegedeeld dat hij of zij het bevel binnen dezelfde termijn kan aanvechten en dat het betalingsbevel, indien er geen bezwaar wordt ingediend, definitief en afdwingbaar wordt.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

De procedure is van toepassing op vorderingen van schuldeisers tot betaling van een geldbedrag of de levering van een specifieke hoeveelheid vervangbare zaken of van eenieder die het recht heeft om een specifieke roerende zaak te ontvangen.

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Indien de procedure verband houdt met een vordering op een geldbedrag, moet dit bedrag precies worden vastgesteld. In feite worden hierdoor mogelijke verzoeken om een betalingsbevel uitgesloten voor niet uit overeenkomst voortvloeiende vorderingen, bijvoorbeeld vorderingen tot vergoeding van schade die is geleden als gevolg van een onrechtmatige daad.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Nee, er is geen bovengrens. Er kan om een betalingsbevel worden verzocht ongeacht de waarde van de vordering.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Een beroep op de betalingsbevelprocedure is facultatief. De schuldeiser kan te allen tijde een gewone vordering instellen.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Ja.

1.2 Bevoegde rechtbank

Om een betalingsbevel moet worden verzocht bij de vrederechter (giudice di pace) of de algemene rechter (tribunale) die bevoegd is in gewone procedures. De vrederechter is uitsluitend bevoegd voor kleine vorderingen, overeenkomstig de criteria die zijn vastgesteld in artikel 7 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Indien het verzoekschrift bij de algemene rechtbank wordt ingediend, bestaat het gerecht uit één rechter.

Vorderingen inzake de kosten van geleverde juridische diensten, hetzij in de rechtbank hetzij daarbuiten, of tot vergoeding van de kosten die zijn gemaakt door advocaten, deurwaarders of ieder ander die diensten heeft geleverd tijdens een gerechtelijke procedure, worden onderzocht door het gerecht dat de zaak heeft gehoord waarop de vordering van de schuldeiser betrekking heeft.

Advocaten kunnen verzoeken om een betalingsbevel tegen hun cliënten bij het gerecht van de plaats waar ze staan ingeschreven bij de orde van advocaten (consiglio dell’ordine). Ook notarissen kunnen vorderingen instellen bij het gerecht van de plaats waar ze staan ingeschreven bij de orde van notarissen (consiglio notarile) (zie ook het informatieblad over ‘Rechterlijke bevoegdheid’).

1.3 Vormvoorwaarden

De vordering tot betaling moet de informatie omvatten die is vastgesteld in artikel 638 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering en moet samen met de daarbij gevoegde stukken worden ingediend bij de griffie. Artikel 16 bis van wetsbesluit nr. 179 van 18 oktober 2012 (omgezet bij wet nr. 221 van 17 december 2012) bepaalt: “Vanaf 30 juni 2014 vindt in procedures voor de rechtbank als bedoeld in boek IV, titel I, hoofdstuk I, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, het stellen van proceshandelingen en het indienen van memories en stukken uitsluitend langs elektronische weg plaats (behalve wanneer het om bezwaren gaat).” Derhalve worden voor alle verzoeken voor een ex parte procedure na 30 juni 2014, de op papier ingediende stukken als niet-ontvankelijk beschouwd. Voor Europese betalingsbevelen is, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1896/2006, artikel 16 bis van wetsbesluit nr. 179/2012, niet van toepassing; daarom moeten verzoeken om een dergelijk bevel op papier, en niet langs elektronische weg worden ingediend.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Nee, er is geen speciaal formulier.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

In de regel is dat zo. In bepaalde zaken mag de eiser echter voor zichzelf optreden voor het gerecht. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de vordering door de vrederechter wordt behandeld en betrekking heeft op een bedrag van ten hoogste 1 100 EUR. Dat is ook het geval wanneer de eiser de bevoegdheid heeft om als advocaat op treden voor het gerecht dat de zaak behandelt.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

In het verzoekschrift moet de met redenen omklede vordering uiteen worden gezet. De gronden voor de vordering hoeven niet gedetailleerd te zijn; er kan in dit verband worden volstaan met een samenvatting van de relevante feiten en stukken.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Ja. Schriftelijk bewijsmateriaal voor de vordering omvat met name schriftelijke bevestigingen van levering en eenzijdige beloften. Indien de vordering verband houdt met de levering van goederen of diensten en deze levering is gedaan door een bedrijf aan een ander bedrijf of aan een persoon die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelt, kan schriftelijk bewijs van de vordering ook bestaan uit authentieke afschriften van de boekhouding van het schuldeisende bedrijf, mits deze regelmatig en overeenkomstig de wettelijke voorwaarden is gevoerd. Ook handelsfacturen kunnen passend schriftelijk bewijs vormen van de vordering, mits ze vergezeld gaan van een afgestempeld afschrift van het rekeningenregister van de eiser.

In verband met vorderingen inzake de honoraria en vergoedingen van advocaten, notarissen en andere beroepsbeoefenaren, alsmede vorderingen van staats- en overheidsdiensten gelden bijzondere voorschriften voor de bewijsstukken.

1.4 Afwijzing van het verzoek

Indien de rechter vaststelt dat de vordering onvoldoende is onderbouwd, wordt de eiser hiervan door de griffie in kennis gesteld en wordt de eiser verzocht om aanvullend bewijsmateriaal over te leggen. Indien de eiser niet reageert of het verzoekschrift niet intrekt, of indien dit niet kan worden aanvaard, zal de rechter dit in een met redenen omklede uitspraak afwijzen.

In dergelijke gevallen mag de vordering opnieuw worden ingediend via de bijzondere of de gewone procedure.

1.5 Hoger beroep

De afwijzing kan niet in beroep of cassatie worden aangevochten.

1.6 Aanvechten van de vordering

Indien de rechter een verzoekschrift aanvaardt en een betalingsbevel uitvaardigt, dient dat bevel aan de verweerder te worden betekend. In Italië moet die betekening binnen 60 dagen na de uitspraak gebeuren, in het buitenland binnen 90 dagen.

Na ontvangst van het betalingsbevel heeft de schuldenaar 40 dagen de tijd om tegen de vordering op te komen.

Indien daar een gegronde reden voor is, kan de termijn voor het maken van bezwaar tegen de vordering worden verkort tot 10 dagen of verlengd tot 60 dagen. Indien de verweerder in een ander EU-land is gevestigd, bedraagt de termijn 50 dagen en kan deze worden verkort tot 20 dagen. Indien de verweerder buiten de EU is gevestigd, bedraagt de termijn 60 dagen en kan deze worden verkort tot 30 dagen of verlengd tot 120 dagen.

Ook na het verstrijken van de termijn kan de verweerder tegen de vordering opkomen, indien hij kan aantonen niet tijdig op de hoogte te zijn gesteld wegens onregelmatige betekening van het bevel of als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis of overmacht. Na 10 dagen volgende op de eerste executiemaatregel kan niet meer tegen deze beslissing worden opgekomen.

Bezwaar tegen het bevel (opposizione) wordt aangetekend bij het gerecht dat dit heeft uitgevaardigd, door middel van een dagvaarding (citazione) die wordt betekend aan de eiser op het adres dat is vermeld in het verzoekschrift. Deze dagvaarding moet de informatie bevatten die gebruikelijk is voor dagvaardingen in het algemeen. De bezwaarmaker moet met name de redenen voor zijn of haar bezwaar tegen de vordering geven.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Een dergelijk bezwaar wordt behandeld in een gewone procedure waarbij de geldigheid van de vordering tot betaling wordt onderzocht.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Indien binnen de voorgeschreven termijn geen bezwaar wordt gemaakt of indien de verweerder niet voor de rechtbank verschijnt, wordt het bevel door de rechter die het heeft uitgevaardigd, op vordering van de eiser uitvoerbaar verklaard.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Er zijn vier mogelijke scenario's.

Het eerste doet zich voor wanneer de termijn voor het maken van bezwaar tegen de vordering nog niet is verstreken. De verzoeker kan de rechter verzoeken om het bevel met onmiddellijke ingang uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Dit verzoek wordt alleen ingewilligd indien is voldaan aan de bijzondere voorwaarden voor uitvoerbaarheid bij voorraad in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, bijvoorbeeld indien de vordering is gebaseerd op een wisselbrief of cheque, of indien uitstel van de uitvoering de schuldeiser ernstige schade zou berokkenen. De rechter kan voor uitvoering bij voorraad in dit vroege stadium als voorwaarde stellen dat de schuldeiser een zekerheid stelt ten gunste van de schuldenaar.

Het tweede scenario doet zich voor wanneer de schuldenaar aan wie het betalingsbevel is betekend niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. In dat geval kan de schuldeiser de rechter om tenuitvoerlegging van het bevel verzoeken.

Het derde scenario doet zich voor wanneer de schuldenaar bezwaar heeft aangetekend en de zaak nog aanhangig is. In dat geval kan de schuldeiser de rechter om uitvoering bij voorraad verzoeken. Dit verzoek wordt alleen toegewezen wanneer is voldaan aan de in het wetboek vastgestelde voorwaarden (bijv. wanneer het bezwaar niet wordt gestaafd door schriftelijk bewijsmateriaal). De rechter kan het bevel ook gedeeltelijk uitvoerbaar verklaren, d.w.z. tot het bedrag dat niet door de schuldenaar wordt bestreden. De rechter kan ook uitvoerbaarheid bij voorraad toewijzen indien de schuldeiser een zekerheid stelt die de eventuele vergoeding dekt, plus de kosten en de schadevergoeding.

Het vierde scenario doet zich voor wanneer het bezwaar wordt afgewezen: bij afwijzing van het bezwaar wordt het betalingsbevel uitvoerbaar, als dat niet al het geval was.

Betalingsbevelen die in een van de bovengenoemde scenario's uitvoerbaar zijn verklaard, geven de schuldeiser het recht om een gerechtelijke hypotheek op het vermogen van de schuldenaar te laten inschrijven.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

In uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen kan een bevel dat uitvoerbaar is geworden doordat de schuldenaar heeft verzuimd bezwaar te maken worden ingetrokken (bijv. als blijkt dat de beslissing van de rechter was gebaseerd op bewijsmateriaal waarvan naderhand is vastgesteld dat het vervalst is). Wanneer het betalingsbevel de rechten van een derde aantast, kan ook de derde bezwaar maken.

Tegen een uitspraak waarbij het geding wordt afgedaan kan beroep worden aangetekend volgens de gewone procedure.

Links

The Italian Constitution (EN)

https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/COST_INGLESE.pdf

Le leggi e i codici italiani

https://www.normattiva.it/?language=en

Codice di procedura civile italiano

http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile

The Code of administrative trial (EN)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/mzk3/~edisp/nsiga_4276977.pdf

Code de justice administrative (FR)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njiz/~edisp/nsiga_4506451.pdf

Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nda5/~edisp/nsiga_4289867.pdf

Il sistema giudiziario italiano

https://www.csm.it/web/csm-internet/magistratura/il-sistema-giudiziario=

Codice del processo tributario

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7bECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232%7d

Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia

Laatste update: 21/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.