Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europees betalingsbevel

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Er bestaat geen specifieke betalingsbevelprocedure in Noord-Ierland. Wel is er een procedure waarbij de eiser (plaintiff) kan verzoeken om een verstekvonnis (judgment in default) als een verweerder (respondent) verzuimt aan te geven dat hij voornemens is een verweer in te dienen. Dit heet een verstekprocedure (default judgment procedure).

Bij een grensoverschrijdende vordering binnen de EU is het ook mogelijk om gebruik te maken van de Europese betalingsbevelprocedure of de Europese procedure voor geringe vorderingen.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

De verstekprocedure maakt deel uit van de gewone burgerlijke procedures in Noord-Ierland.

Voor het High Court geldt dat indien een eiser een vordering indient, de verweerder verplicht is hiervan kennis te geven binnen 14 dagen nadat de vordering aan hem is betekend. Indien de tijdslimiet afhankelijk is van de plaats waar de verweerder woont, is deze verplichting niet van toepassing wanneer de verweerder buiten Noord-Ierland verblijf houdt. Dit zal echter op de voorzijde van de dagvaarding vermeld staan.

Bij het County Court, dat bevoegd is voor gewone rechtsvorderingen (civil bills) en geringe vorderingen (small claims), bedraagt de termijn 21 dagen. Indien de verweerder er geen kennis van geeft dat hij stukken met betrekking tot de vordering heeft ontvangen en een verweer tegen de vordering wil indienen, kan de eiser een verstekvonnis vragen door de benodigde stukken in te dienen bij de aangewezen griffie van de rechtbank.

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

In Noord-Ierland kan een verstekvonnis worden verkregen voor de volgende zaken, hoewel er in bepaalde omstandigheden toestemming van de rechtbank is vereist:

 • betalingsvorderingen;
 • schadegevallen;
 • retentie van zaken;
 • revindicatie van grond.

In andere gevallen is een aan de rechtbank gericht verzoekschrift om een vonnis vereist.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Wat het High Court betreft, is er geen maximumbedrag voor de hoogte van de vordering.

Het County Court heeft de algemene bevoegdheid om kennis te nemen van burgerlijke zaken waarbij het gevorderde bedrag of de waarde van gevorderde specifieke roerende zaken de 30 000 GBP niet overstijgt.

Het County Court is bevoegd voor de procedure inzake geringe vorderingen met een waarde van ten hoogste 3 000 GBP.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

De verstekprocedure maakt deel uit van de gewone burgerlijke procedures in Noord-Ierland. Het is geen afzonderlijke procedure. Het gebruik van de procedure is facultatief in die zin dat een verstekvonnis niet automatisch wordt verleend nadat de verweerder heeft nagelaten binnen de gestelde termijn op de vordering te antwoorden.

Om een verstekvonnis te verkrijgen, dient de eiser een verzoek (request) of een verzoekschrift (application) in te dienen. Als alternatief kan de eiser ervoor kiezen om zijn vordering niet door te zetten.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Krachtens overeenkomsten met landen over de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen tussen het Verenigd Koninkrijk en andere lidstaten of vergelijkbare overeenkomsten met andere landen is de procedure van toepassing indien de verweerder zijn verblijfplaats in een andere lidstaat of een ander land heeft.

De eiser dient ervoor te zorgen dat hij het gedinginleidend stuk (claim form) rechtsgeldig betekent aan de verweerder in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op de betekening van stukken buiten Noord-Ierland.

Indien de verweerder verzuimt op de vordering te antwoorden, dient de eiser een verzoekschrift te richten aan de rechtbank teneinde op de gebruikelijke wijze een verstekvonnis te verkrijgen.

1.2 Bevoegde rechtbank

In Noord-Ierland kan een verstekvonnis worden verkregen van de rechtbank waar de zaak aanhangig werd gemaakt.

1.3 Vormvoorwaarden

Naast bovengenoemde eisen – dat wil zeggen dat de eiser de juiste procedures heeft gevolgd bij het indienen van de vordering en dat de verweerder niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord – hangen de vormvereisten voor een verstekvonnis af van de aard van de vordering.

Bij het High Court heeft een eiser, indien de verweerder niet verschijnt of zich niet verweert, recht op een verstekvonnis door het overleggen van de volgende stukken aan de betreffende griffie van het High Court:

indien de verweerder niet verschijnt

 • het originele stuk (writ (dagvaarding)) waarmee de procedure een aanvang nam;
 • beëdigde verklaring van betekening waaruit blijkt dat de oorspronkelijke processtukken zijn betekend;
 • beëdigde verklaring van schuld indien de vordering betrekking heeft op een liquide bedrag;
 • bij bezit van grond een verklaring waaruit blijkt dat de grond onroerend goed is dat niet voor bewoning is bestemd;

indien verweerder zich niet verweert

 • het originele stuk (writ (dagvaarding)) waarmee de procedure een aanvang nam;
 • exemplaar van het door de verweerder betekende memorandum van verschijning;
 • beëdigde verklaring van schuld indien de vordering betrekking heeft op een liquide bedrag of een exemplaar van de conclusie van eis;
 • een verklaring dat er geen verweerschrift is betekend;
 • bij bezit van grond een verklaring waaruit blijkt dat de grond onroerend goed is dat niet voor bewoning is bestemd.

In het County Court geldt dat een eiser die recht heeft op een verstekvonnis op grond van het niet verschijnen of het zich niet verweren van de verweerder, een verstekvonnis verkrijgt als hij vergelijkbare stukken als de bovengenoemde overlegt.

In procedures voor geringe vorderingen wordt er gewerkt met een formulier, getiteld verzoek om een verstekbeschikking (Application for a default decree), dat de verzoeker moet invullen en indienen bij de aangewezen griffie van de rechtbank.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Voor de benodigde formulieren om een zaak aanhangig te maken en de formulieren die in andere fasen van de procedures vereist zijn, wordt verwezen naar de volgende procesregels:

 • de Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 [S.R. 1980 nr. 346]
 • de County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 nr. 225]

Deze zijn te vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Nee. In het algemeen is het echter wel aan te raden het advies van een solicitor (advocaat) in te winnen. De griffie mag geen juridisch advies geven aan verzoekers of verweerders.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

Een verzoekschrift voor een verstekvonnis maakt deel uit van de burgerlijke procedures in Noord-Ierland. De eiser dient een vordering op de normale wijze aanhangig te maken. In de stukken waarmee het geding een aanvang neemt, dienen bijzonderheden over de vordering te zijn opgenomen. In het verzoekschrift voor een verstekvonnis moet worden aangegeven waarom er om een verstekvonnis wordt verzocht.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Er dient schriftelijk bewijs van de betreffende vordering te worden bijgevoegd als onderdeel van de stukken die aan de rechtbank worden overgelegd bij indiening van een verzoekschrift voor een verstekvonnis.

1.4 Afwijzing van het verzoek

Wanneer een eiser een vordering instelt tegen een verweerder met betrekking tot een vordering waarbij het bedrag door de rechtbank dient te worden bepaald, en de verweerder verzuimt kennis te geven van zijn voornemen tot verweer, kan de eiser een uitspraak verkrijgen waarin wordt aangegeven dat het bedrag door de rechtbank zal worden vastgesteld. In dergelijke gevallen zal het bedrag van de vordering door de rechter worden vastgesteld. De hoogte van het bedrag kan worden bepaald door de rechter die eventueel beslist dat er op grond van de vordering niets is verschuldigd.

In andere zaken is soms vereist dat er een verzoekschrift aan de rechter wordt gericht om te bepalen of er een verstekvonnis kan worden verleend. Hiertoe behoren zaken waarbij de vordering aan de verweerder in een ander rechtsgebied wordt betekend, waarbij de verweerder een staat is, de Kroon of een persoon of instantie gevrijwaard van burgerlijke procedures.

Een verzoekschrift is ook noodzakelijk indien de vordering betrekking heeft op een kind of een patiënt, of een claim in negligence (vordering wegens een soort onrechtmatige daad) van de ene echtgenoot tegen de andere.

1.5 Hoger beroep

De verweerder kan verzoeken om wijziging van de bij verstek gegeven beslissing (bv. vermindering van het bedrag indien een deel van de schuld is betaald voordat het vonnis is gewezen) of om vernietiging van de bij verstek gegeven beslissing.

Indien de eiser reden heeft om aan te nemen dat de bijzonderheden over de vordering de verweerder niet vóór het verstekvonnis hebben bereikt, moet hij de rechtbank verzoeken het verstekvonnis in te trekken.

1.6 Aanvechten van de vordering

Indien de verweerder wenst dat het verstekvonnis wordt vernietigd of na toewijzing wordt gewijzigd, dient hij zich terstond te verzetten door een verzoekschrift te richten tot de rechtbank om het vonnis in te trekken of te wijzigen.

De rechtbank kan het verstekvonnis wijzigen of vernietigen als zij van oordeel is dat er daartoe goede gronden zijn of dat verweerder een reëel vooruitzicht heeft om de vordering met succes te betwisten.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Als de verweerder binnen de gestelde termijn een verweerschrift tegen de vordering indient, wordt de zaak verder behandeld als een normale betwiste vordering.

Indien een verstekvonnis wordt ingetrokken na een succesvol verzet, moet een zaak mogelijk opnieuw worden aangespannen of kan een verweerder in staat worden gesteld om zich tegen de vordering te verweren. Wat er uiteindelijk gebeurt, wordt door de rechter beslist afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Er kan slechts sprake zijn van een verstekprocedure als de verweerder verzuimt zich binnen de gestelde termijn te verweren tegen de vordering of deze te erkennen. Uitsluitend in dat geval kan de eiser een verzoek of verzoekschrift voor een verstekvonnis indienen.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Het verstekvonnis is een beslissing die de eiser tegen de verweerder ten uitvoer kan laten leggen. De te volgen procedures voor het vonnis worden beschreven in punt 1.3 hierboven.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Zoals hierboven beschreven, kan de verweerder de rechtbank verzoeken het verstekvonnis aan te passen of in te trekken (dat wil zeggen, de bepalingen van het vonnis te wijzigen dan wel het verstekvonnis in zijn geheel te vernietigen).

De rechtbank kan het verstekvonnis wijzigen of vernietigen als zij van oordeel is dat er sprake was van procedurefouten, dat de verweerder een reëel vooruitzicht heeft om de vordering met succes te betwisten of dat er een goede grond bestaat om dat te doen.

Links

Nadere inlichtingen met betrekking tot de procedures zijn te vinden op de Northern Ireland Courts and tribunals Service website.

Bijstand voor gehandicapte partijen

Bij sommige griffies zijn er Customer Service Officers aangesteld die mogelijk assistentie kunnen verlenen. Indien zij niet kunnen helpen, kan de gehandicapte procespartij zich wenden tot het Northern Ireland Courts and Tribunals Service Communication Team (telefoon: +44 300 200 7812).

Laatste update: 13/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.