Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Europees betalingsbevel

Portugal
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

De procedure is van toepassing telkens als een partij wenst dat de status van uitvoerbaarheid wordt verleend aan een verzoek tot naleving van geldelijke verplichtingen die voortkomen uit overeenkomsten voor een bedrag van maximaal 15 000,00 EUR aan verplichtingen als gevolg van handelstransacties, ongeacht de waarde daarvan.

In het kader van deze procedure wordt als handelstransactie aangemerkt elke transactie ‘tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die aanleiding geeft tot de levering van goederen of het verlenen van diensten tegen een vergoeding’ - artikel 3, onder b, van wetsbesluit nr. 62/2013 van 10 mei 2013, waarmee Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 in Portugees recht wordt omgezet.

Wat handelstransacties betreft, ziet de procedure niet op ‘contracten die zijn aangegaan met consumenten’, ‘rente op andere betalingen die niet zijn gedaan ter vergoeding van handelstransacties’ of ‘betalingen die zijn gedaan in het kader van schadeloosstelling voor civielrechtelijke aansprakelijkheid, met inbegrip van betalingen door verzekeringsmaatschappijen’ (artikel 2, lid 2, van hetzelfde wetsbesluit).

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Zoals vermeld in het antwoord op de vorige vraag, kunnen de geldelijke verplichtingen die voortvloeien uit contracten krachtens de Portugese regels voor betalingsbevelen worden opgeëist mits de waarde ervan niet hoger is dan 15 000,00 EUR.

Zoals al eerder vermeld, is er echter geen bovengrens voor handelstransacties.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Het gebruik van de procedure is optioneel, d.w.z. deze is niet verplicht voor de schuldeiser.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

De wettelijke regels voor de procedure voor een betalingsbevel sluiten gevallen waarin de schuldenaar buiten Portugal woont, niet uit.

1.2 Bevoegde rechtbank

Verzoekschriften tot betalingsbevelen kunnen overal in het land op papier of in elektronisch formaat worden ingediend bij de voor het ontvangen ervan bevoegde gerechten in elk district. De gerechten sturen het verzoekschrift dan elektronisch door naar het nationaal bureau voor betalingsbevelen [Balcão Nacional de Injunções].

Advocaten moeten verzoekschriften tot betalingsbevelen elektronisch indienen en mogen dit overal in het land doen - ze hoeven niet persoonlijk naar een griffie van een rechtbank te gaan om ze in te dienen (zie artikel 19, lid 1, van de regels als bijlage bij wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998, gewijzigd bij wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari 2008).

Gebruikers kunnen het verloop van de procedure nu elektronisch volgen dankzij de instelling van een nationaal bureau voor betalingsbevelen, dat fungeert als enig register dat de verwerking van betalingsbevelen in goede banen leidt. Advocaten kunnen het elektronische formulier openen via http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Er kan vervolgens elektronisch een executoriale titel worden aangemaakt met betrekking tot het verzoekschrift tot een betalingsbevel. De verzoeker heeft hiertoe toegang via de website van het ministerie van Justitie.

Elke executoriale titel krijgt een unieke referentiecode, aan de hand waarvan de verzoeker en eventuele anderen waaraan de verzoeker de referentiecode geeft, die kunnen controleren.

Voor de procedure gelden specifieke regels die zijn vastgelegd in de desbetreffende regelgeving en voor gebieden die niet onder die regels vallen, gelden de algemene bevoegdheidsregels.

Teneinde te voldoen aan artikel 8, lid 4, van de bijlage bij wetsbesluit nr. 169/98 van 1 september 1998 is er een algemeen register, te weten het nationaal bureau voor betalingsbevelen, ingesteld bij uitvoeringsbesluit nr. 220-A/2008 van 4 maart 2008, dat de uitsluitende bevoegdheid heeft gekregen voor het verwerken van betalingsbevelen op het gehele grondgebied van Portugal.

1.3 Vormvoorwaarden

Krachtens artikel 10 van de bovengenoemde bijlage bij wetsbesluit nr. 269/98 moet de eiser in het verzoekschrift tot een betalingsbevel:

a)      aangeven aan welke griffie van een gerecht het verzoekschrift wordt gericht;

b)      aangeven welke partijen het betreft;

c)      aangeven waar de kennisgeving moet worden betekend en daarbij vermelden of dit de in een schriftelijke overeenkomst overeengekomen ‘woonplaats’ is;

d)     de feiten waarop de vordering gebaseerd is beknopt beschrijven;

e)      Het verzoek verwoorden en de waarde aangeven van de hoofdsom, de verschuldigde rente en andere bedragen die betaald moeten worden;

f)       bevestigen dat de gerechtskosten betaald zijn;

g)      indien van toepassing aangeven dat de vordering een ‘handelstransactie’ betreft waarop de wet waarin speciale regelingen voor late betaling bij handelstransacties worden vastgesteld, ziet (wetsbesluit nr. 32/2003 van 17 februari 2003);

h)      zijn/haar woonplaats vermelden;

i)        zijn/haar e-mailadres vermelden indien hij/zij via e-mail bericht- of kennisgevingen wenst te ontvangen;

j)        aangeven of hij/zij wenst dat de zaak wordt voortgezet als declaratoir geding, mocht kennisgeving worden geblokkeerd;

k)      aangeven welk gerecht bevoegd is om de documenten te beoordelen indien de zaak wordt voortgezet als declaratoir geding;

l)        aangeven of hij/zij wenst dat kennisgevingen worden betekend door een tenuitvoerleggingsadvocaat of een wettelijk vertegenwoordiger en zo ja, de naam en het kantooradres van die persoon vermelden;

m)    het verzoekschrift ondertekenen.

Uitvoeringsbesluit nr. 220-A/2008 van 4 maart 2008 kent de volgende bepalingen wat betreft manieren om verzoekschriften tot betalingsbevelen in te dienen:

1. Met betrekking tot het medium:

a)      computerbestand in een XML-formaat, volgens de specificaties die zijn gepubliceerd op het Citius Portal;

b)      op papier, met gebruikmaking van het formulier dat is goedgekeurd bij uitvoeringsbesluit nr. 808/2005 van 9 september 2005;

c)      in een elektronisch formulier.

2. Met betrekking tot de methode van indiening:

2.1. als computerbestand

a) via internet voor gebruikers van het Citius-systeem (momenteel alleen advocaten);

b) door persoonlijke aflevering bij het nationaal bureau voor betalingsbevelen op een geschikt fysiek medium (diskette, cd-rom, usb-stick), alleen voor processen die moeten worden ingediend in het district Porto, overeenkomstig artikel 8 van wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september, en alleen indien de verzoeker zich niet door een advocaat laat vertegenwoordigen;

c) door persoonlijke aflevering bij de griffie van het bevoegde gerecht, overeenkomstig artikel 8 van de regels als bijlage bij wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998. Alleen verzoekers die zich niet door een advocaat laten vertegenwoordigen mogen betalingsbevelen bij deze griffies indienen.

2.2. op papier en persoonlijk bezorgd

Bij de griffies van de bevoegde gerechten, overeenkomstig artikel 8 van de regels als bijlage bij wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998.

2.3. Met een elektronisch formulier

Op internet (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) voor gebruikers van het Citius-systeem (momenteel alleen advocaten).

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Er moet een bij uitvoeringsbesluit van de minister van Justitie goedgekeurd formulier voor verzoekschriften tot betalingsbevelen worden gebruikt.

Het formulier kan in twee gangbare elektronische formaten via het portaal van Citius worden gedownload.

Het modelformulier is ook op verzoek verkrijgbaar bij griffies van rechtbanken die bevoegd zijn om verzoekschriften tot betalingsbevelen in ontvangst te nemen.

Advocaten kunnen het elektronische formulier vinden op http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

In deze procedure hoeft men zich niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen, maar het staat eisers vrij desgewenst een wettelijk vertegenwoordiger aan te stellen.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

De wet waarin de regels voor de betalingsbevelprocedure zijn neergelegd, bevat alleen de eis dat eisers de feiten van de vordering beknopt beschrijven.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Schriftelijk bewijs aanleveren van de vordering is niet verplicht.

1.4 Afwijzing van het verzoek

Een verzoekschrift kan slechts worden afgewezen indien:

a) het niet gericht is aan de griffie van het bevoegde gerecht of indien de eiser niet heeft aangegeven welk ‘gerecht bevoegd is tot het beoordelen van de documenten’, indien deze ter verspreiding worden aangeboden;

b) het niet de identiteit van de partijen, de woonplaats van de eiser of de woonplaats waar kennisgeving aan de schuldenaar moet worden gedaan bevat;

c) het niet is ondertekend, tenzij het in elektronisch formaat is ingediend;

d) het niet in het Portugees is gesteld;

e) het niet voldoet aan het model dat is goedgekeurd bij uitvoeringsbesluit van de minister van Justitie;

f) niet is aangegeven dat de gerechtskosten betaald zijn;

g) het bedrag in het geding hoger is dan € 15 000,00 en niet is aangegeven dat het een handelstransactie betreft zoals bedoeld in het antwoord op vraag 1.1;

h) het verzoek niet overeenkomt met het bedrag of het doel van de procedure.

Er vindt niet vooraf een beoordeling van de gronden van het verzoek plaats, aangezien het verzoekschrift in deze procedure niet wordt voorgelegd aan een gerechtelijke instantie, dus niet aan een gerecht in de ware betekenis van het woord, maar alleen maar door een gerechtelijk functionaris wordt behandeld.

1.5 Hoger beroep

Er kan beroep tegen een beslissing tot afwijzing van een verzoekschrift bij de rechter worden ingesteld, of indien het gerecht meer rechters heeft, bij de dienstdoende rechter.

1.6 Aanvechten van de vordering

Indien het verzoek tot een betalingsbevel ontvankelijk wordt verklaard, heeft verweerder 15 dagen de tijd (vanaf de datum van kennisgeving volgens de regels) om een verweerschrift in te dienen tegen de vordering.

Het verweerschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien er meer dan één eiser is, moet de verweerder hetzelfde aantal exemplaren van zijn verweerschrift aanleveren als er eisers zijn die in verschillende huishoudens wonen, tenzij eisers door dezelfde wettelijk vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Indien de verweerder de vordering tijdig aanvecht, wordt er geen status van uitvoerbaarheid toegekend, d.w.z. de verlangde beslissing voor een executoriale titel wordt niet gegeven.

De zaak wordt dan automatisch als een declaratoir geding behandeld.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Indien de verweerder na in kennis te zijn gesteld geen verweerschrift indient, plaatst de griffier de volgende woorden op het verzoekschrift tot een betalingsbevel: ‘Dit document heeft uitvoerbare werking’ (artikel 14, lid 1, van de regels als bijlage bij wetsbesluit nr. 269/98). Dit betekent dat het document gebruikt kan worden als basis voor het innen van de vordering op basis van een gerechtelijk bevel.

De enige uitzondering hierop is als het verzoek niet overeenkomt met het bedrag van de procedure. In dat geval verleent de griffier geen status van uitvoerbaarheid.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Het verlenen van de status van uitvoerbaarheid door de griffier hangt niet af van een bepaald initiatief van de eiser, maar gebeurt automatisch zodra duidelijk is dat de kennisgeving betekend is en er geen verweerschrift is ingediend in het kader van de procedure.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Tegen deze beslissing (tot het verlenen van de status van uitvoerbaarheid) kan geen beroep worden ingesteld.

Hierbij zij aangetekend dat het verlenen van deze status geen gerechtelijke handeling, d.w.z. interventie door een gerecht met als doel een privaatrechtelijk geschil te beslechten, is; het is niet meer dan een handeling die een buitengerechtelijk document oplevert.

Aanvullende informatie

Laatste update: 30/04/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.