Europees betalingsbevel

Portugal
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

De Europese betalingsbevelprocedure is van toepassing:

  • op financiële verplichtingen die voortvloeien uit contracten ter hoogte van maximaal 15 000 EUR overeenkomstig artikel 1 van Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998;
  • op betalingsachterstanden in handelstransacties “transacties tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en publieke entiteiten waarbij goederen of diensten worden geleverd in ruil voor een financiële tegenprestatie”, ongeacht de waarde ervan, overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Wetsbesluit nr. 62/2013 van 10 mei 2013.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Voor vorderingen die voortvloeien uit contracten is het maximumbedrag 15 000 EUR.

Voor vorderingen die voortvloeien uit handelstransacties is er geen bovengrens.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Het gebruik van de procedure is niet verplicht.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

De wettelijke regels voor de procedure voor een betalingsbevel zijn van toepassing in gevallen waarin de verweerder buiten Portugal woont.

1.2 Bevoegde rechtbank

In Portugal kan een verzoek om een betalingsbevel worden ingediend:

1.3 Vormvoorwaarden

1) elektronisch, door het formulier op het platform Citius in te vullen en te versturen of door het digitale bestand via dit platform te versturen;

2) op papier, door indiening bij de griffie van de bevoegde rechtbank.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Ja, er is een verplicht formulier vastgesteld in het Uitvoeringsbesluit nr. 21/2020 van 18 januari 2020. Dit formulier kan worden gedownload via deze link.

De griffie die bevoegd is om het papieren verzoek om een betalingsbevel in ontvangst te nemen, kan het standaardformulier op verzoek beschikbaar stellen aan burgers.

Het elektronische formulier kan door advocaten worden aangevraagd via het e-mailadres van het Citius-portaal.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Hier geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

In een verzoek om een betalingsbevel moet de verzoeker de feiten waarop de vordering gebaseerd is, beknopt beschrijven, overeenkomstig artikel 10, lid 2, punt d), van de procedureregels uit de bijlage bij Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Er hoeft geen schriftelijk bewijs van de betreffende vordering te worden geleverd.

1.4 Afwijzing van het verzoek

Het verzoek om een betalingsbevel kan worden afgewezen om de in artikel 11, lid 1, van de procedureregels uit de bijlage bij Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998 genoemde redenen.

1.5 Hoger beroep

Er kan beroep tegen een beslissing tot afwijzing van een verzoek bij de rechter worden ingesteld, of indien het gerecht meer rechters heeft, bij de dienstdoende rechter, overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de procedureregels uit de bijlage bij Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998.

1.6 Aanvechten van de vordering

De termijn voor het instellen van verweer tegen het betalingsbevel is 15 dagen, overeenkomstig artikel 12, lid 1, van de procedureregels uit de bijlage bij Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Indien de verweerder het betalingsbevel aanvecht, wordt de zaak vervolgens terugverwezen naar gangbare rechtsmiddelen in de vorm van een bijzonder of gewoon declaratoir geding, overeenkomstig respectievelijk artikel 3 van de procedureregels uit de bijlage bij Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998 en artikel 10, leden 2 tot en met 4, van Wetsbesluit nr. 62/2013 van 10 mei 2013.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Indien de verweerder na in kennis te zijn gesteld geen verweerschrift indient, plaatst de griffier de volgende woorden op het verzoek om een betalingsbevel: “Dit document heeft uitvoerbare werking”, zoals is bepaald in artikel 14, lid 1, van de procedureregels uit de bijlage bij Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Nadat het exequatur aan het betalingsbevel is verleend, stelt de griffier het betalingsbevel beschikbaar aan de indiener van het verzoek, bij voorkeur in elektronische vorm – artikel 14, lid 5, van de procedureregels uit de bijlage bij Wetsbesluit nr. 269/98 van 1 september 1998.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Er kan een klacht tegen een weigering van uitvoerbaarverklaring bij de rechtbank worden ingediend, overeenkomstig artikel 14, lid 4, van de procedureregels uit de bijlage bij wetsbesluit 269/98 van 1 september 1998.

Toepasselijke wetgeving


Opmerking:

Het contactpunt van EJN-civiel, de rechtbanken of andere entiteiten en instanties zijn niet gebonden door de in dit informatieblad opgenomen gegevens. De interpretatie hiervan is in de jurisprudentie aan wijzigingen onderhevig. Hoewel informatiebladen geregeld worden bijgewerkt, blijft het nodig om de geldende wetgeving te raadplegen.

Laatste update: 09/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.