Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europees betalingsbevel

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Bij alle vorderingen wordt er een procedure doorlopen waarbij de mogelijkheid tot verweer of reactie wordt geboden. Indien er geen verweer of betwisting wordt ingediend, behoeft er geen behandeling ter zitting plaats te vinden en kan er een verstekvonnis (decree in absence) worden verkregen, d.w.z. een vereenvoudigde procedure voor niet-betwiste vorderingen.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

Een dergelijke procedure is beschikbaar bij het Sheriff Court in de vorm van een eenvoudige procedure (simple procedure), een verkorte procedure (summary cause procedure) en een gewone procedure (ordinary cause procedure) en bij het Court of Session in de vorm van een gewone dagvaardingsprocedure (ordinary summons procedure).

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Een eenvoudige procedure betreft geldvorderingen van ten hoogste 5 000 GBP.

In een verkorte procedure worden bepaalde typen vorderingen van ten hoogste 5 000 GBP behandeld, zoals vorderingen inzake persoonlijk letsel. De verkorte procedure is vervangen door de eenvoudige procedure, doch uitsluitend bij vorderingen met betrekking tot betaling, levering of revindicatie van roerende goederen dan wel vorderingen die ertoe strekken iemand te gelasten iets specifieks te doen.

Een gewone procedure betreft vorderingen van meer dan 5 000 GBP.

Het Court of Session behandelt vorderingen van meer dan 100 000 GBP.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Eenvoudige procedure – grensbedrag 5 000 GBP.

Verkorte procedure – grensbedrag 5 000 GBP.

Gewone procedure bij het Sheriff Court en Court of Session – geen grensbedrag.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Elk type procedure (eenvoudige procedure, verkorte procedure en gewone procedure) bij het Sheriff Court is er een afzonderlijke, verplichte procedure. Bij het Court of Session is er een afzonderlijke procedure beschikbaar voor gewone dagvaardingen. Bij dit gerecht kunnen er alleen vorderingen van meer dan 100 000 GBP worden ingesteld.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Ja.

Eenvoudige procedure – als de verweerder (respondent) zijn verblijfplaats in een andere verdragsluitende staat heeft, zal de rechter geen uitspraak doen totdat is bewezen dat de verweerder het gedinginleidend stuk (claim form) tijdig heeft kunnen ontvangen om te reageren, of dat alle daartoe benodigde stappen zijn gezet.

Verkorte procedure – als de verweerder (defender) zijn verblijfplaats in een andere verdragsluitende staat heeft, zal de rechter geen uitspraak doen totdat is bewezen dat de verweerder de dagvaarding tijdig heeft kunnen ontvangen om zijn verweer te regelen, of dat alle daartoe benodigde stappen zijn gezet.

Gewone procedure – de Brussel I-verordening bevat ten aanzien van de rechtsmacht regels die de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk dienen in acht te nemen in procedures in alle gevallen waarin de verweerder (defender) zijn verblijfplaats heeft in een ander land van de Europese Unie.

1.2 Bevoegde rechtbank

Verzoekschriften betreffende een eenvoudige procedure of een verkorte procedure dienen te worden gericht aan het Sheriff Court. Tenzij een andere rechtbank bevoegd is, dienen verzoekschriften te worden gericht aan de rechtbank in het gebied waar de verweerder (“defender” of “respondent”) zijn verblijfplaats heeft.

Gewone vorderingen kunnen doorgaans worden ingediend bij het Sheriff Court of het Court of Session. Het Court of Session heeft rechtsmacht in heel Schotland. Nogmaals, wat het Sheriff Court betreft, tenzij er andere bevoegdheidsregels kunnen worden toegepast, dienen verzoekschriften te worden gericht aan de rechtbank in het gebied waar de verweerder (defender) zijn verblijfplaats heeft.

Voor alle procedures gelden er afzonderlijke procesregels die te vinden zijn op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

1.3 Vormvoorwaarden

Eenvoudige procedure – moet worden ingediend bij claim form (gedinginleidend stuk, formulier 3A) waarbij de verweerder (respondent) op adequate wijze in kennis wordt gesteld van de vordering, bijzonderheden van de grondslag van de vordering en de bijzonderheden met betrekking tot de goederen enzovoort indien de zaak voortkomt uit de levering van goederen.

Verkorte procedure – moet worden ingesteld bij dagvaarding (formulier 1) waarbij de verweerder op adequate wijze in kennis wordt gesteld van de vordering, bijzonderheden van de grondslag van de vordering en de bijzonderheden met betrekking tot de goederen enzovoort indien de vordering verband houdt met de levering van goederen.

Gewone procedure bij het Sheriff Court – met formulier G1 als gedinginleidend stuk. Het gedinginleidend stuk omvat onder meer een bepaling omtrent:

a.     de grond voor de bevoegdheid: en

b.     de feiten waarop de grond voor de bevoegdheid is gebaseerd.

Gewone procedure bij het Court of Session – bij dagvaarding waarvan de beschrijving en de vorm in de regels van het Court of Session worden uiteengezet.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Ja, voor een eenvoudige procedure wordt formulier 3A en voor een verkorte procedure formulier 1 ingevuld. Bij een gewone procedure begint de zaak met een gedinginleidend stuk bij het Sheriff Court en een dagvaarding bij het Court of Session. Deze documenten zijn te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service bij de regels voor de verschillende procedures.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Nee, u kunt zelf een verzoekschrift indienen, maar voor een gewone vordering is het aan te raden dat u een solicitor (advocaat) in de arm neemt, omdat de procedure vrij ingewikkeld is.

Een party litigant (een persoon die niet door een solicitor wordt vertegenwoordigd) kan het gerecht vragen of hij iemand mag inschakelen voor hulp in zaken bij de burgerlijke rechter – die persoon wordt een lekenvertegenwoordiger genoemd (lay representative). Meer informatie over lekenvertegenwoordigers is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

U dient bijzonderheden over de vordering te vermelden met inbegrip van relevante datums. Hoe groter en complexer de vordering, des te uitgebreider de omschrijving dient te zijn.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Nee.

1.4 Afwijzing van het verzoek

De rechtbank stelt aan de hand van de inhoud van het verzoekschrift vast of er een betalingsverplichting bestaat. De vordering kan worden afgewezen omdat de formulieren niet volledig zijn ingevuld of omdat de rechter er niet van overtuigd is dat er een grond voor de vordering aanwezig is of dat de vordering bij de verkeerde rechtbank is ingediend.

1.5 Hoger beroep

Kan de eiser beroep instellen tegen de weigering een verstekvonnis te verlenen? Ja.

Gewone vordering – een hoger beroep kan worden ingesteld bij het Court of Session of bij het Sheriff Appeal Court.

Verkorte procedure – hoger beroep bij het Sheriff Appeal Court.

Eenvoudige procedure – hoger beroep bij het Sheriff Appeal Court.

In het Court of Session wordt deze beroepsprocedure “reclaiming” genoemd.

1.6 Aanvechten van de vordering

Verkorte procedure - de verweerder heeft 21 dagen om een antwoordformulier in te vullen met inbegrip van een verklaring waarin de eiser op adequate wijze in kennis wordt gesteld.

Eenvoudige procedure – de verweerder (respondent) moet vóór de uiterste datum voor indiening van een antwoord een ingevuld antwoordformulier 4A indienen bij het gerecht, waarin hij aangeeft dat hij de vordering of een deel ervan betwist (zoals het bedrag dat de verzoeker vordert van de verweerder). Het antwoord aan het gerecht moet zijn verstuurd op de antwoorddatum als vermeld in het tijdschema dat samen met het vorderingsformulier wordt betekend.

Gewone procedure bij het Sheriff Court – de verweerder (defender) krijgt 21 dagen de gelegenheid om een kennisgeving van voornemen tot verweer (notice of intention to defend) op formulier 7 in te vullen en een afschrift daarvan aan de eiser te zenden. De uiterste datum voor verzending naar het Sheriff Court van de kennisgeving van voornemen tot verweer wordt vermeld in formulier 07.

Indien de verweerder voor het Court of Session verweer wenst te voeren tegen het verzoekschrift, verzoekt hij om een behandeling ter zitting (to enter appearance) door een mededeling hiertoe te vermelden op de dagvaarding binnen drie dagen na het uitroepen van de zaak. Deze zaak zal niet worden uitgeroepen totdat de periode van kennisgeving is verstreken. De normale periode van kennisgeving is 21 dagen.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Eenvoudige procedure – de rechter vaardigt binnen twee weken na het antwoord een schriftelijke beschikking uit waarin het volgende kan staan:

a) de partijen worden verwezen naar alternatieve geschillenbeslechting;

b) er wordt een gesprek geregeld over de vordering en het verweer in de zaak tussen rechter, eiser en verweerder (case management discussion);

c) er wordt een hoorzitting belegd;

d) er wordt vermeld dat de rechter overweegt een beslissing te nemen zonder hoorzitting, voor zover hij zulks mogelijk acht;

e) er vindt toepassing plaats van de rechterlijke bevoegdheden om een vordering af te wijzen of over een zaak te beslissen op grond van regel 1.8(11), (12) en (13).

Verkorte procedure – de partijen wonen een eerste zitting bij waarop de rechter aanstuurt op een schikking.

Gewone procedure zowel bij het Sheriff Court als bij het Court of Session – na indiening van de verweren zal de zaak verlopen volgens de procesregels voor zaken op tegenspraak en, tenzij partijen eerder tot een schikking komen, uitmonden in een bewijslevering van de door de partijen betwiste feiten.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

In de verkorte procedures en gewone procedures bij zowel het Sheriff Court als het Court of Session kan de eiser een a minute or motion for decree (verzoekschrift om een vonnis) indienen.

In een eenvoudige procedure kan de verzoeker een formulier invullen houdende een verzoek om uitspraak te doen.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

De eiser (of verzoeker) dient een verzoekschrift om een vonnis (of een verzoek om uitspraak) in te dienen en de rechter kan het verzoek toewijzen of een ander geëigend bevelschrift overeenkomstig het verzoekschrift (of verzoek om uitspraak) uitvaardigen.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Zelfs als de rechter een vonnis wijst (of een beslissing neemt), staat het de verweerder (defender of respondent) vrij om de rechtbank te verzoeken tot intrekking van dat vonnis (of die beslissing).

Links

Op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service staan onder meer de procesregels vermeld met betrekking tot de gewone procedure, de verkorte procedure en de eenvoudige procedure.

Laatste update: 17/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.