Europees betalingsbevel

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Ja, er is een betalingsbevelprocedure. Het hoofddoel ervan is de voldoening van vorderingen van schuldeisers via een afdwingbaar instrument voor schulden die aan een aantal wettelijke vereisten voldoen.

De griffiers (Letrados de la Administración de Justicia) zijn bevoegd om betalingsbevelprocedures te behandelen en daarover een beslissing te nemen overeenkomstig de procedures van het procesrecht.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Het is van toepassing op geldschulden die vaststaand, vervallen en opeisbaar zijn voor een bepaald bedrag. Sinds 31 oktober 2011 geldt er geen limiet meer voor het betrokken bedrag. De schuld moet op een van de volgende wijzen worden aangetoond:

a) door middel van documenten, ongeacht de vorm, het type of de fysieke drager ervan, ondertekend door de schuldenaar of voorzien van de stempel, het merkteken of het handelsmerk van de schuldenaar of enig ander fysiek of elektronisch teken;

b) door middel van facturen, leveringsbonnen, certificaten, telegrammen, faxen of andere documenten die, zelfs indien zij eenzijdig door de schuldeiser zijn opgesteld, gewoonlijk worden gebruikt voor het documenteren van kredieten en schulden in relaties van het type dat tussen de schuldeiser en de schuldenaar bestaat;

c) door, samen met het document waarin de schuld is vastgelegd, handelsdocumenten te verstrekken waaruit het bestaan van een reeds lang bestaande relatie blijkt;

d) door, in zaken met betrekking tot onroerend goed in mede-eigendom (propiedad horizontal), het bewijs van de schuld te leveren in de vorm van bewijsstukken betreffende de niet-betaling van bedragen die verschuldigd waren voor gemeenschappelijke kosten die door de eigenaars van stedelijk onroerend goed moeten worden betaald.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Nee, sinds 31 oktober 2011 is er geen bovengrens meer.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Facultatief.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

Nee, behalve voor schulden wegens niet-betaling van gemeenschappelijke kosten die verschuldigd zijn door eigenaren van stedelijk onroerend goed of stedelijke condominiums, aangezien in dit geval het gerecht van de plaats waar het onroerend goed gelegen is ook bevoegd is, naar keuze van de verzoeker.

1.2 Bevoegde rechtbank

De rechtbank van eerste aanleg in de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar, of in de plaats waar het stedelijk onroerend goed waarop de regelgeving inzake stedelijk onroerend goed in mede-eigendom van toepassing is, gelegen is.

1.3 Vormvoorwaarden

De eiser moet een schriftelijke vordering indienen waarin de schuldeiser en de schuldenaar worden geïdentificeerd, met beknopte informatie over de oorsprong van de schuld en het bedrag.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Standaardformulieren zijn niet verplicht, maar zijn wel verkrijgbaar bij het kantoor van de betrokken deken (decanatos) of bij "gemeenschappelijke procesdiensten". Het formulier kan worden gedownload via de volgende link: formulier.

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Bij de indiening van het oorspronkelijke verzoek om een betalingsbevelprocedure is het niet nodig zich te laten vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger van het gerecht of een wettelijk vertegenwoordiger. Als de verzoeker zich door een advocaat wil laten verdedigen, moet de andere partij hiervan op de hoogte worden gebracht zodat zij alle stappen kan ondernemen die zij voor haar verdediging nodig acht.

In geval van een bezwaar door de schuldenaar of een tenuitvoerleggingsprocedure is wettelijke vertegenwoordiging door een advocaat en een vertegenwoordiger van het gerecht verplicht indien het bedrag van de vordering hoger is dan 2 000 EUR.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

Er moet kort worden toegelicht hoe de schuld is ontstaan.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Zie punt 1.1.1 hierboven.

1.4 Afwijzing van het verzoek

Als niet aan de bovengenoemde vereisten inzake territoriale bevoegdheid en het verstrekken van voorlopig bewijsmateriaal wordt voldaan, of als een vormgebrek niet wordt verholpen, zal de rechtbank het verzoek afwijzen. Tegen een beslissing tot afwijzing van het verzoek kan beroep worden aangetekend bij de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).

Bij overeenkomsten tussen handelaren en consumenten moet de rechter ambtshalve nagaan of er al dan niet sprake is van oneerlijke bedingen. Indien de rechter, na de partijen te hebben gehoord, van oordeel is dat er sprake is van oneerlijke bedingen, bepaalt hij wat de gevolgen van deze conclusie zijn, die kan leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering of de voortzetting van de procedure zonder dat de oneerlijke bedingen worden toegepast. Tegen deze beslissing kan ook beroep worden aangetekend bij de provinciale rechtbank (Audiencia Provincial).

1.5 Hoger beroep

Tegen een beslissing tot afwijzing van het verzoek kan beroep worden aangetekend bij de provinciale rechtbank. Het beroep moet binnen twintig dagen bij de oorspronkelijke rechtbank worden ingesteld.

1.6 Aanvechten van de vordering

De schuldenaar beschikt over een termijn van twintig dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanmaning tot 15.00 uur op de dag na het verstrijken van die termijn, om te betalen of bezwaar aan te tekenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. Het is niet mogelijk om dit mondeling voor de rechter te doen. Als het bedrag van de vordering hoger is dan 2 000 EUR, moet het bezwaarschrift worden ondertekend door een advocaat en een vertegenwoordiger van het gerecht. Er zijn geen specifieke gronden voor beroep, en de schuldenaar kan zowel inhoudelijke als zuiver formele of procedurele gronden aanvoeren.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

vertegenwoordiger van het gerecht. Er zijn geen specifieke gronden voor beroep, en de schuldenaar kan zowel inhoudelijke als zuiver formele of procedurele gronden aanvoeren.

1.7 Consecuencias de la oposición del deudor

Als het bedrag van de vordering niet hoger is dan 6 000 EUR, zal de griffier gelasten de betalingsbevelprocedure te beëindigen en verklaren dat de zaak volgens de versnelde procedure moet worden behandeld. Het bezwaarschrift wordt betekend aan de verzoeker, die tien dagen de tijd heeft om op zijn beurt bezwaar aan te tekenen. De partijen kunnen in hun respectieve bezwaren om een rechtszitting verzoeken.

Als het bedrag van de vordering hoger is dan 6 000 EUR en de verzoeker de vordering niet binnen één maand na betekening van het aan hem gerichte bezwaarschrift indient, wordt de procedure geseponeerd en wordt de verzoeker in de kosten verwezen.

Als de verzoeker een vordering instelt, wordt deze aan de verweerder betekend. De verweerder heeft dan twintig dagen de tijd om de vordering te betwisten, en de zaak wordt volgens de gewone procedure voortgezet.

Als het bedrag van de vordering hoger is dan 6 000 EUR, zal de rechtbank de schuldeiser één maand de tijd gunnen om een vordering in te dienen in het kader van de gewone procedure.

Als de schuldeiser, gelet op de in het bezwaarschrift aangevoerde argumenten, de gewone procedure niet wenst voort te zetten, moet hij de vordering uitdrukkelijk intrekken.

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Als de schuldenaar niet op de aanmaning reageert of niet verschijnt, vaardigt de griffier een bevel tot beëindiging van de betalingsbevelprocedure uit en stelt hij de schuldeiser in kennis van dat bevel teneinde de schuldeiser in staat te stellen te starten met de tenuitvoerlegging, wat hij door middel van een eenvoudig verzoek kan doen.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

De schuldeiser moet een verzoek tot tenuitvoerlegging indienen. Als het bedrag hoger is dan 2 000 EUR moet het verzoek worden ondertekend door een advocaat en een vertegenwoordiger van het gerecht.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

Er is geen beroep mogelijk. De enige mogelijkheid is om op specifieke gronden bezwaar aan te tekenen tegen de tenuitvoerlegging.

Laatste update: 28/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.