Europees betalingsbevel

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Bestaan van een betalingsbevelprocedure

Ja, in Zweden kan er een verzoek om een betalingsbevel worden ingediend (betalningsföreläggande) bij de tenuitvoerleggingsinstantie (Kronofogdemyndigheten). Het verzoek moet worden gestuurd naar:

Kronofogdens inläsningscentral (input-centrum van de tenuitvoerleggingsinstantie), Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de tenuitvoerleggingsinstantie in het Zweeds, Engels, Fins, Noord-Sami, Pools, Arabisch en Farsi.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure

1.1.1 Welke zaken komen in aanmerking voor deze procedure (bijvoorbeeld alleen geldelijke vorderingen, alleen contractuele vorderingen, etc.)?

Een verzoek om een betalingsbevel moet verband houden met de verplichting van de verweerder om een financiële schuld te voldoen. De schuld moet achterstallig zijn en bemiddeling in de zaak moet toegestaan zijn.

1.1.2 Bestaat er een maximumbedrag voor de waarde van de vordering?

Nee, vorderingen kunnen worden behandeld ongeacht het bedrag van de vordering.

1.1.3 Is het gebruik van deze procedure facultatief of verplicht?

Het is niet verplicht om een betalingsbevel aan te vragen. In plaats daarvan kan bij de arrondissementsrechtbank (tingsrätt) een verzoek tot dagvaarding worden ingediend.

1.1.4 Kan de procedure gebruikt worden als de schuldenaar in een andere lidstaat of buiten de EU woont?

De mogelijkheid om de betalingsbevelprocedure te gebruiken heeft als uitgangspunt dat de verweerder in Zweden woont, maar het is ook mogelijk om een betalingsbevel te verkrijgen tegen een verweerder die niet in Zweden woont. Een beslissing op een verzoek om een betalingsbevel kan ook in andere lidstaten ten uitvoer worden gelegd overeenkomstig de Brussel I-verordening (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken).

1.2 Bevoegde rechtbank

Verzoeken moeten worden ingediend bij de tenuitvoerleggingsinstantie.

1.3 Vormvoorwaarden

Een verzoek om een betalingsbevel moet schriftelijk worden ingediend en moet worden ondertekend. In het verzoek moet de eiser de vordering en de gronden voor de vordering vermelden. Ook de hoogte van de vordering, de datum waarop de betaling verschuldigd was en de gevorderde rente moeten worden vermeld, evenals eventuele kosten waarvoor compensatie wordt gevraagd. Voorts moet in het verzoek worden gespecificeerd wie de partijen zijn.

1.3.1 Is het gebruik van een standaardformulier verplicht? (Zo ja, waar kan dit formulier worden verkregen?)

Nee. Er is echter wel een verzoekformulier beschikbaar in het Zweeds en in het Engels, met instructies voor het invullen ervan, op de website van de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie (http://www.kronofogden.se).

1.3.2 Moet ik worden vertegenwoordigd door een advocaat?

Nee, iemand die een verzoek om een betalingsbevel indient, hoeft niet te worden vertegenwoordigd door een advocaat. De eiser kan zijn of haar eigen zaak bepleiten en hoeft derhalve geen advocaat of juridisch adviseur in te schakelen.

1.3.3 Hoe gedetailleerd moet mijn beschrijving van de grondslag van de schuldvordering zijn?

De gronden moeten zodanig gedetailleerd zijn dat de verweerder weet wat het voorwerp van de vordering is en kan beslissen om de vordering te betwisten of niet. In de gronden moet objectief worden vermeld wat het voorwerp van de vordering is, zodat in een later stadium kan worden bepaald wat door de rechtskracht van de uiteindelijke beslissing wordt bestreken.

1.3.4 Moet ik beschikken over geschreven bewijs omtrent de schuldvordering? Zo ja, welke documenten mag ik daarvoor gebruiken?

Schriftelijk bewijs is niet vereist.

1.4 Afwijzing van het verzoek

De algemene regel is dat de juistheid van de vordering niet wordt onderzocht totdat er een betalingsbevel is uitgevaardigd. Indien er echter kan worden aangenomen dat de vordering van de eiser ongegrond of ongerechtvaardigd is, moet het verzoek worden behandeld alsof de verweerder de vordering betwist.

Een verzoek kan worden afgewezen indien het gebreken vertoont.

1.5 Hoger beroep

Het Zweedse systeem heeft als uitgangspunt dat de vordering niet wordt onderzocht. Indien de vordering wordt betwist, wordt het verzoek niet afgewezen, maar aan een rechtbank voorgelegd voor verdere behandeling. Zie ook het antwoord op vraag 1.6 hieronder. Er is derhalve geen afwijzende beslissing waartegen beroep kan worden ingesteld.

Wanneer het verzoek wordt afgewezen overeenkomstig de in het antwoord op vraag 1.4 beschreven voorwaarden, kan tegen deze beslissing beroep worden ingesteld.

1.6 Aanvechten van de vordering

De termijn voor het betwisten van een betalingsbevel wordt vermeld in het bevel. De termijn bedraagt doorgaans tien dagen vanaf de datum waarop het betalingsbevel is uitgevaardigd. De betwisting moet schriftelijk geschieden.

1.7 Gevolgen van de aanvechting van de vordering

Indien de verweerder het verzoek betwist, zal de eiser hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. Indien de eiser zijn of haar vordering wil handhaven, kan hij of zij verzoeken dat de zaak wordt voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank (tingsrätt).

1.8 Wat als de schuldenaar de schuldvordering niet tijdig aanvecht?

Indien de verweerder het verzoek niet binnen de vastgestelde termijn betwist, zal de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie zo spoedig mogelijk een beslissing over het verzoek nemen.

1.8.1 Wat moet men doen om een uitvoerbare beslissing te verkrijgen?

Een beslissing van de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie is afdwingbaar, en in Zweden wordt de beslissing ambtshalve door de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie uitgevoerd zodra deze is gegeven, tenzij de eiser uitdrukkelijk om niet-uitvoering heeft gevraagd bij het indienen van het verzoek om een betalingsbevel.

1.8.2 Is deze beslissing definitief of is er nog een beroepsmogelijkheid?

De verweerder kan binnen een maand vanaf de datum van de beslissing verzoeken om heropening van de zaak. In dat geval wordt de zaak voor verdere behandeling verwezen naar de arrondissementsrechtbank.

Laatste update: 19/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.