Europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty to uproszczone postępowanie w przypadku transgranicznych roszczeń pieniężnych, które pozwany uznał za bezsporne, opierające się na standardowych formularzach.

Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty opracowano standardowe formularze, które są dostępne tutaj we wszystkich wersjach językowych. Pod powyższym łączem znajduje się również więcej informacji na temat tego, które sądy mogą wydać europejski nakaz zapłaty i do jakiego organu należy przesyłać formularze pozwu.

W celu wszczęcia postępowania należy wypełnić formularz A, wpisując do niego informacje dotyczące stron oraz określając charakter i kwotę roszczenia. Sąd rozpatrzy pozew i, o ile formularz jest prawidłowo wypełniony, powinien wydać europejski nakaz zapłaty w terminie 30 dni.

Europejski nakaz zapłaty musi zostać następnie doręczony pozwanemu przez sąd. Pozwany może wówczas uiścić żądaną kwotę, lub zgłosić sprzeciw. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty należy wnieść w terminie 30 dni. W takim przypadku powód zdecyduje, czy sprawa zostanie przekazana do zwykłego sądu cywilnego, który rozpozna ją zgodnie z prawem krajowym, czy zostanie ona rozpoznana w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, czy też postępowanie zostanie zakończone.

W przypadku braku sprzeciwu ze strony pozwanego europejski nakaz zapłaty staje się automatycznie wykonalny. Kopia europejskiego nakazu zapłaty, w razie konieczności wraz z tłumaczeniem, musi zostać przesłana do organów ścigania egzekucyjnych w państwie członkowskim, w którym nakaz ten ma być wykonany. Wykonanie nakazu przebiega zgodnie z zasadami i procedurami krajowymi państwa członkowskiego, w którym wykonuje się europejski nakaz zapłaty. Szczegółowe informacje na temat wykonania nakazu znajdują się w odpowiedniej sekcji.

Przewodnik nie uwzględnia dwóch zmian, które weszły w życie 14 lipca 2017 r. Pierwsza zmiana polega na dodaniu możliwości kontynuacji postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) 861/2007 ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Druga zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na roszczenia o wartości do 5 000 euro.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć odpowiednio w art. 17 i art. 2 rozporządzenia (WE) 861/2007 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) 2015/2421.

Powiązane strony

Europejski nakaz zapłaty – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty PDF (5817 Kb) pl

Proszę zwrócić uwagę, że istnieją również krajowe postępowania w sprawie nakazu zapłaty. Aby uzyskać informacje o takich postępowaniach krajowych, należy kliknąć flagę danego kraju.

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.