Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Europejski nakaz zapłaty

Portugalia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty

1.1 Zakres i postępowanie

1.1.1 Jakie rodzaje roszczeń są kwalifikowalne (np. tylko roszczenia pieniężne, tylko roszczenia wynikające ze zobowiązań umownych itp.)?

Postępowanie ma zastosowanie w przypadku, gdy strona chce nadać klauzulę wykonalności wnioskowi o wywiązanie się ze zobowiązań pieniężnych wynikających z umów, których kwota nie przekracza 15 000,00 EUR, lub zobowiązań wynikających z transakcji handlowych, niezależnie od ich wartości.

Na potrzeby tego postępowania za transakcję handlową uznaje się dowolną transakcję „między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a organami publicznymi, która prowadzi do dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem” – art. 3 lit. b) dekretu z mocą ustawy nr 62/2013 z dnia 10 maja 2013 r. transponującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. do prawa portugalskiego.

Jeżeli chodzi o transakcje handlowe, postępowanie nie obejmuje umów zawartych z konsumentami, odsetek od innych płatności, które nie były dokonywane jako wynagrodzenie w transakcjach handlowych, ani płatności dokonywanych jako odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w tym płatności realizowanych przez zakłady ubezpieczeń (art. 2 ust. 2 tego samego dekretu z mocą ustawy).

1.1.2 Czy istnieje górny pułap wartości roszczenia (wartości przedmiotu sporu)?

Jak wspomniano w odpowiedzi na poprzednie pytanie, zobowiązań pieniężnych wynikających z umów można dochodzić na podstawie portugalskich przepisów dotyczących nakazu zapłaty, o ile ich wartość nie przekracza 15 000,00 EUR.

Jak już jednak podkreślono, taki górny pułap nie obowiązuje w przypadku transakcji handlowych.

1.1.3 Czy skorzystanie z postępowania jest fakultatywne czy obligatoryjne?

Postępowanie jest fakultatywne, tj. wierzyciel nie jest zobowiązany do jego wszczęcia.

1.1.4 Czy możliwe jest zastosowanie postępowania, jeżeli pozwany mieszka w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim?

Przepisy dotyczące postępowania w sprawie nakazu zapłaty mają również zastosowanie w przypadku, gdy dłużnik zamieszkuje poza Portugalią.

1.2 Sąd właściwy

Wnioski o wydanie nakazu zapłaty można składać w formie papierowej lub elektronicznej w sądach właściwych do ich rozpoznania w dowolnym okręgu na terenie kraju. W przypadku otrzymania tego rodzaju wniosków sądy przekazują je drogą elektroniczną Krajowemu Urzędowi ds. Nakazów Zapłaty (Balcão Nacional de Injunções).

Adwokaci i solicitadores muszą składać wnioski o wydanie nakazu zapłaty drogą elektroniczną, przy czym mogą to zrobić z dowolnego miejsca na terenie kraju – nie muszą w tym celu stawić się osobiście w rejestrze ani w sądzie (art. 19 ust. 1 przepisów załączonych do dekretu z mocą ustawy nr 269/98 z dnia 1 września 1998 r., zmienionego dekretem z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.).

Użytkownicy mogą obecnie śledzić przebieg postępowania drogą elektroniczną dzięki ustanowieniu Krajowego Urzędu ds. Nakazów Zapłaty, który pełni funkcję centralnego rejestru do celów przetwarzania nakazów zapłaty. Adwokaci i solicitadores mogą uzyskać dostęp do formularza w wersji elektronicznej na stronie http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Następnie można elektroniczne wygenerować tytuł wykonawczy w odniesieniu do wniosku o wydanie nakazu zapłaty. Wnioskodawca może uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Każdy tytuł wykonawczy jest opatrywany unikalnym numerem referencyjnym, dzięki czemu wnioskodawca i dowolny inny podmiot, któremu zostanie on podany, może go zweryfikować.

Procedurę w tym zakresie regulują przepisy szczególne ustanowione w odpowiednich ustawach, a w obszarach nieobjętych tymi przepisami – przepisy ogólne dotyczące właściwości sądów.

Aby zapewnić zgodność z art. 8 ust. 4 załącznika do dekretu z mocą ustawy nr 169/98 z dnia 1 września 1998 r., na mocy zarządzenia nr 220-A/2008 z dnia 4 marca 2008 r. utworzono centralny rejestr pod nazwą Krajowy Urząd ds. Nakazów Zapłaty, któremu powierzono wyłączne kompetencje w zakresie przetwarzania nakazów zapłaty na obszarze całego kraju.

1.3 Wymogi formalne

Zgodnie z art. 10 wspomnianego powyżej załącznika do dekretu z mocą ustawy nr 269/98 we wniosku o wydanie nakazu zapłaty wnioskodawca musi:

a)      wskazać sekretariat sądu, do którego skierowany jest wniosek;

b)      wskazać strony sporu;

c)      podać adres, pod który należy doręczyć powiadomienie, określając, czy jest to miejsce zamieszkania wskazane w pisemnej umowie;

d)     zwięźle opisać okoliczności faktyczne leżące u podstaw roszczenia;

e)      sformułować roszczenie, określając kwotę zobowiązania, należne odsetki oraz inne kwoty przypadające do zapłaty;

f)       potwierdzić wniesienie opłat sądowych;

g)      w stosownych przypadkach wskazać, że roszczenie dotyczy „transakcji handlowej” i podlega przepisom szczególnym w zakresie zwłoki w płatnościach w transakcjach handlowych (dekret z mocą ustawy nr 32/2003 z dnia 17 lutego 2003 r.);

h)      podać swoje miejsce zamieszkania;

i)        podać swój adres e-mail, jeżeli chce otrzymywać wiadomości lub powiadomienia tą drogą;

j)        określić, czy chce, żeby sprawa ta była rozpatrywana jako powództwo o ustalenie stosunku prawnego, w razie odrzucenia powiadomienia;

k)      wskazać sąd właściwy do przeprowadzenia oceny dokumentów, jeżeli sprawa ma być rozpatrywana jako powództwo o ustalenie stosunku prawnego;

l)        określić, czy chce, żeby powiadomienie doręczył solicitador zajmujący się kwestiami związanymi z egzekucją (solicitador de execução) czy pełnomocnik, a w przypadku wybrania tej drugiej opcji – podać imię i nazwisko takiej osoby i adres, pod którym prowadzi ona swoją działalność gospodarczą;

m)    podpisać wniosek.

W zarządzeniu nr 220-A/2008 z dnia 4 marca 2008 r. przewidziano następujące sposoby składania lub doręczania wniosków o wydanie nakazu zapłaty:

„1. Jeżeli chodzi o środek:

a)      w postaci pliku komputerowego w formacie XML zgodnie ze specyfikacją opublikowaną na portalu Citius;

b)      na papierze w postaci formularza zatwierdzonego w zarządzeniu nr 808/2005 z dnia 9 września 2005 r.;

c)      w postaci formularza elektronicznego.

2. Jeżeli chodzi o sposób doręczenia:

2.1. W postaci pliku komputerowego

a) za pośrednictwem internetu w przypadku użytkowników systemu Citius (obecnie wyłącznie adwokatów i solicitadores);

b) osobiście w Krajowym Urzędzie ds. Nakazów Zapłaty na odpowiednim nośniku fizycznym (dyskietka, płyta CD, dysk flash USB) – dotyczy to wyłącznie postępowań, które mają zostać przeprowadzone w okręgu Porto zgodnie z art. 8 dekretu z mocą ustawy nr 269/98 z dnia 1 września, i obejmuje wyłącznie przypadki, w których wnioskodawcy nie są reprezentowani przez adwokatów ani solicitadores;

c) osobiście w sekretariacie właściwego sądu zgodnie z art. 8 przepisów załączonych do dekretu z mocą ustawy nr 269/98 z dnia 1 września 1998 r. Wyłącznie wnioskodawcy, którzy nie są reprezentowani przez adwokatów ani solicitadores, mogą złożyć nakazy zapłaty w postaci pliku w tych sekretariatach sądów.

2.2. Na papierze i doręczone osobiście

We sekretariacie właściwego sądu zgodnie z art. 8 przepisów załączonych do dekretu z mocą ustawy nr 269/98 z dnia 1 września 1998 r.

2.3. Z wykorzystaniem formularza elektronicznego

Za pośrednictwem internetu (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) – dotyczy to użytkowników systemu Citius (obecnie wyłącznie adwokaci i solicitadores).

1.3.1 Czy skorzystanie ze standardowego formularza jest obowiązkowe? (Jeżeli tak, gdzie można pobrać taki formularz?)

Należy korzystać z formularza wniosku o wydanie nakazu zapłaty zatwierdzonego na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Formularz można pobrać z portalu Citius w dwóch powszechnie wykorzystywanych formatach elektronicznych.

Formularz jest również dostępny na wniosek w sekretariatach sądów właściwych do przyjmowania wniosków o wydanie nakazu zapłaty.

Adwokaci i solicitadores mogą uzyskać dostęp do formularza w formie elektronicznej pod adresem http://citius.tribunaisnet.mj.pt/

1.3.2 Czy istnieje przymus adwokacki?

W ramach tego postępowania nie istnieje przymus adwokacki, choć wnioskodawcy mogą wyznaczyć pełnomocnika procesowego, jeżeli uznają to za stosowne.

1.3.3 Jak bardzo szczegółowo należy opisać roszczenie?

W ustawie ustanawiającej przepisy regulujące postępowanie w sprawie nakazu zapłaty wymaga się od wnioskodawców jedynie zwięzłego przedstawienia okoliczności faktycznych leżących u podstaw powództwa.

1.3.4 Czy konieczne jest przedstawienie dowodów pisemnych dotyczących danego roszczenia? Jeżeli tak, jakie dokumenty są dopuszczalne jako dowody?

Przedstawienie dowodów pisemnych potwierdzających zasadność roszczenia nie jest konieczne.

1.4 Odrzucenie pozwu

Wniosek może zostać odrzucony wyłącznie w przypadku, gdy:

a) nie jest skierowany do sekretariatu właściwego sądu lub gdy wnioskodawca nie wskazał „sądu właściwego do przeprowadzenia oceny dokumentów” w przypadku ich przedłożenia w celu przekazania;

b) nie zawiera informacji na temat tożsamości stron, miejsca zamieszkania wnioskodawcy ani adresu, pod który należy doręczyć powiadomienie skierowane do dłużnika;

c) nie jest podpisany – dotyczy to wyłącznie przypadku, w którym wniosek został złożony w formie innej niż elektroniczna;

d) nie jest sporządzony w języku portugalskim;

e) nie jest zgodny z wzorem zatwierdzonym na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości;

f) nie zawiera informacji o uiszczeniu opłat sądowych;

g) wartość przedmiotu sporu przekracza 15 000,00 EUR i nie ma informacji o tym, że roszczenie dotyczy transakcji handlowej, jak określono w odpowiedzi na pytanie 1.1.1;

h) wniosek nie jest zgodny z kwotą ani celem postępowania.

Ponieważ zgodnie z obowiązującą procedurą wniosek nie jest przekazywany żadnemu organowi sądowemu, tj. sądowi we właściwym znaczeniu tego słowa, lecz jest jedynie analizowany przez urzędnika wymiaru sprawiedliwości, nie przeprowadza się żadnej wstępnej oceny zasadności wniosku.

1.5 Odwołanie

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu wniosku można przekazać sędziemu lub, w przypadku gdy w danym sądzie pracuje więcej niż jeden sędzia, sędziemu rozpoznającemu sprawę.

1.6 Sprzeciw

W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie nakazu zapłaty pozwany ma 15 dni (licząc od dnia otrzymania należytego powiadomienia) na wniesienie sprzeciwu wobec wniosku.

Sprzeciw należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Jeżeli po stronie powodowej występuje więcej niż jeden podmiot, pozwany musi złożyć sprzeciw w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie powodów zamieszkujących w odrębnych gospodarstwach domowych, chyba że reprezentuje ich ten sam pełnomocnik procesowy.

1.7 Skutek wniesienia sprzeciwu

Jeżeli pozwany zgłosi sprzeciw wobec roszczenia w terminie, klauzula wykonalności nie zostanie nadana, tj. żądany tytuł wykonawczy nie zostanie sporządzony.

W takim przypadku sprawa zostanie automatycznie rozpoznana jako powództwo o ustalenie stosunku prawnego.

1.8 Skutek niewniesienia sprzeciwu

Jeżeli po otrzymaniu powiadomienia pozwany nie wniesie sprzeciwu, sekretarz sądowy opatrzy wniosek o wydanie nakazu zapłaty następującą adnotacją: „Niniejszy dokument stanowi tytuł wykonawczy” (art. 14 ust. 1 przepisów załączonych do dekretu z mocą ustawy nr 269/98). Oznacza to, że dokument można wykorzystać jako podstawę przymusowego sądowego dochodzenia roszczenia.

Jedyny wyjątek ma miejsce w sytuacji, gdy wniosek nie jest zgodny z kwotą lub celem postępowania; wówczas sekretarz nie może nadać klauzuli wykonalności.

1.8.1 Co należy zrobić, aby nakaz zapłaty stał się tytułem wykonawczym?

Nadanie klauzuli wykonalności przez sekretarza nie zależy od podjęcia przez powoda żadnego konkretnego działania, ale następuje automatycznie, gdy stanie się jasne, że powiadomienie zostało doręczone pozwanemu, który nie zgłosił sprzeciwu w ramach postępowania.

1.8.2 Czy orzeczenie to jest prawomocne czy nadal istnieje możliwość, aby pozwany odwołał się od tego orzeczenia?

Od przedmiotowego orzeczenia (postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności) nie można się odwołać.

Należy jednak pamiętać, że nadanie klauzuli wykonalności nie stanowi czynności sądowej, tj. interwencji sądu służącej rozstrzygnięciu prywatnego sporu; jest to po prostu czynność skutkująca sporządzeniem dokumentu pozasądowego.

Dalsze informacje

Ostatnia aktualizacja: 30/04/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.