Europejski nakaz zapłaty

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie postępowania w sprawie wydania nakazu zapłaty

Tak, w Szwecji istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty (betalningsföreläggande) do Służby Komorniczej (Kronofogdemyndigheten). Wnioski należy wysyłać na adres:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Służby Komorniczej w języku szwedzkim, angielskim, fińskim, północnolapońskim, polskim, arabskim i perskim.

1.1 Zakres i postępowanie

1.1.1 Jakie rodzaje roszczeń są kwalifikowalne (np. tylko roszczenia pieniężne, tylko roszczenia wynikające ze zobowiązań umownych itp.)?

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty musi dotyczyć obowiązku wypłacenia określonej należności pieniężnej przez pozwanego. Należność taka musi być zaległa i w przedmiocie postępowania musi być dopuszczalna mediacja.

1.1.2 Czy istnieje górny pułap wartości roszczenia (wartości przedmiotu sporu)?

Nie, roszczenia mogą być rozpatrywane niezależnie od ich wartości.

1.1.3 Czy skorzystanie z postępowania jest fakultatywne czy obligatoryjne?

Złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty nie jest obowiązkowe. Zamiast tego można wytoczyć powództwo przed sąd rejonowy (tingsrätt).

1.1.4 Czy możliwe jest zastosowanie postępowania, jeżeli pozwany mieszka w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim?

Możliwość skorzystania z postępowania w sprawie nakazu zapłaty opiera się na założeniu, że pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Szwecji. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty przeciwko pozwanemu, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Szwecji. Decyzję w sprawie wniosku o nakaz zapłaty można wykonać w innych państwach członkowskich UE zgodnie z rozporządzeniem Bruksela I (rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych).

1.2 Sąd właściwy

Wnioski należy skierować do Służby Komorniczej.

1.3 Wymogi formalne

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty musi zostać złożony na piśmie i podpisany. We wniosku powód musi wskazać roszczenie wraz z uzasadnieniem. Należy podać kwotę należności, termin płatności i żądane odsetki, jak również wszelkie koszty, których zwrotu się dochodzi. Ponadto we wniosku należy określić strony postępowania.

1.3.1 Czy skorzystanie ze standardowego formularza jest obowiązkowe? (Jeżeli tak, gdzie można pobrać taki formularz?)

Nie, ale dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Służby Komorniczej (http://www.kronofogden.se/) dostępny jest formularz wniosku w języku szwedzkim i angielskim oraz instrukcje, jak go wypełnić.

1.3.2 Czy istnieje przymus adwokacki?

Nie, przy składaniu wniosku o wydanie nakazu zapłaty nie ma potrzeby korzystania z usług adwokata. Można występować samodzielnie we własnej sprawie, w związku z czym nie ma obowiązku korzystania z usług pełnomocnika lub doradcy prawnego.

1.3.3 Jak bardzo szczegółowo należy opisać roszczenie?

Uzasadnienie musi być wystarczająco szczegółowe, tak aby pozwany wiedział, czego dotyczy roszczenie, i mógł podjąć decyzję w sprawie ewentualnego złożenia sprzeciwu. Zakres roszczenia musi być obiektywnie jasny, tak aby w chwili uzyskania wykonalności decyzji można było dokładnie ustalić, czego dotyczy roszczenie.

1.3.4 Czy konieczne jest przedstawienie dowodów pisemnych dotyczących danego roszczenia? Jeżeli tak, jakie dokumenty są dopuszczalne jako dowody?

Nie jest wymagane przedstawienie dowodów pisemnych.

1.4 Odrzucenie pozwu

Zgodnie z ogólną zasadą nie bada się prawidłowości roszczenia przed wydaniem nakazu. Jeżeli jednak wydaje się, że roszczenie powoda jest bezpodstawne lub nieuzasadnione, wniosek należy traktować tak, jakby został on zaskarżony przez pozwanego.

Wniosek może zostać odrzucony w przypadku stwierdzenia w nim braków.

1.5 Odwołanie

System szwedzki opiera się na zasadzie, że sprawy nie bada się pod względem merytorycznym. W przypadku zakwestionowania roszczenia wniosek nie zostaje oddalony, lecz przekazany do sądu celem dalszego rozpatrzenia. Zob. pytanie 1.6 poniżej. Nie istnieje zatem żadne postanowienie o oddaleniu wniosku, które można by zaskarżyć.

W przypadku odrzucenia wniosku w sposób opisany w pkt 1.4 takie postanowienie o odrzuceniu wniosku można zaskarżyć.

1.6 Sprzeciw

Termin na zaskarżenie nakazu jest określony w nakazie. Zazwyczaj termin wynosi dziesięć dni od daty wydania nakazu. Zgłoszenie zastrzeżeń należy sporządzić na piśmie.

1.7 Skutek wniesienia sprzeciwu

Jeżeli pozwany zaskarży wniosek, powód zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Jeżeli powód podtrzymuje swoje roszczenie, może zażądać skierowania sprawy do sądu rejonowego.

1.8 Skutek niewniesienia sprzeciwu

Jeżeli pozwany nie zaskarży wniosku w wyznaczonym terminie, Służba Komornicza niezwłocznie wydaje decyzję w sprawie wniosku.

1.8.1 Co należy zrobić, aby nakaz zapłaty stał się tytułem wykonawczym?

Decyzja Służby Komorniczej jest wykonalna i podlega wykonaniu przez Służbę Komorniczą z jej własnej inicjatywy na terytorium Szwecji niezwłocznie po jej wydaniu, chyba że powód, składając wniosek o wydanie nakazu zapłaty, wyraźnie zwrócił się o zaniechanie wykonania tej decyzji.

1.8.2 Czy orzeczenie to jest prawomocne czy nadal istnieje możliwość, aby pozwany odwołał się od tego orzeczenia?

Pozwany może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie jednego miesiąca od dnia wydania decyzji. W takiej sytuacji sprawa zostaje przekazana do sądu rejonowego celem ponownego rozpatrzenia.

Ostatnia aktualizacja: 19/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.