Somaţia europeană de plată

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Capitolul 38 – „Proceduri de executare silită” – din Codul de procedură civilă (Monitorul Oficial nr. 59 din 20 iulie 2007, în vigoare de la 1 martie 2008, modificat ultima dată în Monitorul Oficial nr. 86/2017) prevede o procedură simplificată prin care reclamanții pot recupera creanțe în cazul în care este puțin probabil ca cererea lor să fie contestată de pârât.

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Se pot emite titluri executorii în temeiul articolului 410 din Codul de procedură civilă, la cererea creditorilor, pentru următoarele creanțe:

 • creanțe pecuniare sau creanțe referitoare la bunuri substituibile, atunci când instanța competentă să soluționeze cererea este tribunalul de raion;
 • predarea unui bun mobil, pe care debitorul l-a primit cu obligația de a-l returna, care face obiectul unui gaj sau care i-a fost predat debitorului cu obligația de transfer de posesie, atunci când instanța competentă să soluționeze cererea este tribunalul de raion.

Cererea trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 127 alineatele (1) și (3) și la articolul 128 alineatele (1) și (2) din Codul de procedură civilă și să indice un cont bancar sau o altă metodă de plată.

În plus, articolul 417 din Codul de procedură civilă prevede în mod expres că reclamantul poate solicita emiterea unui titlu executoriu și în cazul în care creanța, indiferent de valoare, se referă la:

 • un act al unei autorități administrative conform căruia instanțele civile sunt competente să dispună executarea;
 • un document sau un extras din registrele contabile care stabilește creanțe ale instituțiilor guvernamentale, municipalităților și băncilor;
 • un act notarial, o tranzacție sau un alt contract pentru care un notar public a legalizat semnăturile în ceea ce privește obligațiile cuprinse în acesta de a plăti sume de bani sau alte bunuri substituibile, precum și obligațiile de a transfera anumite bunuri;
 • un extras din Registrul garanțiilor speciale privind o garanție înregistrată și începerea executării în cazul transferului de bunuri care fac obiectul unui gaj;
 • un extras din Registrul garanțiilor speciale privind un contract de vânzare-cumpărare înregistrat care conține o clauză de rezervă a dreptului de proprietate sau un contract de leasing în cazul returnării bunurilor vândute sau luate în leasing;
 • un contract de gaj sau un contract de ipotecă, în temeiul articolului 160 și al articolului 173 alineatul (3) din Legea privind obligațiile și contractele;
 • un act valabil pentru constituirea unei creanțe private, de stat sau municipale, atunci când executarea acesteia se face în conformitate cu procedura prevăzută în Codul de procedură civilă;
 • o dispoziție de rambursare;
 • un bilet la ordin, o cambie sau un titlu de valoare echivalent, precum și o obligațiune sau cupoanele aferente acesteia.

În cazul în care, în temeiul articolului 417 din Codul de procedură civilă, cererea este însoțită de un document pe care se întemeiază creanța, creditorul poate solicita instanței să dispună executarea imediată și să emită un mandat de executare.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

În cazul în care creanța provine din anumite acte în temeiul articolului 417 din Codul de procedură civilă, nu există o limită superioară în ceea ce privește valoarea acesteia.

În conformitate cu restul dispozițiilor privind creanțele pecuniare, creanțele pentru bunuri substituibile sau transferul de bunuri mobiliare, se poate emite un titlu executoriu numai în cazul în care creanța este de competența instanței districtuale. Instanța districtuală este competentă pentru creanțele în materie civilă și comercială în valoare de până la 25 000 BGN și pentru toate creanțele de întreținere, conflictele de muncă și creanțele rezultate din avizul de deficiență.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Utilizarea procedurilor nu este obligatorie. Chiar dacă există condiții prealabile pentru emiterea unui titlu executoriu, reclamantul nu este obligat să aleagă această procedură de apărare, ci poate să introducă o acțiune în cadrul procedurii generale referitoare la cereri.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Nu se emite un titlu executoriu în cazul în care debitorul nu dispune nici de o adresă permanentă, nici de o reședință obișnuită sau de un sediu ori un loc de desfășurare a activității pe teritoriul Republicii Bulgaria.

1.2 Instanţa competentă

Cererea se depune la instanța districtuală în a cărei rază de comptență se află adresa permanentă sau sediul debitorului, iar instanța dispune de trei zile pentru a efectua o verificare oficială a competenței teritoriale. În cazul în care instanța își declină competența, aceasta transmite cauza instanței competente.

1.3 Condiţii de formă

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Utilizarea formularelor de cerere aprobate de Ministrul Justiției este obligatorie. Cererile constituie o anexă la Regulamentul nr. 6 din 20 februarie 2008 privind aprobarea formularelor pentru titlurile executorii, cererile pentru emiterea unui titlu executoriu și alte documente legate de procedura de emitere a „somației de plată”, emis de Ministrul Justiției (articolul 425 din Codul de procedură penală).

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu este obligatoriu.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Cererea trebuie să precizeze circumstanțele pe care se întemeiază creanța și în ce constă esența acesteia.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

În conformitate cu articolul 410 din Codul de procedură penală, nu este necesar să se anexeze la cerere dovezi pentru stabilirea creanței. Solicitantul poate anexa astfel de dovezi, dar nu are nicio obligație în acest sens, deoarece procedura are drept scop numai să verifice dacă respectiva creanță este contestabilă. Este suficient ca reclamantul să susțină existența creanței sale. În cazul în care debitorul contestă titlul executoriu, verificarea existenței creanței se efectuează în cadrul procedurii privind cererile. Cererea trebuie să fie însoțită de o procură dacă este depusă de către un mandatar, precum și de o dovadă a plății taxelor de timbru și a cheltuielilor judiciare, după caz.

1.4 Respingerea cererii

Cererea de emitere a unui titlu executoriu în temeiul articolului 410 din Codul de procedură civilă este respinsă în următoarele cazuri:

 • dacă cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 410 din Codul de procedură civilă, adică nu se referă la plata unei sume de bani sau a unor bunuri substituibile cu un preț de până la 25 000 BGN, respectiv la bunuri mobile din categoria menționată la articolul 410 alineatul (1) punctul 2 din Codul de procedură civilă; de asemenea, dacă cererea nu îndeplinește cerințele de regularitate, caz în care, în loc să fie suspendată fără efect, aceasta este respinsă în mod direct. Numai în cazuri excepționale, atunci când solicitantul nu a utilizat formularul de cerere aprobat sau a utilizat un formular necorespunzător, instanța îi oferă instrucțiuni în vederea remedierii acestei nereguli, anexând la aviz formularul corespunzător [articolul 425 alineatul (2) din Codul de procedură civilă];
 • în cazul în care creanța este în conflict cu legea sau cu bunele moravuri;
 • în cazul în care debitorul nu are o adresă permanentă sau sediul pe teritoriul Republicii Bulgaria sau în cazul în care acesta nu are reședința obișnuită sau locul de desfășurare a activității pe teritoriul Republicii Bulgaria.

1.5 Căi de atac

Părțile nu pot introduce căi de atac împotriva titlului executoriu, mai puțin în ceea ce privește partea de cheltuieli. Un ordin prin care cererea este respinsă, integral sau parțial, poate fi atacat de către reclamant la instanța regională relevantă printr-o cale de atac individuală pentru care nu se depune nicio copie a notificării sau comunicării. Ordinul de executare imediată pe care instanța îl emite în cazul unui document prezentat în conformitate cu articolul 417 din Codul de procedură civilă poate, de asemenea, să facă obiectul unei căi de atac. O acțiune de atac individuală împotriva ordinului de executare imediată trebuie formulată împreună cu declarația de opoziție împotriva titlului executoriu emis și se poate întemeia numai pe considerente derivate din actele care intră sub incidența articolului 417 din Codul de procedură civilă.

1.6 Declaraţia de opoziţie

După ce a primit titlul executoriu, debitorul poate formula opoziție scrisă la aceasta sau la o parte a acestuia în termen de două săptămâni fără să fie necesară nicio justificare, cu excepția cazurilor menționate la articolul 414a din Codul de procedură civilă:

- dacă și-a îndeplinit obligația;

- dacă nu a suportat cheltuieli, întrucât comportamentul lor nu a condus la declararea creanței. În aceste cazuri, opoziția trebuie să îi fie comunicată solicitantului, care dispune de un termen de 3 zile pentru a formula observații. În cazul în care reclamantul nu prezintă observații, instanța anulează somația de plată, în întregime sau parțial, inclusiv partea referitoare la cheltuieli. În cazul emiterii unui mandat de executare în temeiul titlului executoriu, și acesta va fi anulat în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedură civilă.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

Dacă debitorul formulează opoziție în termenul prevăzut, iar titlul executoriu îi este notificat sau comunicat în condițiile prevăzute la articolul 47 alineatul (5) din Codul de procedură civilă (prin afișarea unei notificări la adresa sa) și în cazul în care instanța a refuzat să emită un titlu executoriu, aceasta îl informează pe reclamant că poate introduce o acțiune în constatarea creanței în termen de o lună, achitând taxa de stat datorată, și dispune suspendarea executării dacă a emis un mandat de executare în temeiul articolului 418 din Codul de procedură civilă. În cazul în care solicitantul nu prezintă dovezi că a introdus acțiunea declaratorie în termenul prevăzut, instanța anulează somația de plată, integral sau numai partea pentru care nu s-a formulat nicio cerere.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

În temeiul articolului 416 din Codul de procedură civilă, în cazul în care nu se depune nicio declarație de opoziție în timp util sau aceasta este retrasă, titlul executoriu își produce efectele și pe baza acestuia instanța emite un mandat de executare, care va fi menționat în mod corespunzător în titlu.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

În termen de o lună de la luarea la cunoștință a titlului executoriu, debitorul căruia nu i s-a oferit posibilitatea de a contesta creanța poate formula opoziție la instanța de apel, în cazul în care:

 • titlul executoriu nu i-a fost notificat sau comunicat în mod corespunzător;
 • titlul executoriu nu i-a fost notificat sau comunicat personal și, la data notificării sau comunicării acestuia, debitorul nu își avea reședința obișnuită în Bulgaria;
 • debitorul nu a putut lua cunoștință în timp util de notificarea sau comunicarea titlului executoriu din cauza unor circumstanțe specifice neprevăzute;
 • debitorul nu a fost în măsură să formuleze opoziție din cauza unor circumstanțe neprevăzute specifice care s-au dovedit a fi insurmontabile.

Prezentarea acestei declarații de opoziție nu suspendă executarea titlului, însă, la cererea debitorului și în urma prezentării unor garanții adecvate de către acesta, instanța poate să suspende executarea [articolul 423 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Instanța admite declarația de opoziție în cazul în care se constată existența condițiilor preliminare menționate mai sus. În cazul în care instanța de apel admite declarația de opoziție pe motiv că debitorul nu are o adresă permanentă sau un sediu pe teritoriul Republicii Bulgaria sau nu are reședința obișnuită sau locul de desfășurare a activității pe teritoriul Republicii Bulgaria, atunci aceasta anulează în mod oficial titlul executoriu și mandatul de executare emis în acest sens. În caz contrar, dacă instanța de apel admite declarația de opoziție, aceasta suspendă executarea titlului emis și retrimite cauza la instanța districtuală, oferindu-i instrucțiuni reclamantului cu privire la faptul că acesta poate introduce o acțiune în legătură cu creanța sa, în termen de o lună, prin achitarea soldului aferent taxei de timbru [articolul 423 alineatul (3) din Codul de procedură civilă].

În plus, debitorul poate contesta, în cadrul unei proceduri privind cererile, creanța pentru care a fost emis un titlu executoriu în cazul în care sunt constatate noi fapte sau noi probe scrise de o importanță esențială pentru cauză, de care acesta nu putea avea cunoștință în cursul perioadei de depunere a declarației de opoziție sau pe care acesta nu le-ar fi putut obține în cursul aceleiași perioade. Acțiunea poate fi introdusă în termen de trei luni de la data la care noua situație a ajuns la cunoștința debitorului sau de la data la care acesta a fost în măsură să obțină noile probe scrise, însă nu mai târziu de un an de la încheierea recuperării obligatorii a creanței (articolul 424 din Codul de procedură civilă).

Ultima actualizare: 18/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.