NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Somaţia europeană de plată

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Republica Croația aplică somația europeană de plată, iar procedura de emitere a acestui tip de somații este reglementată de dispozițiile Codului de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 și 89/14; denumit în continuare: „ZPP”] și de Regulamentul privind modalitatea de depunere a cererii de somație europeană de plată și a opoziției la somația europeană de plată (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN nr. 124/13).

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura pentru emiterea unei somații europene de plată este aplicată în vederea recuperării creanțelor pecuniare al căror cuantum este stabilit și care sunt exigibile la momentul introducerii cererii de somație europeană de plată. Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 1896/2006”] a instituit o procedură europeană de somație de plată, acest regulament aplicându-se în materie civilă și comercială transfrontalieră, indiferent de tipul de instanță, cu derogările prevăzute de regulament.

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Cererile care privesc creanțe în bani (creanțe pecuniare). Obiectul cererii nu poate fi reprezentat decât de creanțe care constituie obligații contractuale sau necontractuale și care sunt stabilite în mod nominal.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Nu există o limită superioară în ceea ce privește valoarea creanței.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Utilizarea procedurii nu este obligatorie, întrucât reclamantul este liber să decidă cu privire la modul în care va depune cererea, atât timp cât aceasta nu contravine normelor obligatorii și normelor privind moralitatea publică. Instanța va emite somația de plată, chiar dacă reclamantul nu a sugerat în cuprinsul cererii sale emiterea unei somații de plată, dacă au fost îndeplinite toate cerințele în acest sens. Prin urmare, emiterea somației de plată este obligatorie pentru instanță în cazul în care au fost îndeplinite toate condițiile pentru emiterea acesteia.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Da.

1.2 Instanţa competentă

Decizia cu privire la cererile de emitere și de reexaminare — și de emitere a unui certificat de constatare a forței executorii — a somației europene de plată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 aparține exclusiv Tribunalului Comercial din Zagreb (Trgovački sud u Zagrebu).

1.3 Condiţii de formă

Cererea de somație europeană de plată și opoziția la somație trebuie să fie transmise numai într-un format care poate fi citit în mod automat, în cazul în care instanța consideră că aceste acte sunt adecvate pentru prelucrarea automată.

Modul de depunere a cererilor pentru somația europeană de plată și a opoziției la această somație sunt reglementate de Regulamentul privind modalitatea de depunere a cererii de somație europeană de plată și a opoziției la somația europeană de plată (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 124/13; denumit în continuare „Regulamentul”], care a intrat în vigoare la 17 octombrie 2013.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Cererea de emitere a unei somații europene de plată și opoziția la această somație trebuie să fie prezentate instanței competente prin intermediul formularelor prevăzute de Regulamentul nr. 1896/2006, personal, pe suport de hârtie, sau prin poștă. Prin urmare, utilizarea unui formular-tip în procedura de emitere a unei somații europene de plată este obligatorie, iar formularele pot fi descărcate de pe site-ul web al Tribunalul Comercial din Zagreb (http://sudovi.pravosudje.hr/tszag/).

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Orice parte — persoană fizică sau juridică — este autorizată să aleagă în mod liber dacă se va reprezenta singură în procedură sau dacă va angaja un intermediar, care este, de obicei, avocat, cu excepția cazului în care dispozițiile din ZPP prevăd altfel. Prin urmare, reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie în cadrul procedurii de emitere a unei somații europene de plată.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Partea este obligată să completeze formularul A (Cerere de somație europeană de plată) într-un format care poate fi prelucrat automat. Punctul 6 din formularul respectiv oferă posibilitatea de a alege temeiuri juridice care vor preciza în mod clar la ce se referă creanța.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Punctul 10 din formularul A prevede ca partea să anexeze elementele de probă pe care le are la dispoziție și să descrie la ce se referă elementul de probă concret. Elementele de probă și obținerea acestora sunt reglementate de dispozițiile articolelor 219-271 din ZPP, iar instanța hotărăște care dintre elementele de probă prezentate trebuie să fie luat în considerare în vederea constatării și aprecierii situației de fapt relevante. În plus, instanța decide, la libera sa apreciere, care sunt elementele de fapt pe care le va considera stabilite, după evaluarea judicioasă și atentă a tuturor elementelor de probă, atât individual, cât și în ansamblu, și ținând seama de rezultatele întregii proceduri.

Mai multe informații cu privire la elementele de probă și obținerea acestora sunt prevăzute în pachetul informativ intitulat „Obținere de probe — Republica Croația” (Izvođenje dokaza - Republika Hrvatska).

1.4 Respingerea cererii

În caz de respingere a cererilor, se aplică regula generală prevăzută la articolul 109 din ZPP. Acest articol prevede că, în cazul în care cererea nu este ușor de înțeles sau nu conține toate elementele necesare pentru a lua măsuri cu privire la aceasta, instanța va obliga partea solicitantă să corecteze cererea depusă, adică să o modifice în conformitate cu instrucțiunile furnizate, și o va returna în scopul corectării sau al modificării. Cererea se consideră retrasă dacă nu este returnată instanței și corectată în conformitate cu instrucțiunile primite din partea instanței în termenul prevăzut, iar în cazul în care se înapoiază fără corecții sau modificări, aceasta va fi respinsă.

1.5 Căi de atac

Singura cale de atac la dispoziția pârâtului în cazul depunerii unei cereri de somație europeană de plată este opoziția. Cererea de reexaminare a somației europene de plată în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) sau (2) din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 este soluționată prin ordonanță, împotriva căreia nu există nicio cale de atac. Împotriva titlului executoriu se poate formula o cale de atac pentru motivele referitoare la creanță stabilite în somația europeană de plată numai dacă aceste motive au apărut după comunicarea sau notificarea somației și dacă acestea nu mai puteau fi prezentate în cuprinsul opoziției, potrivit articolului 16 din Regulamentul nr. 1896/2006.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Pârâtul poate face opoziție la somația europeană de plată la instanța de origine utilizând formularul-tip F care îi este furnizat odată cu somația europeană de plată. Opoziția se trimite în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării somației către pârât, iar pârâtul indică în opoziție că el contestă creanța fără a fi obligat să precizeze motivele acestei contestații.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

În cazul în care pârâtul face opoziție la somația europeană de plată în sensul articolului 16 din Regulamentul nr. 1896/2006, procedura ulterioară se va desfășura în conformitate cu dispozițiile din ZPP privind procedura în cazul unei opoziții la o somație de plată (articolul 445a și articolele 451-456 din ZPP), ținând seama de dispozițiile articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării somației de plată către pârât, ținând seama în același timp de termenul corespunzător pentru primirea opoziției, nu s -a făcut opoziție la instanță, instanța este obligată să declare forța executorie a somației europene de plată utilizând formularul-tip G.

Somația europeană de plată executorie (articolele 18 și 19 din Regulamentul nr. 1896/2006) emisă de o instanță din Republica Croația este un titlu executoriu pe baza căruia, în Republica Croația, se poate solicita executarea în același mod în care se procedează în temeiul unei decizii executorii emise de o instanță croată.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Ca regulă generală, reclamantul trebuie să solicite în mod explicit instanței să elibereze un certificat de constatare a forței executorii, iar instanța declară forța executorie a somației europene de plată utilizând formularul-tip G.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Pârâtul poate solicita o reexaminare a somației europene de plată în temeiul dispozițiilor articolului 507n din ZPP, luând în același timp în considerare motivele prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, iar instanța care se pronunță cu privire la cerere poate amâna executarea prin aplicarea dispozițiilor corespunzătoare din Legea privind executarea silită referitoare la amânarea executării silite la cererea debitorului.

Ultima actualizare: 06/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.