NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Somaţia europeană de plată

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Republica Croația aplică somația europeană de plată, iar procedura de emitere a acestui tip de somație este reglementată de dispozițiile Codului de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 și 70/19] și de Regulamentul privind modalitatea de depunere a cererii de somație europeană de plată și a declarației de opoziție la somația europeană de plată (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (NN nr. 124/13).

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura europeană de somație de plată este aplicată în vederea recuperării creanțelor pecuniare al căror cuantum este stabilit și care sunt exigibile la momentul introducerii cererii de somație europeană de plată. Procedura europeană de somație de plată a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată. Regulamentul menționat se aplică în materie civilă și comercială transfrontalieră, indiferent de tipul de instanță, cu derogările prevăzute de acesta.

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Cererile care privesc creanțe în bani (creanțe pecuniare). Nu pot face obiectul unei cereri decât creanțele care constituie obligații contractuale sau necontractuale și al căror cuantum este stabilit.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Nu există o limită superioară în ceea ce privește cuantumul creanței.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Utilizarea procedurii nu este obligatorie, întrucât reclamantul este liber să decidă cu privire la modul în care va depune cererea, atât timp cât aceasta nu contravine normelor obligatorii și normelor privind moralitatea publică. Instanța va emite somația de plată, chiar dacă reclamantul nu a sugerat în cuprinsul cererii sale emiterea unei somații de plată, dacă au fost îndeplinite toate cerințele în acest sens. Prin urmare, emiterea somației de plată este obligatorie pentru instanță în cazul în care au fost îndeplinite toate condițiile pentru emiterea acesteia.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Da.

1.2 Instanţa competentă

Decizia cu privire la cererile de emitere și de reexaminare – și de eliberare a unui certificat de constatare a forței executorii – a somației europene de plată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 aparține exclusiv tribunalului municipal (općinski sud) sau tribunalului comercial (trgovački sud) în cauzele care țin de competența instanțelor comerciale, în funcție de domiciliul sau de locul de reședință obișnuit ori de sediul social al pârâtului.

1.3 Condiţii de formă

Cererea de somație europeană de plată și declarația de opoziție la somație trebuie să fie transmise numai într-un format care poate fi citit în mod automat, în cazul în care instanța consideră că aceste acte sunt adecvate pentru prelucrarea automată. Formularul de cerere poate fi depus pe suport de hârtie sau prin orice alt mijloc de comunicare acceptat de instanță.

Modul de depunere a cererilor pentru somația europeană de plată și a declarației de opoziție la această somație sunt reglementate de Regulamentul privind modalitatea de depunere a cererii de somație europeană de plată și a opoziției la somația europeană de plată, care a intrat în vigoare la 17 octombrie 2013.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Cererea de emitere a unei somații europene de plată și declarația de opoziție la această somație trebuie să fie prezentate instanței competente prin intermediul formularelor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006. Acest lucru înseamnă că utilizarea unui formular-tip în procedura de emitere a unei somații europene de plată este obligatorie, iar formularele pot fi descărcate de pe portalul european e-justiție.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Orice parte – persoană fizică sau juridică – este autorizată să aleagă în mod liber dacă se va reprezenta singură în cadrul procedurii sau dacă va angaja un intermediar, care este, de obicei, un avocat. Acest lucru înseamnă că reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie în cadrul procedurii de emitere a unei somații europene de plată.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Partea trebuie să completeze formularul A (cerere de somație europeană de plată) într-un format poate fi citit în mod automat. În cadrul acestui formular, partea are posibilitatea de a face noi declarații și de a furniza informații suplimentare pentru a-și motiva mai în detaliu cererea, dacă este necesar.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Punctul 10 din formularul A prevede ca partea să anexeze elementele de probă pe care le are la dispoziție și să descrie la ce se referă elementul de probă concret. Elementele de probă și obținerea acestora sunt reglementate de articolelor 219-271 din Codul de procedură civilă, iar instanța hotărăște care dintre elementele de probă prezentate trebuie să fie luate în considerare pentru a stabili faptele cauzei. În plus, instanța decide, în funcție de propriile sale convingeri, care sunt faptele considerate a fi fost dovedite, pe baza unei evaluări aprofundate și atente a fiecărui element de probă în mod separat și a tuturor elementelor de probă luate împreună, precum și pe baza rezultatului procedurii în ansamblul său.

1.4 Respingerea cererii

În caz de respingere a cererilor, se aplică regula generală prevăzută la articolul 109 din Codul de procedură civilă. Acest articol prevede că, în cazul în care cererea nu este ușor de înțeles sau nu conține toate elementele necesare pentru a lua măsuri cu privire la aceasta, instanța va obliga partea solicitantă să corecteze cererea depusă, adică să o modifice în conformitate cu instrucțiunile furnizate, și îi va înapoia cererea în scopul corectării sau al modificării. Cererea se consideră retrasă dacă nu este transmisă din nou instanței și corectată în conformitate cu instrucțiunile primite din partea instanței în termenul prevăzut. În cazul în care cererea este transmisă din nou instanței fără corecții sau modificări, respectiva cerere va fi respinsă.

1.5 Căi de atac

Declarația de opoziție constituie calea de atac la care poate recurge pârâtul în cazul depunerii unei cereri de somație europeană de plată. În plus, părțile au posibilitatea de a solicita reexaminarea somației europene de plată în cazuri excepționale în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, sub rezerva condițiilor prevăzute de acesta.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Pârâtul poate să depună o declarație de opoziție la somația europeană de plată la instanța de origine utilizând formularul-tip F care îi este furnizat odată cu somația europeană de plată. Declarația de opoziție se trimite în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării somației către pârât, iar pârâtul indică în declarația de opoziție că el (ea) contestă creanța fără a fi obligat(ă) să precizeze motivele acestei contestații.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

În cazul în care pârâtul depune o declarație de opoziție la somația europeană de plată în sensul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006, procedura ulterioară se va desfășura în conformitate cu dispozițiile procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 861/2007, dacă aceste dispoziții sunt aplicabile și, în cazul în care aceste dispoziții nu sunt aplicabile, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedura civilă referitoare la declarațiile de opoziție la somațiile de plată (articolul 445a și articolele 451-456), ținând seama de dispozițiile articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării somației de plată către pârât, ținând seama de termenul corespunzător pentru primirea declarației de opoziție, nu s-a depus la instanță o declarație de opoziție, instanța este obligată să declare forța executorie a somației europene de plată utilizând formularul-tip G.

O somație europeană de plată executorie [articolele 18 și 19 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006] emisă de o instanță de pe teritoriul Uniunii Europene este un titlu executoriu pe baza căruia se poate solicita executarea în Republica Croația în același mod în care se procedează în temeiul unei decizii executorii pronunțate de o instanță croată.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Ca regulă generală, reclamantul trebuie să solicite instanței o clauză executorie, iar instanța declară forța executorie a somației europene de plată utilizând formularul-tip G.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Pârâtul poate solicita o reexaminare a somației europene de plată emise în Croația în temeiul dispozițiilor articolului 507n din Codul de procedură civilă, ținând seama de dispozițiile articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006. Instanța care se pronunță cu privire la cerere poate să amâne executarea prin aplicarea dispozițiilor corespunzătoare ale procedurii privind executarea silită referitoare la amânarea executării silite la cererea debitorului. Împotriva titlului executoriu se poate formula o cale de atac pentru motivele referitoare la creanță stabilite în somația europeană de plată numai dacă aceste motive au apărut după comunicarea sau notificarea somației și dacă acestea nu mai puteau fi prezentate în cadrul declarației de opoziție, în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Ultima actualizare: 12/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.