Somaţia europeană de plată

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Da. Articolul 49 din Codul de procedură civilă (tsiviilkohtumenetluse seadustik, TsMS) reglementează procedura accelerată a somației de plată.

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Această procedură se aplică cererilor care derivă din relațiile de drept privat și este destinată să acopere plata unor sume bănești.

Procedura accelerată în cazul ordinelor de plată nu se aplică cererilor extracontractuale, cu excepția:

 • cererilor specifice care derivă din Legea privind asigurarea de răspundere civilă auto (liikluskindlustuse seadus);
 • cererilor în cazul cărora debitorul a emis o confirmare a obligației sau în cazul cărora s-a încheiat un alt acord care impune executarea.

Procedura accelerată a somației de plată nu se aplică dacă:

 • cererea nu a fost încă exigibilă în momentul depunerii petiției, cu excepția cererilor de penalități de întârziere a plății depuse ca cereri conexe sau dacă depunerea cererii depinde de îndeplinirea unei obligații reciproce, iar această obligație nu a fost încă îndeplinită;
 • obiectul cererii constă în compensarea daunelor care nu fac obiectul unui drept de proprietate;
 • cererea este înaintată împotriva unui debitor care se află în faliment;
 • cererea este depusă împotriva mai multor debitori și nu decurge din același temei sau aceeași obligație.

Procedura accelerată a somației de plată nu se aplică creanțelor conexe, dacă acestea depășesc creanța principală.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Da. Da. Procedura accelerată a somației de plată nu se aplică cererilor care depășesc 8 000 EUR. Această sumă vizează atât creanțele principale, cât și creanțele conexe.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Aplicarea procedurii accelerate a somației de plată este voluntară. Creditorul poate decide dacă dorește să solicite aplicarea procedurii accelerate în acest caz sau să inițieze o procedură ordinară.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Da. Legislația națională nu conține nicio limitare în ceea ce privește aplicabilitatea procedurii accelerate a somației de plată în cazul pârâților care au reședința într-o altă țară. În UE, competența judiciară în legătură cu pârâtul se stabilește în temeiul Regulamentului (UE) nr.1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului.

1.2 Instanţa competentă

Cererile privind procedura de urgență a somației de plată sunt examinate de secția pentru somații de plată a tribunalului Haapsalu din cadrul instanței regionale Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja).

1.3 Condiţii de formă

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Procedura accelerată a somației de plată este disponibilă numai electronic și, în consecință, cererile pot fi depuse la o instanță numai prin intermediul portalului Avalik E-toimik sau al nivelului „X-tee” care permite schimbul de date între sistemele informatice.

Cererile pot fi depuse prin E-toimik pe pagina web:https://www.e-toimik.ee/

În temeiul articolului 485 alineatul (2) din TsMS, o obiecție poate fi formulată prin utilizarea formularului anexat la propunerea de plată sau poate fi prezentată într-o altă formă. Formularul este disponibil în Riigi Teataja (Monitorul Oficial).

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu, nu este necesară numirea unui reprezentant.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Cererea privind procedura accelerată a somației de plată ar trebui să conțină o scurtă descriere a circumstanțelor care constituie baza cererii și a probelor pe care solicitantul ar putea să le prezinte în susținerea cererii. Cererea trebuie să se bazeze pe fapte și trebuie să fie susținută de documente justificative. O cerere este vădit nefondată dacă, având în vedere circumstanțele prezentate în cerere ca fiind la originea somației de plată, cererea nu poate fi soluționată pe cale legală.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu este necesar să se includă documente justificative care să confirme că cererea a fost depusă. Totuși, cererea trebuie să conțină o scurtă descriere a probelor pe care solicitantul ar putea să le prezinte în sprijinul cererii sale.

1.4 Respingerea cererii

Instanța respinge o cerere de procedură accelerată a somației de plată dacă:

 1. în temeiul Codului de procedură civilă, nu este permisă aplicarea procedurii accelerate a somației de plată;
 2. cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute în Codul de procedură civilă;
 3. propunerea de plată nu i-a fost comunicată debitorului într-un interval de timp rezonabil și nu poate fi comunicată printr-un anunț public, iar solicitantul a cerut în mod explicit ca procedura judiciară să se încheie în cazul în care s-a formulat o obiecție;
 4. solicitantul nu informează instanța, în termenul stabilit, cu privire la rezultatele comunicării către partea la procedură;
 5. există temeiuri pentru suspendarea procedurii.

1.5 Căi de atac

O hotărâre de respingere a unei cereri de aplicare a procedurii accelerate a somației de plată nu poate fi atacată. Respingerea unei cereri nu limitează dreptul solicitantului de a depune o cerere de soluționare a revendicării în instanță sau de a solicita o procedură accelerată a somației de plată.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Debitorul are dreptul să depună o obiecție cu privire la o cerere sau la o parte a cererii la instanța care a formulat propunerea de plată în termen de 15 zile sau în termen de 30 de zile, în cazul notificării în străinătate a propunerii de plată.

O obiecție poate fi formulată prin utilizarea formularului anexat la propunerea de plată sau poate fi prezentată într-o altă formă. Nu este necesar să se precizeze temeiurile obiecției.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

Dacă debitorul formulează o obiecție la somația de plată până la termenul specificat, instanța care a elaborat propunerea de plată va continua să judece cauza sau o va trimite instanței indicate în cererea de procedură accelerată a somației de plată sau instanței indicate în cererea comună depusă de părți. În problemele legate de titlul de proprietate asupra unui apartament sau a unei proprietății comune, instanța va continua să examineze cererea, cu excepția cazului în care reclamantul a solicitat instanței să dispună anumite măsuri sau să încheie procedura judiciară. În scopul măsurilor, se consideră că o acțiune a fost inițiată de îndată ce a fost depusă o cerere de aplicare a procedurii accelerate a somației de plată.

Dacă reclamantul a solicitat în mod explicit ca procedura judiciară să se încheie în cazul în care s-a formulat o obiecție, procedura judiciară se va încheia.

Dacă debitorul acceptă parțial cererea reclamantului din obiecția împotriva propunerii de plată, instanța care examinează cauza emite o somație de plată prin intermediul unei hotărâri, în scopul recuperării sumei acceptate de debitor și continuă să judece cauza în ceea ce privește suma restantă a cererii în cadrul procedurii contencioase sau al cererii.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Dacă debitorul nu achită suma indicată în propunerea de plată și nu formulează în timp util nicio obiecție la propunerea de plată, instanța emite, prin intermediul unei hotărâri, o somație de plată a sumei care trebuie recuperată.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Somația de plată ar trebui să includă o explicație adresată debitorului, cu privire la dreptul acestuia de a ataca hotărârea în termen de 15 zile sau de 30 de zile, în cazul notificării în străinătate a propunerii de plată. Trebuie furnizată debitorului și explicații privind faptul că se poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii numai pe baza uneia dintre următoarele circumstanțe:

 1. propunerea de plată i-a fost notificată debitorului în alt mod decât prin predare personală, pe baza semnăturii de primire sau electronic și nu i-a fost notificată la timp, fără ca acest lucru să fie din vina debitorului, drept pentru care debitorul nu a putut să formuleze o obiecție în timp util;
 2. debitorul nu a putut să formuleze o obiecție la propunerea de plată din motive întemeiate, independente de voința sa;
 3. condițiile prealabile ale procedurii accelerate a somației de plată nu au fost îndeplinite sau condițiile procedurii accelerate au fost grav încălcate, într-un alt mod, sau cererea la care se referă procedura accelerată este vădit nefondată.

Un reprezentant legal sau un succesor universal al debitorului poate să introducă o cale de atac împotriva unei somații de plată în termen de două luni de la data la care ia cunoștință de aceasta dacă la data la care s-a pronunțat hotărârea judecătorească existau temeiuri de suspendare, însă acestea nu au fost sau nu ar fi putut fi aduse la cunoștința instanței. Căile de atac împotriva hotărârii ar trebui să fie introduse în baza uneia dintre circumstanțele sus­menționate.

Ultima actualizare: 05/02/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.