Somaţia europeană de plată

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

În Ungaria, există o procedură de somație de plată, reglementată prin Legea L din 2009 privind procedurile de somație de plată. Procedurile de somație de plată sunt proceduri de drept civil simplificate, extrajudiciare, care vizează recuperarea creanțelor și țin de competența notarilor de drept civil. Procedura de somație de plată presupune prelucrarea automată a datelor, în vederea căreia notarul de drept civil recurge la sistemul informatic uniform online al Camerei Notarilor de Drept Civil din Ungaria (MOKK), care este disponibil la nivel național pentru notarii de drept civil, pentru părțile la procedură și pentru alte persoane implicate în procedură. Ca proceduri extrajudiciare de drept civil, procedurile notariale au același efect ca procedurile judiciare.

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

Cu excepția anumitor cazuri, se poate invoca o creanță pecuniară cu scadența depășită prin inițierea unei proceduri de somație de plată.

Dacă suma în litigiu, calculată în conformitate cu normele relevante prevăzute în Legea CXXX din 2016 privind Codul de procedură civilă, nu depășește 3 000 000 HUF, o creanță cu scadența depășită care se limitează exclusiv la plata banilor poate fi invocată numai printr­o procedură de somație de plată sau prin obținerea unui acord înainte de proces. Această dispoziție se aplică numai dacă:

(a) fiecare parte are un loc de reședință cunoscut sau, în lipsa acestuia, un loc de ședere, un sediu sau o sucursală („domiciliu”) în Ungaria și

(b) cererea de plată nu a provenit dintr-un raport juridic stabilit în temeiul Legii I din 2012 privind Codul muncii, din angajarea în sectorul public, relații de serviciu, participarea la sisteme publice de angajare, contracte de muncă încheiate în temeiul Legii privind sportul, contracte de ucenicie încheiate în cadrul formării profesionale, contracte de stagiu pentru studenți în temeiul Legii privind învățământul superior național, relații de muncă stabilite cu cooperativele sociale sau cu cooperativele de angajare de către membrii acestor cooperative sau dintr-un raport din cadrul serviciului public ori dintr-un contract administrativ, în sensul Legii I din 2017 privind Codul de procedură al instanțelor administrative. Creanțele pecuniare care decurg din aceste raporturi juridice pot fi invocate printr-o procedură de somație de plată numai în cazul în care cauza nu este legată de începerea, modificarea sau încetarea raportului juridic sau de o consecință juridică a încălcării din culpă, de către angajat, a obligațiilor care decurg din raportul juridic sau ca o consecință juridică a conduitei necorespunzătoare din partea angajatului.

Dacă suma în litigiu, calculată în conformitate cu normele relevante prevăzute în Codul de procedură civilă, depășește 30 000 000 HUF, o creanță pecuniară nu poate fi invocată printr-o procedură de somație de plată.

Invocarea unei creanțe pecuniare ar trebui înțeleasă ca neincluzând invocarea unor creanțe ipotecare împotriva unor creditori ipotecari.

Nu se poate emite nicio somație de plată dacă o parte nu are un domiciliu cunoscut în Ungaria.

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

A se vedea răspunsul de la secțiunea 1.1.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Da, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Sub 3 000 000 HUF este obligatorie, astfel cum se indică în secțiunea 1.1; în toate celelalte cazuri, este opțională.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Nu se poate emite nicio somație de plată dacă debitorul nu are un domiciliu cunoscut în Ungaria.

1.2 Instanţa competentă

În cadrul procedurilor de somație de plată, notarii de drept civil au competență pe întreg teritoriul țării. În cadrul procedurilor de somație de plată, nu pot fi formulate dispoziții în ceea ce privește competența.

Cererile depuse oral sau pe suport de hârtie sunt soluționate de notarul de drept civil la care a fost depusă cererea, în timp ce cererile electronice sunt alocate în mod automat, printr-un program informatic, unui notar de drept civil.

1.3 Condiţii de formă

Cererile pentru emiterea unei somații de plată trebuie să fie prezentate în scris, utilizându-se formularul corespunzător, sau oral.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Este obligatoriu să se folosească un formular tipizat, atât pentru documentele electronice, cât și pentru cele pe suport de hârtie. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul MOKK sau poate fi obținut de la notari.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Cererea trebuie să cuprindă:

 • raportul juridic pe care se bazează cererea, dreptul revendicat și valoarea creanței principale și a taxelor aferente;
 • data de începere a raportului juridic subiacent și data scadenței creanței;
 • datele pe baza cărora poate fi identificată creanța.

Cererea poate conține o scurtă prezentare a faptelor care stau la baza dreptului revendicat și menționarea elementelor de probă care susțin aceste fapte.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu se procedează la obținerea de probe în cazul procedurilor de plată. Cu toate acestea, cererea poate conține o scurtă prezentare a faptelor care stau la baza dreptului revendicat și menționarea elementelor de probă care susțin aceste fapte. Această dispoziție nu împiedică notarul de drept civil să examineze dacă o cerere privind scutirea parțială de la achitarea costurilor, plata în rate sau amânarea plății este întemeiată.

1.4 Respingerea cererii

Notarul de drept civil va respinge cererea în cazul în care se poate stabili că:

 1. competența notarilor de drept civil din Ungaria sau, în cazul transferării cauzei către procedurile ordinare, competența instanțelor din Ungaria este exclusă prin lege, printr-un act juridic cu caracter obligatoriu al Uniunii Europene sau printr-o convenție internațională ori o instanță străină are competență exclusivă;
 2. executarea creanței reclamantului intră în competența exclusivă a instanțelor sau a unei alte autorități;
 3. legea prevede că nu poate fi emisă nicio somație de plată;
 4. este deja în curs de desfășurare o procedură de somație de plată între părți pentru aceleași drepturi și în aceleași condiții de fapt sau consecințele juridice ale introducerii unei acțiuni în instanță s-au manifestat deja ori există o somație de plată efectivă sau o altă hotărâre definitivă deja pronunțată în cauza respectivă;
 5. partea nu are capacitate juridică de a acționa în cauza respectivă;
 6. la momentul depunerii cererii de emitere a unei somații de plată, reclamantul nu are domiciliul în Ungaria sau domiciliul din Ungaria al reclamantului încetează să existe după depunerea cererii sau notificarea către reclamant nu s-a putut efectua la domiciliul specificat de reclamant;
 7. reclamantul solicită ca notificarea să fie realizată prin publicarea somației de plată;
 8. transmiterea somației de plată la adresa din Ungaria a pârâtului a eșuat în mod repetat, cu excepția cazurilor în care se presupune că notificarea a avut loc;
 9. cererea reclamantului este prematură sau, dintr-un alt motiv decât prescripția, nu poate fi executată de către o instanță;
 10. reclamantul nu a respectat termenul stabilit de legislația separată pentru executarea creanței în cadrul unei proceduri în materie civilă;
 11. o cerere depusă de un reprezentant legal nu respectă cerințele privind conținutul prevăzute de dreptul aplicabil sau de legislația delegată ori nu dispune de împuternicirea reprezentantului legal sau cheltuielile de judecată aferente procedurii nu au fost plătite;
 12. o persoană juridică sau o altă persoană care are o obligație de administrare electronică prevăzută de lege nu a transmis cererea prin mijloace electronice, cu excepția cererilor de scutire parțială de cheltuieli prezentate de o persoană fizică care are un reprezentant legal;
 13. în urma solicitării instanței de judecată cu privire la remedierea unor deficiențe de către reclamant, cererea (sau partea relevantă din aceasta) nu este prezentată în termenul specificat sau cererea depusă este în continuare incompletă, ceea ce împiedică examinarea acesteia, ori reclamantul nu a achitat în avans taxa de administrare; sau
 14. reclamantul solicită cheltuieli de procedură într-o cerere în temeiul dreptului material.

Cu excepția cazurilor în care se presupune că notificarea a avut loc, dacă somația de plată nu a putut fi transmisă pârâtului, reclamantul trebuie informat cu privire la acest lucru și trebuie să i se solicite totodată să notifice noul domiciliu din Ungaria al pârâtului în termen de treizeci de zile. Dacă reclamantul furnizează datele solicitate, trebuie să se încerce din nou notificarea, iar dacă nu reușește nici această nouă încercare, cererea trebuie să fie respinsă din motivul prevăzut de la litera (h).

Dacă reclamantul nu furnizează datele solicitate sau dacă datele furnizate de reclamant sunt incomplete, cererea trebuie să fie respinsă din motivul prevăzut de la litera (m).

Ordonanța de respingere a cererii de somație de plată trebuie notificată reclamantului și transmisă pârâtului. Reclamantul poate să conteste ordonanța, fără a fi necesar să transmită contestația pârâtului pentru prezentarea de observații.

1.5 Căi de atac

Reclamantul poate să introducă o cale de atac împotriva ordonanței de respingere a cererii de somație de plată. În general, căile de atac sunt judecate în cadrul unor proceduri nelitigioase de către instanța regională (törvényszék) care are competență în regiunea în care se află sediul notarului de drept civil, în conformitate cu normele privind căile de atac împotriva ordonanțelor. O cale de atac poate fi depusă în termen de 15 zile de la notificarea deciziei. În cazul în care o cerere de somație de plată este respinsă, reclamantul poate alege să invoce creanța printr-o altă cerere de somație de plată, o acțiune în instanță sau alte mijloace legale. În acest caz, efectele juridice ale depunerii unei cereri se mențin dacă noua cerere de somație de plată sau cerere de deschidere a procedurii în instanță este depusă sau trimisă prin scrisoare recomandată în termen de treizeci de zile de la data la care ordonanța de respingere devine definitivă sau dacă creanța este invocată prin alte mijloace legale în același termen. Nu se acceptă nicio cerere de prelungire dacă nu este respectat acest termen. O nouă cerere de somație de plată trebuie să menționeze numărul de referință al ordonanței prin care s-a respins cererea anterioară. Cererea de deschidere a procedurii în instanță trebuie să conțină, în anexă, ordonanța ca atare.

În alte cazuri, o decizie din cadrul unei proceduri de somație de plată poate face obiectul unei căi de atac dacă Legea privind procedurile de somație de plată sau Codul de procedură civilă permite o cale de atac.

Nu există posibilitatea de a introduce o cale de atac împotriva unei somații de plată, dar pârâtul poate depune o declarație de opoziție, astfel cum se descrie în secțiunea 1.6.

Întrucât o somație de plată definitivă are același efect ca și o hotărâre judecătorească, poate fi depusă o cerere de revizuire a acesteia în conformitate cu normele prevăzute de Codul de procedură civilă. Revizuirea se încadrează în competența instanței care ar fi avut competență ca instanță de prim rang dacă procedura ar fi fost transferată către procedurile civile ordinare ca urmare a unei declarații de opoziție. Dacă se depune o cerere de revizuire, instanța primește documentele cauzei pe suport de hârtie de la notarul de drept civil sau le obține în format electronic din sistemul MOKK.

Nu se poate depune cerere de revizuire a unei somații de plată definitive.

1.6 Declaraţia de opoziţie

Pârâtul poate depune o declarație de opoziție împotriva somației de plată la notarul de drept civil în termen de 15 zile de la notificarea acesteia. Cererile depuse de către pârât referitoare doar la o amânare de plată sau la o plată în rate nu sunt considerate contestații împotriva somației de plată. Astfel de cereri pot fi depuse numai în termenul stabilit pentru declarațiile de opoziție. Dacă pârâtul susține în declarația de opoziție că creanța invocată a fost deja plătită înainte de notificarea somației de plată, notarul de drept civil invită reclamantul, la momentul notificării declarației de opoziție, să precizeze în termen de cincisprezece zile dacă creanța mai există. Dacă există un document care atestă plata sau tranzacția de plată are un identificator unic, pârâtul trebuie să indice în declarația de opoziție numărul și data documentului justificativ sau detaliile care identifică tranzacția (identificatorul tranzacției, plătitorul etc.) și data tranzacției. Dacă reclamantul acceptă declarația pârâtului sau nu răspunde, notarul de drept civil va încheia procedura. Dacă reclamantul contestă declarația pârâtului, procedura de somație de plată este transferată către procedurile civile ordinare. Dacă, pe baza declarației pârâtului, reclamantul reduce creanța invocată prin procedura de somație de plată, instanța va trata creanța redusă în cadrul procedurii civile. Trebuie remarcat faptul că somația de plată nu este considerată a fi contestată în cazul în care pârâtul declară că creanța invocată a fost plătită după ce s-a primit somația de plată. În acest caz, somația de plată dobândește caracter definitiv în ziua următoare ultimei zile a termenului stabilit pentru depunerea unei declarații de opoziție. În cazul în care pârâtul nu primește somația de plată (este returnată ca „nerevendicată”) și, din acest motiv, trebuie să se considere că aceasta i-a fost notificată, pârâtul poate depune o declarație de opoziție în termen de 15 zile de la notificarea documentului de punere în aplicare a deciziei. Pârâtul poate face acest lucru numai cu condiția ca, la momentul depunerii declarației de opoziție, să achite executorului judecătoresc costurile aferente executării care au fost achitate în avans de către reclamant și să furnizeze notarului de drept civil dovada efectuării acestei plăți.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

O declarație de opoziție depusă în termen conduce la transferarea către procedurile civile ordinare a acelei părți a procedurii de somație de plată vizată de declarația de opoziție.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cazul în care o somație de plată nu este contestată printr-o declarație de opoziție în termenul-limită, aceasta va avea același efect ca o hotărâre judecătorească definitivă.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

În cazul în care o somație de plată nu este contestată printr-o declarație de opoziție în termenul-limită, aceasta va avea același efect ca o hotărâre judecătorească definitivă. În consecință, notarul de drept civil furnizează o copie a somației de plată cu o clauză care îi conferă un efect juridic și o comunică reclamantului.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Decizia este definitivă; cu toate acestea, în cazul în care pârâtul nu a primit somația de plată, motiv pentru care se consideră că aceasta i-a fost notificată în conformitate cu prevederile legii, pârâtul poate depune o declarație de opoziție în termen de 15 zile de la notificarea documentului de punere în aplicare a deciziei.

Există posibilitatea de a solicita revizuirea unei somații de plată definitive în conformitate cu normele stabilite în Codul de procedură civilă, astfel cum se descrie mai sus, în secțiunea 1.5.

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.