Somaţia europeană de plată

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

În Letonia, sunt posibile atât executarea silită necontencioasă a obligațiilor [articolele 400-406, capitolul 50 din Codul de procedură civilă (Civilprocesa likums)], cât și executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești (articolele 406.1-406.10 din capitolul 50.1 din același cod).

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Executarea silită necontencioasă a obligațiilor este permisă:

 1. în temeiul unor contracte privind obligații garantate cu o ipotecă înregistrată public sau cu un gaj comercial;
 2. în temeiul unor contracte la termen autentificate de un notar sau al unor contracte la termen cu efect juridic echivalent privind plățile unor sume de bani sau restituirea unor bunuri mobile;
 3. în temeiul unor contracte de leasing sau de închiriere la termen, autentificate de un notar sau înscrise în cartea funciară, conform cărora locatarul sau chiriașul are obligația, ca urmare a expirării termenului sau a neplății ratelor de leasing sau a chiriei, de a elibera imobilul luat în leasing sau închiriat și are obligația de a efectua plățile aferente leasingului sau chiriei;
 4. pentru biletele la ordin pentru care s-a formulat protest de neplată care nu iau forma unui act notarial.

Obligațiile menționate nu pot fi îndeplinite prin executare silită necontencioasă dacă:

 1. executarea vizează proprietatea statului sau a autorității locale;
 2. obligația s-a prescris extinctiv, în cazul în care expirarea termenului reiese în mod incontestabil din actul în sine.

Executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești este permisă pentru obligațiile de plată care sunt dovedite printr-un document și pentru care termenul de executare este exigibil, precum și pentru obligațiile de plată privind plata unei astfel de compensații prevăzute într-un contract privind furnizarea de bunuri, cumpărarea de bunuri sau prestarea de servicii, în cazul în care aceste obligații sunt dovedite printr-un document și pentru care termenul de executare nu a fost specificat.

Executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești nu este permisă:

 1. pentru plățile legate de contraprestații neîndeplinite;
 2. în cazul în care locul de reședință declarat sau locul de reședință al debitorului nu este cunoscut;
 3. în cazul în care locul de reședință declarat, locul de reședință, domiciliul sau sediul social al debitorului nu se află în Letonia;
 4. în cazul în care penalitățile solicitate depășesc creanța principală;
 5. în cazul în care dobânda solicitată depășește creanța principală;
 6. pentru obligațiile de plată în cazul cărora valoarea datoriei depășește 15 000 EUR;
 7. pentru obligațiile de plată comune.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești nu este permisă pentru obligațiile de plată în cazul în care valoarea datoriei depășește 15 000 EUR.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Nu este obligatoriu să se utilizeze aceste proceduri.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești nu este permisă în cazul în care locul de reședință declarat, locul de reședință, domiciliul sau sediul social al debitorului nu se află în Letonia.

1.2 Instanţa competentă

Cererile de executare silită necontencioasă a obligațiilor se depun la oficiul de cadastru al instanței districtuale sau municipale în care se află:

 1. locul de reședință declarat al debitorului sau, în lipsa acestuia, de la locul de reședință de facto al debitorului, în cazul în care cererea se referă la plata unor sume de bani, la restituirea unor bunuri mobile sau la obligații care decurg din contracte garantate prin gaj comercial;
 2. bunul imobil, în cazul în care cererea de executare silită necontencioasă a obligațiilor se referă la documentele de constituire a unui bun imobil sau la o obligație de a elibera sau de a restitui un bun imobil luat în leasing sau închiriat. În cazul în care o obligație este garantată cu mai multe bunuri imobile, iar cererile ar intra în competența oficiilor de cadastru ale mai multor instanțe districtuale sau municipale diferite, cererea trebuie să fie soluționată de oficiul de cadastru al instanței districtuale sau municipale în a cărei rază teritorială se află unul dintre bunurile imobile, la alegerea reclamantului;
 3. locul de înregistrare a ipotecii asupra navei, în cazul în care cererea se întemeiază pe o obligație garantată cu ipoteca pentru navă.

Cererile de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești trebuie depuse la oficiul de cadastru al instanței districtuale sau municipale de la locul de reședință declarat al debitorului sau, dacă acesta nu este cunoscut, de la locul de reședință de facto sau de la sediul social al debitorului.

1.3 Condiţii de formă

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Cererile de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești pot fi depuse numai prin mijloace electronice, utilizând formularul online disponibil în sistemul judiciar online [portalul e-cauze (e-lietas portāls)].

Debitorul poate răspunde utilizând formularul online disponibil în sistemul online sau își poate redacta răspunsul în conformitate cu anexa 3 la Regulamentul nr. 792 al Cabinetului din 21 iulie 2009 privind formularele care trebuie utilizate pentru executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești. Formularul de cerere este disponibil aici.

Nu a fost întocmit niciun formular pentru cererile de executare silită necontencioasă a obligațiilor, care trebuie formulate în temeiul articolului 404 din Codul de procedură civilă.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu, nu este obligatoriu. Normele generale privind reprezentarea sunt prevăzute în capitolul 12 din Codul de procedură civilă intitulat „Reprezentanți”.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Cererile nu trebuie să fie motivate în detaliu.

Cererea de executare silită necontencioasă a obligațiilor trebuie să menționeze obligația și actul juridic din care decurge aceasta, a cărui executare silită se solicită de către creditor prin procedura necontencioasă, precizând creanța principală, penalitățile contractuale și dobânzile, precum și, pentru biletele la ordin, cheltuielile legate de protestul de neplată și despăgubirile prevăzute de lege. Cererile de executare silită necontencioasă trebuie să cuprindă actul executoriu și o copie a acestuia, iar pentru biletele la ordin, și protestul de neplată notarial, precum și dovada notificării comunicate debitorului, cu excepția cazului în care legea prevede că nu este necesară o astfel de notificare.

Cererile de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești se depun prin completarea formularului online disponibil în sistemul judiciar online (portalul e-cauze), unde sunt furnizate informații privind reclamantul și debitorul, obligația de plată, informații prin care sunt identificate documentele ce justifică obligația și termenele de executare a obligației, suma solicitată și modul în care aceasta este calculată, precum și o declarație a reclamantului conform căreia creanța nu depinde de îndeplinirea obligațiilor de către nicio contraparte în prezent sau în trecut.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Cererea de executare silită necontencioasă a obligațiilor trebuie să fie însoțită de documentul care trebuie executat și o copie autentificată a acestuia sau, în cazul unui bilet la ordin, de înscrisul în care se consemnează protestul de neplată și dovada notificării prealabile a debitorului, cu excepția cazului în care legea prevede că o astfel de notificare nu este necesară (dovada comunicării notificării poate consta într-o declarație întocmită de un executor judecătoresc autorizat sau de asistentul acestuia conform căreia destinatarul a refuzat să primească notificarea).

Pentru executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești, nu este necesară depunerea niciunei dovezi scrise privind creanța, însă cererea trebuie să menționeze documentele care justifică obligația și termenul pentru îndeplinirea obligației. În cazul în care debitorul contestă valabilitatea obligației de plată în termen de 14 zile de la primirea somației trimise de instanța de judecată, procedura judiciară de executare silită în temeiul unei somații judecătorești încetează. Decizia de încetare a procedurii de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești ca urmare a contestării de către debitor nu împiedică creditorul să intenteze în instanță o acțiune de drept comun.

1.4 Respingerea cererii

Pentru cererea de executare silită necontencioasă a obligațiilor, completul de judecată format dintr-un judecător unic pronunță o hotărâre în termen de șapte zile de la data depunerii cererii, pe baza cererii și a documentelor anexate, fără citarea reclamantului și a debitorului. Judecătorul respinge cererea dacă aceasta este nefondată, dacă penalitățile solicitate în cerere sunt disproporționate față de datoria principală sau dacă documentul care trebuie executat conține clauze contractuale abuzive care încalcă drepturile consumatorului.

În cazul executării silite a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești, dacă instanța admite cererea, însă, în termen de 14 zile de la primirea somației trimise de către instanța de judecată, debitorul depune o declarație de opoziție prin care contestă valabilitatea obligației de plată, judecătorul încetează procedura de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești.

1.5 Căi de atac

Hotărârea judecătorească pronunțată cu privire la o cerere de executare silită necontencioasă a obligațiilor sau de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești nu poate face obiectul unei căi de atac.

În cazul în care debitorul consideră că, pe fond, cerea reclamantului nu este întemeiată, acesta poate depune o cerere împotriva creditorului pentru a contesta creanța în termen de trei luni de la data trimiterii hotărârii. Atunci când debitorul introduce o astfel de acțiune în justiție, acesta poate solicita suspendarea executării silite a obligațiilor; în cazul în care creditorului i s-a admis deja cererea prin procesul de executare silită, debitorul poate solicita să i se garanteze creanța prin măsuri asigurătorii.

1.6 Declaraţia de opoziţie

În ceea ce privește cererea de executare silită necontencioasă a obligațiilor, hotărârea este pronunțată de un complet de judecată format dintr-un judecător unic, fără ascultarea debitorului.

În ceea ce privește cererea de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești, judecătorul citează debitorul, oferindu-i posibilitatea să plătească suma menționată în cerere sau să prezinte instanței o declarație de opoziție în termen de 14 zile de la punerea în întârziere.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

Executarea silită în temeiul unei somații judecătorești - în cazul în care debitorul contestă valabilitatea obligației de plată în termen de 14 zile de la trimiterea somației, procedura judiciară pentru executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești încetează. În cazul în care debitorul acceptă o parte a cererii, reclamantul va fi înștiințat cu privire la răspunsul debitorului și la termenul în care reclamantul trebuie să comunice instanței de judecată dacă a fost îndeplinită partea din obligație a cărei executare a fost acceptată. În cazul în care debitorul acceptă o parte a cererii, judecătorul pronunță o hotărâre cu privire la executarea silită a părții acceptate, dar procedura judiciară pentru restul cererii va înceta.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cazul unei cereri de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești, dacă debitorul nu depune o declarație de opoziție în termenul specificat în somație, instanța va pronunța o hotărâre în termen de șapte zile de expirarea termenului acordat pentru depunerea declarației de opoziție, dispunând executarea silită a obligației de plată menționate în cerere și plata cheltuielilor de judecată.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Executarea silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești: hotărârea instanței privind executarea silită a obligației de plată menționate în cerere produce efecte imediat; acesta este un document executoriu care poate fi executat în conformitate cu normele privind executarea hotărârilor judecătorești.

Executarea silită necontencioasă a obligațiilor: după ce analizează valabilitatea cererii și o admite, instanța pronunță o hotărâre prin care stabilește ce obligație trebuie să fie executată și în ce măsură. Hotărârea instanței produce efecte imediat; acesta este un document executoriu care poate fi executat în conformitate cu normele privind executarea hotărârilor judecătorești. Hotărârea este depusă spre executare, împreună cu o copie autentificată a documentului care trebuie executat.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Hotărârea judecătorească pronunțată cu privire la o cerere de executare silită necontencioasă a obligațiilor sau de executare silită a obligațiilor în temeiul unei somații judecătorești nu poate face obiectul unei căi de atac; cu toate acestea, în cazul în care debitorul consideră că, pe fond, cererea reclamantului nu este întemeiată, acesta poate introduce o acțiune în justiție împotriva creditorului pentru a contesta cererea (în cazul executării silite necontencioase a obligațiilor, în termen de șase luni de la data trimiterii copiei certificate a hotărârii judecătorești, iar în cazul executării silite în temeiul unei somații judecătorești, în termen de trei luni de la data trimiterii copiei certificate a hotărârii judecătorești). Atunci când debitorul introduce o astfel de acțiune în justiție, acesta poate solicita suspendarea executării silite a obligațiilor; în cazul în care creditorului i s-a admis deja cererea, debitorul poate solicita să i se garanteze creanța prin măsuri asigurătorii.

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.