Somaţia europeană de plată

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Legislația malteză prevede proceduri speciale cu privire la creanțele necontestate conform secțiunii 166A de la capitolul 12 din Legislația Maltei (Codul de organizare și procedură civilă).

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

Această procedură poate fi folosită în acțiunile în care creanța nu depășește suma de 25 000 EUR.

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Cererile eligibile sunt cele privind plata unor creanțe care sunt certe, lichide și exigibile și care nu implică executarea unei acțiuni și, atunci când, conform celor sus-menționate, suma nu depășește 25 000 EUR. Atunci când creanța nu este lichidă, creditorul poate acționa conform prezentei secțiuni dacă limitează creditul său la o sumă care nu depășește 25 000 EUR și renunță în mod expres la orice parte a cererii sale care poate depăși suma atunci când este lichidată.

Creditorul poate acționa conform acestei secțiuni numai dacă debitorul este prezent în Malta și nu este un minor sau o persoană lipsită de capacitate de exercițiu conform legii, iar creanța nu rezultă dintr-o succesiune vacantă.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Da, limita superioară este de 25 000 EUR.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Utilizarea acestei proceduri este facultativă.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Nu, această procedură poate folosită numai dacă debitorul este prezent în Malta.

1.2 Instanţa competentă

Instanța competentă pentru această procedură este Curtea Magistraților din Malta sau din Gozo (jurisdicția inferioară), după caz.

1.3 Condiţii de formă

Creditorul acționează prin depunerea unei scrisori judiciare, al cărei conținut trebuie confirmat sub jurământ de creditor, pentru a fi transmisă debitorului, și care specifică în mod clar cauza cererii, motivele pentru care cererea ar trebui admisă și o declarație privind faptele care vin în sprijinul cererii, fără de care este nulă și fără efecte. Pentru a fi valabilă, scrisoarea judiciară trebuie să includă, de asemenea, o notificare adresată debitorului conform căreia, dacă acesta nu răspunde în termen de 30 de zile de la transmiterea scrisorii judiciare menționate prin prezentarea unei note prin care respinge cererea, scrisoarea judiciară va constitui un titlu executoriu.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Nu există formulare standardizate. Cu toate acestea, este obligatoriu ca la începutul scrisorii judiciare să fie adăugate următoarele cuvinte:

Prezenta scrisoare judiciară este trimisă în temeiul secțiunii 166A din capitolul 12 și, dacă nu răspundeți în termen de treizeci (30) de zile, aceasta va constitui un titlu executoriu. Prin urmare, este în interesul dumneavoastră să consultați fără întârziere un avocat sau un procurator juridic.”

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Da, o scrisoare judiciară trebuie semnată de un avocat. Cu toate acestea, debitorul care dorește să răspundă la scrisoarea judiciară pentru a se opune cererii nu trebuie să fie reprezentat de un avocat sau un procurator juridic.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Motivul cererii trebuie prezentat în detaliu. În realitate, scrisoarea judiciară trebuie să includă motivul pe care se bazează cererea, motivele pentru care cererea ar trebui admisă și o declarație cu privire la motivele de fapt ale cererii, fără de care aceasta va fi nulă și neavenită.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu, legislația nu impune prezentarea de dovezi scrise privind cererea. Cu toate acestea, legislația stipulează că trebuie să existe o declarație sub jurământ a motivelor de fapt ale cererii.

1.4 Respingerea cererii

Această somație de plată procedurală nu este realizată printr-o cerere, ci prin intermediul unei scrisori judiciare. Prin urmare, instanța nu poate respinge cererea dacă debitorul nu se opune cererii. Dacă debitorul se opune cererii, creditorul nu poate să recupereze suma care îi este datorată în temeiul acestei somații de plată și prin urmare trebuie să intenteze un proces. Ar trebui reținut că, atunci când debitorul se opune cererii în mod corespunzător, somația de plată nu poate fi folosită din nou împotriva debitorului cu privire la aceeași cerere conținută în scrisoarea judiciară comunicată debitorului.

1.5 Căi de atac

Nu sunt posibile căi de atac în cadrul acestei proceduri. Dacă debitorul se opune cererii, creditorul trebuie să intenteze un proces. Cu toate acestea, dacă debitorul nu transmite o declarație de opoziție în termen de 30 de zile de la data primirii somației de plată (scrisoarea judiciară), somația constituie un titlu executoriu. Debitorul, în această etapă, poate formula o opoziție privind titlul executoriu în termen de 20 de zile de la prima transmitere a unui titlu executoriu sau a unui alt act judiciar. Acest titlu executoriu este anulat și declarat nul dacă instanța consideră că:

(i) debitorul nu a luat cunoștință de scrisoarea judiciară menționată, deoarece notificarea nu i-a fost transmisă în mod corespunzător sau

(ii) scrisoarea judiciară nu includea elementele necesare stabilite în legislație (menționate mai sus).

1.6 Declaraţia de opoziţie

Atunci când debitorul primește scrisoarea judiciară, acesta poate respinge cererea creditorului.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

Atunci când debitorul se opune cererii în mod corespunzător, creditorul nu poate continua această procedură. A se reține că, atunci când debitorul se opune în mod corespunzător cererii, procedura specială descrisă în această secțiune nu poate fi refolosită împotriva debitorului cu privire la cererea conținută în scrisoarea judiciară comunicată debitorului.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În absența unei declarații de opoziție, creditorul poate continua procedura de obținere a unui titlu executoriu.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

O scrisoare judiciară depusă conform prezentei proceduri (și care nu a fost contestată) trebuie înregistrată. Solicitantul care cere înregistrarea scrisorii judiciare cu valoare de titlu executoriu trebuie să depună la grefa instanței o copie legalizată a scrisorii judiciare, incluzând dovada comunicării și copii ale tuturor răspunsurilor primite la aceasta, dacă există.

La primirea documentelor menționate la punctul (2), grefierul trebuie să examineze documentele prezentate și să verifice dacă debitorul a depus o notă de răspuns în termenul stipulat și dacă se poate considera că sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrarea scrisorii cu titlu executoriu; acesta înregistrează documentele prezentate într-un registru, denumit Registrul scrisorilor judiciare cu titlu executoriu, care este ținut de grefier în sensul secțiunii 166A.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Nu există o cale de atac, însă un titlu executoriu obținut conform dispozițiilor din prezenta secțiune poate fi anulat și declarat nul și fără efect dacă se transmite o cerere la Curtea Magistraților (Malta) sau la Curtea Magistraților (Gozo), după caz, depusă de debitor în termen de 20 de zile de la prima comunicare a mandatului de executare sau a unui alt act judiciar emis în temeiul acestui titlu, iar instanța consideră că:

(a) debitorul nu a luat cunoștință de scrisoarea judiciară menționată, deoarece notificarea nu i-a fost transmisă în mod corespunzător sau

(b) scrisoarea judiciară nu conținea toate elementele necesare.

Ultima actualizare: 21/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.