În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Somaţia europeană de plată

Irlanda de Nord
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

Nu există nicio procedură specifică de somație de plată în Irlanda de Nord. Cu toate acestea, există o procedură prin care un reclamant poate solicita o „hotărâre pronunțată în lipsă” (judgment in default) în cazul în care pârâtul nu își manifestă intenția de a se apăra în cadrul procedurii („procedura hotărârii pronunțate în lipsă”).

De asemenea, poate fi posibil ca, în cadrul unei cereri transfrontaliere în cadrul UE, să se utilizeze procedura europeană de somație de plată sau procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă.

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura hotărârii pronunțate în lipsă face parte din procedurile judiciare obișnuite în materie civilă din Irlanda de Nord.

În cadrul Înaltei Curți, în cazul în care un solicitant (denumit în continuare „reclamantul”) formulează o cerere, pârâtul este obligat să ia la cunoştinţă cererea în termen de 14 zile de la data la care aceasta i-a fost notificată sau comunicată, cu excepția cazului în care pârâtul își are reședința în afara Irlandei de Nord, caz în care termenul depinde de locul în care locuiește pârâtul, dar acest lucru este reflectat pe prima pagină a citației.

În cadrul instanței civile (County Court), în ceea ce privește cererile în materie civilă și cererile cu valoare redusă, termenul este de 21 de zile. În cazul în care pârâtul nu recunoaște că a primit documentele referitoare la cerere și dorește să conteste acțiunea, reclamantul poate depune o cerere de pronunțare a unei hotărâri în lipsă, depunând documentele corespunzătoare la grefa desemnată.

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

În Irlanda de Nord, o hotărâre pronunțată în lipsă poate fi obținută în următoarele tipuri de proceduri, deși, în anumite circumstanțe, va fi necesară permisiunea instanței:

 • datorii;
 • daune-interese;
 • reținerea mărfurilor;
 • recuperarea terenurilor.

În alte cazuri, trebuie să se depună la instanță o cerere pentru pronunțarea unei hotărâri.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

La instanța civilă, nu există o limită superioară în ceea ce privește valoarea creanței.

Instanța civilă are competența generală în materie civilă de a judeca orice acțiune în cadrul căreia suma solicitată sau valoarea anumitor bunuri mobile solicitate nu depășește 30 000 GBP.

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă face parte din procedurile instanței civile și poate soluționa cererile a căror valoare nu depășește 3 000 GBP.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Procedura de obținere a unei hotărâri pronunțate în lipsă face parte din acțiunea civilă obișnuită. Aceasta nu este o procedură separată. Utilizarea procedurii este opțională, în sensul că hotărârea în lipsă nu se pronunță în mod automat în momentul în care pârâtul nu răspunde unei cereri în termenul stabilit.

Pentru a obține o hotărâre pronunțată în lipsă, reclamantul trebuie să formuleze o solicitare sau o cerere. În mod alternativ, reclamantul poate alege să nu introducă acțiunea.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Sub rezerva existenței unor acorduri între țări privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești între Regatul Unit și alte state membre sau a altor acorduri similare cu alte țări, procedura este disponibilă dacă pârâtul locuiește într-un alt stat membru sau într-o altă țară.

Reclamantul trebuie să se asigure că a comunicat pârâtului în mod corespunzător formularul de cerere în conformitate cu normele care se aplică notificării sau comunicării actelor în afara Irlandei de Nord.

În cazul în care pârâtul nu răspunde cererii, reclamantul trebuie să introducă o acțiune în instanță pentru permisiunea obținerii unei hotărâri în lipsă în modul obișnuit.

1.2 Instanţa competentă

În Irlanda de Nord, o hotărâre pronunțată în lipsă poate fi obținută de la instanța la care a fost inițiată acțiunea.

1.3 Condiţii de formă

Pe lângă cerințele enumerate mai sus – și anume faptul că reclamantul a urmat procedurile corecte de formulare a cererii și că pârâtul nu a răspuns în termenul prevăzut – cerințele de formă pentru a obține pronunțarea unei hotărâri în lipsă sunt următoarele:

În cadrul Înaltei Curți, un reclamant care are dreptul la o hotărâre în caz de neprezentare sau în lipsa apărării poate obține hotărârea prin depunerea la grefa competentă a Înaltei Curți a următoarelor documente:

Neprezentare

 • Documentul inițial (somația) prin care a fost inițiată procedura;
 • Declarație pe propria răspundere privind notificarea prin care se confirmă că procedurile au fost notificate;
 • Declarație pe propria răspundere privind datoria dacă cererea se referă la o sumă fixă;
 • În cazul deținerii de terenuri, un certificat care să ateste că proprietatea nu este rezidențială.

Lipsa apărării

 • Documentul inițial (somația) prin care a fost inițiată procedura;
 • O copie a memorandumului de înfățișare comunicat de pârât;
 • Declarație pe propria răspundere privind datoria dacă cererea se referă la o sumă fixă sau o copie a cererii introductive a reclamantului;
 • Un certificat care să ateste că nu s-a comunicat niciun memoriu în apărare;
 • În cazul deținerii de terenuri, un certificat care să ateste că proprietatea nu este rezidențială.

În fața instanței de trimitere, un reclamant care are dreptul la o hotărâre pronunțată în lipsă atunci când pârâtul își manifestă intenția de a se apăra poate intenta o acțiune prin depunerea la grefa instanței a unui set de documente similare celor menționate mai sus.

În cauzele referitoare la cereri cu valoare redusă, există un formular specific intitulat „Cerere de pronunțare a unei ordonanțe în lipsă” pe care reclamantul trebuie să o completeze și să o depună la grefa competentă.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Formularele necesare care trebuie să fie utilizate pentru inițierea procedurilor și cele necesare în alte etape ale proceselor pot fi găsite în următoarele norme judiciare:

 • Normele de procedură ale Curții de Justiție (Irlanda de Nord) din 1980 [S.R. 1980 nr. 346]
 • Normele de procedură ale instanței civile (Irlanda de Nord) din 1981 [S.R. 1981 nr. 225]

Acestea pot fi accesate pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Irlanda de Nord.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu, cu toate acestea, ca regulă generală, se recomandă consultarea unui avocat. Personalul instanței nu este calificat să ofere consultanță juridică reclamanților sau pârâților.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Întrucât o cerere de pronunțare a unei hotărâri în lipsă face parte din procedurile judiciare civile din Irlanda de Nord, va fi fost necesar ca un reclamant să intenteze o acțiune în modul obișnuit, iar detaliile referitoare la creanță vor fi fost incluse în documentele inițiale. Cererea de pronunțare a unei hotărâri în lipsă trebuie să indice motivul pentru care este solicitată.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Dovezile scrise în sprijinul cauzei vizate vor fi incluse în documentele furnizate instanței la momentul formulării unei cereri de pronunțare a unei hotărâri în lipsă.

1.4 Respingerea cererii

Atunci când reclamantul formulează o cerere împotriva pârâtului pentru o creanță a cărei valoare trebuie să fie stabilită de instanță, iar pârâtul nu își exprimă intenția de a se apăra, reclamantul poate solicita pronunțarea unei hotărâri care să precizeze că valoarea urmează să fie evaluată de către instanță. În astfel de cauze, valoarea creanței este evaluată de către judecător. Judecătorul poate decide cu privire la suma datorată sau poate decide că nu se datorează nicio sumă.

Există și alte cauze care necesită depunerea unei cereri la un judecător pentru ca acesta să decidă dacă se poate pronunța o hotărâre în lipsă. Printre acestea se numără cauzele în care creanța este comunicată unui pârât într-o altă jurisdicție, pârâtul fiind un stat, Coroana sau o persoană sau un organism care beneficiază de imunitate împotriva acțiunilor civile.

O cerere este, de asemenea, necesară în cazul în care acțiunea este îndreptată împotriva unui copil sau a unui pacient sau este o acțiune pe motiv de neglijență (în materie delictuală) introdusă de un soț împotriva celuilalt.

1.5 Căi de atac

O cerere poate fi formulată de un pârât pentru a obține modificarea (de exemplu, modificarea la o valoare mai mică în cazul în care o parte a datoriei a fost plătită înainte de pronunțarea hotărârii) sau anularea hotărârii pronunțate în lipsă.

În cazul în care reclamantul are motive să considere că informațiile referitoare la cerere nu i-au parvenit pârâtului înainte de pronunțarea hotărârii, acesta are obligația de a solicita instanței să anuleze hotărârea în lipsă.

1.6 Declaraţia de opoziţie

În cazul în care dorește anularea sau modificarea ordinului de pronunțare a unei hotărâri în lipsă după pronunțarea acestuia, pârâtul trebuie să acționeze cu promptitudine, solicitând instanței anularea sau modificarea hotărârii.

Instanța poate să modifice sau să anuleze hotărârea pronunțată în lipsă în cazul în care consideră că există motive întemeiate pentru a face acest lucru sau că există o perspectivă reală ca pârâtul să se apere cu succes împotriva cererii.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

În cazul în care pârâtul depune un memoriu în apărare împotriva cererii în termenul prevăzut, cauza își urmează cursul obișnuit.

În cazul în care o hotărâre pronunțată în lipsă este anulată după o contestație finalizată cu succes, este posibil să fie necesar ca acțiunea să fie reinițiată sau ca pârâtului să i se acorde posibilitatea să formuleze un memoriu în apărare împotriva cererii. Ceea ce se va întâmpla în continuare va fi stabilit de către judecător în funcție de circumstanțele cauzei.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

Procedura hotărârii în lipsă devine disponibilă numai ca urmare a faptului că pârâtul nu a contestat sau confirmat creanța în termenul necesar. Numai în acest caz poate reclamantul să depună o solicitare sau o cerere de judecată în lipsă.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Hotărârea pronunțată în lipsă este o decizie pe care reclamantul o poate executa împotriva pârâtului. Procedurile care trebuie urmate pentru obținerea hotărârii pronunțate în lipsă sunt descrise la punctul 1.3 de mai sus.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

După cum s-a arătat mai sus, pârâtul poate solicita instanței să modifice sau să anuleze hotărârea pronunțată în lipsă (și anume să modifice termenii hotărârii sau să o anuleze în întregime).

Instanța poate să modifice sau să anuleze hotărârea pronunțată în lipsă în cazul în care consideră că au existat erori de procedură sau că există o perspectivă reală ca pârâtul să se apere cu succes împotriva cererii sau că există motive întemeiate pentru a face acest lucru.

Linkuri relevante

Informații suplimentare referitoare la proceduri pot fi obținute de pe site-ul web al Serviciului instanțelor judecătorești din Irlanda de Nord.

Asistență pentru persoanele cu handicap

Unele instanțe au desemnat responsabili pentru relațiile cu clienții care ar putea fi în măsură să ofere asistență. În cazul în care aceștia nu pot oferi asistență, persoanele cu handicap pot contacta echipa de comunicare din cadrul Serviciului instanțe judecătorești din Irlanda de Nord la numărul de telefon: + 44 300 200 7812.

Ultima actualizare: 13/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.