NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Somaţia europeană de plată

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Procedura se aplică atunci când o parte dorește să se confere caracter executoriu unei cereri de îndeplinire a obligațiilor pecuniare rezultate din contracte cu o valoare maximă de 15 000,00 EUR sau a obligațiilor rezultate din tranzacții comerciale, indiferent de valoarea acestora.

În scopul acestei proceduri, o tranzacție comercială este considerată a fi orice activitate economică „între întreprinderi sau între întreprinderi și organisme publice, care implică livrarea de bunuri sau prestarea de servicii în schimbul unei remunerații” – articolul 3 litera (b) din Decretul-lege nr. 62/2013 din 10 mai 2013, care transpune în dreptul portughez Directiva nr. 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011.

În ceea ce privește tranzacțiile comerciale, procedura nu acoperă „contractele încheiate cu consumatorii”, „dobânda pentru alte plăți care nu au fost efectuate ca remunerație în cadrul tranzacțiilor comerciale” sau „plăți efectuate ca despăgubiri pentru răspunderea civilă, inclusiv plăți efectuate de către societățile de asigurări” [articolul 2 alineatul (2) din același decret-lege].

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Astfel cum se menționează în răspunsul la întrebarea precedentă, obligațiile pecuniare rezultate din contracte sunt exigibile în temeiul normelor portugheze privind somația de plată, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească 15 000,00 EUR.

Cu toate acestea, după cum s-a precizat deja, nu există un prag superior pentru tranzacțiile comerciale.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Utilizarea procedurii este opțională, și anume aceasta nu este impusă creditorului.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Normele juridice privind procedura de somație de plată nu exclud situațiile în care debitorul locuiește în afara teritoriului Portugaliei.

1.2 Instanţa competentă

Cererile privind somația de plată pot fi depuse în format tipărit sau în format electronic oriunde în țară, la instanțele competente pentru primirea acestora din fiecare district. În aceste cazuri, instanțele trimit cererile în format electronic la Oficiul Național pentru Somațiile de Plată [Balcão Nacional de Injunções].

Avocații și consilierii juridici trebuie să transmită electronic cererile privind somația de plată și pot face acest lucru de oriunde din țară – nu este necesar ca aceștia să se deplaseze personal la o registratură sau la o instanță pentru a le depune [în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din normele anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008].

În prezent, utilizatorii pot urmări electronic evoluția procedurii, datorită înființării Oficiului Național pentru Somațiile de Plată, un registru unic care gestionează prelucrarea somațiilor de plată. Avocații și consilierii juridici pot accesa formularul electronic la adresa http://citius.tribunaisnet.mj.pt/. Ulterior se poate crea electronic un titlu executoriu corespunzător cererii privind somația de plată. Solicitantul are acces la acesta prin intermediul site-ului internet al Ministerului Justiției.

Fiecărui titlu executoriu i se atribuie un număr de referință unic, care permite verificarea acestuia de către solicitant și de către orice altă entitate căreia i se comunică numărul de referință.

Procedura este reglementată de norme specifice prevăzute de legislația relevantă și, în domeniile care nu fac obiectul acestor norme, de normele generale privind competența.

În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din anexa la Decretul-lege nr. 169/98 din 1 septembrie 1998, prin Ordinul de punere în aplicare nr. 220-A/2008 din 4 martie 2008 s-a înființat un registru general numit Oficiul Național pentru Somațiile de Plată, care a primit competența exclusivă pentru prelucrarea somațiilor de plată de pe întreg teritoriul țării.

1.3 Condiţii de formă

În conformitate cu articolul 10 din anexa sus-menționată la Decretul-lege nr. 269/98, în cererea privind somația de plată reclamantul trebuie:

a)      să identifice registratura instanței căreia îi este adresată cererea;

b)      să identifice părțile;

c)      să indice locul în care trebuie să se predea notificarea, precizând dacă aceasta este „reședința” stabilită într-un contract scris;

d)     să prezinte succint faptele care stau la baza creanței;

e)      să formuleze cererea, precizând valoarea sumei principale, dobânda datorată și alte sume care trebuie plătite;

f)       să confirme plata taxelor judiciare;

g)      să precizeze, dacă este cazul, că respectiva creanță este legată de o „tranzacție comercială” reglementată prin legea care stabilește dispoziții speciale pentru întârzierea plății în cadrul tranzacțiilor comerciale (Decretul-lege nr. 32/2003 din 17 februarie 2003);

h)      să indice domiciliul său;

i)        să-și menționeze adresa de e-mail dacă dorește să primească informații sau să fie notificat în acest mod;

j)        să precizeze dacă dorește continuarea cauzei ca acțiune declarativă, în cazul în care notificarea întâmpină opoziție;

k)      să indice instanța competentă pentru examinarea documentelor în situația în care cauza va continua ca acțiune declarativă;

l)        să menționeze dacă dorește ca notificarea să fie comunicată/notificată de către un consilier juridic însărcinat cu executarea sau de către un reprezentant juridic și, în caz afirmativ, să indice numele persoanei respective și adresa comercială a acesteia;

m)    să semneze cererea.

Ordinul de punere în aplicare nr. 220-A/2008 din 4 martie 2008 conține următoarele dispoziții cu privire la modalitățile de depunere sau de trimitere a cererilor privind somația de plată:

„1. În ceea ce privește suportul:

a)      fișier electronic în format XML, cu specificațiile publicate pe Portalul Citius;

b)      pe hârtie, utilizând formularul aprobat prin Ordinul de punere în aplicare nr. 808/2005 din 9 septembrie 2005;

c)      pe un formular electronic.

2. În ceea ce privește metoda de trimitere:

2.1. într-un fișier electronic

a) prin internet pentru utilizatorii sistemului Citius (în prezent numai avocații și consilierii juridici);

b) personal la Oficiul Național pentru Somațiile de Plată, pe un suport fizic adecvat (dischetă, CD-ROM, memorie USB), numai pentru cauzele prezentate în districtul Porto, în conformitate cu articolul 8 din Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie și numai în cazul în care solicitanții nu sunt reprezentați de avocați sau consilieri juridici;

c) personal la registrul judiciar competent, în conformitate cu articolul 8 din normele anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998. Numai solicitanții care nu sunt reprezentați de un avocat sau de un consilier juridic pot depune electronic cereri privind somația de plată la aceste registraturi judiciare.

2.2. pe hârtie și depuse personal

la registraturile judiciare competente, în conformitate cu articolul 8 din normele anexate la Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998.

2.3. printr-un formular electronic

pe internet (http://citius.tribunaisnet.mj.pt/) pentru utilizatorii sistemului Citius (în prezent numai avocații și consilierii juridici).

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Trebuie să se utilizeze un formular de cerere privind somația de plată aprobat prin Ordinul de punere în aplicare al Ministrului Justiției.

Formularul poate fi descărcat în două formate electronice utilizate pe scară largă de pe portalul Citius.

Modelul de formular este disponibil, de asemenea, la cerere, la registraturile instanțelor competente să primească cereri privind somația de plată.

Formularul electronic poate fi accesat de avocați și consilieri juridici la adresa http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Pentru această procedură, reprezentarea de către un avocat nu este necesară, însă solicitanții pot să-și numească un reprezentant legal dacă doresc acest lucru.

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Legea care stabilește normele aplicabile procedurii privind somația de plată prevede doar că solicitanții trebuie să prezinte succint faptele care stau la baza creanței.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu este necesar să se prezinte probe scrise privind creanța.

1.4 Respingerea cererii

O cerere poate fi respinsă numai în următoarele cazuri:

a) nu este adresată registraturii instanței competente sau solicitantul nu a indicat „instanța competentă pentru evaluarea documentelor”, în cazul în care acestea sunt prezentate în vederea distribuirii;

b) nu se indică identitatea părților, domiciliul solicitantului sau locul în care debitorul urmează să fie notificat;

c) nu este semnată, numai în cazul în care nu este trimisă în format electronic;

d) nu este scrisă în limba portugheză;

e) nu respectă modelul aprobat prin Ordinul de punere în aplicare al Ministrului Justiției;

f) nu există nicio mențiune privind plata taxei judiciare;

g) valoarea cererii depășește 15 000,00 EUR și nu se precizează că este vorba despre o tranzacție comercială, astfel cum se menționează în răspunsul la întrebarea 1.1.1;

h) cererea nu este în concordanță cu suma sau cu scopul procedurii.

Nu există nicio evaluare preliminară a temeiurilor cererii, întrucât, în cadrul acestei proceduri, cererea nu este prezentată unui organism judiciar, și anume unei instanțe în sensul propriu al termenului, ci este examinată doar de un funcționar judiciar.

1.5 Căi de atac

O cale de atac împotriva deciziei de a respinge o cerere poate fi prezentată judecătorului sau, în cazul în care există mai mulți judecători în cadrul instanței, judecătorului de serviciu.

1.6 Declaraţia de opoziţie

În cazul în care cererea privind somația de plată este acceptată, pârâtul poate contesta creanța în termen de 15 zile (de la data la care a fost notificat în mod corespunzător).

Declarația de opoziție trebuie să fie depusă în dublu exemplar.

În cazul în care există mai mult de un solicitant, pârâtul trebuie să depună declarația de opoziție într-un număr de exemplare egal cu numărul de solicitanți cu domiciliu diferit, cu excepția cazului în care aceștia sunt reprezentați de același reprezentant legal.

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

În cazul în care pârâtul contestă creanța în timp util, nu se conferă caracterul executoriu, mai precis nu se emite decizia de executare solicitată.

În această situație, cauza este instrumentată automat ca o acțiune declarativă.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cazul în care solicitantul, după ce a fost notificat, nu depune o declarație de opoziție, grefierul adaugă următoarea mențiune la cererea privind somația de plată: „Acest document are caracter executoriu” [articolul 14 alineatul (1) din normele anexate la Decretul-lege nr. 269/98]. Aceasta înseamnă că documentul poate fi utilizat ca temei pentru recuperarea judiciară forțată a creanței.

Singura excepție este cazul în care cererea nu este în concordanță cu suma sau cu scopul procedurii. În această situație, grefierul nu conferă creanței caracter executoriu.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Pentru ca grefierul să confere cererii caracter executoriu, nu este necesar ca solicitantul să efectueze o anumită acțiune. Acest lucru se întâmplă în mod automat atunci când este evident că notificarea a fost comunicată/notificată și nu s-a depus nicio declarație de opoziție în cadrul procedurii.

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

Decizia (ordonanța de acordare a caracterului executoriu) nu poate fi contestată.

Cu toate acestea, trebuie să se aibă în vedere faptul că acordarea caracterului executoriu nu constituie un act jurisdicțional, și anume intervenția unei instanțe cu scopul soluționării unui litigiu privat, ci este pur și simplu o acțiune prin care se emite un document extrajudiciar.

Informații suplimentare

Ultima actualizare: 30/04/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.