Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăportugheză.
Swipe to change

Somaţia europeană de plată

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri de somaţie de plată

1.1 Domeniul de aplicare al procedurii

1.1.1 Ce tipuri de creanţe pot face obiectul acestei proceduri (de exemplu doar creanţele pecuniare, doar creanţele legate de contracte etc.)?

Procedura națională privind somația de plată se aplică următoarelor creanțe:

 • Obligațiile financiare rezultate din contracte care nu depășesc 15 000 EUR în temeiul articolului 1 din Decretul-lege nr. 269 din 1 septembrie 1998;
 • Indiferent de valoare, plățile cu întârziere în cadrul tranzacțiilor comerciale, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) din Decretul-lege nr. 62 din 10 mai 2013.

În conformitate cu procedura privind somația de plată prevăzută de legislația națională, în cazurile menționate mai sus și dacă creanța este necontestată, creditorul poate obține un titlu executoriu (título executivo) fără necesitatea de a formula o acțiune declarativă.

Procedura privind somația de plată este stabilită prin Decretul-lege nr. 269/98 și reglementată prin capitolul II din anexa la respectiva lege. Articolul 10 se referă la modelul de cerere de somație de plată aprobat prin Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 21 din 28 ianuarie 2020.

1.1.2 Există o limită superioară cu privire la valoarea creanţei?

Pentru creanțele care rezultă din contracte, suma maximă este de 15 000 EUR.

Pentru creanțele care rezultă din tranzacțiile comerciale, nu există limită superioară.

1.1.3 Folosirea acestei proceduri este opţională sau obligatorie?

Utilizarea procedurii este opțională.

1.1.4 Această procedură este disponibilă dacă pârâtul locuieşte într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă?

Normele juridice privind procedura de somație de plată nu exclud situațiile în care debitorul locuiește în afara teritoriului Portugaliei.

1.2 Instanţa competentă

În Portugalia, organul competent este Oficiul Național pentru Somațiile de Plată (Balcão Nacional de Injunções), un registru unic situat în Porto. Datele de contact sunt disponibile aici.

Creditorul poate alege să depună cererea de somație de plată fie la Oficiul Național pentru Somațiile de Plată, fie la grefa instanței de la locul de executare a obligației, fie la grefa instanței de la domiciliul debitorului, care o va transmite ulterior Oficiului Național pentru Somațiile de Plată [articolul 8 alineatul (1) din anexa la Decretul-lege nr. 269/98].

Utilizatorii pot consulta procedura privind somația de plată și pot accesa titlul executoriu în format electronic pe portalul Citius.

1.3 Condiţii de formă

În conformitate cu articolul 10 din anexa la Decretul-lege nr. 269/98, în cererea privind somația de plată reclamantul trebuie:

 • să identifice registratura instanței căreia îi este adresată cererea;
 • să identifice părțile;
 • să indice locul în care trebuie să se predea notificarea, precizând dacă aceasta este „reședința” stabilită într-un contract scris;
 • să prezinte succint faptele care stau la baza creanței;
 • să formuleze cererea, precizând valoarea sumei principale, dobânda datorată și alte sume care trebuie plătite;
 • să confirme plata taxelor judiciare;
 • să declare, dacă este cazul, că creanța se referă la o „tranzacție comercială”;
 • să indice domiciliul său;
 • să-și menționeze adresa de e-mail dacă dorește să primească informații sau să fie anunțat în acest mod;
 • să precizeze dacă dorește continuarea cauzei ca acțiune declarativă, în cazul în care notificarea întâmpină opoziție;
 • să indice instanța competentă pentru examinarea documentelor în situația în care cauza va continua ca acțiune declarativă;
 • să menționeze dacă dorește ca notificarea să fie comunicată/notificată de către un executor judecătoresc sau de către un reprezentant juridic și, în caz afirmativ, să indice numele persoanei respective și adresa comercială a acesteia;
 • dacă chestiunea se referă la un contract încheiat cu un consumator, să menționeze dacă contractul cuprinde termenele și condițiile generale, sub sancțiunea de a fi considerat un justițiabil șicanator;
 • să semneze cererea.

Normele privind transmiterea și depunerea cererii privind somația sunt stabilite la articolul 5 din Ordinul ministerial de punere în aplicare (Portaria) nr. 220-A/2008 coroborat cu articolul 8 din anexa la Decretul-lege 269/98. Acestea prevăd următoarele:

 • Cererea poate fi transmisă de oriunde din țară.
 • Avocații (advogados) și consilierii juridici (solicitadores) trebuie să depună cererea privind somația pe cale electronică.
 • Creditorii care nu sunt reprezentați de un avocat sau consilier juridic pot trimite cererea privind somația pe suport hârtie. În acest din urmă caz, creditorul nu poate depune cererea pe suport hârtie la Oficiul Național pentru Somațiile de Plată; acesta trebuie să o depună fie la registratura instanței de la locul de executare a obligației, fie la registratura instanței de la domiciliul debitorului. Dacă există instanțe cu jurisdicție specializată sau specifică, cererea trebuie depusă la registratura instanței relevante în conformitate cu normele respective ale competenței materiale. Ulterior, registratura respectivă trebuie să introducă informațiile din cerere în sistemul informatic pentru prelucrarea somațiilor de plată. Data la care a fost depusă cererea la registratură este înregistrată ca data cererii.

1.3.1 Este obligatorie folosirea unui formular standardizat? (dacă da, de unde se poate obţine formularul?)

Formularul obligatoriu de cerere pentru o somație de plată, astfel cum este prevăzut de Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 21 din 18 ianuarie 2020, poate fi descărcat aici.

Registraturile instanțelor competente să primească cererea pe suport hârtie privind somația de plată pot pune la dispoziția cetățenilor formularul standard la cerere.

Formularul electronic este disponibil pentru avocați și consilieri juridici prin intermediul adresei de e-mail a portalului Citius.

1.3.2 Este necesar să fiu reprezentat de un avocat?

Nu este necesar să fiți reprezentat(ă) de un avocat în această procedură, însă solicitanții pot desemna un reprezentant legal dacă doresc [articolul 10 alineatul (5) din anexa la Decretul-lege nr. 269/98].

1.3.3 Cât de detaliat trebuie să descriu motivul introducerii cererii?

Articolul 10 alineatul (2) litera (d) din Decretul-lege nr. 269/98 prevede ca solicitanții să prezinte succint faptele care stau la baza creanței.

1.3.4 Este necesar să prezint dovezi scrise în sprijinul cauzei vizate? Dacă da, care documente sunt admisibile ca probe?

Nu.

Trebuie să se prezinte probe numai atunci când se depune o obiecție, caz în care somația de plată este instrumentată ca o acțiune declarativă specială sau ordinară, în conformitate cu cazurile prevăzute la articolul 3 din Decretul-lege nr. 269/98, respectiv articolul 10 alineatele (2)-(4) din Decretul-lege nr. 62/2013.

1.4 Respingerea cererii

Cererea privind somația de plată poate fi respinsă din motivele prevăzute la articolul 11 din Decretul-lege 269/98 dacă:

 • nu este adresată registraturii instanței competente sau solicitantul nu a indicat instanța competentă pentru examinarea dosarului, în cazul în care acestea sunt prezentate în vederea inițierii unei acțiuni declaratorii;
 • nu se indică identitatea părților, domiciliul solicitantului sau locul în care debitorul urmează să primească notificarea;
 • nu este semnată (numai în cazul în care nu a fost trimisă electronic);
 • nu este scrisă în limba portugheză;
 • nu respectă modelul aprobat prin Ordinul de punere în aplicare al Ministrului Justiției;
 • nu există nicio mențiune privind plata taxei judiciare;
 • valoarea cererii depășește 15 000,00 EUR și nu se precizează că este vorba despre o tranzacție comercială;
 • cererea nu este în concordanță cu suma sau cu scopul procedurii.

1.5 Căi de atac

O cale de atac împotriva deciziei de a respinge o cerere poate fi prezentată judecătorului sau, în cazul în care există mai mulți judecători în cadrul instanței, judecătorului de serviciu [articolul 11 alineatul (2) din anexa la Decretul-lege nr. 269/98].

1.6 Declaraţia de opoziţie

Termenul-limită pentru contestarea somației de plată este de 15 zile [articolul 12 alineatul (1) din anexa la Decretul-lege nr. 269/98].

1.7 Efectul declaraţiei de opoziţie

În cazul în care pârâtul contestă somația, aceasta nu are un caracter executoriu.

Cauza este apoi transferată înapoi către cauzele obișnuite, luând forma unei acțiuni declarative speciale sau ordinare, în conformitate cu cazurile prevăzute la articolul 3 din anexa la Decretul-lege nr. 269/98, respectiv articolul 10 alineatele (2)-(4) din Decretul-lege nr. 62/2013.

1.8 Efectul absenţei unei declaraţii de opoziţie

În cazul în care pârâtul, după ce a primit o notificare corespunzătoare în conformitate cu articolele 12 și 13 din anexa la Decretul-lege nr. 269/98, nu depune o declarație de opoziție, grefierul adaugă următoarea mențiune la cererea privind somația de plată: „Acest document are caracter executoriu” (Este documento tem força executiva) [articolul 14 alineatul (1) din anexa la Decretul-lege nr. 269/98].

Somația dobândește astfel titlu executoriu.

1.8.1 Ce trebuie făcut pentru obţinerea unei hotărâri executorii?

Odată ce a fost anexată clauza executorie, grefierul pune somația la dispoziția solicitantului, de preferință prin mijloace electronice [articolul 14 alineatul (5) din anexa la Decretul-lege nr. 269/98].

1.8.2 Această hotărâre este definitivă sau există posibilitatea ca pârâtul să facă recurs împotriva acestei hotărâri?

O reclamație împotriva refuzului caracterului executoriu poate fi înaintată instanței. Includerea clauzei executorii poate fi respinsă dacă cererea nu corespunde valorii sau scopului procedurii [articolul 14 alineatele (3) și (4) din anexa la Decretul-lege nr. 269/98].

Link-uri aferente:

Portalul Citius

Decretul-lege nr. 269/98

Ordinul ministerial de punere în aplicare 220-A/2008

Ordinul ministerial de punere în aplicare 21/2020

 

Aviz:

RJE-Punctul de contact cu societatea civilă, instanțele sau alte entități și autorități nu au obligații în temeiul informațiilor cuprinse în această fișă, care pot face obiectul unor modificări de interpretare pe baza jurisprudenței. Deși fișele sunt actualizate în mod regulat, este totuși necesar să se citească legislația în vigoare.

Ultima actualizare: 19/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.